Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті»

Випуск 2, 2016 р.

Назва статті

Автор (автори)

Анотація

Сторінки

Використання концепції ефективного автомобіля для моделювання динаміки транспортних потоків у вуличній мережі міста

М.Ф. Дмитриченко, О.О. Бакуліч

У роботі запропоновано концепцію ефективного автомобіля та розроблено, на основі методу аналізу ієрархій Сааті, методику визначення його техніко-експлуатаційних показників.

Об’єкт дослідження - процеси в транспортних потоках вуличної мережі міста.

Мета дослідження - розробка методу визначення модельної характеристики транспортного потоку певної ділянки транспортної мережі на основі концепції ефективного автомобілю з використанням методу аналізу ієрархій Сааті.

В рамках запропонованої концепції ефективний автомобіль розглядається як модельний транспортний засіб,  що є однією з характеристик транспортного потоку на певній досліджуваній ділянці транспортної мережі. Техніко-експлуатаційні параметри ефективного автомобіля мають такі значення, які, з одного боку, характеризують стан транспортного потоку в цілому на певній ділянці транспортної мережі, а з іншого, наближені до відповідних параметрів транспортних засобів, що рухаються на даній ділянці.

Результати статті можуть бути використані при дослідженні транспортної мережі міста Києва.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - використання концепції ефективного автомобіля дозволить здійснити у майбутньому подальший розвиток теоретичних уявлень про динаміку транспортних потоків, вдосконалення методів моделювання процесів, що відбуваються в них.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕФЕКТИВНИЙ АВТОМОБІЛЬ, ТРАНСПОРТНИЙ ПОТІК, МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ СААТІ, ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

003-008

Пріоритети вдосконалення інвестиційної політики в Україні

Н.К. Амеліна, Д.І. Ємельянцева

В статті наведені пріоритетні напрямки розвитку та удосконалення інвестиційної політики. Розглянуті основи державної підтримки інвестиційної діяльності. Наведені основні інновації Податкового кодексу, що стосуються інвестиційної діяльності в Україні. Визначено, що актуальним завданням для розвитку економіки України є підвищення ролі держави у поліпшенні інвестиційної політики та, відповідно, збільшенню потоків іноземних інвестицій за допомогою створення сприятливого інвестиційного клімату для інвесторів, як вітчизняних, так і закордонних.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ, ІНВЕСТОР, ПРІОРИТЕТИ, ВДОСКОНАЛЕННЯ.

009-013

Переваги та недоліки використання бухгалтерського аутсорсингу

Н.В. Антоненко, В.О. Царенко

У статті розглянуто особливості використання аутсорсингу бухгалтерського обліку, розкрито його переваги та недоліки, а також визначено основні напрямки їх усунення. Проведено аналіз сучасного стану аутсорсингових послуг в Україні. Виявлено перспективи подальшого розвитку даного виду послуг.

Метод дослідження - загальнонауковий метод теоретичного узагальнення, спостереження, абстрагування, формалізації, аналізу.

Об’єктом дослідження виступає бухгалтерський аутсорсинг як модель організації бізнесу.

Предметом дослідження є особливості застосування бухгалтерського аутсорсингу в процесі діяльності українських підприємств.

Мета даного дослідження полягає у виявленні переваг і недоліків аутсорсингу бухгалтерського обліку, а також оцінка розвитку аутсорсингових процесів у сучасній українській економіці.

У статті доведено, що, незважаючи на всі переваги і можливості, аутсорсинг є ефективним способом ведення бізнесу. Підприємство-замовник аутсорсингових послуг має можливість заощадити свої ресурси завдяки передачі виконання обліково-розрахункових операцій іншій організації. Економія на зарплаті бухгалтера, зниження витрат на облаштування та обслуговування робочого місця облікового працівника - ці та інші чинники обумовлюють ефективність застосування аутсорсингу. Не менш важливою проблемою, яка розкривається у статті, є вибір відповідального постачальника аутсорсингових послуг, що відноситься в даний час до складних процесів через недостатній розвиток ринку таких послуг.

У статті обґрунтовано і розглянуто внутрішні та зовнішні ризики, пов’язані з використанням аутсорсингу, що вимагають від підприємства-замовника аутсорсингових послуг обґрунтованого і зваженого підходу до застосування у своїй діяльності цих послуг. Важливість подальших досліджень даної проблеми обумовлює актуальність питання використання у діяльності підприємств аутсорсингових послуг.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ АУТСОРСИНГ, АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ, БУХГАЛТЕР, КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА.

014-017

Особливості вибору критеріїв формування стратегій розвитку підприємств автомобільного транспорту

В.В. Бойко, Г.В. Кириченко

В статті розглянуто проблему вибору оптимальних критеріїв формування стратегій розвитку підприємств автомобільного транспорту та приділено увагу питанням доцільності вибору та обґрунтування тих чи ін. критеріїв для відповідних вітчизняних підприємств, зокрема автотранспортних.

Об’єкт дослідження - критерії формування стратегій розвитку підприємства.

Мета роботи - визначення впливу кількісних і якісних критеріїв у формуванні і виборі стратегії розвитку підприємства.

Методи дослідження - методи оцінювання, аналізу і синтезу.

Вибір стратегічних альтернатив розвитку підприємства здійснюється з використанням різних критеріїв, до яких в сучасній економічній літературі відносять: максимізацію прибутку або виручки від реалізації продукції, показників рентабельності; зростання ринкової частки суб’єкта господарювання; зростання грошового потоку або вартості підприємства; забезпечення певного рівня коефіцієнтів, які характеризують фінансовий стан підприємства.

Розробка стратегії розвитку підприємства передбачає вирішення проблеми вибору критеріїв прийняття рішень із різноманітних систем, моделей і підходів оцінки ефективності діяльності підприємства.

результати статті можуть бути використані для оптимального вибору стратегії розвитку підприємства, акцентуючи увагу на зростанні вартості підприємства - одному з найважливіших критеріїв сучасного ефективного управління.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КРИТЕРІЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ, АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

018-022

Механізм реалізації концепції клієнтоорієнтованого управління процесами і системами перевезень в умовах розвитку партнерств

Т.А. Воркут, О.А. Карпенко, С.О. Ковальчук

Запропонована концепція клієнтоорієнтованого управління процесами і системами перевезень із урахуванням ризику та невизначеності - як така, що передбачає управління процесами і системами перевезень у ПАТ у взаємозв’язку з формуванням у підприємствах їх клієнтів критеріїв ефективності транспортного обслуговування в умовах реалізації інтеграційних принципів у міжорганізаційних відносинах.

Об’єкт дослідження - процеси вибору постачальників транспортних послуг і управління процесами і системами перевезень.

Мета роботи - розроблення механізму реалізації концепції управління процесами і системами перевезень у взаємозв’язку з умовами вибору потенційними клієнтами постачальників послуг із перевезення за доцільності реалізації інтеграційних принципів у міжорганізаційних відносинах. 

Методи дослідження - теорія ймовірностей та математична статистика, метод стохастичного програмування, методи теорії транспортних процесів і систем.

В рамках даної концепції запропонована модель вибору постачальників послуг із перевезення на основі методу стохастичного програмування і методика формування ПАТ пропозиції клієнтам щодо забезпечуваного рівня допустимих відхилень часу прибуття АТЗ в пункти завезення (вивезення) вантажів і відповідної ціни.

Результати статті створюють науково-теоретичну базу для вибору постачальників товарів (послуг) загальнометодологічного характеру, з одного боку, і управління процесами і системами перевезень щодо ефективного забезпечення параметрів перевезень, що дозволяють досягти ключових для клієнтів елементів цінності послуги з перевезення вантажів, із іншого.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, КЛІЄНТООРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ.

023-029

Методичні підходи до оцінки ефективності інновацій

А.П. Гречан, О.Г. Парфентьєва

Стаття присвячена обґрунтуванню підходів до оцінки ефективності інновацій в умовах мінливого зовнішнього середовища.

Об'єкт дослідження - процеси оцінювання ефективності інновацій.

Мета роботи - дослідження теоретичних і практичних аспектів оцінки ефективності інновацій.

Методи дослідження - теоретичне узагальнення та системний аналіз інноваційної діяльності  та ефективності інновацій.

Активізація інноваційної діяльності на вітчизняних підприємствах передбачає обов’язкову оцінку ефективності інновацій. В статті узагальнено проблеми оцінки ефективності інновацій в умовах динамічного ринкового середовища; запропоновано використання цілісної моделі оцінки ефективності інновацій та визначено основні принципи такої оцінки; обґрунтовано особливості ефективності окремих напрямів інноваційної діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІННОВАЦІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ.

030-034

«Точки зростання» економіки Гомельської області

М.П. Драгун, І.В. Іванівська

У статті представлені методика визначення потенційних регіональних «точок зростання» та результати її апробації на прикладі Гомельської області Республіки Білорусь.

Об'єкт дослідження - потенційні регіональні «точки зростання».

Мета роботи - розробити методику визначення потенційних регіональних «точок зростання» і апробувати її на прикладі Гомельської області Республіки Білорусь.

Метод дослідження - монографічний, логічне моделювання, аналіз статистичних даних.

Розроблено методику визначення потенційних регіональних точок зростання (ПРТЗ), відмінність якої від існуючих полягає, по-перше, у розробці системи кількісних і якісних критеріїв вибору ПРТЗ, по-друге, у визначенні порогових значень кількісних критеріїв віднесення аналізованого об'єкта до ПРТЗ, що дозволяє об'єктивно оцінити можливості виду економічної діяльності (підприємства, проекту) як «точки зростання» і розробляти на цій основі регіональні програми розвитку. У результаті апробації методики на прикладі Гомельської області визначені потенційні регіональні точки зростання, класифіковані на три групи: точки напрямку росту - «нова індустріалізація» економіки регіону, підвищення ефективності використання ресурсно-сировинного потенціалу області та розвиток сфери послуг.

Результати статті можуть бути використані органами державного управління для вирішення актуальних завдань, що виникають у процесі визначення «точок зростання» економіки регіону, розробки регіональних програм розвитку, активізації створення в галузях економіки інтегрованих виробничих структур та ін.

Прогнозні припущення про розвиток об'єкта дослідження - визначення регіональних «точок зростання» Гомельської області і механізмів їх активізації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ГОМЕЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ, КРИТЕРІЙ, МЕТОДИКА, ПРОМИСЛОВІСТЬ, РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА, ТОЧКА ЗРОСТАННЯ.

035-044

Експортна та імпортна безпека як важлива складова зовнішньоекономічної безпеки

Н.В. Дулеба, Я.І. Базилевська

У статті розглядається економічна безпека держави як надсистема зовнішньоекономічної безпеки.

Об’єкт дослідження - зовнішньоекономічна безпека держави як складова економічної безпеки.

Мета роботи - дослідження належного рівня економічної безпеки, в тому числі зовнішньоекономічної, що досягається створенням єдиної держаної політики, зміцненої системою скоординованих заходів, адекватних внутрішнім і зовнішнім загрозам.

Методи дослідження - економічні методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень.

Розглянувши стан експортної та імпортної безпеки України, можна стверджувати, що у контексті світової глобалізації та зростання інтенсивності інтеграційних процесів національна економіка України недостатньо захищена від впливу негативних зовнішньоекономічних факторів. За умов, коли показники відкритості національної економіки України більше ніж удвічі вищі аналогічних показників розвинутих країн, проблема зовнішньоекономічної безпеки набуває все більшої актуальності.

На сучасному етапі розвитку для України вкрай важливим є забезпечення ЗЕБ як вирішальної ланки економічної безпеки та важливого індикатора експортної та імпортної безпеки держави.

Основним досягненням реформ у зовнішньоекономічній політиці має стати вирівнювання умов конкуренції для вітчизняних товарів на зовнішніх ринках. Ситуація, що склалася у зовнішній торгівлі України, свідчить про необхідність втілення нових підходів зовнішньоекономічної політики, головним результатом яких мають стати створення ефективного механізму функціонування сфери зовнішньоекономічної діяльності, подолання негативного сальдо зовнішньої торгівлі та диверсифікації ринків збуту вітчизняної продукції.

Ключові слова: економічна безпека, експортна безпека, імпортна безпека, зовнішньоекономічна безпека, зовнішньоторговельна безпека.

045-050

Податки - фактор фінансової і економічної безпеки держави

Н.В. Дулеба, Т.В. Лутай

У статті розглянуті основні загрози податковій безпеці держави, а саме: стан економіки; стан державних фінансів; особливості чинних інститутів; соціальні характеристики суспільства. Через велику кількість факторів, яку породжує кожне з наведених джерел податкових загроз, виникає необхідність виділити ті дестабілізуючи чинники, ступінь впливу яких на податкову безпеку найбільш вагомий.

Об’єкт дослідження - найбільш важливі показники, які характеризують стан національної економіки - показники рівня і динаміки валового внутрішнього продукту (ВВП).

Мета роботи - дослідження ступеня впливу дестабілізуючих чинників на податкову безпеку України в контексті її економічної безпеки.

Методи дослідження - економічні методи, що застосовуються на емпіричному та теоретичному рівнях досліджень.

Значний державний борг призводить до збільшення витрат на його обслуговування (сплати відсотків, або певної його частини), що обумовлюватиме додаткову потребу у податкових надходженнях, а відтак спричинить загрозу податковій безпеці.

За даними Міністерства фінансів України 2010-2014 рр., державний борг країни поки ще далеко не дотягує до річного ВВП, залишаючись у діапазоні 30-40%. Однак попри цей факт зазначимо, що Україна все ж таки достатньо швидко нарощує борги, і здебільшого ці кошти використовуються не на інвестиції, а на цілі поточного споживання. За таких обставин зростання державного боргу збільшує витрати наступних бюджетів на їх обслуговування та погашення і, відповідно, звужує фінансові можливості уряду та погіршує рівень податкової безпеки держави

Аналіз показників податкової безпеки свідчать про високий рівень податкового навантаження в Україні. Вихід є із цієї ситуації. Податкове навантаження має оптимально знизитись як для платників податків, так і для держави. Зниження податкового навантаження на платника звільнить фінансові ресурси, які він зможе використати у виробничих процесах, забезпечить збільшення інвестиційних коштів та підвищить ділову активність підприємства, що сприятиме зростанню обсягів податкових надходжень до бюджетів. Крім цього, оптимізація податкового навантаження сприятиме зростанню реальних доходів населення, заощаджень домогосподарств, платоспроможного попиту населення, що призведе до економічного зростання в країні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПОДАТКИ, ПОДАТКОВА БЕЗПЕКА, СТАН ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ, СТАН НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ, ВАЛОВИЙ ВНУТРІШНІЙ ПРОДУКТ, ДЕФІЦИТ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ДЕРЖАВНИЙ БОРГ.

051-055

Стимулювання інноваційної діяльності на підприємстві

В.П. Зюзіна, О.В. Комчатних, Н.О. Редько

У статті визначено проблеми та напрями стимулювання інноваційної діяльності підприємств. На основі розглянутих методів стимулювання інноваційній діяльності запропоновано механізм стимулювання інноваційної діяльності підприємства.

Об'єкт дослідження - інноваційна діяльність підприємства.

Мета  роботи  -  розробка заходів щодо удосконалення механізмів стимулювання інноваційної діяльності підприємств.

Метод дослідження - метод синтезу та аналізу, логіко-теоретичного узагальнення.

У даній статті основну увагу приділено підходам до стимулювання інноваційної активності персоналу підприємств.

Представлено  теоретичні  погляди  на  методи активізації  інноваційної  діяльності  підприємств.  Виділено ключові  чинники  активізації  праці  в  інноваційному  процесі. 

Розглянуто та проаналізовано зарубіжний досвід спонукання до інноваційної діяльності працівників. Обґрунтовано доцільність застосування морального і матеріального стимулювання персоналу підприємства. Окреслено значення мотивування для розвитку інноваційної діяльності підприємств. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ПЕРСОНАЛ, МЕТОДИ, МЕХАНІЗМ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

056-062

До еколого-економічної ефективності удосконалення пасажироперевезень на міському маршруті

В.І. Зюзюн, В.С. Сабибіна

В статті розглянуто проблему функціонування міського автомобільного пасажирського транспорту на етапі зміни економічної системи країни. Досліджено пасажиропотік, проаналізовані витрати, дохід, викиди та штрафи за понаднормові викиди на всіх маршрутах з обраним транспортним засобом. Запропонована зміна автобусу на більш економічний (більша пасажиромісткість) та екологічний (класу Євро 5).

Об’єкт дослідження - процес перевезення пасажирів в міських транспортних системах.

Метою роботи є розробка пропозицій з порядку оцінювання економічної та екологічної ефективності функціонування міського пасажирського транспорту.

Метод дослідження - спостереження за пасажиропотоками та економіко-математичний метод.

Проведено обстеження пасажиропотоків, здійснено аналіз результатів, визначено очікувані добові, річні обсяги перевезень на маршруті, виконано нормування швидкостей руху.

Здійснено визначення необхідної кількості транспортних засобів. Головним критерієм вибору транспортного засобу є умови найбільш повного задоволення потреб населення в перевезеннях, ефективна робота автобусів та підвищення рівня якості обслуговування пасажирів.

Вибір типу автобуса для міських перевезень проводимо за максимальною потужністю пасажиропотоку в години "пік".

У зв’язку з постійною зміною пасажиропотоків на протязі доби, необхідно, щоб кількість автобусів в кожну годину доби відповідала величині пасажиропотоку. Визначено режими роботи транспортних засобів. Розраховано показники виробничої програми.

Розраховано собівартість перевезень та фінансово-економічні показники маршруту.

На основі отриманих даних, їхнього аналізу запропоновані пропозиції щодо покращення якості перевезень, підвищення економічної та екологічної ефективності. Дослідження виявило слабкі та сильні сторони пасажироперевезень на міських маршрутах, основні статті витрат, що у подальшому допоможе ефективніше використовувати наявні ресурси.

Результати статті можуть бути застосовані при формуванні маршруту та його реорганізації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, МІСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, МАРШРУТИ, АВТОБУСИ.

063-070

Платіжний баланс як важливий інструмент узагальнюючої оцінки стану національної економіки

Л.С. Козак, О.В. Федорук

В статті досліджено теоретико-методичні основи формування платіжного балансу; вивчено концепції та моделі регулювання платіжного балансу держави; визначено структурні елементи і з’ясовано макроекономічне значення платіжного балансу; обґрунтовано напрямки врівноваження балансу міжнародних розрахунків; досліджено вплив макроекономічної політики на стан платіжного балансу країни; сформовано стратегію зменшення дефіциту платіжного балансу.

Об’єкт дослідження - процес гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Мета дослідження - удосконалення механізму формування сучасного концептуального підходу до визначення сутності платіжного балансу як важливого інструменту узагальнюючої оцінки стану національної економіки.

Методи дослідження - абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

У сучасних умовах підвищилося значення платіжного балансу в системі державного регулювання економіки. Зрівноваження платіжного балансу є першочерговим завданням економічної політики держави поряд із забезпеченням високих темпів економічного розвитку, стримуванням інфляції та безробіття. Наявність стійкої незбалансованості зовнішніх платежів є ознакою появи кризових явищ в економіці країни, усунення яких вимагає коригування платіжного балансу шляхом проведення відповідної грошово-кредитної і бюджетно-податкової політики. Макроекономічне значення платіжного балансу полягає у відображенні стану міжнародних економічних відносин даної країни з її закордонними партнерами.

Платіжний баланс відіграє роль макроекономічної моделі, яка систематично відображає економічні операції, здійснені між національною економікою й економіками інших країн світу; така модель складається з метою розробки та впровадження обґрунтованої зовнішньоекономічної політики держави, аналізу стану товарного й фінансового ринків, двосторонніх і багатосторонніх зіставлень, наукових досліджень тощо. На основі фактичних даних про стан платіжного балансу міжнародними фінансовими організаціями, зокрема Міжнародним валютним фондом, приймаються рішення щодо надання конкретним країнам фінансової допомоги для стабілізації платіжного балансу та подолання його дефіциту. Розробка й складання платіжного балансу є обов’язковою умовою для всіх країн - членів Міжнародного валютного фонду, базується на єдиній методології відповідно до стандартної класифікації компонентів і структури зведеної інформації.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - удосконалення механізму гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Ключові слова: національна економіка, платіжний баланс, економічний розвиток, незбалансованість зовнішніх платежів, міжнародні економічні відносини, макроекономічна модель, Міжнародний валютний фонд, Керівництво з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції, поточний рахунок, капітальний рахунок, фінансовий рахунок, система обліку операцій з нерезидентами.

071-084

Інвестиційна політика автотранспортного підприємства

Л.С. Козак, Д.В. Цвєтков

У роботі розглянуто аспекти інвестиційної політики АТП, аналіз підходів до оцінки інвестиційних проектів, розроблений і запропонований інвестиційний проект для Черкаського АТП, розглянуті напрями пріоритетного інвестування.

Об’єкт дослідження - інвестиційна політика АТП.

Мета роботи - аналіз стану інвестиційної політики, розробка інвестиційного проекту, приклад його реалізації.

Інвестиції підприємства забезпечують просте й розширене відтворення капіталу, створення нових робочих місць, приріст заробітної плати і купівельної спроможності населення, приплив податків у державний і місцевий бюджети. Ефективність інвестиційної політики оцінюється відповідно до того, наскільки вона відображає інтереси різних кіл суспільства і наскільки сприяє досягненню поставлених стратегічних цілей і рішенню конкретних задач.

Інвестиційна діяльність у тім чи іншому ступені притаманна будь-якому підприємству. Ухвалення інвестиційного рішення неможливо без врахування наступних факторів: вид інвестиції, вартість інвестиційного проекту, кількість доступних проектів, обмеженість фінансових ресурсів, доступних для інвестування, ризик, зв'язаний із прийняттям того чи іншого рішення й ін.

Результати статі можуть бути використані при розробці інвестиційних проектів на підприємствах, які мають схожу діяльність.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА АВТОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, РОЗРОБКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ, ІНВЕСТУВАННЯ У СФЕРІ АВТОТРАНСПОРТУ.

085-089

Сучасний стан інформаційної економіки в Україні

С.В. Кривошеєва, І.С. Клименко, О.М. Тарануха

В статті розглянуто поняття інформаційної економіки. Визначено місце інформації та функціонування інформаційного ринку в умовах постіндустріальної економіки. Досліджується роль інформаційного забезпечення економічної сфери.

Об’єкт дослідження - інформаційний ринок

Мета дослідження - аналіз інформаційного ринку  України в умовах прискорення інтеграційних процесів.

Методи дослідження - абстрагування, загальнонаукові емпіричні та теоретичні.

Сучасний етап розвитку економіки характеризується структурними змінами, що пов’язані з виникненням й активним просуванням на ринок певних форматів, які використовують прогресивні виробничі  технології та сучасні інформаційні системи. інформатизація суспільства як закономірний, глобальний процес розвитку цивілізації стає передумовою формування інформаційного суспільства та розвинутого інформаційного ринку. На сучасному етапі фактором, що гарантує стабільну перевагу певної країни на світовому ринку, є володіння новітніми технологіями, тобто системою інноваційно-ресурсних процедур створення нових продуктів і процесів.

Ключові слова: інформація, інформаційна економіка, інформаційне суспільство, глобалізація, електрона комерція, електронний бізнес, інформаційний ринок.

090-097

Методичні основи оцінки вартості підприємств автомобільного транспорту

Н.В. Любарська

В статті проведено аналіз методичних підходів до оцінювання вартості підприємства з виокремленням позитивних та негативних сторін, а також особливостей їх застосування в сучасних умовах господарювання та визначено оптимальний підхід та метод оцінки вартості автотранспортних підприємств.

Об’єкт дослідження - методичні підходи оцінки вартості підприємства.

Мета дослідження - визначення оптимального підходу та методу оцінки вартості автотранспортних підприємств в сучасних умовах господарювання.

Метод дослідження - метод аналізу і синтезу -  при дослідженні підходів та методів  оцінки вартості підприємств та обґрунтуванні оптимального вибору .

У статті проведено аналіз законодавчої бази з питань оцінки вартості підприємств, зокрема проведено аналіз методичного інструментарію. Представлено характеристику дохідного (майнового), витратного та порівняльного (ринкового), опціонного підходів та підходу, що базується на моделі Ольсона, підходу, що базується на моделі «економічного прибутку», виокремлено позитивні та негативні сторони кожного з них. Для оцінки вартості підприємств автомобільного транспорту обрано оптимальний підхід та метод оцінки.

Результати статті спрямовані на оптимізацію процесу оцінки вартості підприємства та можуть бути впровадженні для управління підприємствами автомобільного транспорту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: оцінка вартості, вартість підприємства, підхід, метод.

098-103

Напрямки партнерських взаємодій держави і бізнесу у забезпеченні розвитку транспорту

Н.А. Малиш, Н.М. Бондар

У статті запропоновано узагальнення та систематизацію напрямків та форм партнерської взаємодії держави і бізнесу у розвитку транспорту.

Об'єкт дослідження - партнерські взаємодії у розвитку транспорту.

Мета роботи - систематизація напрямків партнерських взаємодій держави і бізнесу у розрізі окремих видів транспорту, визначення змісту та форм такого партнерства.

Метод дослідження - монографічний.

У розрізі видів транспортної галузі - автомобільно-дорожній комплекс, залізничний транспорт, міський транспорт, порти та морський транспорт, порти та річковий транспорт, аеропорти та річковий транспорт, мультимодальні (змішані) перевезення виявлені напрямки партнерських взаємодій: розвиток транспортної інфраструктури, забезпечення послуг з перевезень, надання допоміжних послуг. Визначені форми партнерства, доцільних за видами транспорту та напрямками партнерських взаємодій.

Результати статті можуть бути упроваджені у розробці державної стратегії розвитку транспорту України.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження - з’ясування особливостей застосування форм партнерських взаємодій у розвитку окремих видів транспорту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: державно-приватне партнерство, транспорт, транспортна інфраструктура, концесії.

104-109

Напрямки удосконалення результуючих показників ефективності за рахунок покращення функціонування транспортної системи

О.П. Процик, С.В. Корчменюк

У статті розглянуто комплекс факторів, що впливають на інвестиційну привабливість вітчизняного бізнесу та запропоновано шляхи покращення.

Об’єкт дослідження - вплив транспортної і митної складової на міжнародні індекси.

Мета роботи - визначення основних заходів для покращення головних факторів впливу на результуючі показники індексів ділової активності в Україні

Науковою новизною у роботі є застосування комплексного підходу для визначення заходів щодо підвищення привабливості та покращення ділової активності бізнесу в Україні через призму світових показників ефективності функціонування економіки.

У роботі було використано множинний кореляційний аналіз, метод Делфі, статистичний аналіз, прогнозування.

У сучасних умовах зростання конкуренції на міжнародному ринку  постає проблема низької ефективності наданих послуг. Важливим критерієм у світовій спільноті є Індекс логістичної ефективності (LPI), котрий дає всебічну характеристику рівня торгівлі більш ніж 155 країн. Для підвищення показників України у світових рейтингах було проведено аналіз суттєвих індексів та запропоновано шляхи їх покращення за допомогою впливу на транспортну і митну складову.

Результати статті створюють науково-методологічну базу для стабілізації рейтингу України на ринку транспортних послуг.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - пошук механізмів удосконалення індексів ефективності вітчизняного бізнесу, які мінімізують витрати та покращать надійність наданих послуг.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МИТНИЙ ІНДЕКС, ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ, КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ, ІНДЕКС ЕФЕКТИВНОСТІ ЛОГІСТИКИ, ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ, МНОЖИННИЙ АНАЛІЗ.

110-114

Використання нейронних мереж для моделювання та прогнозування фінансової діяльності транспортного підприємства

А.В. Сєдая

В статті доводиться доцільність та ефективність використання нейронних мереж для встановлення існування зв’язків між фінансовими показниками та для покращення точності прогнозування фінансових показників.

Об’єкт дослідження - модель нейронної мережі та її алгоритми.

Мета роботи - визначити переваги використання нейронної мережі при прогнозуванні значень фінансових показників та визначення зв’язків між ними.

На сьогоднішній час на автотранспортних підприємствах України, які займаються вантажними перевезеннями, використання нейронних мереж для прийняття управлінських рішень та проведення прогнозування основних фінансових показників не набуло розповсюдження.

Впровадження використання нейрон моделювання надає можливість підприємствам скоротити час на прийняття управлінських рішень , наприклад , за допомогою використання прогнозування в нейронній мережі. Однією  її (нейронної мережі) перевагою, являється те, що вона проходить навчання, в ній можна використовувати різні типи даних (числові, текстові та ін..).

Нейронні мережі прискорюють процес знаходження залежності за рахунок одночасного опрацювання даних всіма нейронами.

Отже, за допомогою нейронних мереж можна скоротити час прийняття управлінських рішень, зменшити кількість експертів компанії , які раніше були задіяні під час прийняття рішень, та найголовніше прогнозування в порівнянні з традиційними методами являється більш точнішими.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: НЕЙРОННА МЕРЕЖА, ПРОГНОЗУВАННЯ, ЗВ’ЯЗОК, НЕЙРОН, АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ФІНАНСОВІ ПОКАЗНИКИ.

115-120

Методичні засади діагностування руху грошових коштів підприємства

Л.С. Чеснакова

В статті запропоновані методичні підходи  щодо діагностування руху грошових коштів підприємства для забезпечення його платоспроможності як у поточному періоді, так і у перспективі.

Об’єкт дослідження - процес руху грошових коштів підприємства.

Мета роботи - визначення можливостей забезпечення грошовими коштами безперебійне фінансування операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

Метод дослідження - балансовий, коефіцієнтний аналіз.

Ефективна діагностика руху грошових коштів створює передумови для прийняття обґрунтованих рішень щодо управління платоспроможністю підприємства, реальними та фінансовими інвестиціями, структурою капіталу, запасами, дебіторсько-кредиторською заборгованістю. Базою для діагностики може бути звітний баланс підприємства. Він, на відміну від звіту про рух грошових коштів, який сьогодні підприємства складають прямим методом, дозволяє з’ясувати чинники, що впливають на чистий рух грошових коштів за видами господарської діяльності. Розроблено алгоритм побудови балансу джерел і напрямків використання грошових коштів, в основу якого покладено положення, згідно з яким до збільшення чистого грошового потоку призводять зменшення статей активу звітного балансу та збільшення статей пасиву, а до зменшення - зростання статей активу та зменшення статей пасиву. На базі балансу джерел і напрямків використання грошових коштів запропонована сукупність коефіцієнтів, які дозволяють оцінити рух грошей за видами діяльності, грошову незалежність підприємства від зовнішніх залучених та запозичених надходжень, міру їх використання.

Результати статті можуть стати складовою методики аналізу платоспроможності підприємства

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - пошук оптимальної системи управління рухом грошових коштів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ГРОШОВІ КОШТИ, ЧИСТИЙ ГРОШОВИЙ ПОТІК, БАЛАНС, КОЕФІЦІЄНТНИЙ АНАЛІЗ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ.

121-125

Розвиток персоналу як основна передумова розвитку підприємства

Л.В. Швець, Г.Г. Гайдай

В умовах посилення  конкуренції та глобалізації пріоритетом  економічної стратегії  країни в цілому і окремих підприємств зокрема має стати накопичення інтелектуального потенціалу, що відбувається, перш за все,  шляхом безперервного розвитку  персоналу підприємств і організацій.

Існує взаємозв’язок між стратегією  розвитку персоналу  та загальною стратегією розвитку підприємства  в напрямку підвищення   ефективності, гнучкості, конкурентоспроможності.

В роботі досліджуються  сучасні   тенденції в процесах розвитку персоналу  на  вітчизняних підприємствах та окреслюються напрямки  вдосконалення  управління  цими процесами.

Недосконалість нормативно-правової  бази освітньої діяльності, недостатність фінансових ресурсів  в цілому і державних ресурсів зокрема  - для забезпечення  вищої освіти, тим паче з огляду на її роль, що зростає в інноваційному розвитку суспільства,-  стримують  проведення розпочатої реформи освітньої діяльності. Необхідно адаптувати  досвід інших країн щодо формування правової основи а також  менеджменту в освітній та дослідницькій діяльності  вишів та активізації участі бізнесу у фінансуванні цієї сфери.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ, РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ, СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА, РЕФОРМА ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ.

126-130

Міграційна криза в Європі та проблеми міжрелігійних відносин

А.В. Арістова

У роботі визначені й систематизовані особливості сучасної міграційної хвилі з країн Близького Сходу та Африки на терени Європи, її відмінності від попередніх міграційних напливів останнього століття та потенційні впливи на міжрелігійні відносини та соціорелігійні процеси  в європейському соціумі.

Об’єкт дослідження - сучасна міграційна криза в Європі.

Мета роботи - визначення специфіки новітньої імміграційної хвилі як чинника змін в сфері міжрелігійних (передусім, християно-мусульманських) відносин та викликів для сфери державного управління.

Методи дослідження - системного підходу, структурно-функціонального аналізу, компаративного аналізу, ретроспективного і перспективного аналізу релігійних процесів, описово-аналітичний методи.

В статті на основі узагальнення та аналізу широкого теоретичного й емпіричного матеріалу, автор виділяє специфіку нової імміграційної хвилі в країни Європи за низкою параметрів: за обсягом міграційного потоку, його складом, векторами, характером, економічними і соціокультурними наслідками. Визначено, що на хвилі міграційної кризи, паралельно з інтенсивним і слабко контрольованим збільшенням мусульманських анклавів у Європі, відбувається зростання відчуженості й конфронтації між європейським суспільством і мусульманськими спільнотами, взаємна клаузація і європейського соціуму і діаспор, поширення і зрощення різних форм ксенофобії (ісламофобії, християнофобії, мігрантофобії та ін.), радикалізація ідеології і діяльності мусульманських меншин та зміна їх інституційного оформлення, загострення різних форм міжрелігійних і внутрішньо-релігійних конфліктів.

Результати статті можуть бути використані у релігієзнавчих та правознавчих дослідженнях, а також органами державної влади, громадськими організаціями, науково-освітніми установами при виробленні стратегії толерантизації міжрелігійних взаємин, оптимізації моделі державно-конфесійних відносин, розробці стабілізаційних і безпекових програм.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - пошук та апробація шляхів модернізації державно-релігійної політики як складової імміграційної та інтеграційної політики Євросоюзу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МІГРАЦІЙНА КРИЗА, МІГРАЦІЙНА ХВИЛЯ, МІЖРЕЛІГІЙНІ ВІДНОСИНИ, КСЕНОФОБІЯ, ДЕРЖАВНО-КОНФЕСІЙНА ПОЛІТИКА, МУСУЛЬМАНСЬКІ МЕНШИНИ, ЄВРОПЕЙСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО.

131-138

Сутність дидактичного проектування: принципи, структура, рівні, етапи та дії

Х.Ш. Бахтіярова

У статті розглядаються питання сутності дидактичного проектування навчальних матеріалів як обов’язковий етап діяльності викладача. Доведено, що проектування педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів ґрунтується на принципах проектування, має певну структуру, рівні, етапи, методи та засоби проектування. Результатом педагогічного проектування є досвідні здобутки щодо виконання цієї діяльності.

Ключові слова: дидактичне проектування, мета, процес, засоби, етапи, результат, продукт, підготовка майбутніх інженерів-педагогів в Національному транспортному університеті.

139-142

Соціальні трансформації в процесі інформаційної діяльності

І.В. Богачевська

У статті аналізуються різні аспекти інформаційної діяльності у всіх соціальних сферах, зокрема в освіті та економіці, їхній вплив на світогляд і психо-емоційну сферу сучасної людини.

Об’єктом дослідження в даній статті є інформаційна діяльність сучасного соціуму.

Мета роботи - інтегрування гетерогенного знання про інформаційну діяльність як соціотрансформуючий фактор, її системна характеристика.

Методи дослідження - аналітичний опис суспільних трансформацій, що є наслідками інформаційної діяльності.

Наголошується, що новітні інформаційно-комунікаційні технології, розвинуті трансграничні глобальні інформаційно-телекомунікаційні мережі трансформували сучасне суспільне буття шляхом медіації, віртуалізували суспільство й створили гіперреальність, заснували нові знакові системи і схеми розуміння, спілкування й засвоєння інформації, сформували нову комп’ютерну культуру, змінили механізми соціальної пам’яті, перетворивши її в глобальну інформаційну систему.

Результати статті можуть бути використані при аналізі сучасних суспільних трансформацій та прогнозування їх наслідків як для суспільства, так і для окремих індивідів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНФОРМАЦІЯ, ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, СУСПІЛЬНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ, МЕРЕЖА ІНТЕРНЕТ, СУСПІЛЬНА ПАМ’ЯТЬ, МЕРЕЖЕВА ЕКОНОМІКА, ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ.

143-150

Філософська рефлексія права в антропоцентричній концепції П.Д. Юркевича

П.Г. Давидов, І.О. Хрімлі

Мета роботи - обґрунтування напрацювання власної філософсько-правової антропології на підґрунті вітчизняних філософських, правових та педагогічних традицій, зокрема, поглядів Памфіла Даниловича Юркевича.

Констатовано, що особливо актуальним є пізнання філософсько-правової антропології П. Юркевича сьогодні, коли людина стоїть перед проблемою свого виживання в умовах процесів глобалізації сучасного світу, в масштабах якого часто окрема особистість нівелюється чи стає непомітною на тлі загальносуспільних зрушень.

Обґрунтовано, що філософсько-антропологічна концепція права Памфіла Юркевича будується на філософській концепції кордоцентризму та філософії серця. На його думку, саме шляхом духовного розвитку (вдосконалення) особистості та соціуму на засадах національної ідеї та педагогіки, у відповідності із узгодженням прагнень як окремої особистості, так і соціуму не шляхом закону (примусу держави), а шляхом «релігійно-морального закону» - випрацюваного із застосуванням «релігії гуманності» (християнських та загальнолюдських чеснот) і споконвічних моральних засад, притаманних народові - бачить Юркевич шлях побудови гармонійної держави. Тобто, Юркевич бачить підґрунтя у традиційній українській громаді - як прообразі громадянського суспільства

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОРДОЦЕНТРИЗМ, ГУМАННІСТЬ, ОСОБИСТІСТЬ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ВИЖИВАННЯ, ГРОМАДА.

151-159

Інноваційна політика у вирішенні проблеми рівня гучності шуму дорожнього руху в Україні

М.К. Жижома, О.С. Левіщенко, Д.К. Левіщенко

В статтях розглянуті проблеми інноваційної політики в України щодо шляхів вирішення дорожнього шуму, проаналізовані головні чинники та особливості впливу шуму транспортного потоку на навколишнє середовище.

Шумове забруднення є одним з найпоширеніших джерел екологічних скарг в Європейському Союзі (ЄС). Шумове забруднення не лише викликає роздратування, але також може бути значно небезпечним для здоров'я в короткостроковій і довгостроковій перспективі.

Досі обізнаність щодо шумового забруднення серед політиків, а також громадськості є занадто низькою. Важливими технічними інноваціями, націленими на зменшення шуму часто нехтують через значні витрати, однак подальші інвестиції у використання і розвиток економічно ефективної технології можуть принести додаткові переваги для здоров'я.

Об’єкт дослідження - інноваційна політика в сфері шумового забруднення навколишнього середовища від транспортних потоків.

Мета статті - дослідити вплив інноваційної політики країни на зменшення шумового забруднення навколишнього середовища .

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА, РІВЕНЬ ШУМУ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ, ШУМОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

160-164

Розвиток туристських підприємств в умовах конкуренції

С.І. Іванчук

В статті проведено дослідження можливостей розвитку туристських підприємств світу та України зокрема в умовах конкуренції.

Об’єкт дослідження - конкуренція на ринку туризму.

Мета роботи - дослідити особливості туристської конкуренції та її впливу на розвиток підприємств галузі.

Метод дослідження - аналіз та узагальнення.

В умовах ринкової економіки конкуренція є головним регулято­ром суспільного виробництва. Вона підпорядковує і спрямовує діяльність усіх суб’єктів ринку, виступає природним регулятором попиту та пропозиції на товари та послуги і є об’єктивним законом, який примушує найефективніше використо­вувати задіяні у виробничому процесі економічні ресурси, які формує власник, і пропонувати на ринку більш дешеві та якісні порівняно з конкурентами товари та послуги.

Відомо, що конкуренція можлива там, де існує значне переви­щення пропозиції над попитом і головним суб’єктом є покупець. На таких ринках пропонують товари високої якості, забезпечений високий рівень обслуговування. У цьому випадку на перемогу може розраховувати лише те підприємство, яке матиме достатньо міцне становище на ринку порівняно з конкурентами.

З розвитком ринкових реформ та інтеграцією України у світовий економічний простір, виходом підприємств туристичної індустрії на міжнародний ринок і збільшенням кількості потенційних конкурентів, посилюється конкуренція між суб’єктами господарювання, які пропонують туристичні послуги. Щоб забезпечити успіх на ринку, туристичне підприємство як і будь-яке інше, повинне прагнути до поліпшення якості обслуговування при помірних цінах, підвищенні продуктивності праці, удосконаленні форм організації обслуго­вування споживачів і збільшенні на цій основі прибутку.

Результати статті можуть бути використані при проведені лекційних та практичних занять, а також підприємствами туристської галузі.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - розробка класифікації видів конкуренції у туристській галузі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТУРИЗМ, ТУРИСТСЬКИЙ РИНОК, КОНКУРЕНЦІЯ, КОНКУРЕНЦІЯ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ, ВНУТРІШНЯ КОНКУРЕНЦІЯ, КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДІВ КОНКУРЕНЦІЇ.

165-170

Питання розмежування адміністративної та цивільної відповідальності у сфері автотранспорту

Л.Д. Ковенко

Мета роботи - дослідити питання розмежування адміністративної та цивільної відповідальності у сфері автотранспорту.

Питання розмежування адміністративної та цивільної відповідальності у сфері автотранспортного комплексу є недостатньо дослідженим.

Відносини адміністративної відповідальності за порушення норм, що регулюють діяльність  транспорту врегульовано Кодексом про адміністративні правопорушення України.

Але правова природа деяких  правовідносин транспортної сфери  - приватна і, має цивільно-правовий характер.

Адміністративна відповідальність відрізняється від цивільної тим, що об’єктом посягання правопорушників є загальнообов’язкові правила, а цивільна відповідальність настає за порушення договірних зобов’язань, заподіяння позадоговірної майнової шкоди, а також за порушення особистих немайнових прав.

Необхідно привести до відповідності норми обох документів, що регулюють правовідносини у сфері транспорту, з урахуванням розмежування питань адміністративної та цивільної відповідальності.

Ключові слова: АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ЦИВІЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, РОЗМЕЖУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ГАРМОНІЗАЦІЯ НОРМ.

171-176

Основні фактори і перспективи інноваційного розвитку підприємств і трансферу технологій в Україні

Л.С. Козак, В.В. Червякова

Стаття присвячена дослідженню проблем інноваційного розвитку підприємств і трансферу технологій в Україні та обґрунтуванню шляхів їх подолання.

Об’єкт дослідження - інноваційна діяльність і трансфер технологій на підприємствах в Україні.

Мета роботи - визначення і класифікація основних факторів інноваційного розвитку підприємств і трансферу технологій в Україні.

Методи дослідження - узагальнення, абстрагування, аналіз, синтез, графічні.

Проаналізовано динаміку і структуру фінансування наукової і науково-технічної діяльності в Україні. Досліджено динаміку інноваційної активності вітчизняних промислових підприємств та інтенсивності їх інноваційних витрат. Охарактеризовано основні джерела і напрями фінансування інноваційної діяльності підприємств в Україні. Виявлено ключові тенденції придбання та передавання новітніх технологій підприємствами в Україні та за її межами. Зроблено висновок, що в Україні через слабку взаємодію науки і бізнесу трансфер технологій не набув поширення. В умовах постійного недофінансування наукової та інноваційної діяльності вітчизняні суб’єкти господарювання змушені імпортувати значно більше технологій з інших країн, ніж можуть експортувати. Визначено та систематизовано основні чинники, що стримують інноваційний розвиток і трансфер технологій вітчизняних підприємств та запропоновано шляхи їх подолання.

Ключові слова: інновації, науково-технічна діяльність, інноваційна активність підприємств, фінансування інноваційної діяльності, трансфер технологій.

177-187

Основні напрямки взаємодії державно-приватного партнерства в туристичній галузі

В.О. Кошарний

Метою даного дослідження є систематизування форм Державно-приватного партнерства та визначення умов доцільності його використання в туристичній галузі.

Об’єктом теоретичних досліджень є види контрактів ДПП.

Предметом дослідження є характеристика та методи впровадження ДПП в туристичній галузі в країнах світу.

В друкованих джерелах є велика кількість теоретичного матеріалу про Державно-приватне партнерство. Але незважаючи на розвиток туристичної галузі, держава все ще мало робить для його розвитку. Саме тому для кращого розуміння стану цього питання слід провести аналіз міжгалузевої структуризації окремих сфер туризму, використовуючи для цього різні форми ДПП.

Розглядаючи існуючі методи впровадження ДПП в туристичній галузі в провідних країнах світу, що відносяться безпосередньо до стратегічного планування, організації та управління процесом та тісно пов’язані між собою, можна зробити висновок, що правильно структуроване Державно-приватне партнерство може мобілізувати раніше невикористовувані ресурси з місцевого, регіонального або міжнародного приватного сектора, який прагне інвестиційних можливостей.

Все частіше контракти стають гібридними, прийнявши риси кількох контрактів, щоб відобразити кращі місцеві вимоги, бо мета приватного сектора при вступі до ДПП є отримання прибутку від його діяльності і в управлінні бізнесом. Приватний сектор прагне компенсацію за свої послуги за рахунок зборів за послуги, що надаються, через прибутковість інвестованого капіталу.

В статті, в наслідок проведеного аналізу стану організації Державно-приватного партнерства, була запропонована можливість вдосконалення і прискорення процесу розробки конкретного проекту ДПП, який виконуватиме чіткі вимоги замовника та буде відповідати вузькій спеціалізації поставлених завдань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, ДОГОВІР КОНЦЕСІЇ, СПІЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА, ГІБРИДНИЙ КОНТРАКТ, АФФЕРМАЖ, КОНТРАКТИ НА ОБСЛУГОВУВАННЯ, ТУРИЗМ.

188-195

Соціальні й духовно-культурні наслідки комерціалізації вищої освіти в Україні

О.А. Лавринович

В статті розглянуто особливості функціонування ВНЗ у нових соціально-економічних умовах: перехід освітньої системи до ринкових відносин, розвиток ринку «освітніх послуг», прагнення вишів отримувати прибуток з власної діяльності тощо, окреслено різні підходи щодо ринкового реформування освіти.

Об’єкт дослідження - національна система вищої освіти України.

Мета роботи - аналіз особливостей процесу комерціалізації вищої освіти в умовах ринкової економіки, осмислення соціальних і духовно-культурних наслідків комерціалізації вищої освіти для українського суспільства.

Методи дослідження - дескриптивний та компаративний аналіз комерційної трансформації системи вищої освіти.

У роботі виявлено, що проблема комерціалізації вищої освіти переважно зведена до компенсації недостатнього бюджетного фінансування витратами зацікавлених у ній агентів, що призводить до гальмування розвитку та доступності освіти в умовах підвищення цін на освітні послуги та скорочення кількості бюджетних місць у вишах; формуванню у свідомості псевдоосвітніх цінностей і формального ставлення до освіти та знань. Особлива увага приділяється соціально-культурним наслідкам цих процесів для українського суспільства.

Наголошується на тому, що в процесі комерціалізації вищої освіти, поряд із розвитком ринку освітніх послуг, повинна забезпечуватися їх якість, доступність для зацікавленої й обдарованої молоді, реальна відповідальність всіх агентів ринку і, головне, відновлення і трансляція високих освітніх цінностей.

Результати статті можуть бути використані у системному дослідженні трансформацій національної системи вищої освіти, її висновки стануть у нагоді викладачам педагогічних дисциплін та держслужбовцям для розробки ефективних засобів оптимізації ринку освітніх послуг у країні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ ОСВІТИ, ОСВІТНІ ПОСЛУГИ, РИНОК ОСВІТНІХ ПОСЛУГ, СПОЖИВАЧ, ВИШІ, ПСЕВДООСВІТНІ ЦІННОСТІ.

196-202

Кримінально-правова характеристика масових вбивств

О.Є. Пітула

Мета роботи - проведення всебічного дослідження проблемних та інших правових питань, які безпосередньо стосуються запобігання даного виду злочину та запровадження  кримінальної відповідальності за вчинення масових вбивств.

Проведення всебічного дослідження проблемних та інших правових питань, які безпосередньо стосуються кримінально-правової характеристики масових вбивств, та  порівняльний аналіз масового вбивства з подібними видами умисних вбивств дають змогу зрозуміти, що серед усіх видів умисних вбивств, масове вбивство є самим непередбачуваним видом злочину, який на відміну від інших здійснюється за короткий проміжок часу та результатами якого є велика кількість жертв.

Обґрунтовано, що для запобігання масовим вбивствам необхідно всебічно досліджувати особу вбивці та зовнішні фактори впливу на нього.

Обґрунтовано необхідність на законодавчому рівні розглядати дане питання, та проводити попереджувальні заходи з мето запобігання масовим вбивствам.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МАСОВЕ ВБИВСТВО, МАСОВИЙ ВБИВЦЯ, ПОПЕРЕДЖЕННЯ МАСОВИХ ВБИВСТВ, КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

203-212

Сучасний погляд на проблему створення інтелектуального бізнесу

В.Г. Полонський, О.В. Комчатних

В статті розкрито авторське бачення сутності інтелектуального бізнесу. Творчо працюючий фахівець є не стільки споживачем готової інформації, скільки генератором, інтерпретатором і розповсюджувачем знань. Сам феномен підприємництва недостатньо розглядати тільки як матеріальну сферу інновацій. В умовах зростання ролі знань мова повинна йти і про другу сторону цього феномена - творчих принципах, що вже не дозволяє характеризувати підприємництво тільки як суто економічне явище.

Об'єкт дослідження - процеси формування та розвитку інтелектуального бізнесу.

Мета статті - визначити раніше недосліджені аспекти сутності інтелектуального бізнесу та обґрунтувати потребу в переході до навчання фахівців у режимі безперервної освіти в умовах економіки, заснованої на знаннях.

Методи дослідження - теоретичне узагальнення та системний аналіз розвитку інтелектуального підприємництва.

При створенні інтелектуального бізнесу особливо актуальною стає проблема управління знаннями. Зміст сучасного суспільного виробництва визначає поступове витіснення традиційних індустріальних засобів виробництва новими сучасними засобами.

Нове розуміння знання і його нова роль у суспільному виробництві веде до кардинальної зміни головного завдання економічної науки від дослідження виробничих відносин в рамках матеріального виробництва у бік нематеріального, духовного виробництва. Пануючими і визначальними стають духовні, інтелектуальні знання і відносини.

 Підприємництво розглядається як процес самоорганізації, постійного самооновлення, мотивованого своїми цілями-потребами підприємця, господарює в форматі динамічної взаємодії з іншими суб'єктами мікро- і макросередовища. З цією взаємодією широко використовується наявна соціокультурна інформація, що дозволяє задовольняти потреби інших людей за допомогою того, що сам підприємець максимізує свої можливості з розвитку та задоволення своїх соціально-економічних потреб.

Новим особливим видом підприємництва стає інтелектуальне підприємництво, що безпосередньо пов'язано з підвищення ролі знань та інтелекту в суспільному виробництві і висловлює нову закономірність соціально-економічного розвитку суспільства. Особливу роль у цьому зв'язку грає відносно новий чинник виробництва - підприємницькі здібності, засновані на використанні знань та інформації, які відкривають широкі можливості зміни виробництва товарів і послуг, що користуються попитом. Це ж, у свою чергу, пов'язано з тим, що для задоволення нових потреб необхідно напружувати інтелект, щоб винайти нові способи їх задоволення. Більше того, підприємець-інтелектуал створює нові потреби, нові ніші на ринку і в цій ролі стає двигуном сучасного розвитку. Проблема підготовки підприємців-інтелектуалів стає найбільш значущою і необхідною у сфері економічної освіти.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНФОРМАЦІЯ, ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ, ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО.

213-219

Основні напрямки інформаційної підготовки фахівців туристичної галузі

Т.Ю. Примак

В роботі обґрунтовано необхідність оновлення підходів до формування інформаційних компетенцій фахівців туристичного бізнесу на основі аналізу сучасного стану підготовки та потреб туристичної галузі України.

Об’єкт дослідження - обґрунтування необхідності для підсилення практичної інформаційної підготовки майбутніх фахівців туристичної сфери.

Мета роботи - розробка кроків для підсилення циклу інформаційної підготовки студентів туристичного профілю.

Методи дослідження - аналіз, синтез.

Однією з ключових проблем комплексної автоматизації туристичної галузі є недостатній рівень кваліфікації персоналу компаній-учасниць туристичного ринку. Це пов'язано як з нестачею фахівців відповідної кваліфікації - адже підготовка таких фахівців у ВНЗ почалася порівняно недавно, так і з відвертою слабкістю програм підготовки саме в частині інформаційних технологій.

Результатом недоліків підготовки фахівців туристичної сфери є формування занадто загальних, слабких, розрізнених і далеких від практики знань з інформаційних технологій для галузі, де практично завжди співбесіда при прийомі на роботу починається з перевірки рівня володіння ІТ.

Практичне значення результатів впровадження комплексного підходу до навчання інформаційних технологій полягає в можливості при підготовці фахівців туристичної сфери усвідомити роль інформаційних ресурсів та переваги інформаційних технологій в організації та веденні туристичного бізнесу.

Практична спрямованість викладання повинна забезпечуватися за рахунок використання демонстраційних версій відповідного програмного забезпечення з максимальним практичним комп'ютерним навантаженням, при цьому методична та дидактична компонента викладання повинна бути побудована на ситуаційних завданнях.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, КОМПЕТЕНЦІЇ ФАХІВЦЯ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ, НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ, АВТОМАТИЗОВАНІ РОБОЧІ МІСЦЯ.

220-224

Проблеми та перспективи розвитку пригодницького туризму в Україні

I.О. Темник

В статті розглядаються тенденція розвитку туризму в цілому та нового туристичного напрямку - пригодницький туризм. Зазначаються складові пригодницького туризму, надається класифікація видів такого виду туризму, наводиться діюча регіональна організація пригодницького туризму. Проведений аналіз дозволив побачити наявні рекреаційні ресурси та можливості для розвитку пригодницького туризму на території України, а також проблеми, які гальмують його розвиток. Наводяться пропозиції щодо подолання таких проблем.

Об’єктом дослідження є процес формування та просування на ринок нового туристичного напрямку - пригодницький туризм.

Мета роботи полягає у  проведенні аналізу та дослідженні перспектив розвитку напряму пригодницького туризму на підприємстві в сучасних економічних умовах в Україні.

На основі проведених досліджень виявлено передумови для формування туристичного продукту у напрямку пригодницького туризму на туристичних підприємствах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПРИГОДНИЦЬКИЙ ТУРИЗМ, ТУРИСТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ, ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ТУРИЗМ, ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ.

225-230

Перспективи кластеризації транспортного ринку регіону: методологічний підхід

І.О. Хоменко

В статті проведено узагальнення наукових досліджень та виділення діалектичних системних взаємозв’язків складових транспортного комплексу, що мають ключове значення для розвитку кластеризації території.

Об'єкт дослідження - використання кластерного підходу до вдосконалення транспортних мереж територій.

Мета дослідження - виокремлення та систематизація факторів для забезпечення стійкого розвитку транспортного комплексу окремих територіальних одиниць в сучасних умовах.

Методи дослідження - теоретичні та емпіричні методи пізнання, аналіз і синтез.

Потужна та ефективна інфраструктура є вкрай важливою для забезпечення ефективного функціонування економіки регіону, оскільки формує можливість якісного та вчасного перевезення продукції. Промислові процеси також залежать від постачання сировини та матеріалів, а безліч продуктів у якості сировини та проміжних виробів можуть неодноразово транспортуватись з одної території в іншу. Тому високоякісна транспортна мережа є передумовою ефективної роботи транспортних кластерів.

Стан транспортних мереж в Україні показав, що транспортна система як національного, так і регіональних рівнів потребує нових підходів до забезпечення ефективного розвитку. При цьому на основі зарубіжного досвіду виявлено, що кластерна кооперація дозволяє підвищити конкурентоспроможність транспортних мереж територій шляхом об єднання в єдиний координаційно-управлінський центр процесів функціонування різних транспортних мереж (залізничних, автомобільних, портових та ін.).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КЛАСТЕРИЗАЦІЯ, ФАКТОРИ, КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД, ТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ, ТРАНСПОРТНІ КЛАСТЕРИ.

231-238

Дослідження технологій навчання суспільствознавчих дисциплін в технічному університеті відповідно до їх аксіологічного змісту

В.В. Ципко

У роботі визначена ефективність процесу навчання суспільствознавчих дисциплін відповідно їх аксіологічного змісту, узагальнено та систематизовано форми навчання суспільствознавчих дисциплін у ВНЗ.

Об’єкт дослідження - процес навчання суспільствознавчих дисциплін студентів у технічному університеті.

Мета роботи - теоретичне обґрунтування умов формування гуманістичних цінностей у студентів технічних університетів при вивчені суспільствознавчих дисциплін.

Методи дослідження - дескриптивно-аналітичний, компаративного аналізу, системного аналізу, педагогічний експеримент.

В статті авторка розглядає ефективність впровадження провідних форм навчання суспільствознавства у ВНЗ відповідно їх аксіологічного змісту. У цьому контексті великий потенціал для формування у студентської молоді гуманістичних цінностей мають суспільствознавчі дисципліни, що викладаються у всіх ВНЗ, зміст яких сприяє розв’язанню виховних завдань навчання, зокрема у духовній сфері. Знання, отримані в процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін поглиблюють осмислення студентами соціальної дійсності, допомагають молодій людині обрати свій індивідуальний спосіб суспільного буття, розвинути в собі сенсожиттєві цінності.

Результати статті можуть бути використані у процесі навчання студентів технічних університетів, а також в педагогічних університетах у процесі вивчення методики навчання суспільствознавчих дисциплін.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - формування та апробація аксіологічного змісту суспільствознавчої освіти з метою формування гуманістичних цінностей студентів технічних університетів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІННОВАЦІЇ, ВИЩА ОСВІТА, ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ, СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ, АКСІОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ, ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ, СТУДЕНТИ, ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.

239-245

Протидія злочинності та безпритульності неповнолітніх на транспортних магістралях: історичний генезис

О.М. Чебан

Мета роботи - дослідити історичне значення та повноваження органів внутрішніх справ на транспорті у протидії злочинності та безпритульності неповнолітніх.

Розкрито участь транспортної міліції у протидії злочинності та безпритульності неповнолітніх. Завдяки органам внутрішніх справ на транспорті здійснювалися заходи по виявленню та затриманню бездоглядних та безпритульних неповнолітніх, заходи евакуації, відкривалися нові установи для неповнолітніх - дитячі кімнати та приймальники-розподільники, влаштування на патронування, у працевлаштуванні, проводилася пропагандистська робота серед населення. 

Обґрунтовано необхідність на законодавчому рівні закріпити джерела фінансування соціально-реабілітаційного центру для безпритульних дітей (дитячого містечка) як закладу соціального захисту для безпритульних неповнолітніх, серед яких виділити кошти від роботи самих безпритульних неповнолітніх, яким за нормами трудового права дозволено працевлаштування. Оскільки залучення безпритульних неповнолітніх до економічної активності попереджає злочинність та бездоглядність у молодіжному середовищі.   

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БЕЗДОГЛЯДНІ ДІТИ, БЕЗПРИТУЛЬНІ НЕПОВНОЛІТНІ, ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ, ТРАНСПОРТНА МІЛІЦІЯ, ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ТРАНСПОРТІ, ПАТРОНУВАННЯ, СОЦІАЛЬНЕ ОЗДОРОВЛЕННЯ.

246-254

Цивільно-правова відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів

О.М. Язвінська

Актуальність статті детермінована необхідністю аналізу специфіки цивільно-правової відповідальності виробників (продавців, виконавців) за порушення законодавства про захист прав споживачів.

Правовою підставою для застосування цивільно-правової відповідальності виробника (виконавця, продавця) є сукупність наступних умов: наявність шкоди (матеріальної, моральної); протиправна поведінка (бездіяльність) порушника; наявність причинного зв’язку між протиправною поведінкою порушника та заподіяними збитками; вина порушника.

Цивільна відповідальність полягає у застосуванні до порушника таких примусових санкцій: стягнення збитків, завданих потерпілому; стягнення з порушника штрафних фінансових санкцій; присудження обов’язку виконати зобов’язання в натурі; вилучення майна у порушника на користь потерпілого для покриття збитків; застосування до порушника інших засобів, спрямованих на відновлення попереднього майнового стану потерпілого.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СПОЖИВАЧ, ПРАВА СПОЖИВАЧІВ, ВИРОБНИК, ПРОДАВЕЦЬ, КОНСЮМЕРИЗМ, СПОЖИВЧЕ ЗАКОНОДАВСТВО.

255-261

Поняття адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів - водіїв автотранспортних засобів

Р.В. Ярова

Мета роботи - дослідити ознаки адміністративної відповідальності спеціальних суб’єктів - водіїв автотранспортних засобів та дати визначення адміністративної відповідальності зазначених суб’єктів.

 Констатовано, що в науці адміністративного права прийнято виділяти загальні та спеціальні ознаки суб’єкта адміністративної відповідальності. Загальними ознаками суб’єкта  адміністративної відповідальності є вік та осудність. Але для того щоб особу притягнули до адміністративної відповідальності в деяких випадках таких ознак є недостатньо.   

Обґрунтовано, що для розкриття дефініції «адміністративна відповідальність спеціальних суб’єктів - водіїв автотранспортних засобів» важливо дослідити як загальні ознаки адміністративної відповідальності так і спеціальні, які притаманні виключно адміністративній відповідальності водіїв автотранспортних засобів.  

Обґрунтовано необхідність на законодавчому рівні деталізувати ознаки водія автотранспортного засобу як спеціального суб’єкта адміністративної відповідальності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: адміністративна відповідальність, водій автотранспортного засобу, адмінісТратИвні стягнення, позбавлення спеціального права.

262-269

Управління конкурентними стратегіями та конкурентоспроможністю підприємства

І.В. Яценко

У статті висвітлюються проблеми управління конкурентоспроможністю підприємства і конкурентними стратегіями. Обґрунтовуються фактори та принципи, на яких має базувати­ся формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства та запропоновано основні напрямки її вдосконалення. Також у статті розглянуто питання фор­мування конкурентних переваг підприємств, визначено основні елементи системи забезпе­чення конкурентоспроможності підприємств та зв'язки між ними.

Ключові слова: Стратегічне управління, конкурентоспроможність підприємства.

270-274