Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 101, 2017

 

Назва статті

Автор (автори)

Анотація

Аннотация

Abstract.

Сторінки

Застосування бетонної бруківки у транспортному будівництві

 

The use of concrete paving blocks in transport construction

Гамеляк І.П.,

д-р техн. наук, Холоднюк В.П.

 

 

 

Gameliak Igor,

Dr. Tech. Sci., Kholodniuk Vasyl

 

У статті розглянуто досвід впровадження брукованих покриттів промислових територій, майданчиків, терміналів, портів, аеродромів та автомобільних доріг.

Результати статті повинні використовуватися у подальшому при влаштуванні дорожніх одягів із бруківки при будівництві та ремонті.

Kлючові слова: автомобільні дороги, елементи мощення, конструкція дорожнього одягу, дорожнє покриття, площадки, надійність.

В статье рассмотрено опыт внедрения дорожных покритий мощения промышленных территорий, площадок, терминалов, портов, аэродромов и автомобильных дорог.

Результаты статьи должны использоваться в дальнейшем при устройстве дорожных одежд из камней мощения при строительстве и ремонте.

Kлючевые слова: элементы мощения, конструкция дорожной одежды, дорожное покрытие, автомобильные дороги, площадки, надежность.

The article describes the experience of introduction road pavements of paving blocks on termanals and areas of logistics centers.

The results of the article should be used in the future when constructing pavements with рaving stones in road construction.

Key words: roads, paving blocks, construction of road pavement, road pavement, terminals, reliability.

3

Особливості польових вишукувань при визначення просторових координат на автомобільних дорогах загального користування

 

Features of full excerpt for definition of space coordinates on roads of general use

Павленко Н.В., канд. техн. наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavlenko N.V., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

У статті розглянуто особливості польових вишукувальних робіт з використанням GPS-обладнання при визначенні просторових координат на автомобільних дорогах загального користування на прикладі Харківської області.

Ключові слова: автомобільна дорога, система координат, геоінформаційна система, супутникові спостереження.

 

В статье рассмотрены особенности полевых изыскательских работ с использованием GPS-оборудования при определении пространственных координат на автомобильных дорогах общего пользования на примере Харьковской области.

Ключевые слова: автомобильная дорога, система координат, геоинформационная система, спутниковые наблюдения.

 

The article describes the features of the field survey work to use GPS-equipment in determining the spatial coordinates on the public roads of the example of the Kharkov region.

Keywords: road, coordinate system, geographic information system, satellite observations.

 

18

Підвищення тріщиностій-кості та деформатив-ності асфальтобетонного покриття автомобільних доріг

 

Strengtheness and deformation of asphalt covered covering of automotive roads increasing

 

Мішутін А.В., д-р тех. наук.,

Лещук О.М.

 

 

 

 

 

 

 

Mishutin A., Dr. Tech. Sci.,

Leschuk O.

 

В статті запропоновано модель поведінки асфальтобетонного покриття конструкції дорожнього одягу під час експлуатації від моменту закінчення капітального ремонту за кожним із критеріїв граничного стану описується зміною коефіцієнту запасу міцності, який залежить від зміни характеристик жорсткості та міцності всієї конструкції у часі. Також з метою підвищення довговічності покриття автомобільних доріг запропоновані матеріалознавчі, конструктивні та експлуатаційні заходи.

Ключові слова: асфальтобетонне покриття, конструкція дорожнього одягу, тріщиностійкість, деформативність, навантаження, транспортний засіб, температура.

 

В статье предложена модель поведения асфальтобетонного покрытия конструкции дорожной одежды при эксплуатации с момента окончания капитального ремонта по каждому из критериев предельного состояния описывается изменением коэффициента запаса прочности, который зависит от изменения характеристик жесткости и прочности всей конструкции во времени. Также с целью повышения долговечности покрытия автомобильных дорог предложены материаловедческие, конструктивные и эксплуатационные мероприятия.

Ключевые слова: асфальтобетонное покрытие, конструкция дорожной одежды, трещиностойкость, деформативность, нагрузки, транспортное средство, температура.

In the article the model of the behavior of asphalt concrete covering of the design of road clothes during operation from the moment of the completion of major repairs for each of the criteria of the boundary condition is described by changing the coefficient of strength, which depends on changes in the characteristics of rigidity and strength of the entire structure in time. Also, in order to increase the durability of road coverage, material, design and operational measures are proposed.

Key words: asphalt concrete coating, road surface design, crack resistance, deformability, load, vehicle, temperature.

 

27

Підвищення довговічності асфальтобетонних покриттів автомобільних доріг

 

Pidvischennya dovgovichnosty asfaltobetonnykh pokrittyv avtomobilnikh dorig

 

Солодкий С.Й. д-р техн. наук Смолянець В.В. канд. техн. наук

 

 

 

 

Solodkyі S.Y., Dr. Tech. Sci., Smolyanets V.V. Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

В роботі запропоновано оцінювати граничний стан асфальтобетонних шарів з позиції тріщиностійкості, на підставі положень кінетичної теорії міцності твердих тіл з урахуванням: часу дії навантаження; диференціації умов роботи за характером навантаження; характеру розподілу коліс транспортних засобів по ширині смуги руху; наявності горизонтальних розтягуючих напружень на поверхні шару; кліматичних, конструктивно-матеріалознавчих-технологічних і транспортних факторів.

Ключові слова: довговічність, асфальтобетонне покриття, розтягуючи напруження, навантаження, температура.

 

В работе предложено оценивать предельного состояния асфальтобетонных слоев относительно трещиностойкости, на основании положений кинетической теории прочности твердых тел с учетом: времени действия нагрузки; дифференциации условий работы по характеру нагрузки; характера распределения колес транспортных средств по ширине полосы движения; наличия горизонтальных растягивающих напряжений на поверхности слоя; климатических, конструктивно-материаловедческо-технологических и транспортных факторов.

Ключевые слова: долговечность, асфальтобетонное покрытие, растягивающие напряжения, нагрузка, температура.

The paper proposes to evaluate the limiting state of asphalt-concrete layers relative to crack resistance, on the basis of the positions of the kinetic theory of the strength of solids taking into account: the loading time; Differentiation of working conditions by the nature of the load; Character of wheel distribution of vehicles along the lane width; The presence of horizontal tensile stresses on the surface of the layer; Climatic, constructive-material-technological and transport factors.

Key words: довговічність, asphalt concrete покриття, розтягуючи напруження, навантаження, temperature.

37

Підвищення довговічності покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону

 

Increasing longevity coated with crushed stone-mastic asphalt concrete

 

Баран С.А.

 

 

 

 

 

 

Baran S.

 

У статті висвітлено питання підвищення довговічності покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону, розглянуто основні види дефектів на покритті. Проаналізовано причини передчасного руйнування покриття та розглянуто фактори які чинять комплексний вплив на його довговічність. Описано причини виникнення основних видів дефектів на покритті із щебенево-мастикового асфальтобетону. На основі проведеного аналізу запропоновані практичні пропозиції для підвищення довговічності покриття із щебенево-мастикового асфальтобетону які включають в себе пропозиції по вдосконаленню нормативної бази та проектування покриття,  а також пропозиції технологічного характеру.

Ключові слова: щебенево-мастиковий асфальтобетон, довговічність, дефекти, впливові фактори.

В статье освещены вопросы повышения долговечности покрытия с щебеночно-мастичного асфальтобетона, рассмотрены основные виды дефектов на покрытии. Проанализированы причины преждевременного разрушения покрытия и рассмотрены факторы, которые оказывают комплексное воздействие на его долговечность. Описаны причины возникновения основных видов дефектов на щебеночно-мастичном асфальтобетонном покрытии. На основе проведенного анализа предложены практические предложения для повышения долговечности щебеночно-мастичного асфальтобетонного покрытия которые включают в себя предложения по совершенствованию нормативной базы, и проектирование покрытия, а также предложения технологического характера.

Ключевые слова: щебеночно-мастичный асфальтобетон, долговечность, дефекты, влияющие факторы.

 

The article deals with questions of increase in durability of a covering from stone mastic asphalt are taken up and main types of defects are given in a covering. It is noted that in researches of the asphalt concrete layers of road clothes devoted behavior in modern service conditions it is possible to allocate 2 main directions. The first of them is devoted to analytical methods of an assessment of durability and reliability of layers from stone mastic asphalt, in the second studying of influence of prescription and technological parameters on technological processes and operational characteristics is considered. The reasons of premature destruction of a covering are analysed and factors which make complex impact on its durability are considered. The causes of main types of defects on a covering from stone mastic asphalt are described. On the basis of the carried-out analysis practical offers for increase in durability of a covering from stone mastic asphalt which include suggestions for improvement of the regulatory base and design of a covering, and also the offer of technological character are offered.

Keywords: stone-mastic asphalt, durability, defects, influential factors.

48

Підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття шляхом використання нових конструктивних рішень, матеріалів і технологічних прийомів

 

Increase of the rutting resistance of asphalt concrete pavements by the use of new construction solutions, materials and technological techniques

Стьожка В.В., канд. тех. наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stiozhka V.,

Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

У статті було проведено вивчення питань з підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття і визначення шляхів його підвищення.

Ключові слова: колієстійкість, асфальтобетон, нові матеріали, технологічні прийоми.

В статье было проведено изучение вопросов по повышению колиестийкости асфальтобетонного покрытия и определения путей его повышения.

Ключевые слова: колеестойкость, асфальтобетон, новые материалы, технологические приемы.

Abstract. The article was devoted to studying the issues of increasing the collision resistance of asphalt concrete coatings and determining ways to increase it.

Key words: rutting resistance, asphalt concrete, new materials, technological techniques.

56

Експлуатаційна ефективність використання аеродромних антиожеледних хімреагентів

 

Efficiency of application of aerodrome anti-global chemicals

 

Закревский А.І., канд. техн. наук, Попелиш І.І., канд. техн. наук,
Коритчук С.О.

 

 

Zakrevskyi A., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.),

Popelysh I., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Kоrytchuk S.

 

Високий  рівень безпеки й регулярності  польотів в осінньо-зимовий період експлуатації аеродромів у значній мірі залежить від готовності штучної злітно-посадкової смуги (ШЗПС) до виконання злітно-посадкових операцій, що, у свою чергу, обумовлюється попередженням  утворення ожеледі й видалення снігу різної щільності з аеродромних покриттів в мінімальний термін. Важливим фактором, що визначає час і якість підготовки аеродрому до польотів в таких умовах, а звідси і економічні показники аеропорту, є використання відповідних хімреагентів для запобігання утворення або видалення сніжно-льодових відкладень з аеродромних покриттів.

Ключові слова: аеропорт, аеродромні покриття, ожеледні утворення, реагент

 

Высокий уровень безопасности и регулярности полетов в осенне-зимний период эксплуатации аэродромов в значительной степени зависит от готовности искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) к выполнению взлетно-посадочных операций, что, в свою очередь, обуславливается предупреждением образования гололеда и удаления снега различной плотности с аэродромных покрытий в минимальные сроки. Важным фактором, определяющим время и качество подготовки аэродрома к полетам в таких условиях, а отсюда и экономические показатели аэропорта, является использование соответствующих химреагентов для предотвращения образования или удаления снежно-ледовых отложений с аэродромных покрытий.

Ключевые слова: аэропорт, аэродромные покрытия, гололедные образования, реагент

The high level of safety and regularity of flights during the autumn-winter period of operation of aerodromes depends to a large extent on the readiness of the artificial runway (runway) for performing take-off operations, which, in turn, is determined by preventing the formation of ice and snow removal with different density of airfield Coatings or their disposal in the shortest possible time. An important factor determining the time and quality of aerodrome preparation for flights in such conditions, and hence the economic parameters of the airport, is the use of appropriate chemicals to prevent the formation or removal of snow-ice deposits from aerodrome coverages.

Keywords: airport, aerodromes coverage, giaze education, reagent

67

Системологія організації будівництва

 

Systemomology of organization of construction

 

 

Осяєв Ю.М., канд. техн. наук

 

 

Osiatv Yu., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

Для визначення та вирішення важливих планово – організаційних завдань, а також задач управління будівництвом, яке характеризується багатопараметричністью та багатокритеріальністю, необхідно застосовувати ефективні  методи аналізу, які дає системологія.

Системологія організації будівництва дозволяє забезпечити комплексний підхід на всіх етапах будівельного виробництва.  Вона здійснює концептуальне визначення системогінеза організації будівництва.

В статті визначено напрямок шляху системного підходу до вирішення інженерних, управлінських та планово – економічних задач організації будівництва.

Ключові слова. Системологія, організація будівництва, система, елемент, зв’язки, структура системи, ефективність, аналіз інформації.

 

Для определения и решения важных планово - организационных задач, а также задач управления строительством, которое характеризуется многопараметричностью и многокритериальностью, необходимо применять эффективные методы анализа, которые дает системология.

Системология организации строительства позволяет обеспечить комплексный подход на всех этапах строительного производства. Она дает концептуальное определение системогинеза организации строительства.
В статье определен
ы  направление путей системного подхода к решению инженерных, управленческих и планово - экономических задач организации строительства.

Ключевые слова. Системология, организация строительства, система, элемент, связи, структура системы, эффективность, анализ информации.

 

To determine and solve important planning and organizational tasks, as well as tasks of building management, which is characterized by multiparameter and multicriteria, it is necessary to apply effective methods of analysis that systemology provides.

The system of organization of construction allows to provide a comprehensive approach at all stages of construction. It provides a conceptual definition of the system organization of construction organization.

The article defines the direction of the ways of the system approach to the solution of engineering, management and planning - economic tasks of the organization of construction.

 Keywords. Systemology, organization of construction, system, element, communications, system structure, efficiency, information analysis.

74

Аналіз методів оптимізації відношення «час – вартість» для реалізації довгострокових контрактів заснованих на кінцевих показниках

 

Analysis of methods of optimization of ratio «time – value» to implement performance based road maintenance contracts

 

Заворотний С.М., Харченко А.М., кандидат технічних наук

 

 

 

 

 

 

 

Zavorotnii S. M., Kharchenko A.N, Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

В даній статті:

1)               розглянута класифікація методів оптимізації відношення «час-вартість»;

2)               вказані основні переваги та недоліки методів оптимізації;

3)               виконано аналіз методів оптимізації відношення «час-вартість».

Об’єкт дослідження – методи оптимізації відношення «час – вартість».

Мета роботи – виконання аналізу існуючих методів оптимізації відношення «час – вартість» з метою успішної реалізації довгострокових контрактів заснованих на кінцевих показниках в експлуатаційному утриманні автомобільних доріг України.

Методи дослідження – аналітичний, історичний, термінологічний, функціональний системний.

В даній статті розглянуто класифікацію методів оптимізації відношення «час-вартість». Відповідно до класифікації методи поділяються на: математичні (лінійне програмування, динамічне програмування та ін.), евристичні (метод Фондаля, структурна модель та ін.) та змішані (матеевристичні) (генетичний алгоритм, оптимізація «мурашиної колонії», «пошук гармонії» та ін.). Кожен з методів має ряд переваг та недоліків. Так математичні методи дають точні значення, але потребують великої кількості розрахунків. Евристичні – прості в використанні, але не забезпечують глобальної оптимізації. На відміну від цих двох методів змішаний має меншу кількість недоліків, це забезпечується гармонійним поєднанням в ньому математичних та евристичних методів. Таким чином виникає ряд матеевристичних методів оптимізації. Внаслідок проведеного аналізу літературних джерел та методів оптимізації даного відношення було визначено, що найбільш оптимальним та прогресивним методом є змішаний, а саме генетичні алгоритми. Це підтверджується значною кількістю наукових досліджень, в яких генетичний алгоритм розглядається, як основа оптимізаційного процесу.

Ключові слова: довгострокові контракти засновані на кінцевих показниках, експлуатаційне утримання автомобільних доріг, оптимізація, лінійне програмування, генетичний алгоритм.

 

В данной статье:

1) рассмотрена классификация методов оптимизации отношение «время-стоимость»;

2) указаны основные преимущества и недостатки методов оптимизации;

3) выполнен анализ методов оптимизации отношение «время-стоимость».

Объект исследования - методы оптимизации отношение «время - стоимость».

Цель работы – выполнение анализа существующих методов оптимизации отношения «время – стоимость» с целью успешной реализации долгосрочных контрактов, основанных на конечных показателях в эксплуатационном содержании автомобильных дорог Украины.

Методы исследования – аналитический, исторический, терминологический, функциональный, системный.

В данной статье рассмотрена классификация методов оптимизации отношение «время-стоимость». Согласно классификации методы делятся на: математические (линейное программирование, динамическое программирование и др.), эвристические (метод Фондаля, структурная модель и др.) и смешанные (матеэвристические) (генетический алгоритм, оптимизация «муравьиной колонии», «поиск гармонии» и др.). Каждый из методов имеет ряд преимуществ и недостатков. Так математические методы дают точные значения, но требуют большого количества расчетов. Эвристические - простые в использовании, но не обеспечивают глобальной оптимизации. В отличие от этих двух методов смешанный имеет меньшее количество недостатков, это обеспечивается гармоничным сочетанием в нем математических и эвристических методов. Таким образом возникает ряд матеэвристичних методов оптимизации. Вследствие проведенного анализа литературных источников и методов оптимизации данного отношение было определено, что наиболее оптимальным и прогрессивным методом является смешанный, а именно генетические алгоритмы. Это подтверждается значительным количеством научных исследований, в которых генетический алгоритм рассматривается как основа оптимизационного процесса.

Ключевые слова: долгосрочные контракты основанные на конечных показателей, эксплуатационное содержание автомобильных дорог, оптимизация, линейное программирование, генетический алгоритм.

In the givenarticle:

1)      considered classification of methods of optimization of the ratio of time-cost;

2)      listed the main advantages and disadvantages of methods of optimization;

3)      made the analysis of methods of optimization of the ratio of time-cost.

Object o fstudy – methods to optimize the relationship of time – cost.

Objective - performing analysis of existing methods of optimization of relations time – cost with the purpose of successful implementation performance based road maintenance contracts in the operational maintenance of highways of Ukraine.

Research methods – analytical, historical, terminological, functional, systematic.

This article describes the classification of optimization techniques time-cost. According to the classification methods are divided into: mathematical (linear programming, dynamic programming, etc.), heuristic (method Fondale, structural model, etc.) and mixed (meta-heuristic) (genetic algorithm, optimization is ant colony", search for harmony, etc.). Each of the methods has a number of advantages and disadvantages. Mathematical methods give the exact value but require a large number of calculations. Heuristic – easy to use but do not provide global optimization. In contrast to these two methods mixed method has fewer disadvantages this is ensured by a harmonious combination of mathematical and heuristic method. Thus there is a number of meta-heuristic optimization methods. As a result of analysis of literary sources and methods to optimize this relationship has been defined the most optimal and progressive method is mixed, namely genetic algorithms. This is confirmed by the significant number of scientific studies in which the genetic algorithm is considered as the basis of the optimization process.

Keywords: based road maintenance contracts, operational maintenance of roads, optimization, linear programming, genetic algorithm.

82

Аналіз основних підходів, які застосовуються

 при оцінці нерухомості

 

Analysis of main approaches used in the

valuation of real estate

 

Козарчук І.А.,

канд. техн. наук

 

 

 

 

Kozarchuk I., Ph.D.

 

У статті проаналізовано фундаментальні підходи, які застосовуються при оцінці нерухомого майна: витратний, дохідний і порівняльний. Досліджено їх особливості, сферу застосування, а також потенційні переваги та недоліки. Зроблено висновок про необхідність удосконалення оціночної діяльності в Україні та окреслено можливі напрямки такого удосконалення.

Ключові слова: оцінка майна, нерухомість, методичний підхід, витратний підхід, дохідний підхід, порівняльний підхід.

 

В статье проанализированы фундаментальные подходы, применяемые при оценке недвижимого имущества: затратный, доходный и сравнительный. Исследованы их особенности, область применения, а также потенциальные преимущества и недостатки. Сделан вывод о необходимости совершенствования оценочной деятельности в Украине и намечены возможные направления такого усовершенствования.

Ключевые слова: оценка имущества, недвижимость, методический подход, затратный подход, доходный подход, сравнительный подход.

 

The article analyzes the fundamental approaches used in the evaluation of real estate: cost approach, income approach and sales comparison approach. Their characteristics, application area and potential advantages and disadvantages are investigated. The conclusion about the necessity of improvement of the evaluation activity in Ukraine is made. Possible directions for such improvement are outlined.

Keywords: property valuation, real estate, methodical approach, cost approach, income approach, sales comparison approach.

93

Економічний розвиток виробничого підприємства

 

 

Economic development of manufacturing enterprise

 

Яценко І.В., канд. екон. наук,  Соколова Н.М., канд. екон. наук,  Канін О.П., канд. техн. наук

Yatsenko І., Cand. Econ. Sci. (Ph.D.), Sokolova N., Cand. Econ. Sci. (Ph.D.),
Каnіn  О., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

В роботі надана розробка раціональних методів та моделей економічного розвитку підприємства на базі виявлення та використання резервів виробництва.

Ключові слова: розвиток виробництва, фактори управління підприємством, досягнення ефективності виробництва, резерв

В работе предоставлена разработка рациональных методов и моделей экономического развития предприятия на базе выявления и использования резервов производства.

Ключевые слова: развитие производства, факторы управления предприятием, достижения эффективности производства, резерв

The work provides the development of rational methods and models of economic development of the enterprise based on the identification and use of production reserves.

Key words: development of production, factors of enterprise management, achievement of production efficiency, reserve.

103

Управління в умовах платіжної кризи

 

 

 

 

The management in the conditions of payment crisis

 

Яценко Б.І., канд. екон. наук,  Каськів В.І., канд. техн. наук

Малько М.М.  канд. техн. Наук

 

Yatsenko В., Cand. Econ. Sci. (Ph.D.), Каskiv V., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Malko M. Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

В роботі розкрито концептуально-методологічні основи комплексного аналізу закономірностей і особливостей платіжної кризи в трансформаційних соціально-економічних системах.

Проведено економіко-статистичне дослідження: доказано та те-оретично обгрунтована наявність специфічного сектору немонетарної економі-ки України, який в господарській діяльності широко використовує немонетарні розрахунки: бартер, взаємозаліки, заборгованість, грошові сурогати. На основі компаративних досліджень виділено шість етапів розвитку немонетарної еко-номіки. Доведено циклічний характер немонетарних розрахунків між економіч-ними агентами. Досліджено та пояснено явище соціальних боргів.

Розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності політики трансфо-рмацій та її антикризової складової. Обгрунтовується необхідність введення для подолання  кризової депресивності.

Ключові слова: соціально-економічна система, трансформація, державна політика, платіжна криза, немонетарна економіка, бар-тер, взаємозалік, заборгованість, цикл.

 

Проведен концептуальный анализ и теоретически уточнено содержание трансформаций социально-экономических систем, проводимых в условиях кризисов. Обосновано, что трансформации сопровождаются кризисами, воз-никающие, например, за счет синергии взаимодействия институтов «стар-товой» и «целевой» родовых систем. Применение историко-эволюционного подхода позволило идентифицировать кризисы разных масштабов, классифи-цировать их признаки и региональные особенностей в условиях реформирова-ния общественных отношений.

Обосновано существование немонетарной экономики, в которой широко применяются неденежные трансакции, включающие бартер, задолженность, взаимозачеты и денежные суррогаты разного вида. Каждый из видов неденеж-ных расчетов имеет институциональный характер, все вместе — составляют ос-нову немонетарной экономики. Проведена классификация неденежных расче-тов, сущность которой заключается в системном динамическом анализе институтов неденежных расчетов путем выделения присущих им общих при-знаков, что повышает понимание явления платежного кризиса.

 Сформировав динамичеекие ряды етатиетичеоких показателей, приведен- ~ ных к сопоставимому виду и релевантно отображающих развитие платежного кризиса в Украине, эмпирически доказан ее циклический характер. Оценены закономерности и особенности цикличности неденежных расчетов, исследова-ны сходства и отличия их динамики в национальной, региональных и отрасле-вых социально-экономических системах. Выделены отдельные этапы эволю-ции платежного кризиса, проанализированные в их историческом контексте, определены их региональные отличия.

The thesis discloses the conceptual and methodological basis for comprehen-sive analysis of regularities and peculiarities of payment crisis in transformational social and economic systems.

The empiric economic and statistical research has been conducted and exis-tence of а specific sector of non-monetary economy of Ukraine that used non-monetary payment like barter, mutual settlements, arrears and cash equivalent has been argued. On the basis of comparative studies the six stages for development of non-monetary economy have been identified. The cyclic character for non-monetary payments between economic agents has been proven. The phenomenon of social debts has been studied and explained.

The proposals on increase of effectiveness of policy for transformation and its anti-crisis component have been made. The necessity of special legal regimes to overcome regional crisis depression has been proved.

Кеу words: social and economic system, transformation, region, government regional policy, payment crisis, non-monetary economy, barter, mutual settlements, arrears, cycle.

113

Практичні методи підвищення стійкості асфальтобетонного покриття до колії на

Транспортних спорудах

 

Practical methods of improving asphalt concrete coating stability to collection

To transportation sports

 

Онищенко А.М., канд. техн. наук

 

 

 

 

 

 

 

 

Onyschenko A., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

В статті наведені особливості з проектування зернових складів асфальтобетонних сумішей, а саме при: проектуванні оптимального зернового  складу асфальтобетонної суміші; проектування зернового складу асфальтобетону підвищеної колієстійкості з оптимізацією за показником розрахункового строку служби; визначення показника стікання щебенево-мастикової суміші від термінів її зберігання і транспортування; контролюванні температури доставленої на об’єкт суміші в кузові транспортного засобу; контролюванні властивостей асфальтобетонної суміші при її укладанні та ущільненні.

Ключові слова: асфальтобетон, колієстійкість, проектування зернового складу, температура, транспортування, ущільнення.

 

В статье приведены особенности по проектированию зерновых составов асфальтобетонных смесей, а именно при: проектировании оптимального зернового состава асфальтобетонной смеси; проектирование зернового состава асфальтобетона повышенной колеестойкости с оптимизацией по показателю расчетного срока службы; определение показателя стекания щебеночно-мастичной смеси от сроков ее хранения и транспортировки; контроле температуры доставленной на объект смеси в кузове транспортного средства; контроле свойств асфальтобетонной смеси при ее укладке и уплотнении.

Ключевые слова: асфальтобетон, колиеестойкость, проектирование зернового состава, температура, транспортировка, уплотнение.

In the article the peculiarities on designing grain compositions of asphalt-concrete mixtures are given, namely: designing the optimal grain composition of the asphalt-concrete mixture; Design of the grain composition of asphalt concrete of increased flakiness with optimization in terms of the estimated service life; Determination of the flow rate of the crushed-grained mixture from the time of its storage and transportation; Control of the temperature of the mixture delivered to the object in the body of the vehicle; Control of the properties of the asphalt-concrete mixture during its packing and compaction.

Key words: asphalt, rooting resistent, designing grain composition, temperature, transportyrovka, seal.

124

Визначення найбільш ефективного методу

розрахунку стійкості укосів

 

Definition of the most effective method

of calculation slope stability

Савенко В. Я, докт. техн. наук, Дахуа Л.

 

 

 

 

Savenko V., Dr. Tech. Sci.,

Dahua L.

 

В статті наведені основні положення та порівняння існуючих методів розрахунку стійкості укосів з використанням чисельного моделювання. Порівняльним аналізом встановлено переваги використання кожного методу.

Ключові слова: метод граничної рівноваги, метод зниження міцності, метод кінцевих елементів, стійкість укосів.

 

В статье приведены основные положения и сравнение существующих методов расчета устойчивости откосов с использованием численного моделирования. Сравнительным анализом установлены преимущества использования каждого метода.

Ключевые слова: метод предельного равновесия, метод снижения прочности, метод конечных элементов, устойчивость откосов.

The article presents the main provisions and comparison of existing methods for calculating slope stability using numerical simulation. Comparative analysis has established the advantages of using different methods.

Key words: maximum equilibrium method, method of strength reduction, finite element method, stability of slopes.

141

Теоретико-множинні моделі моніторингу процесів доставки вантажів автомобільним транспортом

 

Theoretical-multiple models of monitoring of cargo delivery processes by automobile transport

Алєксєєнко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

Alekseienko O.

 

Для управління процесами виконання транспортної послуги, а саме доставки вантажів автомобільним транспортом необхідно застосовувати оперативний моніторинг подій з транспортними засобами та вантажами для наступного аналізу й прийняття рішення.

Ключові слова: інформаційний моніторинг, процес доставки вантажів, графік доставки вантажів

 

Для управления процессами выполнения транспортной услуги, а именно доставки грузов автомобильным транспортом необходимо применять оперативный мониторинг событий с транспортными средствами и грузами для последующего анализа и принятия решения.

Ключевые слова: информационный мониторинг, процесс доставки грузов, график доставки грузов

 

Abstract. To control the process performance of transport services such as delivery of goods by road is necessary to use efficient monitoring events from vehicles and cargo for further analysis and decision-making.

Keywords: Information monitoring, process of delivery of goods, schedule of delivery of goods

153

Обґрунтування маршруту перевезень вантажів автомобільним транспортом

 

Substantiation of route of cargo transportation by road transport

 

Івасишина Н.В., канд. екон. наук., Додух К.М., Пальчик А.Д.

 

 

 

Ivasyshyna N., Cand. Econ. Sci. (Ph.D.), Dodukh K., Palchyk A.

 

Розглянуто вплив параметрів автомобільних доріг на швидкість руху автомобілів по  її елементарним ділянкам. Швидкість руху по елементарній ділянці автомобільної дороги. визначаеться геометричними елементами дороги та інтенсивністю руху автомобілів. Сума проїзду елементарних ділянок автомобільних доріг, що входять у маршрут, буде складати час  його проїзду. Мінімальний час проїзду маршруту буде критерієм для його вибору.

Ключові слова: автомобільна дорога, мапшрут, швидкість, автомобіль, час проїзду, мінімальній час проїзду.

 

Рассмотрено влияние параметров автомобильных дорог на скорость движения автомобилей по ее елементарным   участкам.  Скорость движения на елементарных участках дороги определяется геометричнымы елементамы дороги и интенсивностью движения автомобилей. Сумма проезду елементарных участков автомобильных дорог, которые входят в маршрут,будет составлять время его проезду. Минимальное  время проезду маршрута будет критерием для его выбора.

Ключевые слова: автомобильная дорога, маршрут, скорость, автомобиль, время проезда, минимальное время проезда

The influence of road parameters on vehicle speed at elementary sections has been reviewed. The speed of movement on elementary part of road. These sections are identified by geometrical parameters of road and density of car traffic. The sum of traveled elementary road sections, which are included to the itinerary, will constitute the passage time. The minimal time of travel through the itinerary will be the criterion for its selection.

Key words: road,itinerary,speed, vehicle, passage time, minimal time of travel

160

Застосування методу комплексної оцінки якості виконання проекту надання транспортних послуг

 

Application of the method of comprehensive evaluation of quality of carriage of transport services project implementation

 

 

Чечет А.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

Chechet A.

 

В статті розглянуті основні проблеми пасажирських перевезень транспортом загального користування в контексті розроблення методики комплексної оцінки якості виконання проекту надання транспортних послу в місті щодо покращення надання транспортних послуг та комфортності населення.

Мета роботи – є розробка теоретичних підходів та удосконалення методу щодо оцінки якості виконання проектів щодо надання транспортних послуг в малих містах транспортом загального користування.

Предмет дослідження – методика комплексної оцінки якості виконання проекту надання транспортних послуг.

Об’єкт дослідження – процеси управління проектами надання транспортних послуг з урахуванням оцінки якості виконання проектів.

Управління якістю проекту є одним із найважливіших параметрів проекту, якими можливо і необхідно управляти, поряд з часом, вартістю і ресурсами є його якість. Якість виконання проекту визначається не тільки натуральними, а й вартісними показниками, перш за все їх ефективністю, тобто співвідношенням результатів і витрат.

Оцінка проекту проводиться на ключових етапах реалізації проекту, відповідно аналізуються причини досягнення/не досягнення запланованих результатів та дає можливість оцінити ефективність проекту та сформулювати рекомендації для подальших проектів.

Відповідність якості виконаного проекту здійснено на основі двоступеневого алгоритму оцінки якості виконання проекту та із застосуванням шкали стандартних оцінок бажаності Є. Харрінгтона.

Методику оцінки якості виконання проекту доведений при реалізації «Проект облаштування та реконструкції зупинок громадського транспорту у м. Фастів».

Впровадження у практичну діяльності міської ради методики оцінки якості виконання проекту за критеріями виконання проектів (враховуючи цільове використання коштів, терміни виконання проекту, якість виконання проекту щодо безпечності та комфортності надання транспортних послуг), дозволило оцінити рівень та якість виконання проекту за наявної експертної інформації.

Результати статті можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях.

Ключові слова: проект, програма, надання транспортних послуг, метод, оцінка якості, управління проектом.

 

В статье рассмотрены основные проблемы пассажирских перевозок транспортом общего пользования в контексте разработки методики комплексной оценки качества выполнения проекта предоставления транспортных послу в городе по улучшению предоставления транспортных услуг и комфортности населения.

Цель работы – является разработка теоретических подходов и усовершенствование метода в оценке качества выполнения проектов по оказанию транспортных услуг в малых городах транспортом общего пользования.

Предмет исследования – методика комплексной оценки качества выполнения проекта предоставления транспортных услуг.

Объект исследования – процессы управления проектами предоставления транспортных услуг с учетом оценки качества выполнения проектов.

Управление качеством проекта является одним из важнейших параметров проекта, которым можно и нужно управлять, наряду со временем, стоимостью и ресурсами является его качество. Качество выполнения проекта определяется не только натуральными, но и стоимостными показателями, прежде всего их эффективностью, то есть соотношением результатов и затрат.

Оценка проекта производится на ключевых этапах реализации проекта, в соответствии анализируются причины достижения/не достижение запланированных результатов и дает возможность оценить эффективность проекта и сформулировать рекомендации для дальнейших проектов.

Соответствие качества выполненного проекта осуществлено на основе двухступенчатого алгоритма оценки качества выполнения проекта и с применением шкалы стандартных оценок желательности Е. Харрингтона.

Методику оценки качества выполнения проекта доказан при реализации «Проект обустройства и реконструкции остановок общественного транспорта в г. Фастов».

Внедрение в практическую деятельности городского совета методики оценки качества выполнения проекта по критериям выполнения проектов (включая целевое использование средств, сроки выполнения проекта, качество выполнения проекта по безопасности и комфортности предоставления транспортных услуг), позволило оценить уровень и качество выполнения проекта по имеющейся экспертной информации.

Результаты статьи могут быть использованы в дальнейших научных исследованиях.

Ключевые слова: проект, программа, предоставление транспортных услуг, метод, оценка качества, управление проектом.

 

The article deals with the main problems of passenger transportation by public transport in the context of developing a methodology for the comprehensive assessment of the quality of project implementation of the provision of a transport ambassador in the city in order to improve the provision of transport services and comfort of the population.

The purpose of the work is to develop theoretical approaches and improve the method for assessing the quality of project implementation in providing transport services in small cities by public transport.

The subject of the study is the methodology of the integrated assessment of the quality of the project implementation of the provision of transport services.

Object of research – the processes of project management of providing transport services, taking into account the quality assessment of projects.

Project quality management is one of the most important parameters of the project, which it is possible and necessary to manage, along with the time, cost and resources, is its quality. The quality of the project is determined not only by the natural but also by the cost indicators, especially their efficiency, that is, the ratio of results and costs.

The project evaluation is carried out at key stages of the project implementation; accordingly, the reasons for achieving/not achieving the planned results are analyzed and it gives an opportunity to evaluate the project's effectiveness and formulate recommendations for further projects.

Compliance with the quality of the project is based on a two-stage algorithm for assessing the quality of project implementation and using the standard scale of desirability of E. Harrington.

The methodology for assessing the quality of the project implementation has been proven during the implementation of the "Project of the arrangement and reconstruction of public transport stops in the city of Fastov".Implementation of the methodology for assessing the quality of project implementation according to the criteria for project implementation (taking into account the intended use of funds, the terms of the project implementation, the quality of the implementation of the project on the safety and comfort of transport services provision) made it possible to assess the level and quality of the project implementation on the basis of available expert information.

The results of the article can be used in further research.

Keywords: draft, program, transport services, method, quality assessment, project management.

171

Дослідження часу доставки вантажів при виконанні міжнародних автомобільних перевезень

 

Investigation of the time of delivery in the performance of international road transport of goods

 Ширяєва С.В., канд. техн.. наук,

 Свірін Д.О.

 

 

 

 

 

Shyriaieva S., Cand. Eng. Sci. (Ph.D), Svirin D.

 При виборі ланцюгів постачань використовується багато критеріїв, зокрема час доставки, надійність, ціна, відстань тощо. Важливим критерієм є час доставки вантажів при міжнародних автомобільних перевезеннях. При дослідженні часу доставки вантажів при міжнародних автомобільних перевезеннях важливим є дослідження часу роботи та відпочинку водіїв. Розраховано графік роботи руху водія (водіїв) згідно положень ЄУТР. Проаналізовано розрахункові та фактичні варіанти доставки вантажів АТЗ з одним та двома водіями. Запропоновано шляхи вирішення проблем пов’язаних з міжнародними автомобільними перевезеннями вантажів.

Ключові слова: час доставки вантажів, міжнародні автомобільні перевезення, ланцюги постачань

При выборе цепей поставок используется много критериев, в частности время доставки, надежность, цена, расстояние и тому подобное. Важным критерием является время доставки грузов при международных автомобильных перевозках. При исследовании времени доставки грузов при международных автомобильных перевозках важным является исследование времени работы и отдыха водителей. Рассчитан график работы движения водителя (водителей) согласно положениям ЕСТР. Проанализированы расчетные и фактические варианты доставки грузов АТС с одним и двумя водителями. Предложены пути решения проблем, связанных с международными автомобильными перевозками грузов.

Ключевые слова: время доставки грузов, международное автомобильное сообщение, цепи поставок

When choosing supply chains, many criteria are used, including delivery time, reliability, price, distance, etc. An important criterion is the time of delivery of goods in international road haulage. When investigating the time of cargo delivery in international road haulage, it is important to investigate time of work and rest of drivers. The schedule of work of the driver (drivers) movement is calculated according to the provisions of the EUTR. The analyzed and actual variants of deliveries of ATZ cargoes with one and two drivers are analyzed. The ways of solving problems connected with international road freight transportation are offered.

Key words: freight delivery time, international car connection, supply chain.

184

Метод відновлення пропусків в гідрохімічних

часових рядах

 

Method for reconstruct unceasing gaps in hydrochemical time series

 

 

Артеменко В.А., Петрович В.В., канд. техн. наук

 

 

 

Artemehko V., Petrovych V., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

Розроблено метод відновлення суцільних прогалин в гідрохімічних часових рядах. 

Об'єкт дослідження: ряди середньодобових значень концентрацій нітратних та аммонійних йонів, мг / л. 

Мета роботи: розробка методу відновлення надвеликих пропусків у часових рядах гідрохімічних даних по ряду витрат води. 

Метод дозволяє відновлювати прогалини в рядах на термін один рік і більше. 

Ключові слова: гідрохімічні та гідрологічні часові ряди, витрата води в річці, відновлення безперервних пропусків в гідрохімічних рядах за довгостроковий період.

 

Разработан метод восстановления сплошных пробелов в различных гидрохимических временних рядах.

Объект исследования: ряды среднесуточных значений концентраций нитратных и аммонийных йонов, мг/л.

Цель работы: разработка метода восстановления сверхбольших пропусков во временных рядах гидрохимических данных по ряду расходов воды.

Метод позволяет восстанавливать пробелы в соотвествующих рядах на срок один год и более.

Ключевые слова: гидрохимические и гидрологические временные ряды, расход воды в реке, восстановление непрерывных пропусков в гидрохимических рядах за долгосрочный период.

Designed method allows adeguately reconstruct unceasing gaps in different hydrochemical time series for period one year and more.

Object of the study there are time series of water discharge and concentration of  [NO3-] and  [NH4+] ions.

Purpose of the study there is development of the method of the reconstruction very-large-slace gqp given  concentration time series by water discharge time series.

Keywords: hydrochemical time series, water discharge, unceasing gaps reconstru tion.

192

Особливості соціально-екологічної оцінки проекту реконструкції дороги в урбанізованому

Та позаміському середовищі

 

Features socio-environmental assessment reconstruction roads in urban and non-urban environment

 

Зюзюн В.І., Парасюк Л.В., Кравець О.Ю.

 

 

 

 

 

 

 

Ziuziun V., Parasiuk L., Kravets О.

 

Проведено аналіз основних видів проектів, що фінансуються Світовим банком. Визначено механізм екологічної та соціальної оцінки проектів відповідно до умов фінансування Світового банку. Визначено нормативно-правові вимоги до соціально-екологічного впливу проектної діяльності. Здійснено екологічну та соціальну оцінку проекту реконструкції автомобільної дороги М-03 Київ-Харків-Довжанський на ділянці від м. Бориспіль до м. Лубни.

Ключові слова: автомобільна дорога, навколишнє середовище, екологічний та  соціальний вплив, викиди шкідливих речовин, урбанізоване середовище.

 

 

Проведен анализ основных видов проектов, финансируемых Всемирным банком. Определен механизм экологической и социальной оценки проектов в соответствии с условиями финансирования Всемирного банка. Определены нормативно-правовые требования к социально-экологическому воздействию проектной деятельности. Осуществлена экологическая и социальная оценка проекта реконструкции автомобильной дороги М-03 Киев-Харьков-Довжанский на участке от г. Борисполь до г. Лубны.

Ключевые слова: автомобильная дорога, окружающая среда, экологическое и социальное влияние, выбросы вредных веществ, урбанизированная среда.

The analysis of the main types of projects funded by the World Bank. The mechanism of environmental and social assessment of projects under the terms of the financing of the World Bank. Defined regulatory requirements for social and environmental impacts of the project activity. Done environmental and social assessment of the project of reconstruction of highway M-03 Kyiv-Kharkiv-Dovzhansky the area from the city. Borispol city. Lubni.

Keywords: road, environment, environmental and social impacts, emissions, urban environment.

202

Метод оцінки геоекологічного стану використання земель населених пунктів

 

Method of estimation of the geological state of the use of land of settled points

 

Мамонов К.А., д-р екон. наук, Савенко В.Я., д-р техн. наук,

Корнієць А.В.

 

 

Mamonov K., Dr. Econ. Sci.,

Savenko V. Dr. Tech. Sci.,

Korniiets A.

 

Метою статті є розробка методу оцінки геоекологічного стану використання земель населених пунктів. Запропоновані етапи щодо розробки методу оцінки геоекологічного стану використання земель. Визначені інтегральні екологічний та показник використання земель населених пунктів, що дозволило створити системне середовище для підвищення ефективності землекористування.

Ключові слова: геоекологічний стан, використання земель населених пунктів, метод

 

Целью статьи является разработка метода оценки геоэкологического состояния использования земель населенных пунктов. Предложены этапы по разработке метода оценки геоэкологического состояния использования земель. Определены интегральные экологический и показатель использования земель населенных пунктов, что позволило создать системное среду для повышения эффективности землепользования.
Ключевые слова: Геоэкологический состояние, использование земель населенных пунктов, метод

The purpose of the article is to develop a method for estimating the geoecological state of land use of settlements. The proposed stages of developing a method for assessing the geoecological state of land use. Integrated ecological and land use indicators have been determined, which allowed to create a systemic environment for improving the efficiency of land use.

Keywords: geoecological state, use of settlements, method

212

Технології охорони навколишнього середовища при застосуванні золошлакових сумішей в дорожньому будівництві

 

Waste еnvironmental protection technology in applying slag mixtures in road construction

 

Мозговий В.В., д-р техн. наук

 

 

 

 

 

 

 

 

Mozhovyi V., Dr. Tech. Sci.

 

У статті розглянуто питання утилізації відходів ТЕЦ шляхом використання останніх в якості будівельних матеріалів для дорожнього будівництва. Показана можливість використання золошлакових сумішей ТЕС в якості дрібних та крупних заповнювачів у різноманітних розчинах та сумішах загально-будівельного та дорожнього призначення. а також при влаштуванні неукріплених та укріплених щебеневих і гравійних шарів основ дорожніх одягів. Крім того як компоненти в’яжучого золошлакові суміші також можуть бути використані у виготовленні шлаколужних цементів на заміну традиційного портландцементу.

Об’єкт дослідження – золошлакові суміші.

Мета роботи – утилізація відходів ТЕЦ шляхом застосування їх в дорожньому будівництві.

Ключові слова: утилізація, золошлакові відходи тец, дорожнє будівництво

 

В статье рассмотрены вопросы утилизации отходов ТЭЦ путем использования последних в качестве строительных материалов для дорожного строительства. Показана возможность использования золошлаковых смесей ТЭС в качестве мелких и крупных заполнителей в различных растворах и смесях общестроительного и дорожного назначения. а также при устройстве неукрепленных и укрепленных щебеночных и гравийных слоев оснований дорожных одежд. Кроме того, как компоненты вяжущего золошлаковые смеси также могут быть использованы в изготовлении шлакощелочных цементов на замену традиционного портландцемента.

Объект исследования - золошлаковые смеси.

Цель работы - утилизация отходов ТЭЦ путем применения их в дорожном строительстве.

Методы исследования - аналитико-экспериментальные.

Ключевые слова: утилизация, золошлаковые отходы тэц, дорожное строительство

The article deals with questions by using CHP past as building materials for road construction. The possibility of using mixtures of TPP ash as fine and coarse aggregate in different solutions and mixtures general construction and road use. and when the device unfortified and fortified crushed stone and gravel layers foundations pavements. Also as components zoloshlakovi binder mixture can also be used in the manufacture of cement shlakoluzhnyh to replace traditional Portland cement.

The object of study – ash slag mixture.

Purpose - utilization CHP waste management through their use in road construction.

Research methods - analytical and experimental.

Keywords: utilization, ash slag mixture WASTE of CHP road construction

221

Екологічна оптимізація піроелектрохімічної переробки сульфідно-оксидної металургійної сурм’яної сировини

 

Ecological optimization of pyroelectrochemical processing of sulphide-oxide metallurgical antimony raw materials

 

Мустяца О.Н., канд. хіміч. наук

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustiatsa O., Cand. Сhem. Sci. (Ph.D.)

 

Відомо широке і різнобічне застосування сульфідів і оксидів металів в різних галузях сучасної техніки. Більшість з цих матеріалів є єдиними, а в деяких випадках і поширеними мінералами - основними складовими руд сировинної бази кольорової металургії. Переробка їх ведеться в основному двома промисловими методами: піро- і гідрометалургійним, які мають багато еколого-економічних недоліків. Всебічний аналіз ставить завдання розробки принципово нової технології, яка б забезпечувала максимальне виділення металів, використовувала в виробництві вторинну сировину і відходи, яка б сприяла покращенню екології виробництв. Велика теоретична і експериментальна база надала можливість запропонувати електролітичне розкладання сульфідно-оксидних розплавів кольорових металів з високими еколого-економічними показниками. Комбінована піроелектрохімічна технологія полягає в використанні електролізерів замкненого типу з додатковим отриманням в анодному просторі парів сірки, які конденсуються і є додатковим товарним продуктом, а також отриманні будівельних матеріалів з відвальних шлаків, що є основними складовими прогресу технології за замкненим циклом в кольоровій металургії. Істотне оздоровлення екологічного стану за рахунок скорочення площ, які використовуються для відвалів і зливних озер, а також отримання товарної сірки, що не отруює атмосферу і все навколишнє сірчистим газом, отримання будівельних матеріалів з відвальних шлаків - є тими екологічними оптимізаторами, що надають суттєву перевагу запропонованій технології за замкненим циклом в кольоровій металургії.

Ключові слова: екологія, сульфіди, оксиди, розплави, електроліз, замкнений цикл.

 

Известно широкое и всестороннее применение сульфидов и оксидов цветных металлов в различных отраслях современной техники. Большинство из этих материалов являются единственными, а в отдельных случаях и распространенными минералами - основными составляющими руд сырьевой базы цветной металлургии. Переработка их ведётся в основном двумя промышленными методами: пиро- и гидрометаллургическим, которые имеют много эколого-экономических недостатков. Всесторонний анализ ставит задачу разработки принципиально новой технологии, которая б обеспечивала максимальное извлечение металлов, использовала в производстве вторичное сырьё и отходы, которая способствовала б улучшению экологии производства. Большая теоретическая и экспериментальная база позволила предложить электролитическое разложение сульфидно-оксидных расплавов цветных металлов с высокими эколого-экономическими показателями. Комбинированная пироэлектрохимическая технология состоит в использовании электролизёров замкнутого типа с дополнительным получением в анодном пространстве паров серы, которые конденсируются и являются дополнительным товарным продуктом, и получении строительных материалов из отвальных шлаков, что является основными составляющими прогресса технологии с замкнутым циклом в цветной металлургии. Существенное оздоровление экологического состояния за счёт сокращения площадей, которые используются для отвалов и сливных озёр, а также получения товарной серы, которая не отравляет атмосферу и все окружающее сернистым газом, получение строительных материалов из отвальных шлаков - являются экологическими оптимизаторами, которые определяют преимущество предложенной технологии с замкнутым циклом в цветной металлургии.

Ключевые слова: экология, сульфиды, оксиды, расплавы, электролиз, замкнутый цикл.

A wide and comprehensive application of sulfides and oxides of non-ferrous metals is known in various branches of modern technology. Most of these materials are the only, and in some cases, common minerals - the main components of the ores of the raw materials base of non-ferrous metallurgy. Their processing is carried out mainly by two industrial methods: pyro- and hydrometallurgical, which have many ecological and economic disadvantages. A comprehensive analysis raises the task of developing a fundamentally new technology that would ensure the maximum extraction of metals, use secondary raw materials and waste in production, which would improve the ecology of production. A large theoretical and experimental base made it possible to propose electrolytic decomposition of sulfide-oxide melts of non-ferrous metals with high ecological and economic indices. The combined pyroelectrochemical technology consists in the use of electrolyzers of closed type with additional production of sulfur vapors in the anode space, which condense and are an additional commercial product, and the production of building materials from waste slag, which are the main components of the progress of closed-cycle technology in non-ferrous metallurgy. The significant improvement of the ecological state due to the reduction of areas used for dumps and drainage lakes, as well as the receipt of commodity sulfur, which does not poison the atmosphere and everything surrounding sulfur dioxide, the receipt of building materials from waste slag - are environmental optimizers that determine the advantage of the proposed technology with Closed cycle in non-ferrous metallurgy.

Keywords: ecology, sulfides, oxides, melts, electrolysis, closed cycle.

231