Науковий журнал «Економіка та управління на транспорті»

Випуск 5, 2017 р.

Назва статті

Автор (автори)

Анотація

Сторінки

Використання методів реальних опціонів для підвищення ефективності інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств

В.В. Бойко

В статті обґрунтовано актуальність теоретичних і методологічних розробок щодо застосування методу реальних опціонів для визначення цінності інвестиційних проектів з метою підвищення ефективності інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств.

Об’єкт дослідження – інвестиційні проекти підприємств автомобільного транспорту.

Мета роботи – обґрунтування застосування методу реальних опціонів в оцінці проектів для підвищення ефективності інвестиційної діяльності автотранспортних підприємств.

Методи дослідження – діалектичний, загальнологічні.

В практиці обґрунтування ефективності інвестиційних проектів широко використовуються традиційні методи оцінки, як динамічні, так і статичні. Ці методи ігнорують управлінську гнучкість, яка дозволяє менеджеру змінювати хід реалізації проекту при зміненні умов зовнішнього середовища. В умовах динамічного мінливого середовища актуальними стають спроби використання новітніх методів інвестиційної оцінки.

Реальні (управлінські) опціони – контракти, які надають право його власнику купити (продати) за встановленою ціною реальний актив в певний момент часу або впродовж певного періоду часу.

Реальні опціони класифікуються за строком виконання і рівнем складності проектів. Тип реальних опціонів обирається в залежності від специфіки інвестиційного проекту. Основними видами інвестицій підприємств автомобільного транспорту є інвестиції в матеріальну сферу, спрямовані на розширення, технічне переозброєння, модернізацію та реконструкцію виробництва. В залежності від цілей реальних інвестицій мають місце різні типи реальних опціонів, які можна включати до проекту, а саме: опціони масштабу, відмови, відстрочки, обміну.

Вартість реальних опціонів, які включаються до проекту, може бути врахована при обґрунтуванні цінності інвестиційного рішення. Для оцінки вартості реальних опціонів можливим є застосування методів: метод Блека-Шоулза; біноміальний метод (модель Кокса-Росса-Рубінштейна); метод диференціального рівняння; метод Датар-Метьюза (DMМ); метод імітаційного моделювання; метод із застосуванням нечіткої логіки. Найпоширенішими з них є метод Блека-Шоулза та біноміальний метод.

На основі проведеного дослідження виявлено основні переваги, недоліки та практичні рекомендації щодо застосування реальних опціонів для прийняття інвестиційних рішень.

Таким чином, реальні опціони характеризують наявність у менеджера можливості вибору, яка дозволяє приймати рішення, що впливають на ефективність проекту і захиститися від невизначеності майбутнього розвитку подій.

Результати статті можуть бути використані для підвищення якості управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЕКТІВ, МЕТОД РЕАЛЬНИХ ОПЦІОНІВ.

3–10

Методичне забезпечення оцінювання ефективності транспортних інфраструктурних проектів, що реалізуються на засадах державно-приватного партнерства

Н.М. Бондар, Є.В. Псярнецький

У статті проведено критичний аналіз методик оцінювання ефективності транспортних інфраструктурних проектів на засадах державно-приватного партнерства, які використовуються у вітчизняній та зарубіжній практиці.

Об'єкт дослідження – транспортні інфраструктурні проекти, реалізація яких  передбачається на засадах державно-приватного партнерства.

Мета роботи – дослідження та критичний аналіз вітчизняної та зарубіжних методик оцінювання ефективності транспортних інфраструктурних проектів, які передбачається реалізувати на засадах ДПП, розроблення пропозицій щодо удосконалення вітчизняної нормативної бази.

Проведено критичний аналіз діючої в Україні Методики проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства та вивчені аналогічні методичні підходи, що застосовуються у зарубіжній практиці. З’ясовано недоліки вітчизняної методики, та зазначено необхідність враховувати не тільки фінансові, а й нефінансові фактори, які на кожному етапі життєвого циклу проекту будуть підвищувати його цінність для суспільства. Склад та сила впливу нефінансових факторів відрізняється на різних стадіях життєвого циклу проекту. Сформульовані  пропозиції, що спрямовані на удосконалення діючої в Україні нормативної бази щодо оцінювання ефективності транспортних інфраструктурних проектів на засадах державно-приватного партнерства.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – дослідження складу та сили впливу нефінансових чинників, що впливають на ефективність проекту державно-приватного партнерства на різних етапах його життєвого циклу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: державно-приватне партнерство, транспорт, транспортна інфраструктура, ефективність, ризики.

11–24

Систематизація показників оцінювання організаційних структур перевізників автомобільного транспорту в контексті реалізації збалансованої системи показників

Т.А. Воркут, О.Є. Білоног, О.Ю. Сопоцько, Ю.О. Третиниченко

В статті розглянуто показники оцінювання організаційних структур перевізників автомобільного транспорту. Запропоновано підхід до систематизації показників оцінювання роботи організаційних структур, які здійснюють перевезення вантажів автомобільним транспортом, як показників оцінювання реалізації корпоративних стратегій в контексті впровадження концепції збалансованої системи показників.

Об’єкт дослідження − підприємства, що здійснюють перевезення вантажів автомобільним транспортом та показники оцінювання.

Мета роботи є це запропонувати підхід до систематизації показників оцінювання організаційних структур, які здійснюють перевезення вантажів автомобільним транспортом, як показників оцінювання реалізації корпоративних стратегій в контексті впровадження концепції збалансованої системи показників.

Методи дослідження − метод аналогії та порівнянь, аналізу та синтезу.

Результати статті можуть бути використані підприємствами-перевізниками автомобільного транспорту для систематизації показників оцінювання роботи структурних підрозділів підприємства.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження − аналіз наукової літератури та інших джерел інформації в тому числі корпоративної щодо формування баз даних показників, які можуть бути використані для оцінювання їх роботи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ, АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВІЗНИКИ, ПОКАЗНИК ОРІЄНТОВАНОСТІ ПРОЦЕСУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, ПОКАЗНИК ЕНЕРГОЄМНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, ПОКАЗНИК ЕКОЛОГІЧНОСТІ ПЕРЕВЕЗЕНЬ, ПОКАЗНИК ІННОВАЦІЙНОСТІ, НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ.

25–40

Концептуальні засади реалізації Національної стратегії розвитку експорту України

Л.С. Козак, О.В. Федорук

У статті досліджено особливості сучасного розвитку вітчизняних експортоорієнтованих галузей; визначено ключові показники Національної стратегії розвитку експорту України; досліджено основні проблеми сучасного розвитку українського експорту; вивчено механізм розвитку, підтримки та стимулювання експорту; досліджено товарну структуру зовнішньої торгівлі України; сформовано концептуальні засади реалізації Національної стратегії розвитку експорту України.

Об’єкт дослідження – процес гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Мета дослідження – удосконалення механізму реалізації Національної стратегії розвитку експорту України.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

Основними результатами виконання Національної стратегії розвитку експорту України є: забезпечення збалансованого стану зовнішньої торгівлі України, зниження ризиків, пов’язаних з експортом українських товарів та послуг, покращення структури експорту шляхом збільшення експорту продукції з високою часткою доданої вартості, спрощення умов доступу національних виробників та експортерів до ринків країн світу, створення нових робочих місць, збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, покращення міжнародного іміджу України.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – удосконалення механізму гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність, експортоорієнтовані галузі, український експорт, зовнішня торгівля, додана вартість, Національна стратегія розвитку експорту України, система державної підтримки експорту.

41–54

Аналіз підходів до дефініції терміну «державно-приватне партнерство»

А.А. Ніжнік

У даній статті пропонується огляд існуючих в західній і вітчизняній науковій літературі підходів до визначення такої економічної категорії, як державно-приватне партнерство.

Об’єкт дослідження – процес державно-приватного партнерства.

Мета дослідження – розгляд та узагальнення основних сучасних підходів до визначення терміну «державно-приватне партнерство».

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

Державно-приватне партнерство  як нова форма розвитку бізнесу привертає увагу представників наукових кіл та широкої громадськості. Державно-приватне партнерство передбачає собою організаційне та інституційне об'єднання держави і приватного бізнесу з метою здійснення соціально важливих планів в масштабі цілої держави або окремих територій. Однак зміст цього поняття поки остаточно не утвердився.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, ІНВЕСТУВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ, ІНФРАСТРУКТУРА, ДЕРЖАВНИЙ ТА ПРИВАТНИЙ ПАРТНЕР.

55–59

Аналіз трактування та принципи оцінки потенціалу розвитку підприємства

О.Г. Парфентьєва

В статті виконано порівняльний аналіз трактування терміну «потенціал розвитку» через визначення понять «потенціал підприємства» та «розвиток підприємства» на основі філософського та економічного підходів, удосконалено поняття «потенціал розвитку підприємства», узагальнено принципи та етапи щодо визначення «потенціалу розвитку», визначено структуру «потенціалу розвитку».

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕСУРСИ, МОЖЛИВОСТІ, ПОТЕНЦІАЛ, ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ, РІСТ, РОЗВИТОК.

60–67

Міжнародний підхід до інноваційного розвитку України

В.Г. Полонський, В.І. Павлюк, О.В. Комчатних

У  статті  визначено сучасний стан та існуючі перспективи інноваційного розвитку України.

Об'єкт дослідження – інноваційний розвиток України.

Мета  роботи  –  визначити та проаналізувати шляхи міжнародних підходів до інноваційного розвитку України.

Метод дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

В сучасних умовах економічного та політичного стану України в першу чергу необхідно спрямувати весь інтелектуальний потенціал країни на формування режиму жорстокої економії у всіх без виключення галузях та сферах діяльності. Далі повинен відбутися  поступовий перехід до економіки знань. Комерційна наука повинна стати основним джерелом розвитку національної економіки. Саме такий підхід дозволить Україні здійснити потужний ривок у своєму соціальному та економічному розвитку. 

Міжнародне співробітництво в галузі наукових досліджень і технологій повинно стати одним з центральних складових частин зовнішньої політики держави. Входження  України  в  міжнародні  інноваційні проекти дозволить відповідати цілям сприяння економічному розвитку та боротися з соціальними викликами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІННОВАЦІЯ, ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК, ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ, МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО.

68–74

Динаміка та перспективи розвитку автодорожнього господарства України

Н.П. Теслюк, С.О. Ткаченко

У статті проведено статистичний аналіз розвитку автодорожнього господарства, розглянуто недоліки та перспективи функціонування.

Об'єкт дослідження – процес розвитку автодорожнього господарства України в сучасних умовах.

Мета роботи – аналіз динаміки розвитку автодорожнього господарства України та визначення його подальшої перспективи в контексті глобальної економіки.

Метод дослідження – методи економічного, системного, порівняльного та графічного аналізу.

Результати та їх новизна – у статті проаналізовано головні причини незадовільного стану транспортної інфраструктури України. Визначено основні шляхи розвитку автодорожнього господарства на основі освоєння нових світових технологій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ, АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНЗИТНІ МОЖЛИВОСТІ.

75–79

Міжнародне співробітництво у сфері координації антикорупційної політики та попередження корупції в Україні

О.В. Федорук, А.П. Тужик

У статті досліджено стан корупції в Україні; проаналізовано джерела та основні причини її виникнення; виявлено вплив корупції на суспільне життя; з’ясовано тенденції корумпованості України; проаналізовано найбільш корумповані сфери України; вивчено ефективність міжнародного співробітництва у боротьбі з корупцією.

Об’єкт дослідження – корупційні процеси та міжнародне співробітництво щодо попередження корупції.

Мета дослідження – проведення аналізу впливу міжнародного співробітництва на попередження корупції в Україні.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, системний підхід.

Корупція є однією з найгостріших проблем сучасності всіх сфер людського життя. Ставши на шлях розвитку демократичної держави із соціально-ринковою економікою, Україна не може ігнорувати дане явище, яке має місце в українському суспільстві. Високий рівень корумпованості в Україні, який визнано її керівництвом, вітчизняними та зарубіжними аналітиками, відповідними міжнародними інституціями, дає ще більший поштовх вивчати дієві механізми щодо її усунення та застосовувати їх на практиці. Успішне розв’язання проблеми протидії корупції є пріоритетом держави, і оскільки Україна проголосила європейський вибір, особливої актуальності набуває досягнення відповідності між задекларованими цілями і повсякденною дійсністю. Незважаючи на повільні темпи боротьби з корупцією в Україні, даний процес має свій прогрес та показує перші результати.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – удосконалення механізму зменшення рівня корупції в країні та застосування успішних практик зарубіжних країн у боротьбі з корупцією.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОРУПЦІЯ, МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У БОРОТЬБІ З КОРУПЦІЄЮ, ТІНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ, ПРЯМІ ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ.

80–85

Оцінювання конкурентоспроможності на прикладі закладів харчування

Н.О. Щербакова, Г.С. Луніна

Стаття присвячена дослідженню оцінки конкурентоспроможності закладів харчування з точки зору сформованим запитам споживачів на ринку послуг.

Об’єкт дослідження  – процес оцінки конкурентоспроможності підприємства сфери закладів харчування.

Мета статті – здійснити оцінку конкурентоспроможності закладів харчування з метою визначення слабких сторін підприємства, покращення його ринкової позицій та створення позитивного іміджу.

Конкуренція серед закладів громадського харчування дуже висока, тому кожне підприємство намагається знайти та запропонувати споживачам свої особливі переваги і зайняти свою нішу в даній сфері. Деяким закладам харчування це вдається краще, деяким гірше  – саме на це і направлена оцінка конкурентоспроможності підприємства.

В статті наведено класифікацію принципів та методів оцінки конкурентоспроможності. Оскільки заклади харчування мають свої особливості надання послуг, то дослідження конкурентоспроможності закладів харчування здійснено з точки зору споживчої цінності послуги та ступеня задоволення потреб, а в якості методу оцінки конкурентоспроможності обрано експертний метод. Оцінка проведена на прикладі десяти закладів швидкого приготування (фастфудів), які пропонують свої послуги в м. Києві. Побудована  шкала рівня конкурентоспроможності підприємства дозволила визначити рівень конкурентоспроможності та визначити напрямки покращення роботи закладів харчування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ, ПРИНЦИПИ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ, ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ, ЗАКЛАДИ ХАРЧУВАННЯ.

86–93

Науково-методичні підходи до управління збалансованим розвитком логістичних систем міжнародних транспортних коридорів

Т.А. Воркут, А.В. Петунін, Л.М. Ткачук

В статті розглядається оцінювання збалансованості міжнародних транспортних коридорів. Проведено аналіз міжнародних рейтингів економічних процесів. Виявлено, що в структурі даних рейтингів поступово зростає доля об’єктивних показників. Особливу увагу приділено аналізу статистичних даних міжнародного показника логістичної діяльності, зокрема на прикладі Пан’європейського міжнародного транспортного коридору № 9.

Об'єкт дослідження – логістичні системи міжнародних транспортних коридорів.

Мета роботи – розробити механізм оцінювання збалансованості логістичних систем міжнародних транспортних коридорів.

Методи дослідження – аналогії та порівнянь, методи статистичного аналізу.

Запропоновано, використовуючи статистичний інструментарій, виявити слабкі ланки логістичних систем країн-учасниць певного міжнародного транспортного коридору. Визначено ланки логістичної системи, які можуть розглядатися як основа до розроблення і реалізації заходів бенчмаркінгового характеру, та ланки, які потребують удосконалення шляхом реалізації інвестиційних проектів чи інших інструментів політики.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка інтегрального показника оцінювання рівня розвитку логістичних систем країн-учасниць міжнародних транспортних коридорів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЛОГІСТИЧНА СИСТЕМА, МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ КОРИДОРИ, ІНДЕКС ЛОГІСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, МЕХАНІЗМ, ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК.

94–101

Ефективність реклами: шляхи її оцінки

Н.П. Воробйова, В.Г. Кабанов, В.С. Харута

У статті розглянуто підходи до оцінки ефективності реклами, які існують сьогодні в практиці рекламного менеджменту. Сформульовано, що оцінка ефективності рекламної діяльності в сфері ресторанного господарства неможлива без дослідження наступної проблематики: що треба розуміти під ефективністю, тобто що вимірюється в кінці (або на протязі) рекламної кампанії;  якими саме методами вимірювати; в який час вимірювати (тимчасові види контролю).

Простежено два основоположні підходи до оцінки ефективності реклами, які існують сьогодні в практиці рекламного менеджменту. Охарактеризовано особливості оцінки економічної та комунікативної ефективності реклами, а також методи визначення зазначених складових ефективності рекламних заходів. Наведено підхід до оцінки ефективності реклами у ресторанному господарстві з позиції короткотермінового, середньотермінового та довготермінового ефекту рекламування.

Доведено, що при оцінці ефективності рекламної діяльності підприємств ресторанного господарства треба застосовувати комплексний підхід, здійснювати і комунікаційну оцінку ефективності реклами і економічну  з позиції короткотермінового, середньотермінового та довготермінового ефекту рекламування. Виявлено, що на рівні рекламодавця та на рівні організатора реклами визначення дієвості рекламування повинно полягати в зіставленні результатів та поставленої мети. В залежності від того, яка мета поставлена перед рекламою – конкретна або загальна, можливо оцінити ступінь її досягнення. Показник може мати економічний, неекономічний або змішаний характер.

В сфері ресторанного господарства реклама є дієвою, навіть коли її результат не носить економічного характеру (іміджева реклама). Викликаючи відгук у пам’яті, увазі, уяві, почуттях, вона не спричиняє по собі помітних економічних результатів. Але результат цього впливу виявляється при проведенні додаткових рекламних акцій, що мають конкретну економічну мету.

Ключові слова: реклама, ефективність реклами, економічна ефективність реклами, комунікативна ефективність реклами, підходи до оцінки ефективності реклами, короткотерміновий, середньотерміновий, довготерміновий ефект рекламування.

102–108

Оцінювання підприємств автомобільного транспорту в партнерствах

Ю.С. Грисюк, А.В. Лабута

В статті досліджуються процеси визначення нормативних значень оціночних показників підприємств автомобільного транспорту в аспектах формування та функціонування партнерств.

Об’єкт дослідження – показники оцінки підприємств автомобільного транспорту.

Мета роботи – визначення нормативних значень показників, які характеризують умови партнерства та запити партнерів.

Методи дослідження – методи економічного аналізу, метод аналізу ієрархії.

Необхідною умовою забезпечення заданого рівня якості послуг із ТО та Р АТЗ є визначення запитів партнерів та забезпечення підтримки вказаного рівня послуг із ТО та Р АТЗ. Відповідність якісних характеристик послуг із ТО та Р АТЗ здійснюється шляхом порівняння фактичних значень визначених оціночних показників з їх нормативними значеннями.

Визначення нормативних значень оціночних показників здійснюється шляхом аналізу статистичної інформації по галузі, пошуку існуючих нормативів та аналізу літературних джерел.

Для успішного функціонування партнерств, керівництво базових ПАТ повинне визначити очікування та уподобання партнерів та здійснювати систематичну оптимізацію процесів, які відбуваються на підприємстві. Нормативні значення показників групи «клієнти» визначаються для кожного партнерства окремо на основі запитів представників підприємств-перевізників в кожному із партнерств.

Визначивши нормативні значення комплексних показників, здійснюється зіставлення фактичних значень показників ПАТ із їх нормативними значеннями, враховуючи вагові коефіцієнти показників та груп показників.

Важливим аспектом забезпечення відповідності послуг із ТО та Р АТЗ умовам партнерства та запитам споживачів є моніторинг, який передбачає постійне відстеження процесу надання послуг із ТО та Р АТЗ за певними критеріями. На основі результатів моніторингу здійснюється оцінка відповідності послуг заявленим вимогам.

Для здійснення процесу моніторингу формується система індикаторів, спираючись на які, третя сторона відстежує якісні характеристики послуг із ТО та Р АТЗ. Також важливо виявити існуючі слабкі місця, щоб їх усунення надало можливість підвищити якість послуг із ТО та Р АТЗ в майбутньому. Для відстеження якості надання послуг використовується інформація від співробітників ПАТ, скарги споживачів послуг із ТО та Р АТЗ тощо.

У випадку, коли фактичні значення комплексних показників по всім групам рівні і/або перевищують нормативні – рекомендується формування партнерства ПАТ, в іншому випадку – керівництву базового підприємства надається час для приведення показників у відповідність до нормативних.

Результати статті можуть бути використані на практиці для визначення нормативних значень та вагових коефіцієнтів показників оцінки підприємств автомобільного транспорту.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – використання результатів статті при визначенні нормативних значень та вагових коефіцієнтів оціночних показників суб’єктів господарювання різної галузевої приналежності.

Ключові слова: ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ ПІДПРИЄМСТВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ, ПАРТНЕРСТВО, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РЕМОНТ.

109–115

Аналіз особливостей функціонування і розвитку економіки спільної участі на прикладі бізнес-моделі компанії Uber

О.М. Дзюба, К.М. Матвієнко

У статті розглянуто особливості функціонування і розвитку економіки спільної участі на прикладі бізнес-моделі компанії Uber.

Об’єкт дослідження – бізнес-модель шерингової компанії Uber.

Мета роботи – є дослідження передумов формування та специфіки функціонування підприємств економіки спільного використання на прикладі бізнес-моделі компанії Uber.

Методи дослідження – методи узагальнення і аналогії, абстрагування, індукція і дедукція та системний підхід.

Ретельно досліджено особливості функціонування і розвитку економіки спільної участі. Виявлено економічні, соціальні та технологічні передумови виникнення економіки спільної участі. Визначено, що термін «економіка спільної участі» має ряд синонім у зарубіжних джерелах, та виділено їх для систематизації та кращого сприйняття інформації. Встановлено, що економіка спільної участі являє собою гібридну економіку, де існує безліч форм обміну, та створення доданої вартості.  Охарактеризовано товари та послуги економіки спільної участі та більше того виділено ключові сектори економіки спільної участі. Цінність даного поняття виявлено не лише в отриманні доходу, а й в отриманні екологічного та соціального ефекту. Економіка заснована на матеріальних і нематеріальних засадах і закликає найбільш ефективне і продуктивне використання ресурсів. Більше того, для кращого розуміння функціонування шерінгової економіки описано бізнес-модель компанії Uber та встановлено конкурентні переваги даної бізнес-моделі серед традиційних компаній. Обговорюються перспективи пришвидшення досягнення сталого розвитку внаслідок впровадження економіки спільної участі в інші галузі.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – суспільство отримає суттєві вигоди внаслідок розвитку економіки спільної участі. Споріднення економіки спільної участі із традиційними формами ведення бізнесу та виникнення нових ринків. Вирішиться проблема асиметричності інформації та пристосування регулятивних підходів до специфіки діяльності ключових секторів економіки спільної участі: готельного бізнесу, таксування та кредитування. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕКОНОМІКА СПІЛЬНОЇ УЧАСТІ, ЕКОНОМІКА СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ, СПІЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ, БІЗНЕС-МОДЕЛЬ UBER, СТАЛИЙ РОЗВИТОК.

116–124

Організація та покращення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві

В.І. Зюзюн, О.В. Спасіченко, К.О. Лук’яненко, О.Ю. Кравець

У статті розглянуто облік розрахунків з оплати праці ТОВ «ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ». Запропоновано застосувати відрядно-преміальну систему оплати праці для виробничого персоналу з метою підвищення продуктивності та прибутковості підприємства.

Метою роботи є розроблення пропозицій щодо удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві.

У дослідженні для ТОВ «ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ» було застосовано відрядно-преміальну оплату праці для виробничого персоналу з метою підвищення продуктивності праці і більш ефективного використання виробничих потужностей. Запровадження відрядно-преміальної форми оплати праці для виробничого персоналу дозволило поєднати кількісні показники роботи конкретного робітника з можливістю точного обліку обсягу виконаної ним роботи, дало можливість на конкретній виробничій ділянці стимулювати робітників для подальшого збільшення виробітку продукції.

Застосування запропонованої системи оплати праці забезпечує випереджаючі темпи зростання продуктивності праці над темпами зростання її оплати. Обсяг виробленої продукції ТОВ «ЕЛІЗІУМ ПЛАСТ» зріс на 90,82 %, а виробіток на одного працівника – на 102,38 % при цьому середня заробітна плата працівника зросла на 71,2 %. Питома вага заробітної плати у собівартості продукції знизилася на 10,3 %, тобто собівартість виробленої продукції зменшилася, відповідно буде відбуватися зростання прибутковості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЗАРОБІТНА ПЛАТА, ФОНД ОПЛАТИ ПРАЦІ, ПРАЦІВНИКИ, ФОРМА ОПЛАТИ ПРАЦІ, ПРЕМІЯ.

125–129

Особливості застосування експертного методу для оцінки потенціалу іноземного партнера у сфері туризму

В.Ю. Ільченко, В.А. Бондаренко

У статті запропонований комплексний підхід з вдосконалення методу визначення ступеня компетентності експертів для підвищення об’єктивності експертиз у сфері туризму.

Об’єкт дослідження – визначення критеріїв кількісної оцінки потенціалу іноземного партнера у туристичній сфері.

Мета роботи – розробити організаційно-методичні рекомендації з формування компетентної експертної групи для оцінки потенціалу іноземного партнера у сфері туризму.

Методи дослідження – методи емпіричного дослідження, математично-статистичні методи, метод формалізації, метод аналізу та синтезу.

Аналіз та порівняння значної кількості робіт, що стосуються розроблення експертних методів та їх вдосконалення, показав, що для вирішення завдань у сфері туризму використання формалізованих підходів оцінки потенціалу іноземних бізнес-партнерів є недостатнім. З метою визначення критеріїв кількісної оцінки потенціалу іноземного партнера у сфері туризму представлені етапи експертного оцінювання; запропонований методичний апарат до процесу формування компетентної групи експертів, який дозволяє проводити комплексну оцінку компетентності експертів з урахуванням кваліфікації експерта, а також ступеня його аргументації.

Результати статті можуть бути застосовані для проведення якісної об’єктивної експертизи, отримання науково обґрунтованих результатів, визначення необхідної кількості експертів та оцінки їх компетентності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТУРИСТИЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА, ЕТАПИ ОЦІНЮВАННЯ, КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЕКСПЕРТА, МЕТОДИ ОЦІНКИ.

130–139

Державна власність та державні підприємства як спосіб реалізації економічних функцій держави

І.С. Клименко, О.М. Тарануха, Г.В. Кириченко, О.В. Панасюк

В статті розглянуто державний сектор економіки. Визначені особливості функціонування державних підприємств.

Мета дослідження полягає в розробці та обґрунтуванні процесів, що допоможуть українській економіці переорієнтуватися з ринку СНД на європейський ринок та зроблять вітчизняні товари конкурентоздатними на світовому ринку.

Об’єктами дослідження є українські державні підприємства.

Предметом дослідження є функціонування державних підприємств, приватизація, процес модернізації та співпраця державних підприємств з іноземними партнерами.

Методи дослідження – аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

За допомогою державних підприємств держава вирішує багато економічних і соціальних задач, пов’язаних з ключовими загальнонаціональними проблемами, такими як підтримка цілісності суспільного відтворювального процесу і згладжування циклічних коливань; забезпечення прогресивних структурних змін в економіці; становлення і розвиток соціальної інфраструктури; охорона навколишнього середовища; проведення регіональної політики; забезпечення існування науково-технічного прогресу. Важливу роль в розвитку національної економіки відіграють іноземні інвестиції. Залучення коштів іноземних інвесторів сприяє активізації інвестиційного процесу, впровадженню нових технологій, використанню передового зарубіжного досвіду, розвитку малого і середнього бізнесу, зростанню інвестиційного потенціалу територій та ін.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ДЕРЖАВНА ВЛАСНІСТЬ, ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ, ЕКСПОРТ, ТНК.

140–147

Світові тенденції на ринку консалтингових послуг

Л.С. Козак, О.С. Левіщенко, Д.П. Грозданова

У статті аналізуються результати роботи великих світових компаній, які працюють протягом останніх десятиліть.

Об'єкт дослідження – світовий досвід компаній, що використовують консультаційні послуги для ефективної роботи в умовах невизначеності економічного середовища.

Мета дослідження – вивчення та аналіз світових тенденцій на ринку консалтингових послуг для підтримки та розвитку бізнесу в умовах невизначеності економічного середовища.

Методи дослідження – статистичний аналіз, аналіз та синтез, системний підхід.

Останні 10 років є періодом значних змін як для бізнесу так і для консультаційного сектора економіки. В результаті високого професіоналізму і можливості пристосування до значних змін в економіці консультаційний сектор займає вагоме значення в світовій бізнес-індустрії. Найбільш вагоме значення серед консалтингових послуг, що користуються попитом за останнє десятиліття, є консультації з реструктуризації, ефективні заходи по скороченню витрат, консультації з ефективного управління бізнесом в умовах невизначеності економічного середовища.

Результати статті можуть бути використані для створення стратегії розвитку підприємств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ, ВИТРАТИ, ПРИБУТОК, ПРОДАЖІ, АКТИВИ, ЗАЙНЯТІСТЬ.

148–152

Франчайзинг як фактор розвитку туристичної галузі України

Л.С. Козак, В.В. Червякова, Т.М. Пересада

Стаття присвячена дослідженню проблем і перспектив туристичної галузі України та франчайзингу як фактору її розвитку.

Об’єкт дослідження – франчайзинг в туристичній галузі України.

Мета роботи – дослідження франчайзингу як фактору розвитку туристичної галузі України.

Методи дослідження – узагальнення, абстрагування, аналіз, синтез, графічні.

Проаналізовано динаміку відвідування України іноземними туристами та виїзду громадян України за кордон. Визначено, що інноваційним каталізатором розвитку туристичної галузі в сучасних реаліях є формування франчайзингових мереж туристичних підприємств. Досліджено динаміку розвитку франчайзингу в Україні. Досліджено діяльність франчайзингових мереж на ринку туристичних послуг України. Проаналізовано умови франчайзингу від провідних туроператорів України. Визначено основні переваги і недоліки франчайзингу для франчайзера і для франчайзі.

Ключові слова: ТУРИЗМ, ТУРИСТИЧНА ГАЛУЗЬ, ФРАНЧАЙЗИНГ, ТУРИСТИЧНА АГЕНЦІЯ, ФРАНЧАЙЗИНГОВА МЕРЕЖА.

153–161

Інфляція в секторі автотранспорту Київської області: шляхи подолання

Н.М. Левчук, Б.О. Найдич

У статті розглянуто явище інфляції в секторі автотранспорту Київської області, проаналізовано зміни індексу споживчих цін за 2010–2016 рр., виявлено певні причини виникнення інфляційних процесів, запропоновано шляхи подолання інфляції. Боротьба з некерованою інфляцією є однією з головних проблем державного регулювання, на її врахуванні ґрунтується соціально-економічна, фінансова і банківська політика. З метою стримання інфляції та зменшення її негативних наслідків уряд здійснює антиінфляційну політику. Антиінфляційна політика – це комплекс відповідних заходів державного регулювання економіки, спрямованих на боротьбу з інфляцією.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНФЛЯЦІЯ, ТРАНСПОРТ, ІНДЕКС СПОЖИВЧИХ ЦІН, ЕКОНОМІКА, ЕМІСІЯ ГРОШЕЙ.

162–165

Вплив інфраструктури на ефективність автомобілізації

О.Д. Марков

На підставі даних про рівень автомобілізації і розвитку інфраструктури в світі розкриті проблеми розвитку автомобільного транспорту в Україні. Обґрунтовано висновок, який свідчить про те, що інфраструктура автомобільного транспорту в Україні не відповідає вимогам парку автомобілів і в 5,53 рази нижче, ніж в розвинених країнах. Показано, що при наявному зростанні парку автомобілів відсутність приросту інфраструктури може мати катастрофічні наслідки. Після вивчення співвідношення парку автомобілів і інфраструктури в Україні, був зроблений висновок про те, що в першу чергу необхідно розвивати інфраструктуру, і тільки потім прирощувати парк автомобілів.

В іншому випадку, при всіх факторах нашої дійсності і беручи до уваги той факт, що сьогодні ми знаходимося на одному з перших місць в світі по числу дорожньо-транспортних пригод та кількості смертей на шляхах, в наявності всі передумови без будь-якої війни знищити українську націю за короткий час.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ПАРК АВТОМОБІЛІВ, ІНФРАСТРУКТУРА, АВТОМОБІЛІЗАЦІЯ, ДОРОГА.

166–175