Електронний архів журналу
"Гідравліка і гідротехніка"

Электронный архив журнала
"Гидравлика и гидротехника"

Electronic Archive
"Hydraulics and Hydraulic Engineering"

Випуск 65 (2011) Выпуск 65 (2011) Issue 65 (2011)