Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті»

Випуск 7, 2018 р.

Назва статті

Автор (автори)

Анотація

Сторінки

Впровадження нових елементів в систему управління науковими дослідженнями в Національному транспортному університеті (за результатами виконання українсько-німецького проекту «Розробка та поширення концепції сприяння інтеграції науки, освіти та інновацій в Національному транспортному університеті»)

М.Ф. Дмитриченко, Ю.Ф. Гутаревич, І.А. Рутковська

За результатами аналізу існуючої системи координації науково-дослідницької, інноваційної діяльності та трансферу технологій в НТУ та відповідних структурах університету м. Падерборн (Німеччина) та обґрунтування доцільності змін в структурі Національного транспортного університету в ході виконання проекту «Розробка та поширення концепції сприяння інтеграції науки, освіти та інновацій в Національному транспортному університеті м. Київ» («Development and Dissemination of a Concept Fostering the Integration of Research, Education and Innovation at the National Transport University, Kiev (CIREI») Національним транспортним університетом (Україна) та Університетом м. Падерборн (Німеччина) запропоновано створення в структурі НТУ наступних структурних підрозділів: Дослідницької ради та Центру підтримки досліджень.

Дослідницька рада працює на громадських засадах, призначається наказом ректора університету. В склад ради входять проректор з наукової роботи, завідувачі профільних кафедр, представники всіх факультетів, представник студентів, представник центру підтримки досліджень.

Для ефективної роботи дослідницька рада створює дослідницький фонд і управляє його використанням. Очолює дослідницьку раду один з провідних вчених університету, якого обирають члени ради.

Центр підтримки досліджень має виступати в ролі відділу підтримки всіх дослідників університету та належати до адміністрації університету.

Даний підрозділ, підпорядкований Дослідницькій раді (щодо своїх професійних завдань) та проректору-проректору з наукової роботи (щодо дисциплінарних питань).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОНЦЕПЦІЯ, ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ, ДОСЛІДНИЦЬКА РАДА, ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕНЬ.

3–9

Стан інвестиційної безпеки транспортної галузі України

З.С. Варналій,

Д.В. Нікитенко,

М.О. Хмелевський

В статті здійснюється дослідження стану інвестиційної безпеки транспортної галузі за 2010–2016 роки та визначення чинників її зміцнення. Активізація використання зовнішніх і внутрішніх інвестиційних ресурсів є основним фактором як пришвидшення структурних трансформацій у транспортній галузі, так і економічного розвитку через зростання інвестиційної активності в комплементарних видах економічної діяльності.

Об'єктом дослідження є транспортна галузь та рівень її інвестиційної безпеки. 

Мета роботи полягають у визначенні стану інвестиційної безпеки транспортної галузі України, зокрема задля розроблення пропозицій щодо її зміцнення.

Метод дослідження – статистичний аналіз, економічний аналіз, метод інтегральної оцінки.

Результати статті. В статті досліджено динаміку капітальних інвестицій за видом економічної діяльності «Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність» та за її підвидами. Здійснена адаптація індикаторів, які характеризують рівень інвестиційної безпеки на макрорівні до мезорівня: питома вага капітальних інвестицій у валовій доданій вартості; ступінь зносу галузі; відношення вартості нововведених основних засобів до обсягу капітальних інвестицій в галузь; відношення приросту прямих іноземних інвестицій в галузь до валовій доданій вартості. Проаналізувавши кожен з цих індикаторів на предмет відповідності оптимальних значень було розроблено інтегральну оцінку стану інвестиційної безпеки на основі метода встановлення балів. На основі проведеного дослідження доведено, що хоча транспортна система є значним і важливим сегментом для економіки країни, стан інвестиційної безпеки здебільшого перебуває на критичному рівні. Серед детермінантів зміцнення інвестиційної безпеки галузі виділено сприяння розвитку конкуренції та роздержавлення/активізація державно-приватного партнерства.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук нових методик розрахунку інвестиційної безпеки на рівні галузі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА, КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, КОНКУРЕНЦІЯ, ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ, ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ІНДИКАТОРИ.

10–19

Проблеми пільгових перевезень та можливі шляхи їх вирішення

В.М. Гурнак,

Л.М. Волинець

В статті розглянуто основні проблеми системи пільг в Україні, досвід зарубіжних країн щодо реформування системи пільг. Запропоновано стратегічні пріоритети удосконалення системи пільг та можливі альтернативні варіанти до вирішення проблеми пільгових перевезень.

Об’єкт дослідження – системи пільг в Україні на різних видах транспорту.

Мета дослідження – полягає в тому, щоб визначити можливі напрями альтернативних варіантів до вирішення проблеми пільгових перевезень та удосконаленні системи пільг в Україні на різних видах транспорту.

Методи дослідження – методи економічного, системного та порівняльного аналізу.              

На основі проведеного аналізу, було доведено ,що державна підтримка соціально незахищених верств населення в Україні є одним із елементів соціальної політики, яка започаткована та реалізується керівництвом країни. Враховуючи сучасні тенденції розвитку держави, а також світовий досвід, запропоновано альтернативи, щодо оптимізації механізму соціальної підтримки з метою створення ефективнішої та дієвішої системи соціального захисту вразливих категорій громадян.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – запропонований системний підхід альтернативних варіантів до вирішення проблеми пільгових перевезень та запровадження даної системи  є своєчасною масштабною підготовкою суспільства до сприйняття ним зазначених реформ і обов’язковість збереження принципу соціальної справедливості при отриманні певних благ усіма членами суспільства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РІЗНІ ВИДИ ТРАНСПОРТУ, СИСТЕМА ПІЛЬГ, ПРАВО НА ПІЛЬГИ, НОРМИ СПОЖИВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ.

2026

Стратегія розвитку системи торгово-промислових палат в Україні

Л.С. Козак,

О.В. Федорук

У статті досліджено основні функції системи торгово-промислових палат в Україні; визначено місію, цінності та принципи системи ТПП в Україні; досліджено ключові характеристики системи ТПП в Україні; сформовано стратегію розвитку системи торгово-промислових палат в Україні.

Об’єкт дослідження – процес гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Мета дослідження – удосконалення концептуальних підходів до формування стратегії розвитку системи торгово-промислових палат в Україні.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

Ключовим фактором успішної інтеграції з ЄС є здатність країни, її економіки та бізнесу до комплексу проактивних дій задля виведення власних товарів і продукції на нові ринки та забезпечення зростання відсотка доданої вартості у кінцевій вартості товарів, починаючи з налагодження комунікації – пошуку нових партнерів, переобладнання та розвитку підприємств, впровадження європейських технічних стандартів і закінчуючи прозорими й ефективними практиками корпоративного управління. За таких умов система торгово-промислових палат України бере на себе роль рушійної сили зміни економічного тренду в бік зростання, сприяння підготовці вітчизняних підприємств до максимально продуктивного інтеграційного процесу. Для цього системі торгово-промислових палат в Україні необхідно залишатися прогресивною мережею організацій для більш ефективної підтримки та розвитку бізнес-середовища.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – удосконалення механізму гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Ключові слова: стратегія розвитку, система торгово-промислових палат, Торгово-промислова палата України, Європейська мережа підприємств, Міжнародна торгова палата, Всесвітня федерація палат, Асоціація торгово-промислових палат Європи.

2735

Проблеми оновлення основних засобів дорожніх підприємств

В.В. Концева,

А.І. Харченко

Підприємства дорожньої галузі не можуть функціонувати без основних засобів. Управлінню основними засобами має приділятись достатньо уваги. Аналіз структури фінансування і використання основних засобів є життєво-важливим для функціонування підприємства. Ефективне використання основних засобів напряму залежить від їх стану та своєчасного оновлення.

Мета статті – дослідження проблем оновлення основних засобів дорожніх підприємств для подальшого обґрунтування потреби їх оновлення.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

В роботі акцентується увага на необхідності оновлення основних засобів дорожніх підприємств, яку викликає фізичний та моральний знос основних засобів. Є три форми відновлення основних засобів. Найбільш ефективним є інтенсивне розширене відновлення, але одночасно – найбільш дорогим. Тому перед вибором форми відновлення основних засобів, необхідно провести аналіз існуючих основних засобів, визначитись у потребі основних засобів, та фінансовим забезпеченням оновлення основних засобів.

Оновлення основних засобів є одним із чинників успішного функціонування дорожнього підприємства. Необхідність такого заходу зумовлений станом наявних основних засобів, а також важливістю розвитку дорожньої галузі в цілому.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОСНОВНІ ЗАСОБИ, ЗНОС, АМОРТИЗАЦІЯ, ОНОВЛЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

3643

Управління прибутком підприємства в сучасних економічних умовах

С.А. Наконечна

В статті запропоновано використання  системного підходу у запровадженні комплексу засобів щодо управління прибутком на підприємствах в сучасних умовах розвитку економіки.

Мета роботи – обґрунтування засад щодо запровадження засобів ефективного управління прибутком на підприємствах в сучасних економічних умовах.

Об’єкт дослідження – процеси формування фінансових результатів  на підприємстві КП «Автотранспортне підприємство Шевченківського району», що відноситься до комунальної сфери.

Предмет дослідження – науково-методичний інструментарій щодо сучасного управління прибутком в умовах розвитку ринкових відносин в Україні.

Метод дослідження – аналіз та теоретико-методичне обґрунтування дієвих в сучасних умовах засобів управління прибутку на підприємствах.

Досліджено динаміку  основних фінансових результатів діяльності підприємства  КП «Автотранспортне підприємство Шевченківського району».  

 Виконані розрахунки  прибутковості по КП «Автотранспортне підприємство Шевченківського району» можуть бути використані як базис щодо обґрунтування загальної стратегії розвитку даного підприємства на довгостроковий період.

Обґрунтована можливість комплексного застосування фінансового планування та контролінгу як ефективних засобів для забезпечення формування та підтримки на належному рівні прибутковості підприємств в сучасних економічних умовах.

Результати статті можуть бути використані при формуванні концептуальних засад організації фінансового планування та управління прибутком на автотранспортних підприємствах комунальної сфери.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПРИБУТОК, УПРАВЛІННЯ, ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ, ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЧИСТИЙ ПРИБУТОК.

44–49

Ідентифікація та управління ризиками державно-приватного партнерства у дорожньо-транспортному комплексі

А.А. Ніжнік

У статті досліджено найбільш істотні ризики для проектів державно-приватного партнерства в дорожньо-транспортному комплексі; виявлена галузева специфіка проекту державно-приватного партнерства,  яка впливає на ранжування ризиків за силою їх впливу на проект; надані обґрунтовані пропозиції щодо управління ними та мінімізації їх негативних наслідків.

Об’єкт дослідження – процес державно-приватного партнерства.

Мета дослідження – ідентифікація та управління ризиками і способів їх розподілу між партнерами державно-приватного партнерства в проектах розвитку дорожньо-транспортного комплексу.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід..

Результати дослідження: дослідження присвячене ідентифікації найбільш істотних ризиків для проектів державно-приватного партнерства в дорожньо-транспортному комплексі; уточнена і визначена теоретико-методологічна база по ідентифіковані та фільтрації груп ризиків. Дослідження виявляє, що галузева специфіка проекту державно-приватного партнерства впливає на ранжування ризиків за силою їх впливу на проект, що посилює актуальність поставлених для дослідження питань. Результатом дослідження є сформований перелік найбільш критичних для дорожньо-транспортного комплексу ризиків проектів державно-приватного партнерства, обґрунтованих пропозицій щодо управління ними або мінімізації їх негативних наслідків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, ІНВЕСТУВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ, ІНФРАСТРУКТУРА, ДЕРЖАВНИЙ ТА ПРИВАТНИЙ ПАРТНЕР, РИЗИКИ.

5056

Україна в системі сучасного глобального поділу праці: вперед у минуле чи назад у майбутнє?

В.І. Павлюк,

Н.М. Васільцова

У статті аналізуються умови та модель входження України до системи сучасного глобального поділу праці.

Об’єкт дослідження – глобальний поділ праці.

Мета роботи - розкрити теоретико-методологічні засади та економічну природу формування глобального поділу праці, дослідити стан, проблеми та перспективи участі у ньому України.

Метод дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

Глобальний поділ праці  стає визначальним в теорії і практиці світогосподарських зв’язків та однією з головних мегатенденцій світового господарського поступу.

Наслідком відсутності в Україні  протягом всього періоду незалежності виваженої економічної стратегії розвитку, проведення постійних реформ (а вірніше – псевдо реформ в інтересах окремих груп політиків чи можновладців, жодна з яких не була доведена до кінця та не дала позитивних результатів), шарахань  у виборі діаметрально протилежних напрямків, форм та методів входження національних суб’єктів  ГПП  до  світових інтеграційних процесів стала втрата вітчизняною економікою як внутрішніх, так і зовнішніх факторів цивілізованого розвитку.

Досвід проведення реформ в Україні протягом всієї її новітньої історії свідчить про відсутність в період первісного нагромадження капіталу на руїнах старої системи логіки та послідовності в діях органів державної влади та чиновників, неврахування позиції фахівців та спеціалістів конкретних галузей національної економіки, науковців та громадськості,  ігнорування інтересів держави та власного народу задля особистого збагачення невеликої кучки представників національної олігополії, наближення економічних та соціальних стандартів до тих, які притаманні для країн так званого «третього світу».

Перед суспільством нині стоїть очевидний та альтернативний вибір – або розробляти та впроваджувати власну національну стратегію участі в ГПП, яка дасть державі та суб’єктам господарювання абсолютні та відносні переваги, або продовжувати рухатись у тому напрямку й на тих засадах, які диктують сильні світу цього – як зовні, так і всередині країни.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПОДІЛ ПРАЦІ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ГЛОБАЛЬНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ІНТЕГРАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ.

5765

Оцінка впливу основних факторів на рівень мотивації працівників

Є.С. Самойленко,

В.В. Кочеткова

Стаття присвячена вивченню факторів, що впливають на рівень мотивації персоналу на малих підприємствах за сучасних економічних умов.

Мета роботи – визначення основних факторів, що впливають на систему мотивації персоналу на малих підприємствах та пропозиції щодо її вдосконалення.

Об’єкт дослідження – система мотивації персоналу на підприємстві.

Методи дослідження – методи статистичного аналізу, аналогії та порівнянь.

В сучасних умовах розвитку економіки України мотивація є одним із найважливіших чинників, що сприяє не тільки розв'язанню комплексу соціально-економічних проблем, засобом організації якісної та результативної роботи персоналу, але впливає на кінцеві результати діяльності підприємства. Основна мета процесу мотивації – отримання максимально  ефективного використання трудових ресурсів, що дозволить досягнути цілей діяльності  та забезпечити  стійкий розвиток підприємства.

У ході дослідження розглядалися економічні та неекономічні методи мотивації та обґрунтування важливості вивчення мотивації для стимулювання праці та підвищення продуктивності роботи підприємства. Також було визначено, що малі підприємства мають найбільшу питому частку серед підприємств України. Саме тому трудова мотивація потребує більш детального вивчення з точки зору виявлення найбільш привабливих мотиваційних факторів. В подальшій роботі були розраховані показники сили взаємозв’язку між цими факторами, а саме – парні коефіцієнти кореляції.

Завдяки проведеному аналізу мотиваційних факторів, з’явилася змога розподіляти стимули по їх значимості, що дозволить більш ефективно аналізувати систему мотивації та покращити процес стимулювання праці на підприємстві за рахунок виключення факторів, що не є впливовими з урахування індивідуальних потреб працівників.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ, МОТИВАЦІЙНІ ФАКТОРИ, СТІЙКИЙ РОЗВИТОК,  РІВЕНЬ МОТИВАЦІЇ, ПАРНИЙ КОЕФІЦІЄНТ КОРЕЛЯЦІЇ.

6673

Структурування портфелів логістичного обслуговування в організаціях

Н.В. Срібна,

Ю.О. Третиниченко,

І.І. Халацька

В статті запропоновано загальний для корпоративних парадигм логістичної організації підхід до структурування портфелів логістичного обслуговування.

Об’єкт дослідження – процес управління логістичною організацією.

Мета роботи – запропонувати загальний для логістичної організації підхід до структурування портфелів логістичного обслуговування як засіб підвищення ефективності корпоративного управління на основі вдосконалення підходів до координації в процесі розроблення і реалізації заходів, серед основних цілей або зовнішніх (побічних) ефектів яких є забезпечення функціонування і розвитку відповідної системи логістичного обслуговування.

Метод дослідження – метод аналізу та синтезу, метод аналогії та порівнянь.

Умови формування і/або реалізації портфеля логістичного обслуговування можна представити як континіум – від ізольованого формування і/або реалізації підпортфелів за циклами постачань, виробництва і/або збуту до розгляду всіх рішень щодо формування і/або реалізації даних підпортфелів в межах єдиного, так званого, інтеграційного портфеля функціонального циклу, що створює засади для реалізації переваг синергії. Передумовою до сумісного розгляду пропонованих заходів в межах інтеграційного портфеля є визначення доцільності і наявності методичного забезпечення щодо можливості коректного оцінювання основних (прямих) цілей, на досягнення яких спрямовані ці заходи, і зовнішніх (побічних) ефектів – як таких, що одночасно впливають на параметри всіх зазначених циклів, тобто постачань, виробництва та збуту.

Проведений аналіз наукових праць та інших інформаційних джерел, а також умов функціонування і розвитку логістичних структур для вирішення завдання структурування портфеля логістичного обслуговування, показує, що за основний об'єкт аналізу, планування і оперативного управління в сфері логістики виступає її функціональний цикл, або цикл виконання замовлення. Це опосередковано вказує на параметри функціонального логістичного циклу як на такі, що характеризують параметри руху матеріального потоку.

За напрями до подальших досліджень в даній області можуть розглядатися: вибір проектів і програм; вдосконалення портфелів і портфельного управління; офіси управління проектами; значущість додержання встановлених вимог в управлінні проектами (проблема регуляторної гнучкості).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПОРТФЕЛЬ, ПОРТФЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ, ЛОГІСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, СТРУКТУРУВАННЯ ПОРТФЕЛІВ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.

7483

Перспективи впровадження та експлуатації автономних транспортних засобів в Україні

В.В. Червякова,

Т.І. Червякова

Стаття присвячена дослідженню проблем і перспектив впровадження та експлуатації автономних транспортних засобів в Україні.

Об’єкт дослідження – автономні транспортні засоби.

Мета роботи – дослідження проблем впровадження та експлуатації автономних транспортних засобів в Україні.

Методи дослідження – аналіз, синтез, узагальнення, систематизація.

У статті досліджуються переваги та недоліки автономних транспортних засобів та їх вплив на транспортне планування. Наведено характеристику рівнів автоматизації управління автомобілем. Встановлено переваги і недоліки основних моделей експлуатації автономних транспортних засобів, визначено їх можливих користувачів. Зазначено, що автономні транспортні засоби можуть як надавати різні переваги, так і зумовлювати різні проблеми та витрати. Досліджено вимоги до обладнання та обслуговування автономних транспортних засобів, проаналізовано витрати на їх придбання та експлуатацію. Зазначено, що загальна завантаженість доріг, споживання енергії, викиди та аварії будуть залежати від впливу технології автономного руху на загальні тенденції подорожей та розвитку міст. Багато переваг і недоліків буде залежати від того, як (яким способом) автономні транспортні засоби впливатимуть на загальний пробіг автомобілів. Встановлено, що вплив автономних транспортних засобів буде варіюватися також залежно від типів перевезень (вантажні; малі комерційні; громадський транспорт; особисті поїздки на далекі відстані; місцеві, приміські та сільські поїздки; місцеві міські поїздки; поїздки «неводіїв»). Досліджено необхідні умови для впровадження автономних транспортних засобів та особливості планування дорожньо-транспортної інфраструктури. Встановлено, що такі переваги, як зменшення завантаженості доріг та парковок (заощадження на інфраструктурі), мобільність для людей з низьким рівнем доходу (зниження потреби в громадському транспорті), підвищена безпека, енергозбереження, скорочення забруднення тощо будуть суттєвими тоді, коли автономні транспортні засоби стануть масовими та доступними за ціною. Проаналізовано рівень готовності України до використання автономних автомобілів та запропоновано заходи щодо забезпечення умов для появи та успішного функціонування автономних транспортних засобів на українських дорогах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: автономні транспортні засоби, електромобілі, автоматизоване управління, Спільні автономні транспортні засоби, Спільні автономні поїздки.

8499

Маркетингові дослідження ставлення пасажирів до нічних та денних перевезень залізницями України: практичні результати розвитку методології

О.В. Бакалінський

Приведено обґрунтування підходу, способи удосконалення методів та результати маркетингових досліджень.

Об’єкт досліджень – ставлення клієнтів до послуги з перевезень пасажирів у далекому сполученні нічними і денними поїздами залізниць України.

Цілі роботи:

- визначення величини та змісту споживчої цінності послуги з перевезень пасажирів залізницями України в далекому сполученні;

- порівняння результатів двох підходів до дослідження ставлення клієнтів до послуги (традиційного та нового – тотального управління споживчою цінністю сервісу);

- визначення напрямів управлінського впливу на споживчу цінність перевезень пасажирів у далекому сполученні залізницями України.

Методи досліджень. У трьох фокус-групах проведено дискусії щодо поїздки залізницями України денними і нічними потягами. За результатами сформовано перелік жертв і переваг, що утворюють споживчу цінність такої транспортної послуги. Перелік з 19 позитивних та негативних тверджень відображав усі етапи поїздки залізницею. За ним розроблено шкалу Лікерта та відповідну форму для проведення інтерв’ю. На цій основі проведено опитування. Кількість респондентів – 823. Вибірка – випадкова. Використано два підходи до вимірювання споживчої цінності транспортної послуги, які відповідають традиційному та тотальному управлінню нею.

 Результати свідчать, що упереджене ставлення пасажирів до денних перевезень за п’ять років їх існування подолано. Ставлення клієнтів залізниць України до денних перевезень у далекому сполученні є кращим, ніж до нічних. Повною мірою влаштовують рівні переваг і жертв лише п’яту частину подорожуючих удень і вночі.

Під час досліджень було запропоновано та випробувано удосконалення: застосування гістограм СЦ послуги, що забезпечило зрозумілість ринкової ситуації в цілому; підхід та послідовність аналізу прагнень сегментів, що дало змогу визначити напрями та параметри управлінського впливу створення передумов споживчої цінності послуги певного рівня та змісту; представлення структури ставлення клієнтів до жертв і переваг у вигляді пелюсткових діаграм; побудову на пелюсткових діаграмах векторів споживчої цінності послуг, що конкурують між собою.

Головний висновок – традиційний підхід до управління споживчою цінністю, який полягає в поступовому точковому впливі на елементи жертв і переваг в надії на пошук оптимуму ставлення всього загалу клієнтів, є хибним. Коли кілька сегментів клієнтів обслуговуються одночасно в спільному просторі, продуктивним є тотальне управління споживчою цінністю сервісу та відповідні методи проведення досліджень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДЕННІ І НІЧНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ, ДАЛЕКЕ СПОЛУЧЕННЯ, ЗАЛІЗНИЦЯ, СТАВЛЕННЯ ДО ПОСЛУГИ, СЕГМЕНТАЦІЯ, ТОТАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧОЮ ЦІННІСТЮ ПОСЛУГИ.

100–111

Система інвестиційного контролінгу на автотранспортних підприємствах

В.В. Бойко,

Л.Г. Рябоштан

В статті обґрунтовано роль і місце системи інвестиційного контролінгу в системі управління автотранспортним підприємством. На основі критичного аналізу існуючих підходів сформульовано концепцію системи інвестиційного контролінгу підприємства, яка може бути використана на практиці як база для розробки індивідуальної системи інвестиційного контролінгу підприємства автомобільного транспорту.

Об`єкт дослідження – інвестиційна діяльність автотранспортних підприємств.

Мета роботи – на основі аналізу сучасних теоретичних підходів до формування системи інвестиційного контролінгу і практичного досвіду вітчизняних автотранспортних підприємств обґрунтувати основні елементи системи інвестиційного контролінгу і визначити її місце в системі управління суб’єктом господарювання.

Методи дослідження – загальнонаукові.

Забезпечення ефективності інвестиційного менеджменту потребує створення системи інвестиційного контролінгу, яка в той же час є складовою системи стратегічного контролінгу підприємства. Головною метою інвестиційного контролінгу є забезпечення успішної реалізації інвестиційної стратегії підприємства.

Впровадження системи інвестиційного контролінгу передбачає таку організацію діяльності щодо надання незалежних і об’єктивних оцінок ефективності інвестиційного планування і контролю, аналізу і обліку, процесу прийняття управлінських рішень, які вже використовуються на підприємстві, яка повинна сприяти отриманню вищим керівництвом обґрунтованої впевненості в досягненні стратегічних завдань розвитку підприємства.

Загальні принципи формування системи інвестиційного контролінгу на підприємстві залежать від організаційної структури інвестиційного менеджменту підприємства, яка інтегрована в організаційну структуру управління підприємством.

Треба відзначити, що об’єктивно існують обмеження для створення системи інвестиційного контролінгу, а саме: вартість системи, стадія економічного розвитку та розмір підприємства, кваліфікація персоналу. Крім того, система контролінгу інвестицій повинна бути адаптована до мінливих умов зовнішнього і внутрішнього середовища, реагуючи на його зміни.

Залежно від цілей та виконуваних функцій інвестиційний контролінг поділяють на стратегічний, поточний та оперативний. Принципова відмінність між зазначеними напрямками контролінгу полягає у характері об’єктів планування і контролю.

Висновки, які мають суттєве значення для організації ефективного функціонування інвестиційного контролінгу на підприємстві полягають в наступному: інвестиційний контролінг не замінює функції управління інвестиційною діяльністю, а представляє елемент системи управління підприємством; метою інвестиційного контролінгу є попередження виникнення інвестиційних ризиків і підвищення ефективності інвестиційної діяльності; для забезпечення організаційної єдності процесів інвестиційного контролінгу і управління розвитком підприємства постановка мети і завдань інвестиційного контролінгу повинна базуватися на визначенні і постійному спостереженні за цілями і напрямками розвитку підприємства, стратегій управління ним відповідно до кон’юнктури ринку.

Результати статті можуть бути використанні для підвищення ефективності всього процесу управління інвестиційної діяльності підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ, СИСТЕМА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КОНТРОЛІНГУ, ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ, АВТОТРАНСПОРТНІ ПІДПРИЄМСТВА.

112–120

Концептуальні аспекти формування мультимодальних перевезень в умовах глобалізації

Л.М. Волинець

В статті розглянуто основні теоретичні та практичні аспекти формування мультимодальних перевезень. Проведено  обґрунтування заходів, щодо можливого розвитку мультимодальних перевезень та покращення транспортної галузі в Україні. Запропоновано методичні положення розвитку мультимодальних перевезень в Україні.

Об’єкт дослідження –  процес міжнародних перевезень вантажу.

Мета дослідження – є формування аспектів організації мультимодальних перевезень в умовах глобалізації та забезпечення його подальшого сталого розвитку.

Методи дослідження – методи економічного, системного та порівняльного аналізу.

На основі проведеного аналізу, було доведено, що розвиток мультимодальних перевезень в Україні є перспективним напрямом формування ефективної транспортно-логістичної системи країни, а мультимодальні перевезення є сучасною концепцією транспортування вантажів за логістичним принципом «від дверей до дверей». Доведено, що на сьогодні є необхідним впровадження нових принципів формування та координації державної політики в галузі транспорту, створення умов забезпечення контролю за якістю виконання функцій відповідних органів виконавчої влади.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – запропоновано методичні положення розвитку мультимодальних перевезень в Україні. Формування оптимальних аспектів доставки вантажів на умовах взаємодії різних видів транспорту дозволить суттєво скоротити час та фінансові витрати на міжнародні перевезення вантажів, а також  сприятиме підвищенню економічного рівня розвитку країни.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МУЛЬТИМОДАЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ВЗАЄМОДІЯ ВИДІВ ТРАНСПОРТУ, РОЗВИТОК, МІЖНАРОДНІ ВАНТАЖНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ.

121–132

Вплив цифрової економіки на економічний розвиток світу

І.С. Клименко,

О.В. Федорук

В статті розглянуто поняття цифрової економіки; проаналізовано компоненти цифрової інфраструктури; досліджено загрози впровадження цифрових технологій в транспортній галузі; обґрунтовано необхідність розширення частки цифрової економіки.

Об’єкт дослідження – цифрова інфраструктура країни.

Мета роботи – визначення впливу цифрової економіки на економічне зростання економіки країни.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

Розширення частки цифрової економіки та прискорення зростання ВВП за рахунок цифровізації входить до кола пріоритетних проблем глобального масштабу і активно вивчається не тільки провідними вченими-економістами в Україні та світі, а також і урядами економічно розвинених країн, поважними міжнародними організаціями, транснаціональними корпораціями.

Цифрові технології, послуги та системи зможуть забезпечити зростання і створення нових робочих місць в усіх галузях економіки, починаючи з найменших традиційних підприємств і закінчуючи новітніми високотехнологічними виробництвами, що з’являються сьогодні. Відомо,  що інвестиції є основним фактором економічного зростання. Вони мультиплікативно призводять до зростання ВВП. Без достатнього обсягу іноземних інвестицій прогрес у розвитку цифрових технологій буде не дуже відчутний. Основні причини низького рівня іноземних інвестицій за даними компанії «Dragon Capital» такі: корупція, недовіра до судової системи, нестабільність національної валюти та фінансової системи.

Складна геополітична ситуація і, як наслідок, ослаблена економіка вимагає масштабних рішень – діджитилізація може стати причиною економічного стрибка. Поступовий перехід на електронний облік й електронне управління, долучення до міжнародного онлайн-бізнесу – це не вибір, а необхідність.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА, ЦИФРОВА ІНФРАСТРУКТУРА, ІННОВАЦІЇ, ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ.

133–139

Економіка і фінанси як спосіб мислення і пізнання права

А.А. Козловський

Стан фінансів завжди є показником того, як була розкрита і усвідомлена специфіка економічної ситуації в попередній період і наскільки ефективно вона була врегульована специфічними фінансово-правовими методами. Критичний стан державних фінансів свідчить про те, що ця пізнавальна задача виконується незадовільно: або з причин неадекватного уявлення про реальний стан економічних процесів, або з причин застосування неадекватних методів регулювання.

Об’єкт дослідження – розвиток фінансових відносин і, відповідно, фінансового права в Україні.

Мета роботи – аналіз становлення і керування гнучких, нелінійних ринкових закономірностей, динамічних і мінливих, які розвиваються і ускладнюються разом із розвитком самої економіки України.

Методи дослідження – критичний дискурс-аналіз напруженого пізнавального пошуку, гносеологічної інтенсивності економічної думки, юристів-фінансистів, держави і суспільства в цілому.

Гносеологічно-правова інтенсивність характеризує сучасний етап економічного розвитку України і в цьому розумінні можна стверджувати, що пізнавальна компонента складає саму основу, кисень, фінансових і фінансово-правових відносин суспільства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА, ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ ВІДНОСИНИ, ФІНАНСОВЕ ПРАВО, ФІНАНСОВО-ПРАВОВІ МЕТОДИ, БЮДЖЕТНЕ ПРАВО, ГНОСЕОЛОГІЯ ПРАВА.

140–146

Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства

О.В. Комчатних

В  статті  розглянуто існуючі методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства, досліджено можливості їх застосування при оцінюванні інноваційного потенціалу транспортних підприємств.

Об'єкт дослідження – сучасні методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємства.

Мета роботи –  дослідження сучасних методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу підприємства, виділення їх переваг та недоліків, розгляд можливості адаптації відповідно до специфіки діяльності транспорту.

Методи дослідження – порівняння, узагальнення, аналіз та синтез.

Результати дослідження: проведений аналіз існуючих методичних підходів до оцінки інноваційного потенціалу показав, що на сьогоднішній день немає загальновизнаних принципів його оцінки, а отже існує  потреба  в  систематизації  та  ґрунтовній  аргументації критеріїв і показників інноваційного потенціалу підприємства, методики його оцінювання. Більшість досліджених методик мають ряд недоліків, які унеможливлюють їх використання в майбутньому, а саме: використання лише результативного чи ресурсного підходу при виборі критеріїв оцінки інноваційного потенціалу підприємства; необґрунтована кількість та перелік показників; занадто узагальнена чи занадто деталізована оцінка; високий рівень суб’єктивізму; необхідність залучення сторонніх консультантів для моніторингу. Крім того більшість існуючих методичних підходів орієнтуються на діяльність промислових підприємств і не можуть застосовуватися до транспортних підприємств в зв’язку зі значними відмінностями у специфіці їх інноваційної діяльності.

Прогнозні припущення щодо розвитку теми дослідження – розробка методики оцінки інноваційного потенціалу, що враховуватиме особливості інноваційної діяльності на транспортних підприємствах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІННОВАЦІЇ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ІНТЕГРАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ, МЕТОД ТАКСОМОНІЇ, ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО.

147–154

Використання імітаційного моделювання в проектах розвитку туристичної інфраструктури

В.О. Кошарний

Метою дослідження є аналіз ефективності використання методів імітаційного моделювання при проектуванні об’єктів туристичної інфраструктури.

Об’єктом теоретичних досліджень є об’єкти туристичної інфраструктури Одеської області.

Предметом дослідження є методи імітаційного моделювання при розробці інфраструктурних проектів.

 В даній роботі використовуються методи імітаційного моделювання при розробці проекту котеджного містечка в Одеській області, а саме, методи прогнозування, теорія ігор та критерії прийняття рішень.

 В статті розглядаються та вирішені такі поставлені задачі, як аналіз туристичного потоку в Одеській області, його тенденції в майбутньому. Також розраховані ризики при проектуванні котеджного містечка. В роботі широко використовується аналіз імітаційних моделей, які існують і допомагають у вирішенні конкретних задач. А саме критеріїв Вальда, Севіджа, Гурвіца та Лапласа. За допомогою цих критеріїв була розрахована оптимальна кількість котеджів яка необхідна для будівництва котеджного містечка в Одеській області. Застосування критеріїв прийняття рішень показало, що, з точки зору оцінки майбутніх прибутків та ризиків на підприємствах , рекомендовано дотримуватись описаних вище стратегії.

Приклад будівництва котеджного містечка, який наведений в статті, та методи розрахунку економічної ефективності є універсальними для будь-яких проектів і може використовуватися на даний момент на підприємствах при розрахунку зниження ризиків при плануванні проектів, а також при розвитку туристичних проектів з найменшими ризиками у майбутньому.

Проведені розрахунки дозволяють більш ефективно проводити оцінку економічної ефективності бізнес-моделі туристичного проекту з урахуванням всіх критеріїв прогнозованого туристичного потоку та дають більш точні результати при прийнятті рішень в провадженні проекту у життя.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, МЕТОДИ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА, МЕТОД ПРОГНОЗУВАННЯ, ТЕОРІЯ ІГОР, КРИТЕРІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ.

155–160

Методика реінжинірингу бізнес-процесів із використанням технології управління робочим процесом

А.О. Ніжнік

В  статті  розглянуто реінжиніринг, який зачіпає інноваційний процес, спрямований як на виробництво нових продуктів і операцій, так і на їх реалізацію, просування, дифузію. Оскільки кінцевою метою реінжинірингу є нововведення, то реінжиніринг в більш вузькому розумінні є реінжиніринг інновацій. Відносна новизна технологічних інноваційних технологій та технології робочого процесу зробила розробку методології реінжинірингу робочого процесу складною. Більшість існуючої літератури з робочого процесу та інженерії бізнес-процесів є фрагментованою та неповною. Тому було необхідно узагальнити відповідні ідеї з різних джерел та включити їх у єдину та всеосяжну методологію.

Об’єкт дослідження – реінжиніринг бізнес-процесів.

Мета дослідження – дослідження та узагальнення методики реінжинірингу бізнес-процесів із використанням технології управління робочим процесом.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

Результати дослідження: дослідження присвячене  методики реінжинірингу бізнес-процесів із використанням технології управління робочим процесом. Реінжиніринг робочих процесів – методологія, яка може бути успішно використана для вдосконалення бізнес-процесів організації. Форми збору даних та ідентифікації процесів значно спростили  визначення процесу, забезпечуючи, щоб вся відповідна інформація була зібрана з учасників робочого процесу. Реінжиніринг робочих процесів є всеосяжним, що охоплює процес вдосконалення процесу з виявлення необхідності змін до остаточної реалізації та підтримки вдосконаленого робочого процесу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕІНЖИНІРИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ, УПРАВЛІННЯ, РЕІНЖИНІРИНГ РОБОЧОГО ПРОЦЕСУ, МЕТОДОЛОГІЯ, ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ.

161–167

Забезпечення контролінгу у системі управління підприємством

Н.М. Соколова,

Б.І. Яценко

Стаття присвячена розробці науково-методичного забезпечення контролінгу на підприємстві, призначенням якого є виявлення, оцінка, аналіз та знешкодження небезпечних очікуваних загроз зовнішнього та внутрішнього середовищ у процесі реалізації планів підприємства шляхом вироблення своєчасних коригуючих заходів. Теоретичною основою стали концептуальні засади досліджень з підвищення управління на основі контролінгу.

Практичним результатом є розроблені моделі контролінгу, що включають модель експертної оцінки загроз зовнішнього та внутрішнього середовищ організації та модель оцінки їх кількісного впливу очікуваних загроз на контрольні точки реалізації стратегії.

Набув подальшого розвитку понятійний апарат контролінгу за рахунок визначення його як відокремленої управлінської діяльності, предметом якої є координація планів підприємства на етапі їх реалізації. Визначено, що контролінг у системі управління вдосконалює функцію стратегічного нагляду, спрямованого на виявлення та запобігання очікуваних загроз діяльності підприємства.

Ключові слова: контролінг, система контролінгу, внутрішні загрози, зовнішні загрози, процес реалізації стратегій, стратегічний нагляд, координація, моніторинг, управлінський облік, контроль.

168–174