Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті»

Випуск 3, 2016 р.

Назва статті

Автор (автори)

Анотація

Сторінки

Модель складу транспортного потоку міста

О.О. Бакуліч, Є.С. Самойленко

Стаття присвячена висвітленню результатів визначення «ефективних» автомобілів кожної з категорій.

Об’єкт дослідження – розподіл автомобілів, зареєстрованих у підрозділах Державтоінспекції м. Києва за марками та моделями.

Мета роботи – створення статистичної моделі складу транспортного потоку.

Відмічено, що кількісна  оцінка техногенного впливу від транспортного потоку,  що функціонує в умовах великого міста,  є  трудомісткою задачею, яка може бути  розв’язана лише наближено. У зв’язку з цим, виконаний аналіз основних вітчизняних та зарубіжних  методик оцінки масових викидів забруднюючих речовин  транспортними потоками. Результати аналізу дозволили класифікувати дані методики та виявити в них основні недоліки.

Створено статистичну модель транспортного потоку, яка уявляє собою сукупність «ефективних» транспортних засобів відповідних категорій. Модель «ефективного» транспортного потоку може бути рекомендована до використання при стендових випробуваннях екологічних характеристик автомобілів різних категорій.

 Отримані результати можуть бути використані при оцінці масових викидів забруднюючих речовин від транспортного потоку та прогнозування рівнів  забруднення транспортними потоками міст в різних дорожніх умовах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕФЕКТИВНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, СКЛАД ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ, МАСОВІ ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, КАТЕГОРІЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ, КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ.

3–9

Проблема відсутності справедливої оплати праці в контексті управління сучасними автотранспортними компаніями

Н.М. Бондар, Д.О. Бобровник

Стаття присвячена обґрунтуванню проблеми відсутності справедливої оплати праці в сучасних умовах управління вантажними автомобільними підприємствами.

Об'єкт дослідження – процес оцінювання праці на сучасних автотранспортних підприємствах.

Ціль статті – дослідження сучасної практики оплати праці на вантажних автомобільних підприємствах та розроблення пропозицій щодо інструментів вирішення конфлікту інтересів працівників та власників підприємств.

Методи дослідження – теоретичне узагальнення та системний аналіз практики оплати праці та управління транспортними компаніями.

Ефективність та прибутковість вантажних автомобільних підприємств багато в чому залежить від їх персоналу, а саме від продуктивності людської праці. В статті виділено відсутність справедливості оплати праці на автотранспортних підприємствах, як актуальну проблему на шляху ефективного управління та досягнення мети компаній. Відображено як дана ситуація впливає на загальний стан підприємств та мотивованість робочої сили. А також запропоновано можливі шляхи вирішення та перспективи подальшого вивчення цього питання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СПРАВЕДЛИВА ЗАРПЛАТА, УПРАВЛІННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, РОБОЧА СИЛА, ТРУДОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ, КАДРОВА ПОЛІТИКА.

10–14

Формування у суспільстві ідеї нетерпимості до проявів корупції як базисна складова механізму реалізації антикорупційної стратегії в Україні

Л.С. Козак, О.В. Федорук

У статті досліджено механізм створення ефективної загальнодержавної системи запобігання й протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики; обґрунтовано антикорупційні стратегії зарубіжних країн, можливості імплементації антикорупційних норм міжнародного права у вітчизняне законодавство; визначено заходи щодо усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування сприятливого для відмови від корупційної практики бізнес-клімату та нетолерантного ставлення до корупції.

Об’єкт дослідження – процес гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Мета дослідження – удосконалення механізму реалізації антикорупційної стратегії в Україні.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

У сучасних умовах корупція є складним соціальним явищем, що вкрай негативно впливає на всі аспекти соціально-економічного та політичного розвитку держави, загрожує реалізації принципів верховенства права й соціальної справедливості, підриває основи демократії та порушує права людини. Тому розв’язання проблеми корупції є одним з пріоритетів для українського суспільства на сьогоднішньому етапі розвитку держави. Стратегічною метою антикорупційної політики є протидія корупції на всіх рівнях шляхом підвищення прозорості діяльності державних органів, додержання прав і свобод людини й громадянина, створення умов для розвитку економіки, забезпечення європейських соціальних стандартів і добробуту населення, зниження рівня корупції в Україні та усунення причин і умов, які її обумовлюють, забезпечення відкритості та гласності при прийнятті рішень й оприлюднення їх в засобах масової інформації, проведення громадського опитування та обговорення перед їх прийняттям. Комплексне реформування системи протидії корупції повинно відбуватися відповідно до міжнародних стандартів та успішних практик іноземних держав, гармонізувати законодавство України з європейськими стандартами.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – удосконалення механізму гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АНТИКОРУПЦІЙНА СТРАТЕГІЯ, ІНДЕКС СПРИЙНЯТТЯ КОРУПЦІЇ, СИСТЕМА ЕЛЕКТРОННОГО ДЕКЛАРУВАННЯ ДОХОДІВ, КОРУПЦІЙНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ, ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ, НАЦІОНАЛЬНЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ БЮРО УКРАЇНИ, АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА, КОНВЕНЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ ПРОТИ КОРУПЦІЇ.

15–31

Оптимізація розподільчої системи доставки товарів

О.Я. Коцюк, О.О. Бакуліч, О.В. Мусатенко

Стаття присвячена висвітленню результатів дослідження оптимізації розподільчої системи доставки товарів.

Об’єкт дослідження – процеси доставки товарів у ієрархічних розподільчих системах.

Мета роботи – визначити необхідні умови для обґрунтування існування розподільчих систем з більшою кількістю рівнів та раціональної кількості розподільчих центрів з урахуванням можливих технологій перевезень.

Методи дослідження. Методи дослідження операцій для рішення оптимізаційних задач, положення економічної теорії для встановлення витрат у процесі доставки товарів з використанням системи складів.

Відмічено, що доставки товарів у розподільчій системі реалізується через ланцюги постачань. Тому науковці сфокусували свою увагу на вирішенні практичних задач раціоналізації структури ланцюга постачань. Значно складнішою задачею є розробка розподільчої системи, тому що територіальне розміщення складів визначається: потужністю матеріальних потоків, попитом на ринку збуту, розмірами регіону обслуговування та концентрацією споживачів, особливостями комунікаційних зав’язків тощо. Серед способів рішення цієї задачі виділяють такі групи методів як: метод повного перебору варіантів, евристичні методи, метод визначення центру мас, метод пробної точки, експериментального впровадження. Як правило в якості критеріїв ефективності приймають витрати на функціонування системи, рентабельність, попит на продукцію, тривалість обслуговування клієнтів,  межа собівартості товару тощо. Запропоновані моделі дозволяють вирішувати задачу в конкретних умовах при наявності всебічної інформації про географію споживачів та обсяги споживання товарів, але слабо орієнтовані на врахування особливостей транспортного забезпечення процесу розподілу товарів.

Задача оптимізації розподільчої системи доставки товарів сформульована наступним чином.

Нехай у регіон площею S з-за кордону постачають продукцію з інтервалом часу T. Інтенсивність споживання товару становить λ з одиниці площі. В регіоні діє ієрархічна система з N складів, які забезпечують потреби споживачів. Всі склади одного ієрархічного рівня обслуговують однакову площу (район) та апроксимуються колами. Страхові запаси зберігають у розподільчих складах. Автомобільний транспорт може використовувати маятникові та розвізні маршрути перевезень на різних ієрархічних рівнях системи. Необхідно встановити раціональну кількість розподільчих центрів та обсяги партій поставок.

Отримані аналітичним шляхом математичні вирази для оптимізації параметрів розподільчої системи уявляють собою систему трансцендентних рівнянь, рішення яких можливо отримати тільки графічним або чисельним методами.

Розроблена математична модель процесу доставки товарів дозволяє описати закономірності функціонування процесу доставка товарів у розподільчих системах для вибору раціональної стратегії управління запасами  та формування ефективної топологічної структури.

Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення роботи виробничих, транспортних та торгівельних підприємств та організацій.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка раціональної організаційної структури розподільчої системи з урахуванням транспортних технологій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, РОЗПОДІЛЬЧИЙ ЦЕНТР, МОДЕЛЬ, ЛОГІСТИКА, ПОСТАЧАННЯ.

32–41

Розвиток транскордонного співробітництва в Україні

С.В. Кривошеєва, І.С. Клименко

В статті проводиться  аналіз стану транскордонного співробітництва України з ЄС та зроблено оцінку основних ризиків та викликів для співробітництва із країнами-сусідами в контексті розширення Шенгенського простору. Проаналізовано досягнення України у розвитку транскордонного співробітництва України та ЄС та визначено його подальші перспективи .

Об’єкт дослідження – транскордонне співробітництво

Мета дослідження – аналіз транскордонного співробітництва в Україні за умов прискорення інтеграційних процесів.

Методи дослідження – абстрагування, загальнонаукові емпіричні та теоретичні.

Транскордонне співробітництво є важливим елементом Державної стратегії регіонального розвитку України, основною метою якої є створення умов для підвищення конкурентоспроможності регіонів, забезпечення їх сталого розвитку на сучасній технологічній основі, високої продуктивності виробництва та зайнятості населення. Розвиток транскордонних відносин насамперед сприятиме налагодженню дружніх стосунків на прикордонних територіях, тому подальше детальне вивчення структури, основних завдань та головних проблем розвитку єврорегіонів набуватиме все більшого значення.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: транскордонне співробітництво, єврорегіон, спільні проекти, державна програма, територіальна громада, прикордонні регіони.

42–47

Сутність застосування передових технологій на автомобільному транспорті

В.С. Марунич, І.М. Вакарчук, В.С. Харута

В статті розглянуто інноваційні рішення щодо підвищення транспортного обслуговування населення міст.

Об’єкт дослідження – процес оцінювання використання передових технологій на автомобільному транспорті.

Мета роботи – аналіз передових технологій та можливість їх використання на автомобільному транспорті.

Методи дослідження – наукової ідентифікації та системний підхід.

Продемонстрована можливість на сьогоднішньому четвертому етапі постіндустріальної еволюції широкого впровадження на пасажирському транспорті, не тільки досягнень телекомунікаційних технологій, але і роботизації, нано- та біотехнологій.

Результати статті можуть бути використані при формуванні загальнодержавної та регіональних програм розвитку та вдосконалення транспорту в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПАСАЖИРОПОТІК, ТРАНСПОРТНА СИСТЕМА, НАНОТЕХНОЛОГІЇ, АВТОМАТИЗОВАНИЙ МЕТОД.

48–51

Вплив чинників на розвиток  інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства

В.М. Невмержицький

У статті досліджено підходи до визначення чинників, які здійснюють вплив на інноваційний та інноваційно-інвестиційні потенціали підприємства за класифікаційними ознаками.

Об’єкт дослідження - чинники, що впливають на розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу підприємства.

Мета. Одним із основних напрямків підвищення рівня конкурентоспроможності підприємства є реалізація та розвиток його інноваційно-інвестиційного потенціалу. При цьому необхідно враховувати не лише вплив складових елементів потенціалу підприємств, але й фактори, що визначають розвиток інноваційно-інвестиційного потенціалу, тому метою даної роботі є дослідження факторів, чинників , що впливають на інвестиційний та інноваційний потенціал підприємства.

Результати.  Розглянуті підходи різних авторів до визначення чинників, які здійснюють вплив на інноваційний потенціал підприємства за трьома основними класифікаційними ознаками: за рівнем впливу (внутрішні та зовнішні); за характером результативності впливу (позитивні (стимулюючі) і негативні (гальмуючі)); за місцем впливу враховуючі та контролюючі такі чинники  можна ефективно контролювати інвестиційно-інноваційний потенціал підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА,  ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ.

52–58

Особливості та пріоритети стратегічного розвитку підприємств міського електротранспорту в сучасних кризових умовах в Україні

О.Р. Омельянович, Ю.І. Прима

У статті запропоновано підхід щодо обґрунтування особливостей та пріоритетів стратегічного розвитку підприємств міського електротранспорту в сучасних кризових умовах в Україні.

Об’єкт дослідження – процес стратегічного планування на підприємствах міського електротранспорту в Україні.

Ціль статті - дослідження сучасних тенденцій розвитку міського електротранспорту України, виявлення основних проблем функціонування електротранспорту в Україні, складання матриці їх конкурентних переваг та недоліків, а також формулювання стратегічних напрямів розвитку підприємств міського електричного транспорту України.

Методи дослідження – теоретичне узагальнення та системний аналіз практики стратегічного управління на підприємствах міського електротранспорту.

Ефективне функціонування підприємств електротранспорту має не тільки економічне, але й велике соціальне значення, оскільки від їх роботи залежить рівень задоволення щоденних потреб у перевезеннях широких верств населення. В статті наведено докази того, що на сьогодні в даній галузі наявна системна криза. На основі наведених даних запропонований перелік конкурентних переваг та недоліків підприємств електротранспорту України. А також запропоновано стратегічні напрями розвитку підприємств міського електричного транспорту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МІСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТ, СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК, КРИЗОВИЙ СТАН, РУХОМИЙ СКЛАД, ЯКІСТЬ, БЕЗПЕЧНІСТЬ.

59–65

Методичний підхід до оцінювання вартості потенціалу розвитку підприємства автотранспорту

О.Г. Парфентьєва

У статті розглянуто методи оцінювання вартості потенціалу розвитку підприємства за результатним, витратним та порівняльним підходами, умови та доцільність застосування окремих методик на підприємствах автотранспорту.

Витратний (майновий) метод оцінювання вартості потенціалу розвитку підприємства – визначає вартість об’єкта за сумою витрат на його створення та використання; порівняльний (ринковий) метод оцінювання вартості потенціалу розвитку підприємства – визначає вартість на базі зіставлення з аналогами, що вже були об’єктами ринкових угод; результатний (дохідний) метод оцінювання вартості потенціалу розвитку підприємства – оцінює вартість об’єкта на засаді величини чистого потоку позитивних результатів від його використання.

За витратним (майновим) підходом до оцінювання вартості потенціалу розвитку підприємства виділяють такі методи оцінки, як: метод порівняльної одиниці; метод поділу за компонентами; метод кількісної діагностики; метод обліку витрат на інфраструктуру; метод заміщення; метод індексації даних проектно-кошторисної документації.

За порівняльним (ринковим) підходом до оцінювання вартості потенціалу розвитку підприємства виділяють: метод парних продаж; метод статистичних коригувань; експертні методи порівняння; метод мультиплікаторів порівняння.

 За результатним підходом до оцінювання вартості потенціалу розвитку підприємства виділяють наступні методи оцінки: метод капіталізації доходу; метод дисконтування грошових потоків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕЗУЛЬТАТНИЙ ПІДХІД, ВИТРАТНИЙ ПІДХІД, ПОРІВНЯЛЬНИЙ ПІДХІД, МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД, ПОТЕНЦІАЛ, ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ.

66–71

Циклічний розвиток валютних систем

Н.П. Теслюк, В.В. Швиденко

У статті проведено аналіз фаз циклів світових валютних систем, розглянуто зміни технологічних укладів. Також виявлено закономірності кризових явищ та окреслено перспективи трансформації світової валютної системи.

Об'єкт дослідження  - процес циклічного розвитку сучасних валютних систем.

Мета роботи - проведення аналізу циклічної зміни світової валютної системи та визначення її подальшого розвитку в контексті еволюції технологічних розробок.

Метод дослідження – методи економічного, системного, порівняльного та графічного аналізу.

Результати та їх новизна – у статті досліджено періодичність зміни світових валютних систем та їх взаємозв’язок із технологічним прогресом, який проявляється у формі систематичних технологічних устроїв. Проаналізовано головні причини криз валютних систем та зміну ролі валюти провідних країн. Обґрунтовано неспроможність долара як єдиної світової валюти забезпечити стабільність сучасної валютної системи світу.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження – проведений аналіз циклічності валютних систем дає змогу стверджувати про заміну Ямайської валютної системи до 2018 р. новим механізмом. За припущеннями, криптовалюта стане вирішенням проблеми дестабілізації світової економіки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СВІТОВА ВАЛЮТНА СИСТЕМА, ТЕХНОЛОГІЧНА ХВИЛЯ, ІННОВАЦІЇ, КРИПТОВАЛЮТА.

72–77

Перспективні тенденції розвитку інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій

О.В. Федорук, А.П. Тужик

У статті досліджено характер діяльності ТНК в економіці країн, що розвиваються; вивчено позитивні та негативні наслідки діяльності ТНК для приймаючої країни; проаналізовано економічне середовище діяльності ТНК у країнах, що розвиваються; з’ясовано тенденції в інвестуванні ТНК у національні економіки; виявлено шляхи залучення інвестицій в економіку країн, що розвиваються, та перспективи взаємодії ТНК з національними компаніями.

Об’єкт дослідження – процес гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Мета дослідження – удосконалення механізму розвитку інвестиційної діяльності транснаціональних корпорацій.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

У сучасних умовах транснаціональні корпорації є одним з найважливіших елементів розвитку світової економіки та міжнародних економічних відносин. ТНК функціонують через свої структурні підрозділи в багатьох країнах світу відповідно до єдиної науково-виробничої та фінансової стратегії, мають величезний науково-виробничий і ринковий потенціал. Однак у реалізації своєї цільової функції у країнах, що розвиваються, вони зіштовхуються з низкою труднощів як економічного, так і політичного характеру. Основними серед економічних труднощів є низька продуктивність праці, незначний рівень приватного й державного споживання, несформований внутрішній ринок, нерозвинена транспортна та ринкова інфраструктура. ТНК змушені вкладати значні кошти, щоб забезпечити ефективне функціонування своїх підрозділів, розташованих у країнах, що розвиваються, і надавати їм економічну допомогу. Значення діяльності ТНК полягає не тільки в економічному і соціальному аспектах, а й у екологічно та технічному. Вони  контролюють істотну частину науково-технічного потенціалу промислово розвинутих країн, що дозволяє їм відігравати важливу роль у міжнародному обміні технологіями й науково-технічними знаннями, активно брати участь у науково-технічному прогресі та сприяти структурним зрушенням у світовій економіці.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – удосконалення механізму гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Ключові слова: транснаціональні корпорації, інвестиційна діяльність, світова економіка, міжнародні економічні відносини, дочірні підприємства, прямі іноземні інвестиції.

78–84

Створення матриці кореспонденцій пересувань пасажирів на основі даних операторів стільникового зв’язку

Є.Ю. Форнальчик, І.А. Демчук

У статті наведено розроблену методику формування матриці кореспонденцій мешканців міста, яка дає змогу без значних трудових та фінансових затрат обстежувати пасажиропотоки на основі масивів інформації абонентів стільникового зв’язку між зонами дій антен цього зв’язку та визначати розміщення об’єктів тяжіння.

Об’єкт дослідження – обсяги кореспонденцій пересування населення.

Мета роботи – створення матриці кореспонденцій пересувань пасажирів на основі даних операторів стільникового зв’язку, яка, порівняно, з побудовою матриць за традиційними підходами, є нересурсновитратною.

Метод дослідження – комп’ютерне програмування для опрацювання даних позиціонування користувачів мобільного зв’язку.

Розглянуто приклад фрагменту міста, територію якого покривають 13 антен стільникового зв’язку. З використанням інформації операторів мобільного зв’язку про здійснені трансакції абонентів, а також за допомогою відповідних алгоритмів опрацювання таких даних, побудовано матрицю кореспонденцій пересувань жителів міста. За допомогою графіків обсягів поглинання та генерування кореспонденцій зонами дій кожної з антен стільникового зв’язку, побудованих на основі створеної матриці, можна встановити і місце розташування об’єктів тяжіння міста.

Використання запропонованої методики побудови матриці кореспонденцій дасть змогу використовувати її для оптимізації маршрутів громадського транспорту за критерієм привабливості їх для пасажирів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МАТРИЦІ, КОРЕСПОНДЕНЦІЇ, ПАСАЖИРИ, ЗВ'ЯЗОК, СТІЛЬНИКОВИЙ, ОПЕРАТОРИ.

85–91

Особливості створення та функціонування туристичних кластерів

Н.О. Щербакова

В статті наведено особливості та переваги кластерної структури як пріоритетного напрямку організації підприємницької діяльності, за допомогою якого можна створити потужну економіку регіону та країни в цілому.

Мета роботи -  дослідити особливості створення та функціонування  туристичних кластерів в Україні та перспективи їх подальшого розвитку.

Об’єкт  дослідження – процес формування та розвиток кластерів.

В роботі розглянуто ознаки та підходи створення кластерних структур, представлено оцінку ефективності створення й функціонування кластерів, розглянуто структуру туристичних кластерів, досліджено ставлення розвинутих країн до процесу формування кластерних структур,  проаналізовано туристичні кластери за областями України та їх функціональною спрямованістю.

Врахування негативних факторів, які призводять до деструктивних наслідків функціонування кластерів, дозволить створити позитивні передумови їх відтворення та утворення нових туристичних кластерних структур у Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КЛАСТЕР, ТУРИЗМ, КОНКУРЕНТОЗДАТНІСТЬ, ОЦІНКА, ОБЛАСТЬ.

92–96

Феномен релігійної комунікації в оптиці загальної теорії комунікації

А.В. Арістова

У роботі на засадах комплексного, міждисциплінарного підходів визначені й систематизовані особливості релігійної комунікації та вектори її трансформації у сучасну добу; розкрито зміст  комунікативно-транслюючої функції релігії, її новітні вияви та суперечливі наслідки. Показані евристичні можливості застосування понятійно-методологічного апарату загальної теорії комунікації для релігієзнавчих досліджень.

Об’єкт дослідження – релігійна комунікація, комунікативна функція релігії.

Мета роботи – визначення специфіки релігійної комунікації й комунікативно-транслюючої функції релігії у понятійному й методологічному контексті загальної теорії комунікації.

Методи дослідження – системного підходу, міждисциплінарного підходу, структурно-функціонального аналізу, компаративного аналізу.

В статті на основі міждисциплінарного підходу та засадових принципів теорії комунікації автор аналізує специфіку релігійної комунікації (тотальність, вертикальний і горизонтальний вектори, асиметричність, сакралізація комунікативного простору, переважно символічний характер, вироблення специфічних комунікативних стратегій та ін.), розкриває зміст комунікативно-транслюючої функції релігії. Обґрунтовано, що в історичному вимірі комунікативна функція виступає як здатність релігії зберігати, накопичувати, закріплювати і транслювати наступним поколінням світоглядно-ціннісні масиви інформації, забезпечувати зв’язок-сполучення між різними історичними епохами, континентами, культурами, народами. Визначені основні вектори трансформації релігійної комунікації: технологізація, медіазація, віртуалізація, десакралізація релігійної мови, змирщення «вертикальної» комунікації та ін. Показано їх суперечливий вплив  на сучасний релігійно-комунікативний простір, зокрема розмивання ідентичності релігійно-комунікативних систем.

Результати статті можуть бути використані у науково-релігієзнавчих дослідженнях, теорії менеджменту, теорії комунікації, в сфері практичного релігієзнавства, соціальної інженерії, а також в навчальному процесі при підготовці фахівців з названих спеціальностей.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – подальший розвиток міждисциплінарних розвідок в релігієзнавстві, комплексні дослідження форм, напрямків, наслідків функціональних впливів релігії на соціум.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТЕОРІЯ КОМУНІКАЦІЇ, РЕЛІГІЙНА КОМУНІКАЦІЯ, КОМУНІКАТИВНА ФУНКЦІЯ РЕЛІГІЇ, РЕЛІГІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ, ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕЛІГІЙНОЇ КОМУНІКАЦІЇ.

97–106

Компетентнісний підхід до проектування результатів навчальної діяльності студентів професійної освіти

Х.Ш. Бахтіярова, Д.О. Савостін-Косяк

У статті розглядаються актуальні питання проектування навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів; проаналізовано питання про значущість та особливість моделювання компетенцій, компетентнісного підходу для професійної підготовки майбутніх викладачів фахових (інженерних) дисциплін у вищій школі.

Ключові слова: компетенція, компетентність, компетентнісний підхід, інженерно-педагогічна освіта, модель підготовки майбутніх інженерів-педагогів в Національному транспортному університеті.

107–111

Удосконалення мотиваційних механізмів в системі менеджменту організацій

Н.М. Бондар, Т.В. Сергієнко

У статті розкрито сучасні методи мотивації персоналу, проведена оцінка існуючих систем мотивації праці. Приведені результати психологічних досліджень з метою визначення методу мотивації відносно очікуваних працівником результатів від діяльності на підприємстві. Проаналізовано ефективність діючих на вітчизняному ринку механізмів мотивації праці. Запропоновано впровадження в практику вітчизняної мотиваційної політики механізму мотивації робочим часом та підвищення її ефективності.

Об’єкт дослідження – методи мотивації.

Мета  роботи  – дослідження впливу мотивації персоналу на підвищення рівня продуктивності праці, аналіз існуючих методів мотивації.

Метод дослідження – монографічний.

Для ефективної діяльності будь-якого підприємства важливий правильний вибір механізму мотивації. Основними складовими мотиваційного механізму у менеджменті організацій є: вдосконалення системи заробітної плати, надання можливостей працівникам брати участь у прибутках організації; вдосконалення організації праці, що включає постановку цілей, розширення трудових функцій, збагачення праці, виробничу ротацію, застосування гнучких графіків, поліпшення умов праці. Розробка ефективного мотиваційного механізму має стратегічне значення для організацій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДІЯЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАЦІ,  МЕНЕДЖМЕНТ, МЕТОД, МОТИВАЦІЯ, ПЕРСОНАЛ, ПІДПРИЄМСТВО.

112–117

Педагогічний аспект підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі

О.К. Грищук, В.В. Ципко

У роботі визначена ефективність педагогічного вектору у процесі підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі та проаналізована роль галузеву педагогіки – педагогіки туризму в туристичній освіті.

Об’єкт дослідження – процес підготовки фахівців туристичної галузі.

Мета роботи – теоретичне обґрунтування місця галузевої педагогіки в професійній підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі.

Методи дослідження – дескриптивно-аналітичний, компаративного аналізу, системного аналізу.

В статті авторка розглядає теоретичні переваги та практичну доцільність застосування педагогічного аспекту у процесі підготовки майбутніх фахівців туристичної галузі, обґрунтовуючи  значення туризму та його освітньо-педагогічних складових. У цьому контексті для підготовки фахівців туристичної галузі вагомого значення набуває розробка та впровадження у навчальний процес ВНЗ галузевої педагогіки – педагогіки туризму, як цілісної системи. Пріоритетним завданням педагогіки туризму як науки є розкриття закономірностей у галузі виховання засобами туризму, туристської освіти й навчання, а також управління освітніми й виховними системами. 

Результати статті можуть бути використані у процесі навчання студентів ВНЗ за напрямами  підготовки «Туризм» і «Туризмознавство», а  також у педагогічних університетах для вивчення галузевої педагогіки.

 Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – формування та апробація педагогічного вектору туристської освіти з метою підготовки кадрів для сфери туризму з урахуванням сучасних світових вимог роботодавців.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТУРИЗМ, ФАХІВЦІ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ, ГАЛУЗЕВА ПЕДАГОГІКА, ТУРИСТИЧНА ОСВІТА, ПЕДАГОГІКА ТУРИЗМУ.

118–123

Медіаосвіта як продуктивний чинник розвитку вищої освіти в Україні

Ю.Д. Доброносова

В роботі визначено медіаосвіту як важливий напрям сучасної вищої освіти в Україні та продуктивний чинник її розвитку, виявлено перспективи неінструментального розуміння нових цифрових медіа в університетській медіаосвіті.

Об’єкт дослідження – становлення медіаосвіти в Україні.

Мета роботи – аналіз становлення медіаосвіти в Україні та перспективи її розвитку у вищій школі в контексті медіаосвітніх реформ.

Методи дослідження  – критичного дискурс-аналізу, ретроспективного і перспективного аналізу медіакультури і моделей медіаосвіти, методи соціо-культурної герменевтики.

На основі аналізу характерних тенденцій в українських медіаосвітніх експериментах, успішного досвіду українських  шкіл медіаосвіти і медіатеорії, автор підкреслює продуктивні ідеї різних національних медіаосвітніх моделей і визначає цінні здобутки і чинники становлення університетської медіаосвіти. Мас-медіа і нові цифрові медіа представлено як креативний ресурс сучасної медіакультури, впровадження шкільної і університетської медіаосвіти описується як найголовніший чинник освітніх реформ як медіаосвітніх.  У статті обґрунтовуються дві головні тези: по-перше, неінструментальне розуміння нових цифрових медіа і філософське розуміння медіадосвіду і медіальності як проявів екзистенціальної специфіки людського існування є основою сучасного визначення медіаосвіти; по-друге, сучасні медіадослідження є важливою частиною університетської філософської освіти професіоналів у галузі транспорту. Формування медіаграмотності і розвиток  медіакомпетентності і критичного мислення студентів і викладачів університетів представлено як завдання медіаосвітніх реформ.

Результати дослідження можуть бути використані в медіафілософському дослідженні нових медіа, вітчизняної університетської медіаосвіти, органами державної влади і науково-освітніми закладами – в  розвитку вітчизняної освітньої системи і медіаосвіти в сучасних технічних університетах.

Прогнозні припущення щодо об’єкту дослідження – пошук шляхів розвитку медіаосвіти та міждисциплінарних досліджень медіа в українських технічних університетах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МЕДІАКУЛЬТУРА, МЕДІАОСВІТА, МЕДІАВПЛИВ, НОВІ МЕДІА, МЕДІАГРАМОТНІСТЬ, МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ.

124–133

Контролювання, моніторинг і діагностика як передумови контролінгу

О.В. Заяц

В статті розглянуто еволюцію наукових підходів від контролювання, моніторингу, діагностики до контролінгу, а також проаналізовано сучасні напрацювання в галузі впровадження систем контролінгу на підприємствах.

Об’єкт дослідження процес формування системи контролінгу на підприємствах.

Мета роботи – визначення наукових передумов переходу контролювання, моніторингу і діагностики на більш високий рівень та створення системи контролінгу.

Методи дослідження – теоретико-методологічні основи дослідження становили наукові праці вітчизняних і зарубіжних вчених та спеціалістів з питань контролінгу.

Рівень постановки завдань перед системами моніторингу, діагностики і контролю діяльності підприємств насамперед визначає їх тактику і стратегію, робить їх необхідними для тих або інших управлінських структур. Тому стверджувати, що контролінг – нове явище в економічній світовій думці, було б некоректно, оскільки його зміст, форми і методи організації відповідають вимогам оптимального управління суб’єктом підприємницької діяльності в умовах розвинених ринкових відносин, а отже, і включає всі необхідні складові моніторингу, діагностики і контролю, достатні для досягнення поставлених цілей.

Контролінг, на відміну від контролювання,  моніторингу і діагностики діяльності підприємств, в більшій мірі націлений на перспективу, при цьому контролінг виконує певні управлінські функції. Таким чином, у системі контролінгу увага при контролюванні, моніторингу та діагностиці переноситься з простого фіксування минулих фактів у бік перспективного, випереджального спостереження за можливими наслідками різних можливих ситуацій розвитку. При різкому зростанні значимості правильних управлінських рішень, посиленні відповідальності менеджерів підприємства контролінг є інструментом, що дає можливість підприємствам не тільки вистояти в умовах ринкових кризових ситуаціях, але й досягти прискореного розвитку.

Результати статті можуть бути упроваджені в управління вітчизняними підприємствами.

Прогнози припущення щодо розвитку об’єкта дослідження  – полягає в можливості сформувати систему інформаційної підтримки управлінських рішень, що покликана забезпечити попередження критичних ситуацій на підприємстві.

Ключові слова: контролювання, мОНІТОРИНГ, діагностика, КОНТРОЛІНГ, уПРАВЛІННЯ.

134–140

Особливості оплати праці на автотранспортних підприємствах

І.С. Клименко, Г.В. Кириченко, К.В. Комаревич

В статті розглянуто особливості оплати праці на автотранспортних підприємствах та приділено увагу питанням організації, регулюванню, основним проблемам та оптимізації їх вирішення що до системи оплати праці на вітчизняних підприємствах, зокрема автотранспортних.

Об’єкт дослідження – система оплати праці на підприємствах.

Мета роботи – визначення організації та регулювання оплати праці, окреслення негативних тенденцій, проблематики оплати праці в Україні та шляхи їх подолання.

Методи дослідження – методи оцінювання, аналізу і синтезу.

Заробітна плата як показник, залежний безпосередньо від ефективності виробництва, продуктивності праці, конкурентоспроможності продукції, є не лише індикатором, що визначає загальний життєвий рівень працівників, а й вагомим чинником відтворення суспільного виробництва.

Впровадження передових форм і систем заробітної плати, зумовлює дію тенденцій до зростання результативності праці, підвищення реальної заробітної плати. Зокрема, стимулюючу роль відіграє застосування колективних форм оплати праці. Найпоширенішою формою оплати праці в зарубіжних фірмах є система участі у прибутках.

Від того на скільки правильно вибрана і справедливо організована система оплати праці суттєво залежить продуктивність праці, а отже, і фінансовий результат діяльності транспортного підприємства в цілому.

результати статті можуть бути використані для удосконалення механізму оплати праці, що стає нагальною необхідністю і активним важелем у майбутньому.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРАЦІ, АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ ОПЛАТИ ПРАЦІ.

141–147

Транзитний потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку

О.В. Комчатних, Н.О. Редько

Досліджується  транзитний  потенціал,  яким  володіє  Україна, та його сучасний  стан.  Розглянуто проблеми та  перспективи розвитку  транспортної інфраструктури та формування транзитної привабливості країни.

Об'єкт дослідження – транзитний потенціал України.

Мета  роботи  –  аналіз розвитку транзитного потенціалу та визначення напрямів його вдосконалення.

Метод дослідження – аналіз і синтез, системний підхід.

Забезпечення  розвитку  транзитного  потенціалу  є  важливим  чинником  економічного  зростання  країни.  Проте сучасний стан транспортної системи України не відповідає європейському рівню. В статті проаналізовано чинники, що перешкоджають розвитку транзитного потенціалу України та призводять до скорочення обсягів транзитних перевезень митною територією України. Визначено роль зваженої державної політики для інтеграції національної транспортної системи у світову.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНЗИТНИЙ  ПОТЕНЦІАЛ,  ТРАНСПОРТ, МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ.

148–153

Філософія та економічна наука

С.В. Синяков, Е.А. Юрченко

У статті аналізуються питання соціокультурної обумовленості науки, філософсько-світоглядні передумови економічних знань, досліджуються концептуальні підстави економічних теорій.

Зближення філософії та економічного знання означає наведення моста по обидва боки, з боку економічної науки і з боку філософії, а тим самим тягне корелятивні зміни в інтерпретації загальної пізнавальної програми. Наприклад, політична економія тісно пов'язана з такими ключовими поняттями людського суспільства як добро і зло, справедливість і несправедливість, рівність і нерівність. Зі свого боку, філософія має справу з розумінням і тлумаченням економічних цілей, а там де мова йде про цілі людей неодмінно присутні цінності. Тому вже за самим своїм визначенням політична економія пронизана етичним початком, вивчення економічної діяльності не може не мати морального виміру. Це тим більш необхідно, якщо врахувати, що нерідко економічні інтереси ототожнюють з корисливими інтересами, а моральність - з безкорисливістю. Тому філософсько-гносеологічний аналіз ціннісно-світоглядного знання повинен надалі зосереджуватися на з'ясуванні його місця і значення на різних етапах дослідження, а також способі проникнення і формах присутності в змісті знань. Зазначений напрямок аналізу наукового пізнання особливо плідно застосовувати в соціально-економічних науках, оскільки це дає можливість по-новому поглянути на структуру і організацію наукового дослідження, відкриває нові шляхи і можливості вивчити регулятиви і стимули пізнавальної діяльності вченого, умови вибору і переваги теоретико-методологічних засобів пізнання, напрямки наукової роботи.

Такий підхід дозволяє встановити специфічні канали зв'язку між економічною наукою і культурним оточенням, різними областями духовної культури, суспільної свідомості, в яких знаходить свої світоглядні орієнтації і пізнає суб'єкт.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СОЦІОКУЛЬТУРНА ДЕТЕРМІНАЦІЯ НАУКИ, СВІТОГЛЯДНІ УСТАНОВКИ, ЦІННОСТІ, ФІЛОСОФІЯ ГОСПОДАРСТВА, НЕОКАНТІАНСТВО.

154–160

Характеристика моделей фінансових відносин в контексті фіскального навантаження

Н.П. Теслюк, Ю.В. Вовненко

У статті проаналізовано чотири типи фінансових моделей розподілу ВВП з точки зору фіскального відсотка, досліджено ціни на певні товари та послуги країн, порівняно середню заробітну плату по країнам.

Об’єкт дослідження – фінансові моделі світу, їх фіскальний відсоток.

Мета роботи – дослідження впливу фіскального навантаження на економічний розвиток держави.

Метод дослідження – методи економічного, системного, порівняльного аналізу.

У статті розглянуто рівень фіскального відсотку ВВП для чотири типи фінансових моделей, зокрема «Азіатські тигри», «Арабська ліга», Європейський Союз та країни Скандинавії, США. Провівши дослідження було визначено, що для української економіки в першу чергу необхідно зменшити фіскальний відсоток в структурі ВВП. На сьогодні він складає 48%. Досвід аналізованих країн свідчить про те, що таке навантаження  не дає можливості вільного розвитку бізнесу в країні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ФІНАНСОВА МОДЕЛЬ, СТРУКТУРА ВВП, ФІСКАЛЬНИЙ ВІДСОТОК, ВВП ЗА ПКС, ТЕМП ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ.

161–165

Еволюція розвитку платіжних рішень в контексті теорії поколінь

Н.П. Теслюк, Д.І. Кудінова

Метою дослідження є визначення перспективи майбутнього готівкових грошей, як засобу платежу покупця товарів і послуг на основі теорії поколінь ХYZ.

Об`єктом дослідження є зміна платіжної системи разом з поколінням XYZ.

Методи дослідження – порівняльний та експертний аналіз, діалектичний метод, методи економічного, історичного, логічного та системного аналізу і синтезу.

У фінансовому світі покоління Х основним і головним в проведенні транзакції між продавцем і покупцем був банк, в майбутньому будуть існувати потужні конкуренти, які вже пропонують замкнуті платіжні еко-системи. Відомі корпорації проводять тестування особистих банківських сервісів, отримують банківські ліцензії та запустять свої кредитні платформи, базуючись на соціальних аккаунтах.

Більшість сучасних людей вже перешли на електронні гроші і кишенькові гроші для їх дітей перестали бути паперовими. Світ стрімко розвивається під їх вимоги.

В ході історичного аналізу можна прослідкувати зміну в платіжних винаходах, починаючи з 70-х років.

Покоління Х надають перевагу «надійному» банкінгу. Вони хочуть бачити як спеціаліст виконує їх транзакції. Їх приваблює сама процедура оплати. На протязі великого проміжку часу вони ходили в банки, спілкувалися з банківськими службовцями, отримували документи і їх підписували. Все це давало надію і принцип захищеності. Банк – це в першу чергу довіра, що ваша транзакція буде виконана. Покоління Х - це те покоління, що критично і зі страхом відносяться до віртуальних грошей, як певного інструменту платежів.

До покоління Y найбільше критичні покоління Х. Працівники цього покоління хочуть отримати все й одразу, вони амбітні та мають завищені очікування зарплати. Молоде покоління працівників характеризують певні риси. По-перше, вони прив’язані до цифрових технологій в роботі, по-друге, схильні цінувати власний час та інтереси, що не характеризує працівників іншого покоління. Цікавим є те, що в них відсутній страх втратити роботу. По-третє, у них загострене відчуття свободи та менше уваги до формальностей.

В ході дослідження можна прослідкувати зв`язок між зміною поколінь та розвитком банківського платіжної системи.

Покоління повільно, але неухильно, рухається в напрямку безготівкового світу. Фізична форма грошей не піде у минуле через кілька років, вона проіснує поки існує покоління Х. Конкуренція між корпораціями та банками буде тривати. Вона дуже велика у віртуальному світу. Після світової фінансової кризи, що сталася 2007-2008 роках нове покоління вже не має довіри до банківській системі. Вони інші і світ змінюється під їх вимоги.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПЛАТІЖНА СИСТЕМА, ГОТІВКОВІ ГРОШІ, ПОКОЛІННЯ МАЙБУТНЬОГО, ФІНАНСОВИЙ СВІТ.

166–171

Громадські роботи як адміністративне стягнення, що застосовується до спеціальних суб’єктів – водіїв автотранспортних засобів

Р.В. Ярова, Г.М. Дмитриченко-Кулеба

Мета роботи – дослідити особливості та ознаки такого адміністративного стягнення як громадські роботи та особливості їх застосування до водіїв автотранспортних засобів за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Констатовано, що в науці адміністративного права громадські роботи як вид адміністративного стягнення мало досліджений. На даний час громадські роботи як вид адміністративного стягнення застосовується до водіїв автотранспортних засобів лише за проступки передбачені ч. 7 ст. 121, ст. 122-4 КУпАП. Це пояснюється тим, що правозастосувачі вважають громадські роботи неефективним адміністративним стягненням.

Обґрунтовано, що громадські роботи як вид адміністративного стягнення, яке застосовується до водіїв автотранспортних засобів є недооціненим. Громадські роботи, якщо їх правильно застосовувати до водіїв-порушників, можуть стати дієвим адміністративним стягненням.  

Обґрунтовано необхідність на законодавчому рівні запровадити інститут заміни адміністративного стягнення – адміністративного штрафу на громадські роботи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: адміністративна відповідальність, водій автотранспортного засобу, адміністративні стягнення, ГРОМАДСЬКІ РОБОТИ.

172–177

Розробка концептуальної моделі формування стратегічних партнерств підприємств автомобільного транспорту

Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута

В статті розроблена концептуальна модель формування стратегічних партнерств підприємств автомобільного транспорту.

Об’єкт дослідження – стратегічні партнерства в проектах розвитку транспортної галузі.

Мета роботи – побудувати концептуальну модель формування стратегічних партнерств підприємств автомобільного транспорту.

Методи дослідження – теорія аналізу, економічне моделювання.

Здатність рухомого складу виконувати послуги з перевезення пасажирів у заданих обсягах і на безпечному рівні можлива за умови відповідності його технічного стану певним нормативам і параметрам, які можуть досягатися тільки за умови виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту відповідно до норм і стандартів. Для цих цілей, пов'язаних з підтримкою транспортних засобів у працездатному стані та надання належного рівня їхнього обслуговування та ремонту виникає необхідність створення і модернізації ремонтних обслуговуючих потужностей на базі великих підприємств автомобільного транспорту для обслуговування власного рухомого складу, а також парків транспортних засобів підприємств перевізників шляхом реалізації проектів партнерств підприємств автомобільного транспорту. Тобто, виникає необхідність розробки концептуальної моделі, за допомогою якої можна всебічно проаналізувати виробничі потужності підприємств автомобільного транспорту, що дозволить визначити підприємства-лідери, що в свою чергу надасть можливість ґрунтовно підійти до формування стратегічних партнерств в сфері технічного обслуговування та поточного ремонту парків транспортних засобів підприємств автомобільного транспорту.

Результати статті можуть бути використані для формування стратегічних партнерств підприємств автомобільного транспорту.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – застосування концептуальної моделі для формування партнерств підприємств інших галузей.

Ключові слова: модель, СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО, ПІДПРИЄМСТВА АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ.

178–185