Вісник Національного транспортного університету, Науково-технічний збірник,

Випуск 29, 2014, Частина 2: Серія «Економічні науки»

Назва статті

Автор(и)

Анотація

Стор.

Проблема достовірності фінансової звітності

Н.В.Антоненко, Ю.І. Безрук

В статті досліджені методи маніпулювання даними фінансової звітності підприємств і організацій України.

Об'єкт дослідження – принципи бух обліку господарських операцій.

Мета роботи – визначення умов забезпечення та причин порушення достовірності фінансової звітності і дослідження способів викривлення звітних даних в сучасних умовах господарювання.

Метод дослідження – загальнонауковий метод теоретичного узагальнення, спостереження, абстрагування, формалізації, аналізу.

З різних причин фінансова звітність може неточно відображати фінансовий стан або результат діяльності підприємства. Ймовірність виникнення ненавмисних помилок збільшується в умовах зміни законодавчих актів, які стосуються бухгалтерського обліку та оподаткування. Ненавмисні помилки виникають внаслідок використання неправильних ставок при визначені суми податку, помилкового відображення на рахунках обліку господарських операцій та перенесення даних обліку в податкові декларації, форми бухгалтерської звітності та ін.

До спотворення даних фінансової звітності у вітчизняній практиці можна віднести вуалювання звітності та її фальсифікацію. Виділяють два підходи у визначенні достовірності бухгалтерської звітності: застосуванням професійного судження та нормативно-регульований підхід.

В статті доведено, що маніпулювання даними фінансової звітності призводить до таких негативних наслідків, як зниження довіри всіх учасників фондового ринку та суспільства в цілому до фінансових звітів, зниження продуктивності праці, підвищення витрат на страхування, знецінення ділової репутації, спад моральних якостей працівників.

Результати статті можуть бути використані при визначенні ступеня достовірності фінансової звітності підприємств.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту дослідження полягають в тому, що шляхами вирішення проблеми достовірності фінансової звітності можуть стати заходи по вдосконаленню та усуненню протиріч в законодавчій базі Україні та розвиток системи високоякісних послуг аудиторів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДОСТОВІРНІСТЬ, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ, ФАЛЬСИФІКАЦІЯ, ВУАЛЮВАННЯ, ШАХРАЙСТВО, КРАДІЖКА.

3-10

Автоматизоване трасування автомобільної дороги на основі «грошової» моделі місцевості

В.Г. Асатрян

В статті запропоновано підхід до удосконалення методів автоматизованого трасування автомобільних доріг.

Об’єкт дослідження – автомобільна дорога.

Метод дослідження – аналітичний.

Трасування є комплексною задачею, при вирішені якої конкуруючі варіанти автомобільної дороги детально розглядаються за основними показниками: будівельна та приведена вартість, транспортно-експлуатаційні витрати, матеріалоємність, рівень зручності та безпеки руху, вплив на навколишнє середовище і т. д.

На сьогоднішній день велику увагу приділяють саме будівельним витратам, до яких також відносять: перевлаштування комунікацій, відшкодування за вилучені землі, споруди, що підлягають зносу, збільшення вартості, яке пов’язане з складними умовами рельєфу.

Пропонується побудова певної «грошової» моделі місцевості, за допомогою якої система автоматизованого проектуваннязможе виконувати трасування не тільки на основі певних обмежень, а й намагаючись обійти більш «дорогі» ділянки місцевості тим самим зменшуючи вартість майбутньої автомобільної дороги.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАСА, БУДІВЕЛЬНА ВАРТІСТЬ, ПРИНЦИП «ГНУЧКОЇ ЛІНІЙКИ», СИСТЕМА АВТОМАТИЗОВАНОГО ПРОЕКТУВАННЯ, «ГРОШОВА» МОДЕЛЬ МІСЦЕВОСТІ.

11-15

Методологічні основи моделювання стратегії розвитку організаційно-економічних систем

М.Н. Бідняк

В статті розглядаються питання методологічних основ моделювання стратегій розвитку виробничих систем. Методом досліджень             пропонується метод імітаційного моделювання. Об’єктом дослідження є організаційно-економічні системи виробничого характеру.

Запропонований алгоритм моделювання стратегії розвитку організаційно-економічних систем, який дає змогу за обраними критеріями ефективно обирати найбільш оптимальну стратегію розвитку. Розробка стратегії розвитку базується на комплексі вхідних даних, що характеризують виробничу базу, економіко-фінансові характеристики та конкурентоспроможність підприємства.

Ключові слова: організаційно-економічна система, зовнішнє середовище, внутрішнє середовище, динамічні здібності, стратегічне управління, стратегії розвитку.

16-24

Методологічний підхід до визначення рівня тарифів на проїзд платною автомобільною дорогою для перевізників

Н.М. Бондар

Однією з важливіших передумов забезпечення добробуту населення та соціально-економічного розвитку регіонів та країни у цілому є комплексний та пропорційний розвиток галузей виробничої сфери і транспортної інфраструктури. Інвестиції, вкладені у розвиток транспортної інфраструктури, зумовлюють збільшення обсягів інвестування й у галузі виробництва. Збільшення ж обсягів виробництва продукції (ВВП) призводить до збільшення обсягів суспільного та індивідуального споживання, що покращує добробут країни. Обмеженість бюджетних коштів не дає змогу уряду не тільки будувати нові магістралі, а й просто підтримувати у належному стані існуючі дорожні об’єкти. Це зумовлює необхідність ретельного обґрунтування будь-яких складових витрат, що формують собівартість продукції для кінцевих споживачів. Це ж стосується й встановлення тарифів на перевезення продукції платними автомагістралями.

Експериментальні дослідження проводилось на основі розробленої аналітичної моделі за фактичними та проектними даними, наданими Державним агентством автомобільних доріг України «УкрАвтодор».

На основі поведінкових принципів користувачів транспортної мережі, сформульованих Дж. Вардропом, запропонована модель, що враховує прагнення користувачів мінімізувати свої витрати на проїзд до пункту призначення. Функція загальних витрат, на якій базується розроблена модель, враховує: вартість витрат часу, пов’язаних із часом перебування на маршруті, споживанням паливно-мастильних матеріалів та із проїздом по маршруту за встановленим тарифами. На прикладі маршруту за проектом будівництва Київської великої кільцевої дороги на засадах концесії та фактичного маршруту, що поєднує с. Калинівка Броварського району та с. Березівка Макарівського району Київської області представлено використання моделі. Отримані величини максимальних тарифів, що можуть стягуватись з перевізників продуктів, виходячи з вантажопідйомності рефрижераторів. З’ясовано, що із збільшенням вантажопідйомності рівень тарифу повинен знижуватись, оскільки зростають витрати на паливно-мастильні матеріали перевізників.

Розроблена модель дає змогу визначати максимально припустимі рівні тарифів, що можуть стягуватись з перевізників продуктів харчування, не збільшуючи вартості продукції для споживачів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСПОРТ; ТАРИФИ; ПЕРЕВЕЗЕННЯ, КОНЦЕСІЯ.

25-31

Моделювання інформаційно-комунікаційних потоків в програмах розвитку транспортно-логістичних систем

Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута

В статті пропонується побудова інформаційної моделі управління цільовими програмами в галузі транспорту та логістики з використанням методології IDEF.

Об’єкт дослідження –інформаційні потоки цільових програм.

Мета роботи – розробка моделі руху інформаційних потоків програми розвитку, що забезпечувала б ефективну координацію всіх її учасників та процесів.

Методи дослідження – графічний, системний підхід, структурний аналіз.

Для ефективного моделювання та отримання результатів у відповідності з термінами і ресурсами, управління цільовою програмою має представляти собою процес, в ході якого координується робота керівників, виконавців та експертів. Це повинен бути процес, що повною мірою використовує можливості методології, заснованої на поділі функцій учасників проекту та ітеративному характері рецензування, в ході якого перевіряється коректність діаграм або моделей, а також відповідність їх поставленим цілям.

Результати статті можуть бути використані керівниками проектів при побудові комунікаційного та інформаційного середовища проектів та програм в якості інструменту візуалізації та оптимізації руху інформаційних потоків.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – можливість детальної побудови руху інформаційних потоків окремих процесів і робіт в проектах та програмах розвитку транспортної галузі.

Ключові слова: Інформаційна модель, цільова програма, транспорт, методологія IDEF.

32-38

Дослідження основних форм загроз міжнародній економічній безпеці в умовах посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів

Л.С. Козак, О.В. Федорук

В статті досліджено основні форми загроз міжнародній економічній безпеці, визначено організаційну структуру сучасної тіньової економки, виявлено причини поширення й найбільш вагомі негативні наслідки тіньової економіки, досліджено взаємозв’язок тіньової економіки та корупції, обґрунтовано негативні наслідки впливу корупції на національну економіку, виявлено основні причини виникнення та поширення корупції в Україні, проаналізовано напрямки реалізації Національної антикорупційної стратегії, досліджено основні прояви недобросовісної конкуренції.

Об’єкт дослідження – процес гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Мета дослідження – удосконалення механізму виявлення та подолання основних форм загроз міжнародній економічній безпеці в умовах посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

У сучасних умовах розвитку глобальної економічної системи тіньова економіка, корупція, недобросовісна конкуренція, економічні злочини є основними формами загроз міжнародній економічній безпеці. Тіньова економіка, маючи об’єктивний характер, існує в будь-яких економічних системах. Неврахування обсягу тіньової економіки призводить до значних помилок при визначенні макроекономічних показників, економічних і фінансових пропорцій, реалізації економічної політики в цілому. Слід зауважити, що з тіньовою економікою тісно пов’язана корупція, яка являє собою неправомірну діяльність у сфері політики та державного управління, полягає у використанні посадовими особами їх прав і владних можливостей для особистого збагачення. В Україні, як і в усьому світі, корупція є глобальним негативним феноменом, що становить реальну загрозу соціально-економічному розвитку суспільства, економічній безпеці держави.

В умовах глобалізації стрімко зростають криміногенні складові тіньових економічних відносин. Ситуація в країні ускладнюється через прорахунки у податковій, кредитній, монетарній, зовнішньоекономічній політиці держави, а також в процесі соціально-економічних перетворень. Тіньова економіка завдає державі значної шкоди: суттєво зменшує дохідну частину бюджету країни, знижує інвестиційну привабливість, сприяє відтоку вітчизняного капіталу за кордон, стає реальною загрозою національній та міжнародній економічній безпеці. Процес тінізації економіки гальмує процеси демократизації та побудови громадянського суспільства, інтеграції України у світове співтовариство. Саме тому сьогодні детінізація економіки є пріоритетним завданням для України. Детінізація економіки передбачає застосування державою стимулюючих методів, які не маючи репресивного характеру щодо суб’єктів тіньової економіки, створюють умови для ефективної діяльності у легальній економіці.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – удосконалення механізму гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Ключові слова: міжнародна економічна безпека, тіньова економіка, корупція, недобросовісна конкуренція, економічні злочини, неформальна економіка, прихована економіка, підпільна економіка, корупційне правопорушення, Національна антикорупційна стратегія, зловживання монопольним становищем, тінізація міжнародних економічних відносин

39-50

Удосконалення методів розрахунку виробничої потужності підприємств автотранспорту для формування умов підвищення лояльності споживачів до послуг автосервісу

О.А. Лудченко, Я.О. Лудченко, Д.С. Примак

У роботі проаналізовані існуючі методи визначення виробничої потужності у різних галузях народного господарства: метод ключового устаткування, метод основних виробничих фондів, економіко-математичні методи. Запропоновані основні напрями до удосконалення розглянутих методів.

Об'єкт дослідження – підприємства автомобільного транспорту.

Предмет дослідження – технологічні процеси технічного обслуговування автомобілів.

Мета роботи – формування виробничої потужності підприємств автотранспорту.

Метод дослідження – системний аналіз.

Розглянуті методи найбільш перспективні, хоча на сьогоднішній день ще мало розроблені. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що рішення задачі підвищення ефективності використання ВП РОП АТП має бути комплексним, таким, що складається з наступних етапів: розрахунок ВП РОП АТП, оптимізація ВП РОП АТП діючого АТП, розрахунок економічного ефекту від підвищення ефективності використання ВП РОП АТП.

Результати статті можуть бути упроваджені на підприємствах автосервісу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ, ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА, АВТОТРАНСПОРТНІ ПІДПРИЄМСТВА, АВТОСЕРВІС.

51-59

Вимірювання латентної змінної «креативна самодостатність» на лінійній шкалі

А.А. Маслак, Д.В. Дорошкевич

У статті описані процес вимірювання креативної самодостатності в рамках теорії латентних змінних на основі моделі Раша.

Об'єкт дослідження – креативна самодостатність студентів.

Мета роботи – формування та вимірювання інтегрального показника «креативна самодостатність» на лінійній шкалі.

Метод дослідження – теорія латентних змінних на основі моделі Раша.

Творчий потенціал, більш ніж будь-коли, є конкурентною перевагою людини. Поширення комп'ютерів і сучасних інформаційних технологій, у тому числі інтернету, призводить до того, що багато видів робіт залишилися у минулому, а інші поступово зникають. Багато задач в цих областях, які були колись життєво важливими для успіху, зараз більш швидко і з меншими витратами виконуються комп'ютерами. Ця автоматизація стає ще більш актуальною в контексті поточних тенденцій з оцінювання ефективності людської діяльності в усіх областях і, особливо, в освіті. Комп'ютери та інтернет швидко змінюють освітню систему. Викладачі та студенти без креативної самодостатності, які не вміють думати або творчо мислити, навряд чи побудують кар'єру. Індивіди без креативного потенціалу будуть залишені за бортом у світі, в якому нетворчі підходи можуть бути автоматизовані, творчі ж рішення будуть користуватися великим попитом. Тому креативний потенціал набуває особливого значення.

Результати статті можуть бути використані викладачами різних вищих навчальних закладів України та Росії.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкту дослідження – вивчення впливу оточення на креативну самодостатність студентів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КРЕАТИВНА САМОДОСТАТНІСТЬ, ІНТЕГРАЛЬНИЙ ПОКАЗНИК, ТЕОРІЯ ЛАТЕНТНИХ ЗМІННИХ, МОДЕЛЬ РАША.

60-69

Сучасні проблеми соціального захисту населення в Україні

І.М. Носаченко, Ю.С. Носаченко

В роботі розглядаються питання соціальної нерівності і бідності, аналізується ефективність систем соціального захисту населення в Україні і подолання бідності.

Метою роботи є дослідження нерівності та бідності населення у світі та в Україні, зокрема, а також визначення шляхів покращення сучасної системи соціального захисту та соціальної безпеки населення, удосконалення державної економічної політики щодо подолання бідності в Україні.

Для належного оцінювання ефективності дій влади у досягненні поставлених стратегічних завдань щодо системи соціального захисту населення, важливе місце має посідати моніторинг за допомогою розроблених критеріїв та підходів до оцінювання ефективності виконання цієї стратегії, що дасть змогу виявити слабкі місця й неефективні заходи в розв’язанні проблем в країні та своєчасного усунення їх.

Проблема соціального захисту Україні потребує системного підходу для врахування економічних, соціальних та правових механізмів, а також розглядання її в широкому гуманітарному контексті, як явище притаманне економіці кожної країни.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СОЦІАЛЬНА НЕРІВНІСТЬ, БІДНІСТЬ, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, СОЦІАЛЬНА БЕЗПЕКА НАСЕЛЕНЯ.

70-76

Термінологічна лексика у професійному спілкуванні

В.В. Панченко

У статті говориться, що у зв’язку з упровадженням української мови на підприємствах та в установах помітно збагачується словник професійної термінології новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою. Знання мови професії – це вільне володіння лексикою свого фаху.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТЕРМІНОЛОГІЯ, ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ ТЕРМІНИ, МІЖГАЛУЗЕВІ ТЕРМІНИ, ВУЗЬКОСПЕЦІАЛЬНІ ТЕРМІНИ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ.

77-84

Маркетингова компонента в оцінюванні іміджу спеціалізованих ЗМІ

Т.О. Примак

Ринок спеціалізованих ЗМІ значно відрізняється від ринку ЗМІ, орієнтованих на широку аудиторію. Нечисленні цільові аудиторії з фахівців вузького профілю, малі наклади, обмежені можливості подання інформації, невеликі обсяги рекламних коштів, жорстка конкуренція та ін. роблять його непривабливим для великих дослідницьких компаній, які займаються моніторингом ЗМІ. Разом з тим оцінка іміджу таких видань є дуже актуальною, тому що видавцям, рекламодавцям, авторам і читачам важливо розуміти, які з видань найбільш затребувані, значимі і привабливі.

Існуючі підходи в оцінці іміджу спеціалізованих ЗМІ значно спрощують цей процес, але при цьому не дають повноцінної і об'єктивної картини ситуації на ринку. Цим вводять в оману учасників ринку, що призводить до прийняття ними не правильних і не ефективних рішень.

Метою статті є презентація авторської системи оцінки цінності спеціалізованих ЗМІ, яка протягом вже декількох років успішно застосовується в Україні.

У статті:

- огляд ринку спеціалізованих ЗМІ України, виділені основні риси і тенденції розвитку;

- основні положення оцінки цінності спеціалізованих ЗМІ та авторська система оцінювання;

- результат застосування системи оцінювання в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МАРКЕТИНГ, РИНОК, ІМІДЖ, ЗМІ, СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ.

85-92

Структура системи економічної безпеки підприємства

О.В. Рудковський

В статті запропоновано підхід, щодо визначення структури системи економічної безпеки та удосконалено методику дослідження процесів пов’язаних з визначенням факторів, які впливають на економічну безпеку.

Об'єкт дослідження – структура системи економічної безпеки.

Мета роботи – Розглянути підходи до визначення структури економічної безпеки. Систематизувати ці підходи, виявити позитивні та негативні сторони кожного з цих підходів та запропонувати своє бачення структури економічної безпеки. Розглянути теоретико-методологічні та методичні засади удосконалення управління економічною безпекою..

Метод дослідження – в основу методології покладено системний підхід, у межах якого застосовано методи: індукції та дедукції, порівняння і систематизації. За допомогою системного підходу досліджено стан економічної безпеки в Україні та виявлено особливості її функціонування.

Результати статті можуть бути упроваджені при формування прогнозів, стратегій і програм довгострокового розвитку діяльності підприємств.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – пошук оптимальної технології виробництва пластин без дефектів.

Ключові слова: БЕЗПЕКА, ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА, СИСТЕМА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ, СТРУКТУРА ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

93-99

Аналіз нормативно-правових актів, що визначають роботу зі швидкопсувними вантажами на різних видах транспорту

О.Ю. Сопоцько

В статті проведено аналіз нормативно-правових актів залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту.

Об’єкт дослідження − нормативно-правові акти залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту.

Мета роботи є аналіз нормативно-правових актів залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту. Дослідити, як визначають поняття «швидкопсувний вантаж» нормативно-правові акти залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту.

Методи дослідження − порівняння, аналіз і синтез.

Проведений аналіз нормативно-правових актів засвідчив відсутність єдиного трактування поняття швидкопсувний вантаж. Визначення поняття швидкопсувний вантаж міститься в багатьох документах, але всі вони мають різне формулювання, про що власне йшлося вище. Ці формулювання можна охарактеризувати як дві філософські категорії такі як форма та зміст, так як вони мають різне словесне формулювання, але зміст та смисл їх є тотожним і вимагає дотримання температурного режиму при транспортуванні та зберіганні.

Результати статті можуть застосовуватись при розробленні ефективної моделі управління логістичними системами в ланцюгах постачань швидкопсувних вантажів.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження − зближення національного законодавства з міжнародним щодо визначення поняття «швидкопсувний вантаж».

КЛЮЧОВІ СЛОВА: «ВАНТАЖ», «ШВИДКОПСУВНИЙ ВАНТАЖ».

100-105

Метод оперативного управління в дорожньому будівництві

В.В. Сохань

В статті розглянуто метод оперативного управління в дорожньому будівництві.

Об’єкт дослідження – метод оперативного управління в дорожньому будівництві.

Мета роботи – розглянути метод оперативного управління з урахуванням специфіки дорожнього будівництва.

Метод дослідження – методика освоєного обсягу.

Однією із важливих задач керівника проекту є відстеження робіт за програмою. Саме результати є підставою для коригування прийнятих раніше рішень, якщо відхилення в ході реалізації проекту є значним. Для моніторингу статусу проекту використовуються достатньо прості засоби візуалізації, такі, як діаграма контрольних точок, діаграма Ганта та метод освоєного обсягу. Незважаючи на широке використання даного методу, існують проблеми його застосування при моніторингу ходу виконання проектних дій, які і потребують подальшого дослідження.

Будь-який керівник проекту може використовувати ці дані для прогнозу витрат, потрібних для завершення робіт за проектом з мінімальною ймовірністю помилки. Якщо на ранній стадії виконання проекту керівник отримує дані за фактичним виконанням проекту, неприйнятним за рядом показників, це може послужити попереджувальним сигналом і дозволить вжити заходи для запобігання небажаних наслідків.

Результати статті дозволяють показати повний опис проекту та детальний графік його реалізації ще на початковій стадії, контролювати ефективність здійснених витрат, прогнозувати остаточні витрати на основі фактичного виконання проекту, управляти змінами директивного графіку проекту.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єктів дослідження – пошук оптимального методу оперативного управління в дорожньому будівництві.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МЕТОД, ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ, ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО, САР-ПЛАН, ДІАГРАМА ГАНТА, ВИТРАТИ.

106-112

Формування критеріїв оцінки екологічних проектів забезпечення сталого розвитку транспортно-дорожнього комплексу

В.О. Хрутьба

В статті представлені підходи формування критеріїв оцінки екологічних проектів забезпечення сталого розвитку транспортно-дорожнього комплексу. Загальновідомі існуючі методи оцінки проектів найчастіше не враховують критерії впливу проектної діяльності на стан навколишнього середовища. Водночас із збільшенням техногенного впливу на довкілля все більша кількість як вітчизняних, так і міжнародних досліджень спрямована на вирішення проблем збереження стану довкілля на основі проектного підходу і пошуку критеріїв оцінки ефективності екологічного проекту.

Метою роботи є розробка системи критеріїв оцінки успішності екологічних проектів забезпечення сталого розвитку транспортно-дорожнього комплексу.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

-     Провести аналіз досвіду формування системи показників оцінки успішності проектів та програм.

-     Розробити алгоритм оцінки проекту за визначеними критеріями прийнятності, оптимальності і переваги.

-     Сформувати функцію цільової ефективності проекту та побудувати структурну модель оцінки цільової ефективності проекту.

-     Розробити систему критеріїв оцінки ефективності впровадження екологічних проектів.

-     Застосувати розроблені показники до оцінки ефективності впровадження програми екологічного менеджменту транспортного підприємства.

Проведений аналіз досвіду формування системи показників оцінки успішності проектів та програм дозволив визначити основні типи критеріїв оцінки проектів та класифікувати їх за критеріями прийнятності, оптимальності і переваги. Розроблено алгоритм, що дозволяє здійснювати оцінку проекту за обраними критеріями. Сформована функція цільової ефективності проекту ), яка формується на основі критеріїв прийнятності, оптимальності і переваги, включає критерії еколого-економічної оцінки проекту і показники ефективності процесу управління проектом ступінь досягнення екологічної ефективності проекту (Eeколог), ступінь досягнення економічної ефективності проекту (Eeконом), ефективність процесу управління проектом (Eменедж). Побудована структурна модель оцінки цільової ефективності проекту. Розроблена система критеріїв оцінки ефективності впровадження екологічних проектів на основі системи збалансованих показників. Система збалансованих показників дозволила застосувати розроблені показники до оцінки ефективності впровадження програми екологічного менеджменту транспортного підприємства та розробити Карту збалансованих показників проекту.

Результати статті можуть бути використані при реалізації проектів програми сталого розвитку транспортної галузі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ, УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМИМИ ПРОЕКТАМИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОЕКТІВ.

113-123

Хмарні технології як засоби відкритої освіти

Т.І. Червякова

Стаття присвячена дослідженню застосування хмарних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні за відкритою концептуальною моделлю освіти.

Об’єкт дослідження – хмарні технології.

Мета роботи – розробити архітектуру хмари для університетів.

Методи дослідження – аналіз, синтез, узагальнення, систематизація.

Інтеграція у європейський освітній простір потребує впровадження у навчальний процес вищої школи новітніх методів навчання, заснованих на використанні інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій. Використання інноваційних технологій, у тому числі хмарних, у різних сферах освітньої діяльності сприяє модернізації освіти в цілому, її переходу на якісно новий рівень. Хмарні сервіси спонукають науковців і практиків переосмислити застосування Інтернету та ІКТ загалом в освіті: від отримання доступу до навчальних матеріалів до виконання проектних робіт спільно з викладачем або групою, зокрема науково-дослідних.

Основними характеристиками, що визначають ключові відмінності хмарних сервісів від інших, є самообслуговування за потребою, універсальний доступ до мережі, групування ресурсів, гнучкість та ін. Ці характеристики значно урізноманітнюють можливості користувачів за рахунок підтримки даних сервісів різними за класом пристроями: від персональних комп’ютерів до мобільних телефонів, що узгоджується з головними принципами відкритої освіти: свободи вибору, інваріантності навчання, незалежності в часі, екстериторіальності, гуманізації, інтернаціоналізації, економічності, мобільності, рівності в доступі.

В результаті аналізу сучасних можливостей, що надаються хмарними технологіями для вищої освіти, варіантів віртуалізації ІТ-інфраструктури учбових лабораторій та особливостей використання хмарних додатків у студентських проектах запропоновано  модель вибору хмарного провайдера у вигляді хмарного стека в залежності від рівня абстрагування хмарних послуг, а також архітектура хмари для університетів, які у своїй діяльності використовують хмарні технології.

Використання хмарних технологій є досить перспективним для вищих навчальних закладів, особливо на сучасному етапі економічного розвитку. Одним із найбільш вагомих економічних ефектів є суттєве зменшення витрат на програмне забезпечення, серверне обладнання та обслуговуючий персонал.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), хмарні технології, хмарні обчислення, навчальний процес, освіта.

124-131