Гідравліка і гідротехніка: Науково-технічний збірник. Вип. 65.- К.: НТУ, 2011. - 139 с.

Назва статті Автор(и) Анотація Стор.

Довжини  гідравлічного  стрибка та постулат  про  його втрати  енергії

С.Г. Ткачук

Автором вводиться в теорію гідравлічного стрибка постулат, за яким втрати енергії в ньому обумовлені роботою сили інерції на вертикальному відтинку, що дорівнює його висоті. Постулат надає можливість теоретичного визначення довжини гідравлічного стрибка. Співставлення результатів за теоретичною формулою і найбільш поширеними емпіричними залежностями свідчить про їх практичну тотожність, але тільки для певних фіксованих параметрів потоку, що виявляє обмежені можливості останніх.

3–9

Концептуальні основи управляння паводковими ризиками в басейнах гірських річок українських карпат

М.І.Ромащенко, С.М.Ворошнов, О.М.Козицький

Представлено концептуальні засади та основні напрямки реалізації плану управління паводковими ризиками в єдиній системі інтегрованого управління річковими басейнами.

10–20

Прогнозування загальних і місцевих розмивів підмостових русел наоснові положень механіки неоднорідних середовищ

О.С. Славінська

В статті представлено метод розрахунку загальних і місцевих розмивів руслових потоків у зоні впливу мостових переходів, ґрунтуючись на положеннях механіки неоднорідних середовищ. На підставі загального рівняння переносу неоднорідного потоку запропоновано систему рівнянь, яка описує динаміку основної зависенесної товщі відкритого потоку. Для замикання цієї системи пристосовано модель турбулентності. В запропонованих модельних рівняннях враховано умови руху потоку, що набігає на мостову опору.

21–33

Вплив кута відділення (приєднання) рідини вздовж шляху на характеристики потоку в напірному перфорованому трубопроводі

А.М. Кравчук, О.Я. Кравчук

На основі виконаних експериментальних і теоретичних досліджень приведена методика визначення розрахунку величини кута відділення (приєднання) рідини в перфорованих трубопроводах

33–39

Эффективность работы комбинированного привода механизации крыла при различных температурах жидкости

О.М. Яхно, А.Н. Муращенко, А.П. Губарев

Стаття присвячена аналізу і обґрунтуванню проблеми впливу температури на роботу систем гідроприводів літака. Розглянуто гідравлічна система, її конструкція і принцип роботи. У статті проведено визначення реологічних властивостей і коефіцієнта гідравлічного опору для гідравлічних елементів при зміні температурних умов експлуатації авіаційних і машинобудівних масел. Запропоновано спосіб перевірки системи на працездатність агрегатів залежно від вибору робочих рідин для різних умов експлуатації. Це дозволить досягти стабільності і ефективності роботи, що дуже важливо для всіх видів транспорту, особливо, якщо це відноситься до авіації.

39–45

Тепловий гідростатичний слідкуючий привод геліостанції

О.П. Губарев, Ю.О. Пижиков, К.О.Бєліков

Розглянуто вимоги до приводу позиціонування приймача геліостанції відносно сонця. Запропоновано використання ефекту теплового розширення рідини, під впливом збільшення її температури, і створення на його основі теплового гідроприводу позиціонування приймача, який працює від теплового потоку сонячного світла. Сформульовано вимоги до коефіцієнту теплового розширення та до модуля пружності робочих рідин. Визначено основні геометричні параметри приводних елементів та їх характеристики, що забезпечують працездатність теплового гідроприводу.

46–55

Особенности течения аномально-вязких жидкостей в конических кольцевых каналах в поле действия массовых сил

О.М. Яхно, С.И. Одайский, О.В. Крившеев,

В.С. Кривошеев

У статті зроблена спроба оцінити вплив відцентрових сил на ламінарний нестабілізований плин аномально-вязкої рідини, що підкоряється закону Оствальда де Віля, на гідравлічні втрати в конічному кільцевому каналі. Оцінка такого впливу може суттєво позначитися при визначенні якості змащення подібного типу поверхонь при наявності поздовжнього руху через канал.

56–61

Практичні формули граничної і розрахункової глибини місцевого розмиву

С.Г. Ткачук

На підставі фундаментального закону збереження енергії виводиться практична формула для визначення граничної глибини вирви місцевого розмиву. Вважається, що вся питома (на одиницю об’єму) енергія потоку витрачається на роботу по підняттю з вирви одиниці об’єму ґрунту. Апроксимуючи натурні відносні глибини місцевого розмиву з кадастру М.М.Журавльова, отримується розрахункова залежність з врахуванням її надійності. Гранична глибина вирви місцевого розмиву є контрольною величиною, тому що розрахункова глибина ні за яких обставин не може бути більшою за неї.

61–71

Полиномиальная аппроксимация полей скорости течений в ограниченных объемах

В.А.Ковалев

Наведений аналіз результатів експериментальних досліджень поведінки рідини в обмежених об’ємах при розворотах космічного апарата на орбіті Землі. Отримані профілі швидкостей рідини у баках апроксимуються ступеневими рядами, які у сполученні з критеріальними оцінками адекватно представляють картину інерційного руху палива у баках.

71–78

Минуле і майбтнє острова тузла

А.В.Мішин, Е.А.Головаш, Ю.М.Маслачков

Розглянута проблема захисту від руйнування морськими хвилями острова тузла, який є штучно відділеним від головної частини кавказької коси Тузла.

78–92

Геометричний аналіз розширення та затухання плоских напівобмежених струмин

В.О. Мілейковський

Запропоновано підхід до визначення темпу розширення та затухання затоплених напівобмежених струмин на підставі геометричного аналізу макроструктури струминного примежового шару без залучення дослідних даних. Висловлені припущення дозволять оцінювати темп розширення і затухання складних струминних течій, що настилаються на поверхні.

93–100

Математична модель робочого процесу у гідравлічному автомобільному амортизаторі

О.В.Узунов, І.В.Ночніченко

У статті представлена математична модель робочого процесу у гідравлічному амортизаторі, яка враховує особливості роботи в режимах “відбою ” та “стиснення ”, а також інерційну складову навантаження. Перевірка коректності та адекватності моделі показала можливість її використання для дослідження впливу параметрів та умов на експлуатаційні характеристики амортизатора.

100–111

Вплив транспортуючої здатності неоднорідного турбулентного потоку на загальні деформації відкритого русла

А.Д. Ковальов

Проведення досліджень процесу формування руслових та заплавних потоків під впливом гідротехнічних інженерних споруд, мостових переходів зокрема, є практично необхідним і на сьогоднішній час. Актуальність цієї проблеми обумовлена якістю завчасної оцінки наслідків від штучної зміни режиму річкових потоків. Рішення такого ряду теоретичних та прикладних задач тісно пов’язано зі структурою руслової турбулентності. Ці обставини послужили причиною проведення великої кількості експериментальних досліджень кінематичної структури турбулентного потоку, взаємозв’язків характеристик турбулентності з осередненими характеристиками потоку в лабораторних та природних умовах

112–117

Отримання рівняння для швидкості потоку у підмостовому руслі, що розмивається

С.Г.Ткачук, Ю.Б.Євсейчик, І.В.Башкевич

Виходячи із математичної моделі руслових деформацій, яка заснована на рівнянні балансу наносів, отримано диференціальне рівняння для швидкості потоку у підмостовому руслі з урахуванням його розмиву. Показано, що воно відноситься до класу однорідних квазілінійних рівнянь І порядку і може бути зведено до рівняння переносу. Отримано рішення відповідної задачі Коші.

117–121

Особливості проектування доріг в районах розповсюдження ярів

А.Я.Хом’як, С.К.Омельчук, І.Б.Щербан

В роботі розглядаються питання проектування доріг в районах розповсюдження ярів Проаналізовані методи водовідведення в яружній місцевості при різних варіантах розташування дороги відносно яру. Виконані та проаналізовані розрахунки фільтраційних витрат при перетині яру дорогою.

121–130

Час концентрації та максимальна витрата дощових стічних вод з прямокутних у плані басейнів стоку з лотком у нижній частині

В.М.Жук

У роботі представлено удосконалений метод гідравлічного розрахунку максимальної витрати та часу концентрації дощових стічних вод з прямокутних у плані басейнів стоку зі збірним лотком прямокутного поперечного перерізу, розташованим вздовж нижньої сторони басейна. Метод враховує взаємозв’язок між часом концентрації стічних вод та розрахунковою інтенсивністю дощу. Розроблено комп’ютерну програму для обчислення часу концентрації та розрахункової витрати дощового стоку залежно від значень вхідних параметрів.

130–137