Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті» Випуск 1, 2015 р.

Назва статті

Автор (автори)

Анотація

Сторінки

Синергетична інтерпретація моделі Кернера динаміки транспортного потоку

М.Ф. Дмитриченко, О.О. Бакуліч

У роботі запропонована, в рамках адіабатичного наближення  моделі Лоренца, синергетична інтерпретація моделі Кернера динаміки транспортного потоку при переході  від вільної до щільної фази, що базується на аналізі експериментальних даних.

Об’єкт дослідження - процеси в транспортних потоках вуличної мережі міста.

Мета роботи - аналітичний опис переходу типу транспортного затору в результаті самоорганізації системи.

Методи дослідження - аналітичний опис переходу між станами транспортного потоку.

Вперше в рамках адіабатичного наближення  моделі Лоренца, отримана синергетична інтерпретація фазової діаграми Кернера переходу від вільного до щільного транспортного потоку, що базується на аналізі експериментальних даних. Теоретично  підтверджена наявність, згідно праць Кернера, трьох фаз у транспортному потоці: вільного, синхронізованого та широкого кластеру, що рухається. Отримані аналітичні залежності швидкості руху транспортного потоку від характерного часу та щільності завантаження дорожньо-транспортної мережі, які вказують на наявність чітких границь  переходу між фазами транспортного потоку.

Результати статті можуть бути використані при дослідженні транспортної мережі міст, у яких спостерігаються транспортні затори.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - використання аналітичного опису переходу  між станами транспортного потоку дозволить здійснити у майбутньому подальший розвиток теоретичних уявлень про динаміку транспортних потоків, вдосконалення методів моделювання процесів, що відбуваються в них.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ ЛОРЕНЦА, ТРАНСПОРТНИЙ ПОТІК, ТЕОРІЯ ТРЬОХ ФАЗ КЕРНЕРА, РЕЖИМИ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ, ТРАНСПОРТНИЙ ЗАТОР.

003-009

Комунікативно-метрична сутність грошей

А.В. Базилюк

В статті розкривається авторське бачення сутності грошей, як елемента комунікативної системи з приводу обміну результатами праці та складової метричної системи, що вимірює і кількісно оцінює цінність матеріальних і нематеріальних активів і забезпечує облік їх руху.

Мета роботи - визначити раніше недосліджені аспекти сутності грошей.

Метод дослідження - логічний аналіз суб’єктно-причинних обставин виникнення грошей в історичній ретроспективі.

Вважається, що гроші виникли при зародженні товарного виробництва і були натуральними. Але висловлюючи думку про те, що обмінюються не товарами, а втіленими в них результатами праці, в роботі стверджується, що гроші по суті мають обліковий характер незалежно від того, якою формою вони представлені, і виражаються числом знаків оцінювання вартості матеріальних і нематеріальних активів, що здійснюється для формалізації взаємовідносин.

В роботі висувається гіпотеза, що гроші з'явилися з появою людини для комунікації стосунків з приводу обміну і мали чітко визначену процедуру оцінювання цінностей і переводу їх у цифровий еквівалент. В статті приводяться лише деякі морально-етичні норми використання грошових відносин і кількісні параметри оцінювання вартості землі і людини у 50-ти літньому циклі, що містяться в Біблії, які на думку автора, були першою, визначальною інструкцією використання грошей для взаємопогашення боргів. Виходячи з цих настанов в роботі сформульовані критерії переводу цінностей у грошовий еквівалент і наводяться наслідки відхилення від них. Висловлюється необхідність використання фрактального аналізу для оцінювання адекватності грошових вимірників і виявлення критичних точок структурних деформацій для попередженні криз.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПОХОДЖЕННЯ ГРОШЕЙ, СУТНІСТЬ ГРОШЕЙ, ПРЯМИЙ НАТУРАЛЬНИЙ ОБМІН, ФОРМИ ГРОШЕЙ.

010-018

Інклюзивне зростання як основа соціально-економічного розвитку

А.В. Базилюк, О.В. Жулин

У статті досліджено типи соціально-економічного розвитку, сформовано інклюзивну модель розвитку та проаналізовано перспективи впровадження її в Україні, розроблено методичні рекомендації щодо розрахунку індексу інклюзивного зростання та визначено фактори впливу на нього.

Об'єкт дослідження - процеси соціально-економічного розвитку та інклюзивного зростання.

Мета роботи - обґрунтування важливості інклюзивного зростання як основи соціально-економічного розвитку країни через  інклюзію усіх членів суспільства та розроблення методичних рекомендацій розрахунку індексу інклюзивного розвитку.

Метод дослідження - методи економічного, системного, порівняльного аналізу, інтегральної оцінки та метод індексів.

Результати та їх новизна -  у статті досліджено типи соціально-економічного розвитку, а саме: інтеграцію, сегрегацію, екстракцію та інклюзію. Проаналізовано американську і західноєвропейську моделі інклюзивного розвитку, виокремлено їх переваги і недоліки та запропоновано формування комплексної моделі інклюзивного розвитку, яка поєднає переваги кожної з них, шляхом створення у країні рівного доступу до можливостей і результатів праці. У роботі запропоновано два методичні підходи щодо визначення індексу інклюзивного зростання (IIG). Перший метод розрахунку індексу інклюзивного зростання показує скільки держава недоотримує ВВП через бідність, безробіття і боргове фінансування економіки, а другий базується на визначенні інтегрального показника інклюзивного розвитку за допомогою визначення рівня доступу до можливостей та результатів праці за допомогою соціально-економічних  індикаторів і параметрів. Результати розрахунків показали, що у 2009 році в Україні недоотримано 28 % ВВП, а у 2014 році - 45 %. Інклюзивний розвиток в Україні має негативну тенденцію, тому розроблено рекомендації щодо його підвищення.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження - зниження інклюзивності розвитку економіки свідчить про невикористаний у державі потенціал, тому розширення методичних рекомендацій щодо визначення інтегрального показника інклюзивного розвитку сприятиме врахуванню більшого числа факторів впливу на розвиток, а саме: економічних, соціальних, екологічних, гуманістичних та інших.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РОЗВИТОК, ІНКЛЮЗИВНЕ ЗРОСТАННЯ, БІДНІСТЬ, БЕЗРОБІТТЯ, БОРГОВЕ ФІНАНСУВАННЯ.

019-029

Сутність механізму державно-приватного партнерства та його місце у підтримці розвитку туризму в Україні

Н.М. Бондар, В.О. Кошарний

Метою дослідження є з’ясування місця державно-приватного партнерства в забезпеченні інвестиційної політики розвику туристичної інфраструктури.

Об’єктом теоретичних досліджень є розвиток туристичної інфраструктури.

Предметом дослідження є інструменти інвестиційної підтримки розвитку.

Сьогодні для забезпечення розвитку туризму в Україні гостро стоять питання створення та підтримки туристичної інфраструктури, вирішення яких не тільки реалізує міжнародний конкурентоспроможний потенціал України як об’єкту туризму, а й забезпечить робочими місцями населення регіонів, створить умови для збереження природних ресурсів та захисту навколишнього середовища, покращить соціально-економічний стан територій.

В той же час обмеженість бюджетних коштів та високі ризики відповідних інвестиційних проектів для приватних інвесторів стримує розвиток туристичної інфраструктури. Одним з шляхів стимулювання розвитку туристичної інфраструктури є використання механізму державо-приватного партнерства (ДПП).

В статті розглянуті визначення ДПП, виявлені їх спільні риси. Запропоновано власне визначення Державно-приватного партнерства і сформульовані напрямки створення інституційного середовища реалізації проектів розвитку туристичної інфраструктури на умовах ДПП.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, ІНВЕСТИЦІЇ, ТУРИЗМ, ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА, МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ.

030-034

Особливості стратегічного планування круїзного судноплавства в чорноморському регіоні

І.А. Голубкова

Мета роботи - обґрунтування актуальності розробки методів і показників стратегічного планування інфраструктурного потенціалу круїзного судноплавства в умовах зростання провізної спроможності флоту провідних компаній світу. З урахуванням стабільно зростаючого попиту на стандартні морські круїзи, слід звернути увагу на альтернативність підходу до вибору класичного типу круїзного судна, що найбільшою мірою відповідає соціально-економічним призначенням круїзного бізнесу.

В умовах розширення попиту на круїзний вид відпочинку і формування значних інвестиційних грошових потоків увага акцентується на соціально-економічній ролі галузі. Відповідно, виникає необхідність вдосконалення методів управління результатами діяльності круїзного судноплавства. Вимагають обґрунтування проблеми інтенсивності та особливостей розвитку локальних круїзних зон, а також принципи перспективного планування провізної спроможності пасажирського флоту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КРУЇЗНЕ СУДНОПЛАВСТВО, ЛОКАЛЬНІ КРУЇЗНІ ЗОНИ, КРУЇЗНІ ТУРИСТИ, ІНВЕСТИЦІЇ, СТРАТЕГІЯ, КРУЇЗНІ ТАРИФИ.

035-039

Інноваційне партнерство як фактор розвитку національної інноваційної інфраструктури

А.П. Гречан

Стаття присвячена обґрунтуванню шляхів активізації інноваційної діяльності за рахунок створення середовища, заснованого на засадах інноваційного партнерства.

Об'єкт дослідження - процеси формування та розвитку інноваційного партнерства.

Мета роботи - визначення впливу інноваційного партнерства на розвиток національної інноваційної інфраструктури.

Методи дослідження - теоретичне узагальнення та системний аналіз розвитку інноваційної інфраструктури.

Розвиток національної інноваційної інфраструктури в Україні передбачає активного поширення традиційних типів інноваційних структур (технопарків, бізнес-інкубаторів, спеціальних економічних зон). Їх ефективна діяльність неможлива без поєднання зусиль усіх учасників цього процесу на основі принципу інноваційного партнерства. Партнерські зобов’язання дозволять створити гармонійну систему управління і регулювання інноваційного розвитку на державному, регіональному, місцевому рівнях, а також на рівні окремих галузей і всіх взаємопов’язаних виробництв.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІННОВАЦІЇ, ПАРТНЕРСТВО, НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА ІНФРАСТРУКТУРА.

040-044

Обґрунтування використання інноваційних маркетингових інструментів у сфері автомобільного туризму

О.К. Грищук, А.М. Тищенко

В статті запропоновано мобільні додатки, що допоможуть самостійно спланувати автомобільну подорож. А також наведені проблеми та шляхи вирішення введення інноваційних технологій та подальшого розвитку автотуризму в Україні.

Об’єктом дослідження є ринок автотуризму України.

Предмет дослідження:

- технологія надання туристських послуг у сфері автомобільного туризму.

- методика експертного дослідження введення мобільних додатків у сферу розвитку автомобільного транспорту.

Практична цінність: запропоновані мобільні додатки дають можливість робити попередні висновки щодо розвитку автомобільного транспорту.

Методи дослідження: порівняння та експеримент.

Результати статті можуть бути використані для самостійного формування автомобільного туру та для подальшого впровадження інновацій в туристичну сферу України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОМОБІЛЬНИЙ ТУРИЗМ, ІННОВАЦІЇ, МОБІЛЬНІ ДОДАТКИ.

045-057

Оцінка ризиків підприємницької діяльності в умовах  синергетичного характеру розвитку економіки

В.Д. Данчук, Л.С. Козак, М.В. Данчук

В рамках методології VaR запропоновано оригінальний метод оцінки параметрів  підприємницьких ризиків, який може бути застосовним не тільки для опису стабільних ринків, але й перебігу нелінійно динамічних (синергетичних) економічних процесів, кризових явищ. Цей метод базується на проведенні чисельних імітаційних досліджень еволюції підприємницької діяльності згідно синергетичної моделі системи Лоренца. Представлений метод дозволяє здійснювати адекватні оцінки величини VaR, семіквадратичних відхилень від моди з урахуванням асиметрії та ступеню «важкості» хвостів кривих ризику в режимі реального часу без використання історичних відомостей.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МЕТОДОЛОГІЯ VALUE-at-RISK, ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ РИЗИК, КРИВА РИЗИКУ, СИНЕРГЕТИЧНА МОДЕЛЬ ЛОРЕНЦА.

058-064

Формування сучасного концептуального підходу до визначення сутності нових макроекономічних показників

Л.С. Козак, Ю.О. Уласенко, О.В. Федорук

В статті досліджено теоретико-методичні основи формування сучасного концептуального підходу до визначення сутності нових макроекономічних показників; з’ясовано значення нових макроекономічних показників, зокрема індексу людського розвитку, рівня глобалізації, індексу економічної свободи, в умовах поширення процесів глобалізації світового господарства; визначено роль стратегічних інструментів концепції людського розвитку в регулюванні світових економічних процесів.

Об’єкт дослідження - процес гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Мета дослідження - удосконалення механізму формування сучасного концептуального підходу до визначення сутності нових макроекономічних показників в умовах посилення інтеграційних та глобалізаційних процесів.

Методи дослідження - абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

У сучасних умовах розвитку глобальної економічної системи широко використовуються нові макроекономічні показники, зокрема індекс людського розвитку, індекс економічної свободи, рівень глобалізації, призначені для відображення нових ціннісних характеристик економічного буття. Концепція розвитку людського потенціалу є одним з найбільш відомих інтелектуальних продуктів, розроблених експертами Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй. Країни з однаковим рівнем ВВП на душу населення можуть мати різний рівень суспільного добробуту, оскільки він характеризується, окрім ВВП у розрахунку на одну особу, ще тривалістю життя, рівнем освіти, збалансованістю харчування, рівнем законослухняності тощо. Ці показники значною мірою залежать не тільки від обсягу ВВП, а й від ступеня диференціації доходів у суспільстві, соціальної політики держави, рівня відкритості та конкурентоспроможності національної економіки. Сьогодні поряд з показниками системи національних рахунків слід використовувати нові макроекономічні показники для точного й об’єктивного відображення економічних процесів.

Концепція людського розвитку створювалася ПРООН саме для сприяння соціально-економічному розвитку на міжнародному рівні. Варто зауважити, що методологія розрахунку індексу людського розвитку ПРООН ґрунтується на мінімальному наборі показників, для обчислення яких можна зібрати достовірні порівняльні дані практично в усіх країнах світу. Нові макроекономічні показники покликані кількісно відобразити ключові виміри економічного розвитку, аналіз цих показників дасть змогу визначити першочергові потреби суспільства, виділити основні групи країн, на досвід яких слід орієнтуватися при прийнятті управлінських рішень на національному, міжнародному та глобальному рівнях.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - удосконалення механізму гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Ключові слова: нові макроекономічні показники, індекс людського розвитку, індекс очікуваної тривалості життя, індекс рівня освіти, індекс рівня життя, індекс економічної свободи, рівень глобалізації, індекс гендерної нерівності, індекс багатовимірної бідності, Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй.

065-078

Облік витрат виробництва: проблеми та перспективи розвитку

О.І. Корольова

В статті досліджено переваги та недоліки використання методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг): нормативного, АВС-костингу та директ-костингу. Доведено доцільність впровадження на підприємствах України методу виробничого (управлінського) обліку «стандарт-костинг», що уможливить оперативність, гнучкість аналітичності інформації та сприятиме спрощенню процесу обліку витрат.

Об'єкт дослідження - організація обліку витрат виробництва.

Мета роботи - визначення проблемних питань організації управлінського обліку витрат на вітчизняних підприємствах та розробка пропозицій щодо їх вирішення.

Методи дослідження - загальнонаукові емпіричні та теоретичні.

Останніми роками окремі підприємства почали відмовлятися від планування собівартості продукції та від її калькулювання. Це призводить до численних порушень в обліку. Відсутність у підприємства бухгалтерського обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції порушує принцип нарахування та відповідності доходів і витрат. Без калькуляції фактичної собівартості випущеної продукції неможливо: по-перше, вести аналітичний складський облік готової продукції; по-друге, визначати фактичну собівартість реалізованої продукції і виявляти фінансові результати; по-третє, здійснювати аналіз собівартості продукції по статтях, виробам, виявляти причини допущеної перевитрати; по-четверте, відображати внутрішні резерви які має підприємство.

Слід також пам'ятати, що облік витрат виробництва здійснюється з метою складання різних видів звітності. Тому відмова від обліку виробничих витрат порушує й інший принцип бухгалтерського обліку - принцип історичної (фактичної) собівартості, згідно якому пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання.

В статті привертається увага до незадовільного стану впровадження прогресивних методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Проблема полягає в тому, що в умовах нестабільного економічного середовища більша частина інформації про виробничі витрати, яка відображається в обліку вітчизняних підприємств, не використовується для ефективного управління ними, бо відсутні стимули до зниження собівартості продукції. Саме тому не знаходять впровадження у вітчизняній практиці сучасні методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.

 КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ, ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА, НОРМАТИВНИЙ МЕТОД, СТАНДАРТ-КОСТИНГ, АВС-КОСТИНГ, ДИРЕКТ-КОСТИНГ, ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ, БАЗА РОЗПОДІЛУ.

079-090

Проблема збалансованого держбюджету

Н.М. Левчук, Т.В. Дудка, Т.М. Пересада, Г.Г. Гайдай

Збалансування бюджету належить до ключових проблем бюджетної системи. Збалансованість бюджетів, які входять до складу бюджетної системи України, є необхідною умовою фінансово-бюджетної політики. Відповідні правові рішення з цього питання не тільки забезпечують чітке й ефективне функціонування бюджетної системи, але й визначають фактичні можливості діяльності різних органів влади. Якщо бюджетні видатки перевищують доходи, то це значить, що існує бюджетний дефіцит. У цьому випадку рівноваги немає. Якщо ж доходи вищі від податків, існує профіцит бюджету, або бюджетний надлишок. Бюджет знаходиться у стані рівноваги, коли доходи дорівнюють видаткам. Метою даного дослідження є обґрунтування проблеми існування бюджетного дефіциту, вивчення можливостей уникнення цієї проблеми.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БЮДЖЕТ, БЮДЖЕТНА СИСТЕМА, БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ, БЮДЖЕТНИЙ ПРОФІЦИТ,ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ БЮДЖЕТУ.

091-095

Методичні підходи щодо проведення діагностики потенціалу розвитку автотранспортного підприємства

О.Г. Парфентьєва

В статті запропоновано і обґрунтовано застосування економічної діагностики, як інструмента за допомогою якого можна виявити оптимальні пропорції стійкого розвитку автотранспортного підприємства, обґрунтовано економічну категорію «потенціал розвитку підприємства», подана змістовна характеристика діагностики потенціалу розвитку автомобільного підприємства та прийомів щодо її проведення.

Потенціал - це ресурси виробництва, кількісні та якісні їх параметри, які визначають максимальні можливості суспільства з вироблення матеріальних благ у кожний даний момент.

Потенціал розвитку — властивість носія піддаватися змінам, які забезпечать посилення існуючих, або появу нових властивостей, які можуть бути додатково створені у розмірах, обмежених природними, організаційно-технічними та загальноекономічними умовами.

Традиційні підходи в комплексній економічній діагностиці, здебільше, ґрунтуються на рейтинговому аналізі та передбачають використання різноманітних методів та методик до аналізу діяльності підприємства.

Враховуючи динамічність і мінливість впливу факторів внутрішнього й зовнішнього середовища при формуванні моделі діагностики потенціалу розвитку підприємства, слід дотримуватися принципу багатомірності, завдяки якому об’єкт цього моделювання розглядається в декількох площинах, але з різними координатами та векторами розвитку.

При розробці моделі діагностики потенціалу розвитку підприємства необхідно використовувати підходи, що засновані на теорії множинності, а вибір стратегії розвитку підприємства потрібно розглядати як процес керування різними видами ресурсів та певних можливостей.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДІАГНОСТИКА, АВТОМОБІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ.

096-103

Сутнісна характеристика поняття «логістичний менеджмент»

К. Розенталь

Глобалізація сприяє переходу від традиційних до антисипативних підходів в логістиці. Це означає, що логістика стає частиною управлінської науки.

Дистрибутивна функція логістики замінена на антисипативну функцію. Почавши з організації економічно ефективних дистрибутивних процесів, тепер еволюціонує в бік нової концепції управління «Logistik der Distributionspotentiale», заснованої на покращенні попереднього інструмента шляхом додавання стратегічного виміру. Таким чином, логістичний менеджмент також генерує потенціал для управління майбутніми маркетинговими можливостями.

Логістичний менеджмент бере початок від історичної концепції логістики, а саме - знайти ефективне рішення для заданої задачі.

Термін «логістичний менеджмент» орієнтується на новий спосіб мислення, зосереджений на виділенні логістики як такої.

Ключові слова: логістичний менеджмент, глобалізація, «Logistik der Distributionspotentiale», бізнес-економіка, дистрибутивна функція логістики, логістичні завдання, оптимізація логістичних процесів.

104-108

Дослідження сучасного стану туристичної діяльності України

Н.О. Щербакова

В статті розглянуто  сучасний стан туристичної діяльності України за останні роки. Проведено аналіз статистичних даних щодо кількості суб’єктів туристичної діяльності (турагентів,  туроператорів, суб’єктів, що здійснюють екскурсійну діяльність); визначено рейтинг десяти найпопулярніших туроператорів; досліджено чистий дохід від надання туристичних послуг та розподіл витрат, що використовується при виробництві туристичного продукту; досліджено структуру витрат за видами транспорту, якими найчастіше користуються туристи під час подорожі; проведено аналіз кількості діючих колективних засобів розміщення, санаторно-курортних та оздоровчих закладів; наведений розподіл туристів обслугованих за метою поїздки та видами туризму.

Об’єктом дослідження є процес надання туристичних послуг суб’єктами туристичної діяльності.

Мета роботи полягає в аналізі туристичного  становища  та розробці заходів, щодо збільшення кількості в’їзних та виїзних туристів за рахунок підвищення якості надання туристичних послуг та проведення маркетингових заходів направлених на інформування потенційних клієнтів.

На основі проведених досліджень виявлено передумови для формування туристичних кластерів, які дозволять ефективніше використовувати наявні ресурси, відновлювати та розширювати туристичну інфраструктуру області, регіону, країни.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - підвищення якості туристичних послуг на основі створення туристичних кластерів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ТУРИСТ, ТУРАГЕНТ, ТУРОПЕРАТОР, ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ, ТРАНСФЕР, КЛАСТЕР.

109-115

Професійний практично орієнтований моніторинг якості підготовки фахівців в галузі професійної освіти

Х.Ш. Бахтіярова

У статті розглядаються питання  сутності професіографічного моніторингу якості освіти в інженерно-педагогічному вищому навчальному за закладі; проаналізовано зміни, які відбулися останнім часом в Національному транспортному університеті по створенню сучасної ефективної системи підготовки інженерно-педагогічних кадрів.

Ключові слова: моніторинг, професійний практично орієнтований моніторинг, якість освіти, інженерно-педагогічна освіта, підготовка інженерів-педагогів в Національному транспортному університеті.

116-122

Буття засобом пізнання стає правовим (гносеологічна онтологія права)

А.А. Козловський

Гносеологічна онтологія права виконує функцію взаємозв’язку між певною правовою теорією, її методом та фундаментальними філософсько-онтологічними засадами, на яких вони ґрунтуються. Одним із завдань гносеологічної онтології права є виявлення онтологічних засад того чи іншого правового методу й обґрунтування у такий спосіб його реального евристичного потенціалу.

Виявлено, що право зумовлюється не тільки буттям, а й пізнанням. Тому воно є подвійною нормативністю. Будь-який метод чи методологія як система методів мають бути онтологічно й гносеологічно обґрунтованими. Закони буття зумовлюють нормативність пізнання, а нормативність права зумовлюється як законами буття, так і нормативністю пізнання. Будь-якій гносеології відповідає певна онтологія і, навпаки, кожна онтологія передбачає особливості свого самопізнання, самовизначення та самореалізації, тобто стає гносеологічною онтологією права.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гносеологія права, онтологія права, методологія права, буття права, моделі права.

123-129

Споживче право та споживче законодавство України

О.М. Язвінська

В статті висвітлені основи правового регулювання захисту прав споживачів в Україні. Об’єктом дослідження виступає аналіз концептуальних проблем захисту прав споживачів. Предметом дослідження є правове забезпечення захисту прав споживачів в Україні.

Актуальність статті детермінована необхідністю аналізу специфіки правового регулювання у галузі захисту прав споживачів, що фактично виразилося у створенні інституту споживчого права в Україні. Наукова новизна отриманих результатів полягає в узагальненні концептуальних проблем законодавчого забезпечення захисту прав споживачів в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СПОЖИВАЧ, ВИРОБНИК, ПРОДАВЕЦЬ, ДЕРЖАВНИЙ ОРГАН, КОНСЮМЕРИЗМ, СПОЖИВЧЕ ПРАВО, ІНСТИТУТ СПОЖИВЧОГО ПРАВА, СПОЖИВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО.

130-135

Водій автотранспортного засобу як спеціальний суб’єкт адміністративної відповідальності

Р.В. Ярова

Мета роботи - дослідити ознаки водія автотранспортного засобу як спеціального суб’єкта адміністративної відповідальності.

Констатовано, що в науці адміністративного права прийнято виділяти загальні та спеціальні ознаки суб’єкта адміністративної відповідальності. Загальними ознаками суб’єкта  адміністративної відповідальності є вік та осудність. Але для того щоб особу притягнули до адміністративної відповідальності в деяких випадках таких ознак є недостатньо.  

Обґрунтовано, що водій автотранспортного засобу є спеціальним суб’єктом адміністративної відповідальності, якому притаманні свої особливості. Такими особливостями, зокрема, є вік, наявність спеціальних знань, які підтверджується посвідченням водія транспортного засобу, наявність дозвільної системи, яка регулює порядок видачі зазначеного посвідчення, особлива процедура притягнення до відповідальності та визначення стану неосудності.

Обґрунтовано необхідність на законодавчому рівні деталізувати ознаки водія автотранспортного засобу як спеціального суб’єкта адміністративної відповідальності.

 КЛЮЧОВІ СЛОВА: адміністративна відповідальність, осудність, водій, проступок, дозвільна система, право на керування транспортним засобом.

136-143