Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті»

Випуск 4, 2017 р.

Назва статті

Автор (автори)

Анотація

Сторінки

Методичні засади підвищення конкурентоспро-

можності підприємств автосервісу

М.Н. Бідняк,

М.Я. Городецький

В статті представлений методичний підхід підвищення конкурентоспроможності автосервісного комплексу. Наведені основні складові автосервісного комплексу.

Об’єктом дослідження – автосервісний комплекс України.

Метою статті встановити зв'язок основних складових автосервісного комплексу України, виявити фактори впливу на його розвиток.

Методи дослідження – порівняльно-описовий, системно-структурний.

Поява великої кількості автомобілів на дорогах України призводить до встановлення сервісних підприємств, які забезпечують обслуговування, ремонт та продажу їх. Це призводить до конкуренції на ринку підприємств автосервісу.

В статті встановлені фактори, які встановлюють певні умови  на діяльність автосервісного комплексу. Весь цей набір факторів впливає на вибір тактики функціонування і стратегії розвитку автосервісного комплексу та оцінювання своїх виробничих можливостей. В першу чергу це і види автомобілів які можуть продаватись і обслуговуватись на СТО, потенційні обсяги робіт на автосервісному комплексі, інтенсивність продаж в салоні, інтенсивність появи автомобілів на обслуговування та ремонт, характер видів робіт по обслуговуванні та ремонті і ряд інших. В статті запропонована блок-схема алгоритму визначення напрямків розвитку автотранспортного комплексу, яка розкриває всі етапи виконання дій, що забезпечать вибір певної стратегії для подальшого функціонування підприємства.

Результати статті можуть бути використані у виробничій діяльності підприємств автосервісного комплексу України.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту дослідження – пошук оптимальних шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств автосервісу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОСЕРВІСНИЙ КОМПЛЕКС, СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВТОСЕРВІСУ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ АВТОСЕРВІСУ, БІЗНЕС-ОДИНИЦІ АВТОСЕРВІСНОГО КОМПЛЕКСУ, КОЕФІЦІЄНТА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ.

3–8

Аналіз сучасної економічної ситуації в Україні. Визначення проблематики боргу країни

О.О. Бакуліч,

А.В. Севост’янова,

Ю.В. Ющенко

Стаття присвячення висвітленню економічної ситуації в Україні протягом останніх років кризи та аналізу державного боргу країни.

Об’єкт дослідження – економічне становище, взаємозв’язки економічних показників, вплив державного боргу на економіку.

Мета роботи – аналіз економічної ситуації України, зміни динаміки ВВП, рівня дефіциту бюджету, надходження та видатки з бюджету за останні роки.

Проаналізовано стан економіки країни, виявлено, що рівень ВВП за останні 2 роки у дол. США впав майже в 2 раз, багато в чому цей спад завдячує девальвації національній валюти, майже в 3 рази.  Рівень експорту трохи вищій за рівень імпорту, але це є результатом значного спаду експорту та імпорту, та є кризовим показником. При цьому рівень дефіциту бюджету є помірним, близько 2%, що є необхідним зважаючи на ситуацію, що склалася. Головним питання залишається кризовий стан економіки та катастрофічна тенденції збільшення загального рівня боргу держави. Необхідна стимуляція з боку держави, при цьому уряд не може далі брати кредити, оскільки критичний поріг вже перевищений, за оцінками експертів рівень боргу може досягнути рівня ВВП у 2016 році.

Отримані результати можуть бути використані при плануванні стратегії розвитку країни на ближчі роки, плануванні диверсифікації бюджетних надходжень та розробки антикризових засобів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДЕРЖАВНИЙ БОРГ, ДЕФІЦИТ БЮДЖЕТУ, ВВП, СТРУКТУРА ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ, НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИДАТКИ З БЮДЖЕТУ.

9–17

Сучасні тенденції розвитку економічної діагностики стану підприємств

В.В. Бойко

В статті обґрунтовано актуальність теоретичних і методологічних розробок проведення економічної діагностики стану вітчизняних підприємств, зокрема автомобільного транспорту. Проведений аналіз виникнення і еволюції діагностики стану підприємств з уточненням сутності економічної діагностики, виділенням основних її завдань, визначенням основних принципів проведення. Зазначені основні проблеми застосування діагностичних систем в управлінні автотранспортними підприємствами.

Об’єкт дослідження – еволюція ролі економічної діагностики в забезпеченні розвитку суб’єктів господарювання.

Мета роботи – систематизація основних завдань економічної діагностики в діяльності підприємств, принципів її проведення.

Методи дослідження – діалектичний, загальнологічні.

В останні роки розширилася сфера застосування економічної діагностики, на основі якої розробляються варіанти управлінських рішень щодо поліпшення використання потенціалу суб’єктів господарювання незалежно від форм власності. Якщо на початку виникнення діагностика в економічній сфері розглядалася як інструмент, за допомогою якого можна встановити діагноз фінансового стану і попередити виникнення кризових явищ у фінансовому аспекті, то в подальшому економічна діагностика розглядається в якості комплексного дослідження стану підприємства з урахуванням впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища. В останні роки розширюється об’єкт діагностики, значна увага приділяється дослідженню потребам і кон’юнктурі ринку, інвестиційній привабливості, кредитоспроможності, вартості, потенціалу розвитку підприємства.

Основна увага в методології економічної діагностики приділяється виявленню тенденцій і закономірностей функціонування об’єкта дослідження, вивченню спрямованості внутрішніх і зовнішніх факторів впливу на стан об’єкта дослідження, встановленню діагностичних ознак стану об’єкта дослідження.

Проведення економічної діагностики повинно відповідати принципам дослідження, які дозволяють адекватно оцінити реальну дійсність, проблеми, результати діяльності чи тенденції розвитку, а саме: науковості, цільового призначення, системності, комплексності, динамічності, об’єктивності, критеріальної визначеності, інформативності, економічності.

Результати статті можуть бути використані для підвищення якості управління підприємством, зростання ефективності його діяльності та стійкості в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕКОНОМІЧНА ДІАГНОСТИКА, ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ, ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ, ДІАГНОСТИЧНІ СИСТЕМИ, СТАН ПІДПРИЄМСТВА.

18–24

Пакування і зберігання вантажів в ланцюгах постачань

О.В. Горбенко

В статті зазначено, що перевищення різниці в вагових показниках упаковки є причиною недостовірного декларування, і заниження суми сплачуваних митних платежів.

Об’єкт дослідження – транспортна тара і її класифікаційні ознаки.

Мета роботи – окреслити місце транспортної тари серед інших видів упаковки, вибірково навести її основні технічні параметри, провести крос-аналіз відмінностей піддонів і контейнерів, сформулювати законодавче регулювання до транспортної тари.

Методи дослідження: методи наукової ідентифікації та зіставно-порівняльного аналізу, абстрактно-логічний метод.

Узагальнено дані щодо законодавчого регулювання вимог до упаковки і транспортної тари, наведено основні види транспортної тари для перевезення і зберігання вантажів (їх параметри і характеристики), сформовано перелік вітчизняних та зарубіжних компаній, що працюють за системою пулінгу (тарообміну). В статті не розглянуто питання ефективності застосування пулінгу у системах доставки вантажів у внутрішньому і міжнародному сполученні, а також питання з обліком заставної тари, її зносом і утилізацією.

Результати статті можуть бути використані у навчальному процесі.

Розвиток теми дослідження буде продовжено у фінансово-економічному напрямі, із доповненням даними про ефективність застосування схеми пулінгу в ланцюгах постачань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСПОРТНА ТАРА, ВАНТАЖ, КЛАСИФІКАЦІЯ, ПУЛІНГ, БАГАТОРАЗОВА ТАРА, УПАКОВКА.

25–40

Інфраструктура підтримки малого та середнього підприємництва в Україні

Л.С. Козак,

О.В. Федорук

У статті досліджено передумови успішного розвитку підприємництва в Україні; вивчено фактори становлення підприємницького середовища; визначено суттєві перешкоди для підприємницької діяльності; вивчено інфраструктуру підтримки малого та середнього підприємництва; досліджено механізм державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності; сформовано основні напрями державної політики у сфері розвитку малого та середнього підприємництва в Україні.

Об’єкт дослідження – процес гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Мета дослідження – удосконалення механізму підтримки малого та середнього підприємництва в Україні.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

У сучасних умовах сектор малого та середнього підприємництва відіграє важливу роль у розвитку національної економіки. Разом з тим, масштаби розвитку малого та середнього підприємництва є набагато меншими, ніж у розвинених країнах, зокрема країнах – членах Організації економічного співробітництва та розвитку. Державна підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва та об’єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва включає фінансову, інформаційну, консультаційну підтримку, у тому числі підтримку у сфері інновацій, науки і промислового виробництва, підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, що провадять експортну діяльність, підтримку у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації управлінських кадрів та кадрів ведення бізнесу.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – удосконалення механізму гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Ключові слова: сектор малого та середнього підприємництва, державне регулювання підприємництва, конкурентна політика держави, державна регуляторна політика у сфері господарської діяльності, інфраструктура підтримки малого та середнього підприємництва, конкурентоспроможність підприємств малого та середнього бізнесу.

41–57

Розробка зовнішньоеконо-

мічної стратегії в Україні у сфері експорту транспортних послуг

Л.С. Козак,

О.І. Фоменко

У статті розглянуті зовнішньоекономічні проблеми України у сфері транспортних послуг, проведений їх аналіз та запропоновано концепцію для вирішення цих проблем і для розвитку сфери в цілому.

Об'єкт дослідження – процеси інтеграції України у міжнародну транспортну систему і зовнішня торгівля України транспортними послугами.

Мета роботи – розробка методологічних основ інтеграції України в міжнародну транспортну систему через концептуальний підхід до формування та реалізації стратегії розвитку національного експорту транспортних послуг.

В умовах глобалізації світової економіки міжнародна торгівля послугами вийшла на якісно новий рівень. Послуги стали самостійним предметом міжнародної торгівлі, темпи зростання торгівлі послугами сьогодні перевищують темпи зростання торгівлі товарами. Транспортні послуги займають стійке друге місце в міжнародній торгівлі послугами, і Україна, володіючи достатнім потенціалом розвитку транспортної галузі, має всі можливості для здійснення прориву на світові ринки транспортних послуг.

На підставі стану експорту транспортних послуг, стаття показує, що незважаючи на зростання об'ємних показників по всіх сегментах українських міжнародних ринків транспортних послуг, потенційні можливості нашої країни щодо здійснення зовнішньоекономічної експансії не використовуються повною мірою.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА СТРАТЕГІЯ, ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ, СФЕРА ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ.

58–65

Аналіз структурно-технологічних схем доставки товарів

О.В. Мусатенко

Стаття присвячена висвітленню результатів аналізу структурних схем доставки товарів та їх транспортному забезпеченню.

Об’єкт дослідження – структурні схеми доставки товарів та їх транспортне забезпечення.  

Мета роботи – встановити фази розвитку структурних схем доставки товарів та їх функціональне наповнення і транспортне забезпечення для формування нових та удосконалення діючих систем доставки товарів.

Методи дослідження. Методи системного та логічного аналізу для встановлення функціонального наповнення структурних схем доставки товарів та їх транспортного забезпечення.

Відмічено, відсутність загальновизнаної термінології елементів структурної схеми доставки товарів. Описано розвиток структурної схеми системи доставки товарів із зміною функціонального наповнення та варіантів транспортно-технологічних схем перевезень. Показано, що наповнення структурної схеми технологічними процесами створює уявлення про ефективність системи доставки вантажів в цілому. Наявність взаємного впливу між структурною схемою та транспортними технологіями свідчить на користь розгляду цього комплексного об’єкту системи доставки товарів як єдиного цілого. Запропоновано для визначення цього комплексного об’єкту використовувати термін структурно-технологічна схема системи доставки товарів. Запропонована класифікація структурно-технологічних схем за ознаками: операційна діяльність,  кількість товарів в системі, вид вантажу, кількість рівнів,  кількість пунктів відправлень на вищому рівні для пункту нижчого рівня, наявність транспортних сполучень між пунктами одного рівня. Дана класифікація дозволяє виділити із сукупності всіх можливих варіантів схем окремі типові об’єкти дослідження і в подальшому розробляти заходи підвищення ефективності з урахуванням їх особливостей.

Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення роботи виробничих, транспортних та торгівельних підприємств та організацій.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка раціональної структурно-технологічної схеми розподільчої системи доставки товарів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДОСТАВКА ТОВАРІВ, СТРУКТУРНА СХЕМА, РОЗПОДІЛЬЧА СИСТЕМА, ТЕХНОЛОГІЯ, ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ.

66–71

Формування критерії якості послуг пасажирського транспорту в умовах європейської інтеграції України

Я.Я. Назаренко

В статті досліджені процеси, критерії та фактори забезпечення якості послуг підприємств пасажирського транспорту.

Об’єкт дослідження – процеси забезпечення якості послуг пасажирського транспорту в умовах європейської інтеграції України.

Мета роботи – Метою дослідження є дослідження світового досвіду формування поняття якості транспортних послуг, узагальнення основних факторів , що впливають на якість транспортних послуг, а також основні критерії, які визначають якісні характеристики послуг транспортного комплексу.

Метод дослідження – узагальнення фундаментальних робіт українських та зарубіжних учених економістів в системі формування фінансових ресурсів, діалектичний підхід, фундаментальні положення економічної теорії, системно-логічний підхід до дослідження економічних явищ і процесів.

Задоволення потреб суспільства та галузей економіки послугами пасажирського транспорту  залежить від якості та своєчасності надання цих послуг. Питання забезпечення якості послуг пасажирського транспорту хвилюють не лише споживачів транспортних послуг, а й підприємства, які їх надають. Однак вимоги та основні критерії оцінки якості послуг  у них відрізняються. Якщо підприємства пасажирського транспорту зацікавленні в наданні своїх послуг з мінімальними затратами сил та грошових коштів, то споживачі послуг при їх оцінці звертають увагу не лише на вартість послуг, а й на безпеку перевезень, комфортність, час доставки та інші. Основним критерієм забезпечення якості на який спираються підприємства пасажирського транспорту країн ЄС є задоволеність та відповідність послуг галузі очікуванням споживачів. Сьогодні, коли угода про зону вільної торгівлі з Європейським союзом почала діяти, особливо важливо не лише адаптувати вітчизняне законодавство до законодавства ЄС, а й інтегрувати економіку держави відповідно до європейських стандартів. Зважаючи на вигідне географічне положення та розвинуту  інфраструктурою залізничного, водного, автомобільного та авіатранспорту особливо важливою є інтеграція українського транспортного комплексу пасажирських перевезень до ринку цих послуг на теренах ЄС.

Якість послуг у транспортному комплексі поняття комплексне, яке постійно розвивається та удосконалюється. Світові тенденції свідчать, що якість транспортних послуг повинна забезпечувати потреби і очікування споживачів. Відповідно зростає важливість визначення факторів, що впливають на якість обслуговування, а також основні критерії, які визначають якісні характеристики послуг пасажирського транспорту. Зважаючи, на швидкоплинний та динамічний характер сучасного суспільства і стиль життя основних споживачів транспортних послуг система факторів і критеріїв якості послуг повинна бути гнучкою і динамічною, щоб відповідати змінам у вимогах і очікуваннях споживачів та відповідати вимогам ринку забезпечуючи конкурентоздатність галузі на європейському ринку послуг. Чітке усвідомлення основних критеріїв оцінки якості послуг допоможе визначити потенційні сильні та слабкі сторони, що допоможе покращити не лише якість послуг, а й процес управління підприємствами, галуззю, покращить задоволеність споживачів від отриманих послуг, підвищить конкурентоздатність.

Критерії оцінки споживачами якості послуг, переважно є абстрактними і нематеріальними, що ускладнює процес їх виявлення та визначення. Також, під час оцінки критерії якості слід враховувати, що один і той самий критерій якості послуги може сприйматися споживачами по різному, залежно від його цінності для конкретної групи споживачів та від їх очікувань від даної послуги.

Результати статті можуть бути упровадженні в роботі служб підприємств дорожньо-транспортного комплексу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЯКІСТЬ, ТРАНСПОРТНА ПОСЛУГА, КРИТЕРІЙ ЯКОСТІ, ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС.

72–79

Особливості  інвестування дорожньо-транспортного комплексу на засадах державно-приватного партнерства

А.А. Ніжнік

У статті досліджено інвестиційні аспекти проектів державно-приватного партнерства; обґрунтовані особливості інвестиційного фінансування дорожньо-транспортного комплексу на засадах державно-приватного партнерства; визначені позитивні моменти та ризики даного партнерства у будівництві транспортної інфраструктури.

Об’єкт дослідження – процес реалізації державно-приватного партнерства.

Мета дослідження – визначення специфіки здійснення приватних та  державних інвестицій у об’єкти дорожньо-транспортного комплексу.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

Залучення країни в глобальну торгівлю веде до підвищення навантаження на вітчизняну автодорожню мережу, передбачає суттєве збільшення транзитних зовнішньоторговельних  вантажопотоків, що з неминучістю обумовлює необхідність розвитку дорожньо-транспортного комплексу для приведення її у відповідність з технічними, економічними та екологічними показниками економічно розвинених країн (забезпечення цілорічної доступності транспортної інфраструктури,створення і реконструкція транспортних комунікацій для подолання технологічного відставання від передових транспортних систем, оновлення техніко-технологічної бази з використанням інноваційних технологій та ін.). Таким чином, важливим елементом сучасної політики української держави по інтенсифікації процесу нарощування інвестицій в транспортну інфраструктуру економіки повинні складати об'єднання фінансових вкладів держави і приватного бізнесу, всебічна підтримка інвестиційної діяльності, створення сприятливого інвестиційного клімату, через механізм державно-приватного партнерства, що відкриває нові горизонти у розвитку даного напрямку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, ІНВЕСТУВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ, ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС, ДЕРЖАВНИЙ ТА ПРИВАТНИЙ ПАРТНЕР.

80–84

Податкова реформа 2017: що може змінитися для українців

Н.В. Антоненко,

В.С. Хоменко

Авторами статті проведено аналіз Законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України», проаналізовані майбутні зміни до Податкового кодексу України.

Об’єкт дослідження – законодавчі зміни до Податкового кодексу України .

Мета роботи – аналіз податкових змін, запроваджених Законопроектом «Про внесення змін до Податкового кодексу України», які вступають в дію з 01 січня 2017 року.

Детально розглянуті майбутні зміни та пропозиції Мінфіну України, одна з яких полягає у збільшенні терміну реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування до цих накладних. Проаналізовано запровадження єдиного Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування платникам ПДВ. Систематизовані зміни щодо адміністрування податку на додану вартість в частині електронного адміністрування, а також порядку складання і реєстрації податкових накладних і розрахунків коригування до податкових накладних.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПОДАТКИ, РЕФОРМА 2017, ПДВ, ПОДАТКОВА РЕФОРМА, ПКУ, ЗАКОНОПРОЕКТИ, ОПОДАТКУВАННЯ, ПОДАТКОВА СИСТЕМА.

85–89

Сучасні підходи до вирішення проблем організації та формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів

Х.Ш. Бахтіярова,

Г.М. Романова,

В.А. Ткаченко

У статті розглядаються проблеми в організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжів, вперше запропоновано розглядати підвищення кваліфікації як розвиток педагогічної компетентності на основі системного приросту спеціальних компетенцій. Визначено структуру та склад цих компетенцій, їх характерні особливості, запропоновано підходи щодо забезпечення ефективності діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД, КОМПЕТЕНЦІЇ, ПЕДАГОГІЧНІ ШКОЛИ, СПЕЦІАЛЬНЕ СТАЖУВАННЯ.

90–96

Перспективи і загрози соціально-економічного розвитку України в умовах Четвертої промислової революції

О.В. Жулин

У статті досліджено спільні і відмінні риси чотирьох промислових революцій, проаналізовано перспективи  і загрози економічного зростання України в умовах Четвертої технологічної хвилі за допомогою SWOT-аналізу, сформовано рекомендації для реалізації стратегії випереджаючого соціально-економічного розвитку України.

 Об'єкт дослідження – соціально-економічний розвиток України в умовах Четвертої технологічної революції.

Мета роботи – визначення і обґрунтування перспектив і загроз соціально-економічного розвитку України в умовах Четвертої промислової революції та розроблення рекомендацій для реалізації стратегії випереджаючого розвитку.

Метод дослідження – методи економічного, системного, порівняльного та SWOT-аналізу.

Результати та їх новизна –  у статті проведено аналітичні дослідження соціально-економічного розвитку у чотирьох промислових революціях, які дозволяють зробити висновки, що їх спільними рисами є розвиток науки, використання нових джерел енергії, нових матеріалів,  винайдення нових машин і технологій, нова  організація роботи, розширення спеціалізації праці, виникнення нових галузей, особливі зміни в галузі транспорту і комунікацій та соціальної структури суспільства, його цінностей, стилю і простору життя, поведінки. Разом з тим усі не вирішені проблеми попередніх промислових революцій переносяться у наступні і суттєво поглиблюються. SWOT-аналіз перспектив соціально-економічного розвитку України в умовах Четвертої промислової революції дозволив визначити сильні і слабкі сторони подальшого розвитку нашої країни, а також можливості і загрози.  Визначено, що рушійною силою розвитку буде не лише збільшення обсягів експорту ІТ-послуг, а й впровадження ІТ-технологій і розробок у національне господарство. Розроблено рекомендації для реалізації стратегії випереджаючого розвитку України в умовах Четвертої технологічної хвилі.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження – реалізація випереджаючої стратегії розвитку шляхом ІТ-модернізації економічної системи і соціальної інфраструктури України може дати потужний поштовх до інклюзивного зростання нашої країни і перемістити її у лідери на світовій арені.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЧЕТВЕРТА ПРОМИСЛОВА РЕВОЛЮЦІЯ, ІТ-ГАЛУЗЬ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК, ТЕХНОЛОГІЯ, SWOT-АНАЛІЗ, МОДЕРНІЗАЦІЯ, ІННОВАЦІЯ.

97–108

Іноземні інвестиції в економіці України

Л.С. Козак,

Д.В. Цвєтков

У статі розглянуто іноземні інвестиції, їх вплив на економіку країни, проаналізовано надходження інвестиції в Україну за період 2014–2016 рік, розглянуто можливі причини зменшення інвестицій.

Об’єкт дослідження – ринок іноземних інвестицій України.

Мета роботи – аналіз тенденції іноземного інвестування в Україні.

Без надійних капіталовкладень неможливо забезпечити створення і впровадження новітніх технологій, систем сучасної організації та управління товаровиробництвом і збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури, інформатизацію суспільства, але як відомо великі гроші знаходяться за кордоном і інвестори готові їх вкладати, проте вони не хочуть ризикувати і прагнуть більшого прибутку, тому будь-яка країна намагається бути привабливою для іноземного інвестування. Головними факторами, що стримують формування економічного середовища, сприятливого для залучення ПІІ в Україні є невизначеність пріоритетів ринкового трансформування економіки та повільність процесів приватизації.

Найважливішими умовами залучення ПІІ є стабілізація макроекономічного середовища, а також удосконалення законів і нормативних актів. Але, водночас, дані питання не можуть бути розв'язані без загальної соціально-економічної стабілізації в країні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВПЛИВ МІЖНАРОДНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, ІНВЕСТИЦІЇ ЄС В ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ.

109–115

Характеристика туристичних рекреаційних зон України та їх удосконалення на основі державно-приватного партнерства

В.О. Кошарний

Метою статті є аналіз характеристики туристичних рекреаційних зон України та їх удосконалення на основі державно-приватного партнерства.

Об’єктом теоретичних досліджень є методи експертних оцінок туристичної привабливості території.

Предметом дослідження є туристичні регіони України та оцінка їх туристичної привабливості при впроваджені державно-приватного партнерства.

Рекреаційні зони в Україні є надзвичайно важливою складовою рекреаційного комплексу України в цілому. Тому її вивчення та аналіз є актуальним, якщо ми будемо залучати нові інвестиції в цю галузь.

На даний час більша частина інформації про оцінку туристичних рекреаційних зон України є застарілою та потребує перегляду. Тому для кращого розуміння стану справи проводиться аналіз даних туристичної завантаженості рекреаційних зон України за минулий рік та робиться прогноз на майбутнє. Це  дасть можливість зробити аналіз інвестування у вже існуючі об’єкти та можливості створення нових на основі державно-приватного партнерства.

В даній статті проводиться аналіз інвестиційного стану рекреаційних зон, а також проведення оцінки удосконалення існуючих об’єктів. Найкращим видом інвестицій вважається державно-приватне партнерство, тому що це дасть змогу більш корисно витрачати бюджетні кошти, закладені на розвиток регіонів та реалізовувати найбільш ефективні проекти у життя.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ, ДЕСТИНАЦІЇ, ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, ТУРИЗМ, ІНВЕСТИЦІЇ, ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ.

116–123

Пізнавання: споглядальне та умоглядне (метафізичні підвалини творчості художньої та наукової)

Л.М. Рибакова

У зазначеній роботі з приводу дослідження генетичних форм пізнавання споглядального та умоглядного, автор прагне доторкнутись до підвалин  абстрактно-наукового мислення, спираючись на попередників: сучасних та античних. Виникнення абстрактного мислення аналізується в контексті зародження і розвитку творчих ідей на границі переходу від мови природної (поетичної) до абстрактно-понятійної (метафізичної), а також на граничних переходах між формами художньої та наукової творчості.

КЛЮЧЕВІ СЛОВА: АРИСТОТЕЛЬ, СПОГЛЯДАЛЬНЕ ПІЗНАВАННЯ, УМОГЛЯДНЕ ПІЗНАВАННЯ, НАУКОВА ТВОРЧІСТЬ, ХУДОЖНЯ ТВОРЧІСТЬ.

124–128

Тенденції розвитку ринку консалтингових послуг в Україні

О.М. Тарануха,

І.С. Клименко,

Н.К. Амеліна

В статті розглянуто тенденції розвитку та особливості функціонування ринку консалтингових послуг в Україні, проаналізовані основні причини стрімкого розвитку зростання попиту на консалтингові послуги на світовому ринку, з’ясовано сучасний стан ринку та визначено перспективи його розвитку.

Об’єкт дослідження – процес формування ринку консалтингових послуг в Україні

Мета дослідження – визначення тенденцій розвитку та особливостей функціонування ринку консалтингових послуг в Україні, з’ясування сучасного стану ринку та перспектив його розвитку.

Методи дослідження – теоретичне узагальнення, системний аналіз консалтингової діяльності.

Розвиток інформаційно-консалтингових послуг відіграє важливу роль в  зростанні економіки, підвищенні конкурентоспроможності країни на світових ринках, покращенні добробуту населення. Для досягнення високого рівня міжнародних економічних відносин на світовому ринку потрібно володіти великим обсягом інформації, тому розвитку ринку консультаційних послуг потрібно приділяти особливу увагу. Для забезпечення підвищення ефективності діяльності, оптимізації часових, фінансових та людських ресурсів  вітчизняним компаніям необхідно співпрацювати з консультаційними компаніями, які розробили свою методологію роботи, володіють унікальними консалтинговими технологіями, створили нові підходи і методи розв’язання управлінських проблем, що характерні саме для українського бізнесу. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОНСАЛТИНГ, РИНОК КОНСАЛТИНГОВИХ ПОСЛУГ, УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ.

129–135

Проблемні питання розрахунку та сплати транспортного податку в Україні

К.О. Хрімлі,

І.О. Хрімлі

В статті проведено аналіз національного законодавства України та законодавства зарубіжних країн у сфері транспортного податку. Досліджено процедура адміністрування транспортного податку, встановлені проблемні моменти, що стосуються об’єктів оподаткування та запропоновані шляхи їх вирішення. Зроблено висновки  щодо можливості запозичення позитивного досвіду оподаткування для використання в українському законодавстві.

Об’єкт дослідження – процедура розрахунку та сплати транспортного податку в Україні, досвід зарубіжних країн у сфері сплати транспортного податку.

Мета роботи – дослідження проблем правового механізму розрахунку та сплати транспортного податку в Україні, аналіз законодавства розвинених зарубіжних країн світу щодо сучасного стану і практики адміністрування транспортного податку, встановлення проблемних моментів, що стосуються об’єктів оподаткування та запропонування шляхів їх розв’язування.

Метод дослідження – діалектичний, метод аналізу та синтезу, порівняльний аналіз.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСПОРТНИЙ ПОДАТОК, АДМІНІСТРУВАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ПОДАТКУ, ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, ЗАКОНОДАВСТВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН.

136–141

Основні проблеми та перспективи підвищення інвестиційної привабливості України

В.В. Червякова

Стаття присвячена дослідженню стримуючих факторів залучення інвестицій та розробці заходів для підвищення інвестиційної привабливості економіки України.

Об’єкт дослідження – інвестиційна привабливість України.

Мета роботи – визначення і систематизація основних проблем та перспектив підвищення інвестиційної привабливості України.

Методи дослідження – узагальнення, абстрагування, аналіз, синтез, графічні.

Проаналізовано місце України в міжнародних рейтингах інвестиційної привабливості, легкості ведення бізнесу, конкурентоспроможності, інноваційності, економічної свободи та сприйняття корупції. Визначено ключові стримуючі фактори залучення іноземних інвестицій. Досліджено динаміку та структуру залучення прямих іноземних інвестицій за країнами-інвесторами та регіонами України. Проаналізовано обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємствами України та розподіл капітальних інвестицій за сферами економічної діяльності та за джерелами фінансування. Запропоновано першочергові заходи для підвищення інвестиційної привабливості національної економіки.

Ключові слова: ІНВЕСТИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ, ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ, КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ.

142–149

Освітній аспект розвитку персоналу

Л.В. Швець,

Г.Г. Гайдай

Однією з умов економічного зростання країни є підготовка персоналу з високим рівнем професійної компетентності. За умов становлення інформаційно-технологічного розвитку країн рівень освіченості стає основним елементом людського капіталу, важливим чинником підвищення ефективності діяльності підприємств. Ефективне управління людським капіталом потребує реформування вітчизняної освітньої галузі.

В роботі акцентується увага на одному із напрямків реформування освітньої галузі, - розробці нових освітніх програм для вищої школи з використанням концепції «студентоцентрованого навчання» на основі «компетентнісного підходу» і оцінки результативності навчання. При цьому враховується досвід, накопичений в університетах більшості країн світу у вигляді результатів дослідження як загальних, так і спеціальних компетенцій.

Необхідність цих і інших реформаторських кроків у освітній галузі зумовлені пріоритетними напрямами соціально-економічного розвитку нашої країни у перспективі, входженням у європейський і світовий освітній та інформаційний простір.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ, РОЗВИТОК ПЕРСОНАЛУ, ПОТЕНЦІАЛ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА, РЕФОРМА ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ, ОСВІТНІ ПРОГРАМИ, КОМПЕТЕНЦІЇ, КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД.

150–154