Електронний архів журналу
Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті

Электронный архив журнала
Информационные процессы, технологии и системы на транспорте

Electronic Archive
Information Processes, Technologies and Transport Systems

Випуск 4. 2016 р. Выпуск 4. 2016 г. Issue 4. 2016.