Вісник Національного транспортного університету, Науково-технічний збірник,

Випуск 30, 2014, Частина 2: Серія«Економічні науки»

Назва статті

Автор(и)

Анотація

Стор.

Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в Україну

Н.К. Амеліна,
О.М. Тарануха

В статті проаналізовано розміри залучення прямих іноземних інвестицій в Україну за останні роки. Прямі іноземні інвестиції розглядаються в якості економічної стратегії, що приймається для інвестування нового виду діяльності. Наведені сильні та слабкі сторони України для країн-інвесторів. Об’єкт дослідження – прямі іноземні інвестиції в розвиток економіки країни.

Мета роботи – вивчення впливу інвестицій, дослідження та аналіз можливостей залучення інвестицій в Україну.

Збільшення потоків ПІІ в Україну останнім часом значно уповільнився. Це пов’язано, в першу, чергу із загальним економічним спадом і тяжкою економічною кризою в країні. Крім економічного спаду, неефективна та корумпована система, складність законодавства та його регулювання, неякісне виконання контрактів та погане управління являють собою важкі перепони для інвестування. І це, не вважаючи, на те, що країна має великий внутрішній ринок, сільськогосподарський потенціал, енергетичні та мінеральні ресурси та володіє стратегічним географічним положенням, що робить її центром транзиту в Європі. Основними перевагами України для здійснення інвестицій в її розвиток можна вважати те, що Україна є одним з найбільших ринків в Європі з 47 мільйонами споживачів та має найдинамічніше зростання ВВП в Європі. Крім того, Україна знаходиться на четвертому місці в світі, з точки зору фахівців у високотехнологічному секторі та має високий рівень освіти та дуже вдалу систему освіти. Але, не дивлячись на існуючі переваги, в Україні є й слабкі сторони. Це, перш за все, невелика кількість підтримки, що надається іноземним інвесторам за законом, слабкість національної нафтової компанії, фінансове становище і постійний ризик країни в нездатності сплачувати газові рахунок. Сюди ж можна віднести політичну нестабільність і збройні внутрішні конфлікти, високий рівень інфляції та корумпованість, низький рівень захисту інвестора. В цілому, Україна, на жаль не має стабільної політики по відношенню до іноземної інвестиційної допомоги. Непередбачуваність рішень іноді викликає здивування з боку країн-інвесторів. Все це зайвий раз підкреслює необхідність створення умов для залучення іноземних інвестицій в розвиток економіки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНВЕСТОР, ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ, ІНДЕКС ЗАХИСТУ ІНВЕСТОРА, ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ.

003-009

Електронне адміністрування ПДВ

Н.В.Антоненко,
В.С. Хоменко

В статті здійснено аналіз законодавчих змін на предмет недоліків, які можуть виникнути при функціонуванні системи електронного адміністрування ПДВ у майбутньому.

Об'єкт дослідження – проблеми електронного адміністрування податку на додану вартість.

Мета роботи – дослідити новий механізм, виділити певні проблеми, які можуть виникнути у зв’язку із впровадженням нових норм.

Метод дослідження – загальнонауковий метод теоретичного узагальнення, спостереження, абстрагування, формалізації, аналізу.

В результаті дослідження було виявлено, що Закон не дає чіткої відповіді на певні питання, містить неясності та потребує вдосконалення. Досліджуваний Закон має на меті кілька напрямів реформ, основні з яких полягають у наступному: 1) перехід від паперової до електронної звітності ПДВ; 2) автоматичне відкриття ПДВ-рахунків всім платникам ПДВ. Кожні нововведення мають як позитивні, так і негативні наслідки. Новий механізм оподаткування ПДВ буде складатися з трьох складових: по-перше, це – електронний реєстр податкових накладних, по-друге, в банку автоматично і безкоштовно будуть відкриті рахунки усім платникам ПДВ, по-третє, діятиме база даних митниці щодо інформації про імпорт та експорт товарів.

Реалізація даного закону потребує внесення змін та доповнень до цілого ряду нормативно-правових актів України та Податкового кодексу України. Кожні нововведення мають як позитивні, так і негативні наслідки. Досліджуючи новий механізм, ми виділили певні проблем, які можуть виникнути у зв’язку із впровадженням нових норм.

В статті доведено, що досить велика кількість запроваджених механізмів є позитивним кроком в сфері адміністрування ПДВ. Очікується, що інновація стане системним рішенням для контролю нарахування, сплати і відшкодування ПДВ.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДОКУМЕНТООБІГ, ЕЛЕКТРОННЕ АДМІНІСТРУВАННЯ, ПДВ РАХУНКИ, ЗАПРОВАДЖЕННЯ, НОВОВВЕДЕННЯ, МЕХАНІЗМ.

010-015

Актуальні проблеми реформування бюджетної системи України

Л.М. Бабич

В статті досліджено основні проблеми реформування бюджетної системи України та проаналізовано особливості формування доходів і використання видатків місцевих бюджетів.

Об’єкт дослідження – процесі формування і використання коштів зведеного бюджету України.

Мета роботи – розробка заходів щодо удосконалення механізмів формування і використання коштів на всіх рівнях бюджетної системи України.

Методи дослідження – аналітичний, структурних оцінок, балансовий.

Результати статті можуть бути використані при удосконаленні положень бюджетного законодавства України.

Прогнозні припущення – пошук оптимального поєднання економічних інтересів органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ, МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, ДОХОДИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ВИДАТКИ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, ЗВЕДЕНИЙ БЮДЖЕТ, МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ.

016-022

Зміст поняття «вартість підприємства»

В.В. Бойко,
Н.В. Любарська

В статті проведено аналіз підходів щодо визначення поняття «вартість підприємства» та запропоновано авторське визначення даного поняття.

Об’єкт дослідження – вартість підприємства.

Мета дослідження – визначення змістового аспекту поняття «вартість підприємства» шляхом усунення неоднозначності поглядів у його трактуванні.

Метод дослідження – порівняльний аналіз підходів до визначення поняття «вартість підприємства».

У статті визначено, що підприємство, як особливий вид товару, може розглядатись з позиції бізнесу або майнового комплексу. Запропоновано розглядати «підприємство» на базі цілісного майнового комплексу, здатного приносити вигоду його власникові.

Проаналізовано історичний аспект визначення категорії «вартість», що відображено у трудовій теорії,  теорії граничної корисності та теорії взаємодії попиту та пропозиції. Встановлено, що вартість може розглядатись як: суспільно-необхідні витрати, споживча цінність та рівноважна ціна.

Проведено порівняння між схожими за змістом поняттями «вартість», «ціна», «цінність», «корисність», що уточнює об’єктивну основу цього показника і дає можливість менеджерам використовувати його як критерій ефективності в сфері управління підприємством.

На основі зроблених висновків подано авторське визначення поняття «вартість підприємства»

Результати статті можуть бути впровадженні для управління підприємствами автомобільного транспорту на основі критерію вартості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: вартість, підприємство, бізнес, цінність, корисність, ціна.

023-029

Розробка системи заходів стабілізації гривні

І.В. Горобінська,
Ю.Ю. Зелінський

Cтаття присвячена розгляду питання стабілізації грошової одиниці України. Відсутність впровадження дієвих заходів грошово-кредитного регулювання матиме наслідком подальше знецінення грошової одиниці, поглиблення кризових явищ, погіршення рівня життя.

Об'єктом дослідження є національна валюта.

Мета дослідження – розробка системи заходів по стабілізації вітчизняної грошової одиниці на основі ліквідації або зменшення ризикових факторів, що погіршують становище гривні.

Методи дослідження – порівняльний та експертний аналіз, діалектичний метод, методи економічного, історичного, логічного та системного аналізу і синтезу.

В ході дослідження проаналізовано сукупність структурних та кон’юктурних факторів, які послабили становище національної грошової одиниці, розроблено програму заходів по запобіганню в майбутньому валютній нестабільності. Проведено оцінку поступового знецінення гривні протягом останніх років, проаналізовано наявні проблеми та поточний стан валютного і грошово-кредитного ринків. Запропонований план заходів стабілізації гривні має містити такі основні напрями по зміні системи економічних відносин для запобігання нестабільності національної валюти: зважена політика центрального банку, проведення структурних змін в економіці, боротьба з незаконним виводом коштів з країни, збалансування бюджету, відповідь на нові виклики у валютному регулюванні.

Висновки – забезпечення розвитку національної економіки авторами пов’язується із реалізацією системи заходів в кількох основних напрямках: регуляторній політиці Національного банку, бюджетній політиці держави, боротьбі з відтоком капіталів, проведенням структурних змін в економіці, системі валютного регулювання.

Ключові слова: національна валюта, грошова одиниця, девальвація, стабілізаційні заходи.

030-039

Стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств

Д.О. Джураєва

В статті виявлені ефективні стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств.

Об’єкт дослідження – процес управління конкурентоспроможністю підприємства.

Мета роботи – виявлення ефективних стратегій забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Методи дослідження – метод синтезу та аналізу, логіко-теоретичного узагальнення.

Виявлено, що на сьогодні відсутня єдина стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Результати аналізу праць, як зарубіжних так і вітчизняних вчених, дозволили виявити базові стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Ефективною є стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства, планування якої здійснюється на основі ієрархічного підпорядкування «зверху-вниз» з урахуванням зворотного зв’язку між учасниками різних рівнів прийняття управлінських рішень.

Результати роботи можуть бути використані для розробки ефективної стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства певного типу діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МЕХАНІЗМ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, КОНКУРЕНТНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, СТРАТЕГІЯ.

040-043

Міжнародні логістичні системи в умовах глобалізації.

Д.В. Дорошкевич, Є.М. Мокін

У статті проведений огляд та аналіз основних понять міжнародних логістичних систем та особливості їх функціонування в умовах глобалізації

Об'єкт дослідження – міжнародні логістичні системи.

Мета роботи – проаналізувати та виявити основні тенденції функціонування міжнародних логістичних систем в умовах глобалізації.

Метод дослідження – системний аналіз.

У сучасних умовах розвитку господарства для підприємств України виникає гостра необхідність звернути серйозну увагу на оптимізацію своєї діяльності, тому що в усі більшому ступені в країні вкорінюються принципи ринкової економіки, підсилюється конкуренція. У цьому контексті особливого значення набуває створення систем, що дозволяють підвищити ефективність управління матеріальними потоками, що поліпшує всю господарську діяльність. Резерви підвищення конкурентноздатності в сфері виробництва для багатьох українських підприємств, практично вичерпані. Тому необхідно більше уваги приділяти оптимізації процесів, пов'язаних зі сферою обігу. У цілому, цю проблему можна визначити як формування конкурентних переваг через скорочення логістичних витрат і поліпшення якості обслуговування на основі створення ефективно функціонуючих логістичних систем.

Успішно працююче підприємство в якості одного з аспектів своєї стратегічної діяльності обов'язково порушує питання про вихід на зовнішні ринки. Тим більше в епоху глобалізації світової економіки, що характеризується утворенням єдиного загальносвітового економічного простору й створенням єдиного ринку виробництва й розподіли матеріальних благ. Поява й швидкий розвиток міжнародних логістичних систем є проявом глобалізації, процесу, який самим прямим образом зачіпає економіку й господарську діяльність підприємств.

Результати статті можуть бути використані керівництвом транспортно-логістичних компаній.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкту дослідження – розробка інформаційно-методичної моделі функціонування логістичних систем.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЛОГІСТИКА, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, МІЖНАРОДНІ ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ.

044-050

Дослідження  цінової політики підприємств при задоволенні сезонного попиту на перевезення

К.Л. Железняк, О.О. Бакуліч

Об'єкт дослідження – автотранспортні  підприємства Миколаївської області заняті на сезонних перевозках зерна.

Мета роботи – дослідження особливостей формування ціни на сезонні перевозки як такі, що можуть розглядатись як нові послуги на ринку в конкретний період.

Метод дослідження – збір кількісних показників цінових пропозицій для  отримання вихідних даних та статистична їх обробка.

Результати статті та їх новизна. Зібрано статистичні дані про ціни на послуги по перевозці зерна в Миколаївській  області та по результатах статистичної обробки встановлені  кількісні  характеристики, які описують закономірність відхиленні ринкових цін від середніх. .

 Ступінь впровадження. На основі виконаних експериментальних досліджень  було запропоновано стратегію визначення цін на перевозку зерна для Миколаївського підприємства "Оріон-авто".

Взаємозв’язок з іншими роботами. Виконане дослідження виконано в рамках дослідження по моделюванню впливу ціни і якості на просування транспортних послуг на ринку

Рекомендації щодо використання результатів роботи. Результати проведеного дослідження слід використовувати при визначенні кількісних параметрів для визначення ціни при підготовці маркетингової стратегії при запровадженні нової послуги на ринку  для більш ефективної діяльності транспортного підприємства.

 Галузь застосування – підприємства транспортного комплексу.

Значущість роботи та висновки. Таким чином встановлено, що відхилення ціни на ринку нових послуг від середньої підкоряється експоненціальнїй функції. Такий висновок дає підстави для правильного формування ціни в конкурентній боротьбі. Такий підхід має явні ознаки новизни.

Перспективи подальшого розвитку у даному напрямку. Використання запропонованого підходу до вибору маркетингової стратегії підприємства в конкретних умовах підвищує його конкурентноспроможність та посилює конкурентні позиції. В подальшому планується проведення узагальнюючих оцінок для певних умов, що дозволить їх використовувати для більш широкого кола підприємств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МАРКЕТИНГ, ЦІНА, ТРАНСПОРТ, ПОСЛУГА, ПОПИТ, СТАТИСТИКА, СЕЗОННІСТЬ.

051-056

Фінансове забезпечення підприємств дорожнього господарства в умовах фінансової децентралізації

О.В. Жулин

У статті досліджено форми фінансового забезпечення дорожнього господарства та запропоновано механізм комплексного використання традиційних і альтернативних методів фінансування підприємств дорожньо-транспортного комплексу України в умовах фінансової децентралізації.

Об'єкт дослідження – фінансове забезпечення дорожнього господарства України.

Мета роботи – формування механізму фінансового забезпечення дорожнього господарства в сучасних кризових умовах та можливої фінансової децентралізації.

Метод дослідження – методи економічного, системного та порівняльного аналізу.

Результати та їх новизна –  у статті досліджено форми фінансового забезпечення дорожнього господарства та розроблено механізм його фінансування у сучасній кризовій ситуації та за умов децентралізації. Визначено, що дефіцит фінансових ресурсів на будівництво і експлуатаційне утримання автомобільних доріг зумовлений великою часткою боргових зобов’язань  у структурі витрат Дорожнього фонду України.  Тому, пропонується відмова від кредитної форми фінансування, а використання менш жорсткого методу, а саме: залучення бізнесу у фінансування дорожнього господарства України, шляхом реалізації державно-приватного партнерства. У розвинених країнах воно показало позитивний соціально-економічний результат для усіх зацікавлених сторін: держави, інвестора і користувачів автомобільних доріг. Водночас пропонується використання додаткових джерел і методів  наповнення доходної частини Дорожнього фонду. Розроблено пропозиції щодо удосконалення структури і механізму управління дорожнім господарством, що стане передумовою ефективної організації фінансів.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження – дослідження і адаптація світового досвіду фінансового забезпечення  будівництва, експлуатації та утримання автомобільних доріг допоможе сформувати ефективну модель фінансування дорожньо-транспортного комплексу в Україні, що стане передумовою його розвитку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, ДЕФІЦИТ, БОРГ, РОЗВИТОК.

057-065

Наукові аспекти формування туристського попиту

С.І. Іванчук

В статті описані основні аспекти формування туристського попиту як дефініції у призмі різних наукових підходів.

Об’єкт дослідження – туристський попит.

Мета роботи – дослідити визначення туристського попиту з точки зору п’яти наукових підходів – економічної теорії, психології, географії, соціології та екології та сформулювати авторське визначення туристського попиту.

Метод дослідження – аналіз та узагальнення.

При проведенні наукових досліджень щодо туристичного попиту, необхідно користуватися не тільки економічною наукою, але й ключовими позиціями психології та географії. Це пов’язано з різним уявленням про потреби туристів у науковців різних галузей. З точки зору психології, туристичний попит залежить від поведінки подорожуючих та їх мотивації. З точки зору географічної науки туристський попит  визначає загальну кількість людей, які подорожують чи бажають подорожувати, користуються відповідними послугами поза межами традиційного місця проживання та роботи

На основі проведеного дослідження в даній статі пропонується модель дефініції туристичного попиту, основана на перетині наукових думок з економічної теорії, психології, географії, соціології та екології з виділенням чинників, які здійснюють найбільший вплив на туристський попит.

Результати статті можуть бути використані підприємствами туристичної галузі.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка моделі еластичності туристичного попиту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:   ТУРИСТСЬКИЙ ПОПИТ, ДЕСТИНАЦІЯ, ВИДИ ТУРИСТСЬКОГО ПОПИТУ, ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ ТУРИСТСЬКОГО ПОПИТУ

066-072

Реалізація основних етапів виробничої стратегії автотранспортного підприємства

В.Ю. Ільченко

В статті розглянуті деякі аспекти реалізації виробничої стратегії автотранспортного підприємства.

Об’єкт дослідження – виробничий потенціал автотранспортного підприємства.

Мета роботи – підвищити ефективність використання виробничого потенціалу автотранспортного підприємства шляхом удосконалення деяких етапів реалізації його виробничої стратегії.

Методи дослідження – загальнонауковий метод теоретичного узагальнення, спостереження, абстрагування, формалізації, аналізу та синтезу.

В результаті дослідження було виявлено, що основні напрями маркетингової діяльності розроблені стосовно суб'єктів ринку в промисловості і їх не можна безпосередньо перенести на виробничу діяльність вантажних автотранспортних підприємств (АТП) з причини специфіки автомобільного транспорту. Для підвищення ефективності використання виробничого потенціалу АТП представлені етапи розробки та реалізації виробничої стратегії; запропонований алгоритм, що дозволяє управляти, як віком транспортних засобів, так і його кількістю в залежності від обраної виробничої стратегії розвитку; показані методи оцінки рівня задоволеності потреб споживачів.

Результати статті можуть бути застосовані для покращення використання виробничого потенціалу АТП, більш глибокого розуміння тенденцій розвитку ринку вантажних автоперевезень, існуючих потреб і запитів споживачів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ВИРОБНИЧА СТРАТЕГІЯ, АНАЛІЗ, МЕТОДИКА, ОЦІНКА.

073-081

Електронна звітність та «законні» її користувачі в умовах сучасного інформаційно-комунікаційного середовища

І.О. Карлова, О.І Поліщук

В статті визначено переваги та недоліки електронного способу подання звітності з окремим виділенням, на прикладі інших держав, можливого витоку інформації з інформаційних баз даних, які формуються контролюючими органами в умовах глобального інформаційно-комунікаційного середовища.

Об’єкт дослідження – звітність, що складають всі юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Мета роботи – виявлення загроз, які несе з собою електронна форма подання звітності підприємств і пошук пропозицій щодо їх усунення в умовах конфліктного інформаційно-комунікаційного середовища.

Електронна звітність значно полегшує роботу бухгалтерів, а також держслужбовців, проте не можна забувати про ті загрози які несе з собою глобальне комунікаційне  середовище, а також обмеження прав і свобод громадян на приватне життя. Необхідно залишати можливість альтернативного обліку і подання звітності для громадян. Це буде трохи дорожче, але можливо. В умовах створення гуманного навколишнього світу кожен сам повинен вибрати, що для нього краще, а не за нього це робити. Навколишній світ може здивувати в будь-який момент.

Результати статті можуть бути використані для усунення можливих недоліків автоматизованого подання звітності в режимі он-лайн.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОБЛІК, ЕЛЕКТРОННА ЗВІТНІСТЬ, ЦИФРОВИЙ ПІДПИС, ПОРЯДОК ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ, ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДИВИЩА.

082-089

Розвиток міжнародного економічного співробітництва в системі національної фінансової безпеки

Л.С. Козак, Є.В. Бондаренко, О.В. Федорук

В статті досліджено механізм міжнародного фінансового і технічного співробітництва України з державами та міжнародними організаціями, проаналізовано стратегічні напрями співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями й залучення міжнародної технічної допомоги, визначено загальні принципи міжнародного економічного співробітництва України з Міжнародним банком реконструкції та розвитку, Міжнародним валютним фондом, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Північною екологічною фінансовою корпорацією, Чорноморським банком торгівлі та розвитку, проаналізовано передумови надання макрофінансової допомоги Європейського Союзу, обґрунтовано необхідність розвитку міжнародного економічного співробітництва в системі національної фінансової безпеки як одного із пріоритетних завдань зовнішньоекономічної політики України.

Об’єкт дослідження – процес гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Мета дослідження – удосконалення механізму розвитку міжнародного економічного співробітництва в системі національної фінансової безпеки.

Методи дослідження – абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

В умовах подолання негативних наслідків світової фінансово-економічної кризи та необхідності відновлення економічного зростання співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями спрямовується на залучення додаткових фінансових ресурсів для реформування національної економіки, реалізацію пріоритетних системних та інвестиційних проектів. У сучасній системі міжнародних відносин ресурси міжнародних фінансових організацій, за умови їх ефективного використання, є важливим джерелом забезпечення реалізації пріоритетних проектів і завдань соціального та економічного розвитку, інструментом інституційних перетворень й міжнародної інтеграції. З метою стимулювання економічного розвитку першочергову увагу слід приділити залученню інвестицій і впровадженню інновацій, прискореному розвитку виробництва продукції з високою часткою доданої вартості, впровадженню у виробництво новітніх технологій, оновленню виробничих потужностей та інфраструктури.

Результатом залучення міжнародної технічної допомоги й економічного співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями зокрема має стати розвиток інноваційного вітчизняного виробництва та збільшення у структурі національної економіки частки високотехнологічних виробництв; підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг, покращення умов для їх доступу на зовнішній ринок; збільшення обсягу експорту високотехнологічної продукції та технологій; покращення індексу диверсифікації експорту; збільшення кількості вітчизняних підприємств, які взяли участь й перемогли в міжнародних конкурсних торгах на виконання робіт і надання послуг у рамках спільних з міжнародними фінансовими організаціями інвестиційних проектів; підвищення обсягу залучених сільськогосподарськими товаровиробниками кредитних ресурсів, рівня доходів і зайнятості сільського населення, конкурентоспроможності та якості сільськогосподарської продукції; підвищення рівня соціальної захищеності населення, якості надання соціальних послуг, енергоефективності й енергозбереження; удосконалення системи пенсійного забезпечення; підвищення рівня якості освіти; зростання частки профілактичної та первинної медичної допомоги в структурі послуг з охорони здоров’я; покращення діагностики, профілактики й лікування різноманітних захворювань; підвищення рівня правового захисту громадян і суб’єктів господарювання; гармонізація національного законодавства у сфері демократії, захисту прав людини та верховенства права з європейськими стандартами, включаючи забезпечення гендерної рівності.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – удосконалення механізму гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Ключові слова: міжнародне економічне співробітництво, система національної фінансової безпеки, міжнародні фінансові організації, Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародний валютний фонд, Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк, Північна екологічна фінансова корпорація, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, міжнародна технічна допомога, Фонд Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля,  макрофінансова допомога Європейського Союзу.

090-103

Графоаналітичний метод оцінки інноваційного потенціалу підприємства

О.В. Комчатних

В  статті  визначено місце інноваційного потенціала в загальному потенціалі підприємства, запропоновано  перелік показників та методологію його оцінки.

Об'єкт дослідження – інноваційний потенціал промислових підприємств.

Мета  роботи  –  розробка принципових підходів до визначення сутності та оцінювання інноваційного потенціалу промислового підприємства на основі комплексної розробки теоретичних, методичних і практичних питань забезпечення інноваційної діяльності підприємств.

Метод дослідження – Аналіз і синтез поняття інноваційного потенціалу підприємства.

Інноваційний потенціал – це підсистема цілісної системи (загального підприємницького потенціалу), в якій він взаємообумовлено взаємодіє з іншими потенціалами підприємства і саме вони формують і утворюють його рівень. Тобто, з одного боку інноваційний потенціал входить до складу кожного з елементів загального підприємницького потенціалу, з іншого боку, кожна зі складових потенціалу підприємства забезпечує його інноваційну складову.

Узагальнивши наявний досвід у теорії і практиці щодо оцінки інноваційного потенціалу підприємства, ми пропонуємо здійснювати його діагностику за допомогою системи показників за наступними напрямками: виробничо-технологічним, кадровим, фінансово-економічним, науково-технічним, організаційно-управлінським та маркетинговим.

Для наочності аналізу вважаємо за доцільне  використати графоаналітичний підхід, який вбачаємо в побудові багатокутника інноваційного потенціалу підприємства на відповідній діаграмі.

Результати  статті  можуть  бути  використані для оцінки інноваційного потенціалу промислових підприємств і розроблення напрямків для підвищення його рівня.

Прогнозні  припущення  щодо  розроблення  –  наведений перелік показників і методологія можуть можуть бути змінені чи доповнені в залежності від сфери застосування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЯ, ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ.

104-110

Дорожня галузь в економіці України: принцип взаємодоповнення і взаємодії

О.С. Левіщенко

В статті проведено поглиблений аналіз взаємозалежності економіки та ефективного функціонування дорожнього господарства країни.

Недофінансування галузі призводить до зношення існуючої дорожньої мережі та лише часткової розбудови нових автомобільних доріг. Транспортно-експлуатаційний стан переважної більшості автомобільних доріг України не відповідає сучасним вимогам за міцністю та рівністю і потребує покращення відповідно до соціально-економічних потреб держави і суспільства. Через недостатнє фінансування порушуються міжремонтні нормативні терміни, не має можливості здійснити технічне переоснащення дорожньої галузі, широко запровадити нові технології, машини, механізми, матеріали і конструкції.

Залежність дорожнього господарства від розвитку економіки країни очевидна. Відомо, що інтегральним показником економічного благополуччя є ВВП. Але якраз розрахунок прямого впливу автодоріг на зростання ВВП просто відсутній. Причини дві, і обидві об'єктивні.

Першадвоїста економічна природа інфраструктури, яка не виробляє матеріальних цінностей, а продукує послуги у вигляді загальних, більш сприятливих умов життєдіяльності і господарювання. Друга причина, по якій відсутні розрахунки прямого впливу доріг на зростання ВВП – синергетика інфраструктури в цілому, і автодоріг зокрема.

Тому існує певна «зона» законодавчих рішень з фінансування транспорту, нижче яких опускатися не можна, так як це призводить до різкого спаду економіки, а вище підніматися не слід, оскільки недофінансування інших галузей також призведе до негативних наслідків.

Об’єкт дослідження – дорожня галузь як складова економіки України.

Мета статті – дослідити взаємозалежність дорожньої галузі і економіки країни в цілому.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДОРОЖНЯ ГАЛУЗЬ, АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ЕКОНОМІКА, ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

111-115

Оцінка ефективності виробничого процесу підприємств автосервісу

Л.О. Литвишко, Н.В. Васьківська

В статті запропоновано метод оцінки ефективності виробничого процесу на підприємствах автосервісу.

Об’єкт дослідження – виробничий процес на підприємствах автосервісу.

Мета дослідження – узагальнення наукових пошуків та аналіз вже існуючих тенденцій у виробничому процесі підприємств автосервісу, визначення ефективності виробничого процесу на підприємствах автосервісу.

Метод дослідження – аналіз науково-теоретичних напрацювань у даній галузі.

Організація ефективного виробничого процесу на сучасних автосервісних підприємствах – це складний процес в якому повинні бути враховані багато факторів. Серед них основні тенденції розвитку ринку послуг автосервісу в Україні: стрімке зростання числа автотранспортних засобів, серед яких є багато машин, як вітчизняного так і іноземного виробництва зі значним строком використання, загальна тенденція до росту об’ємів надання послуг; збільшення долі ремонтних робіт в порівнянні з профілактичними. Наявність цих тенденцій свідчить про необхідність створення оптимальних умов для прискореного розвитку ринку автосервісних послуг. Також до факторів, які необхідно враховувати відносяться такі недоліки автосервісу: низький рівень виробничо-технічної бази більшості СТО, недосконала система забезпечення запасними частинами, великий об’єм послуг, який надається тіньовим сектором економіки, низький рівень інформаційного забезпечення автосервісних підприємств та ін. Подальші дослідження і практичні дії у напрямку збільшення ефективності виробничого процесу надання автосервісних послуг повинні враховувати новітні досягнення в цій галузі, і організовувати їх найширше втілення в практику.

Результати статті можуть бути враховані при організації виробничого процесу на сучасних автосервісних підприємствах для підвищення його ефективності.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту дослідження – пошук оптимальних шляхів організації виробничого процесу, підвищення його ефективності та розробка методів її оцінки.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОСЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ПОСЛУГИ, ПОПИТ, СПОЖИВАЧІ.

116-123

Формування фінансових ресурсів підприємств транспорту

Я.Я. Назаренко

В статті досліджені особливості формування фінансових ресурсів підприємств транспортної галузі.

Об’єкт дослідження – теоретичні аспекти формування фінансових ресурсів підприємств транспорту.

Мета роботи – дослідження та визначення ролі фінансових ресурсів підприємств пасажирського транспорту та формування  раціональної структури джерел фінансових ресурсів для продуктивного та сталого функціонування підприємства

Метод дослідження – узагальнення фундаментальних робіт вітчизняних та зарубіжних учених економістів в системі формування фінансових ресурсів, діалектичний підхід, фундаментальні положення економічної теорії, системно-логічний підхід до дослідження економічних явищ і процесів.

Сьогодні у більшості  підприємств нашої країни спостерігається нестача фінансових ресурсів для фінансування своєї діяльності. Особливо гостро їх брак відчувається у період фінансових криз, коли підприємство не може забезпечити фінансування своєї діяльності та своїх зобов’язань. Під фінансовими ресурсами зазвичай розуміють грошові кошти підприємства, які перебувають у його розпорядженні на постійній або тимчасовій основі. Формування фінансових ресурсів здійснюється за рахунок власних та прирівняних до них коштів, а також залучених джерел. До власних джерел фінансових ресурсів відносять: статутний капітал, амортизаційні відрахування, стійкі пасиви, цільові внески трудового колективу, доходи та прибутки підприємства від своєї діяльності. У разі нестачі власних та прирівняних до них коштів для фінансування своєї діяльності підприємство може залучати зовнішні, боргові фінансові ресурси.  Залучені фінансові ресурси підприємства формуються за рахунок отриманих кредитів, пайових та інших внесків, коштів мобілізованих на фінансових ринках.

              В умовах економічних криз та хронічної нестачі фінансових ресурсів для забезпечення поточної діяльності підприємствам транспорту необхідно особливо ретельно підходити до процесу формування фінансових ресурсів. Під час їх формування доцільно враховувати не лише зовнішні фактори та особливості існуючої економічної ситуації, а й чинники, які пов’язані з особливостями функціонування підприємств транспорту та надання транспортних послуг, здійснювати ретельний контроль за процес їх розподілу та використання.

Результати статті можуть бути упровадженні в роботі служб підприємств транспортного комплексу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕСУРСИ, ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ, ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ, ПІДПРИЄМСТВО ТРАНСПОРТУ.

124-130

Результати експериментального впровадження контролінгу в умовах підприємства

К. К. Софійчук

У статті викладені результати експериментальної реалізації розроблених моделей контролінгу. Визначені експериментальним шляхом основні внутрішні та зовнішні загрози підприємства.

Об’єкт дослідження – процес реалізації фінансової стратегії підприємства.

Предмет дослідження – виявлення та кількісна оцінка впливу загроз середовища підприємства на контрольні точки реалізації фінансової стратегії.

Метою дослідження є експериментальне впровадження моделей контролінгу для виявлення найбільш ймовірних та небезпечних загроз підприємства та оцінка їх впливу на контрольні точки стратегії.                   

Методи дослідження – метод експертного оцінювання та метод аналізу ієрархій.        Необхідність впровадження контролінгу зумовлена недосконалістю діючих управлінських систем своєчасного реагування на зміни у середовищі. Для превентивного виявлення та аналізу загроз середовища підприємства у процесі реалізації фінансової стратегії була розроблена модель експертного виявлення найбільш ймовірних та небезпечних загроз та модель кількісної оцінки впливу загроз на контрольні точки. Для апробації цих моделей було проведено експеримент на автотранспортному підприємстві, у процесі якого були виявлені найбільш ймовірні та небезпечні загрози внутрішнього та зовнішнього середовищ, що впливають на реалізацію стратегії. Отримані загрози були включені до векторів небезпечних внутрішніх та зовнішніх загроз. Елементи цих векторів загроз були оцінені за допомогою моделі кількісної оцінки, що заснована на методі аналізу ієрархій. За результатами проведеної оцінки було визначено кількісний вплив кожної окремої загрози на стратегію та розроблений перелік корегуючих превентивних впливів на стратегію.             

Результати експериментального дослідження були використані у практичній діяльності транспортного підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОНТРОЛІНГ, ЕКСПЕРТНА МОДЕЛЬ, МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ, ЗАГРОЗИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

131-141

Застосування зарубіжного досвіду формування споживчого кошика у підвищенні якості життя українця

Н.П. Теслюк, І.В. Горобінська

Стаття присвячена розрахунку «споживчого кошика», що відповідав би реальним умовам проживання. Дослідження проводилося на прикладі середньостатистичної сім’ї, що складається з двох працюючих дорослих середнього віку та однієї дитини – школяра.

Об’єктом дослідження виступає методика розрахунку споживчого кошика товарів і послуг.

Мета дослідження – розробка практичних рекомендацій щодо оптимізації структури споживчого кошика на основі розрахунку реального рівня прожиткового мінімуму відповідно до європейських стандартів життя та обґрунтування необхідності зміни методики визначення розміру прожиткового мінімуму для забезпечення максимальної відповідності стандарту реальній вартості споживчого кошика товарів та послуг.

Методи дослідження – порівняльний та експертний аналіз, діалектичний метод, методи економічного, історичного, логічного та системного аналізу і синтезу.

В ході дослідження проаналізовано різні підходи і методики щодо формування прожиткового мінімуму, проведено порівняльну характеристику «споживчого кошика» в Україні та інших країнах, вивчено досвід зарубіжних країн щодо формування «споживчого кошика» та зроблено висновки щодо невідповідності методики його формування в Україні європейським стандартам життя. В роботі розроблена оптимальна структура «споживчого кошика» відповідно до європейських стандартів життя та розраховано реальний рівень мінімальних доходів, який має забезпечити людині гідні умови проживання і праці.

Висновки – історичний аналіз європейських країн свідчить, що одним із ефективних інструментів виходу з економічної та соціальної кризи є саме збільшення доходів населення. За рахунок збільшення споживання товарів та послуг відбувається стимулювання виробництва, що призведе до економічного зростання країни. Необхідно підвищити суму мінімальної заробітної плати, спираючись на обґрунтований розрахунок статей витрат в методиці формування споживчого кошика з урахуванням реальних цін в економіці країни.

Ключові слова: якість життя, споживчий кошик, прожитковий мінімум, мінімальна заробітна плата.

142-148

Підвищення ступеня реалізації стратегії підприємства автосервісу на основі удосконалення системи контролінгу

В.В. Червякова

Стаття присвячена обґрунтуванню взаємозв’язку між рівнем зрілості контролінгу та ступенем реалізації стратегії на підприємстві автосервісу.

Об’єкт дослідження – процес реалізації стратегії підприємства автосервісу.

Мета роботи – обґрунтування взаємозв’язку між рівнем зрілості контролінгу та ступенем реалізації стратегії на підприємстві автосервісу.

Методи дослідження – узагальнення, абстрагування, аналіз, синтез, графічні.

Для оцінювання ступеня реалізації стратегії підприємства автосервісу пропонується розрахункове значення показника реалізації стратегії оцінити за спеціально розробленою шкалою. Запропоновано шкалу для оцінювання рівня зрілості контролінгу на підприємстві автосервісу за ступенем реалізації стратегії. Охарактеризовано ступені реалізації стратегії в залежності від градації значень показника реалізації стратегії та рівнів зрілості контролінгу на підприємстві автосервісу.

Отримані результати дослідження можуть застосовуватись для діагностики ефективності реалізації стратегії підприємства, визначення напрямків і необхідних заходів щодо удосконалення системи контролінгу, а також виявлення і реалізації резервів підвищення ступеня реалізації стратегії підприємства автосервісу для забезпечення його довгострокового успішного функціонування в умовах високої мінливості сучасного економічного середовища.

Ключові слова: контролінг, підприємство автосервісу, ступінь реалізації стратегії, Модель зрілості контролінгу, ефективність системи управління.

149-157

Нові напрями підвищення інвестиційної привабливості вкладення міжнародних інвестицій в економіку Латвії

О.А. Чупайленко, Н.Ю. Беро

В статті виявлені проблеми підвищення привабливості міжнародних інвестицій в Латвійську економіку. Розглянуті досвід Іспанії і Болгарії у підвищення міжнародної інвестиційної привабливості в цих країнах за рахунок підвищення привабливості вкладення інвестицій в нерухомість в обмін на надання тимчасового дозволу на проживання, пільгового оподаткування, спрощення процесу оформлення та скорочення термінів надання постійного місця проживання. Розглянемо можливість використання цього досвіду у Латвії.

Об’єкт дослідження – ринок міжнародних інвестицій в Латвійську економіку.

Мета роботи – розробка напрямів підвищення привабливості міжнародних інвестицій в Латвійську економіку.

Метод дослідження – статистичний аналіз показників привабливості міжнародних інвестицій.

Дослідження показали, що використовуючи міжнародний досвід, насамперед Іспанії і Болгарії, можна підвищити привабливість міжнародних інвестицій в Латвійську економіку. Аналіз умов отримання виду на проживання з допомогою методу ключових факторів успіху дозволяють зробити висновок, що Латвія може втратити переваги перших років надання виду на проживання за умовами інвестицій в нерухомість. Вперед можуть вийти Іспанія та Болгарія за рахунок спрощення умов отримання виду на проживання. Основними напрямками підвищення міжнародної інвестиційної привабливості вкладення інвестицій в нерухомість в обмін на надання тимчасового дозволу на проживання в Латвії можуть бути: пільгове оподаткування, спрощення процесу оформлення та скорочення термінів надання постійного місця проживання. Важливими факторами залишаються важкі умови надання громадянства, в тому числі – знання латиської мови для отримання громадянства.

Результати статті можуть бути використані не тільки у Латвії для залучення міжнародних інвестицій, але і в умовах ринкового розвитку України.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – дослідження шляхів залучення міжнародних інвестицій в економіку України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ, НЕРУХОМІСТЬ, ВИД НА ПРОЖИВАННЯ, ПІЛЬГОВЕ ОПАДАТКУВАННЯ.

158-169

Геоекономічні виміри світової фінансової кризи

Г.Ф. Бойко, Н. В. Дулеба, Д. А. Бабина

Визначення наслідків світової фінансової кризи та перспектив виходу з неї потребує окремого дослідження. Загальні втрати від падіння фондових ринків за рік (серпень 2007 – серпень 2008) становили 16 трлн доларів США. Рецесія, яка зачепила найбільш розвинуті країни та глобальну економіку загалом, призвела до скорочення світового ВВП у 2008 р. на 2%, тобто майже на 1,5 трлн доларів США.

Західна Європа вийшла з рецесії в другому кварталі 2013 року. Світовий ВВП зріс на 1,5 відсотка в 2014 і очікується його рівень 1,8 відсотка в 2015 році. Підвищення світового ВВП намітилося у 2010 році, що відбулося насамперед за рахунок країн, де формуються нові ринки. У першу чергу йдеться про Китай, Індію, Бразилію, які в нинішній ситуації набувають статусу головних локомотивів світового економічного розвитку, що означатиме в перспективі поступове переміщення економічних центрів в інші регіони світу з відповідними змінами в структурі та географії глобального ВВП, міжнародної торгівлі, інвестицій, фінансових ресурсів, міграції робочої сили.

Глобальні перспективи ПІІ є досить оптимістичними. ТНК можуть поступово відновити інвестиційні плани, хоч і помірковано. Тим не менш, зростання 2013-2014 рр. не дозволяє досягти рівня економічної активності 2008 р. у провідних промислових районах.

Основними сферами впливу антикризової політики урядів є грошово-кредитна політика, бюджетно-податкова політика, підтримка населення, банківської системи, реального сектора економіки. Механізм застосування та набір антикризових інструментів у кожній з країн світу відрізняється масштабами, спрямованістю, ранжируванням за пріоритетами тощо.

Світова економіка продовжує розширюватися протягом 2014 - 2015 років помірно і нерівномірно. Відновленню світової економіки також перешкоджають ряд несподіваних потрясінь, таких як підвищені геополітичні конфлікти в різних регіонах світу (в тому числі в Україні). Зростання світового валового продукту оцінюється в 2,6 % в 2014 році, що є трохи краще, ніж зростання на 2,5 % у 2013 році, але нижче ніж прогнозований рівень в 2,9%.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СВІТОВА ЕКОНОМІЧНА КРИЗА, СВІТОВА ЕКОНОМІКА, АНТИКРИЗОВА ПОЛІТИКА, ГЛОБАЛЬНА КРИЗА, ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА

170-176

Тіньова економіка та її вплив на економічну безпеку країни

Г. Ф. Бойко, Н. В. Дулеба, І. О. Левицька

Діюча в Україні система оподаткування має суттєві недоліки, серед яких, передусім, слід відмітити нестабільність податкового законодавства, часті зміни об’єктів оподаткування і правил розрахунку податків, велику кількість податкових пільг, що в сукупності порушує принципи рівності і справедливості цього процесу.

Для зменшення масштабів ухилення від сплати податків слід вдосконалити податкове законодавство; підвищити рівень податкової культури та податкової дисципліни; посилити боротьбу з корупцією; ефективно використовувати податкові надходження. Максимальне залучення до національної економіки коштів, які можуть бути отримані від детінізації економіки та легалізації доходів, прихованих від надмірного оподаткування, у тому числі, вивезених за кордон, можливе лише у випадку послідовної реалізації державою комплексу заходів, серед яких:

1. Створення умов для легалізації зайнятості.

2. Сприяння розвитку банківської системи та забезпечення ефективної діяльності фінансових ринків.

3. Скорочення рівня монополізації виробництва й розвитку конкурентного середовища.

4. Підвищення ефективності державного нагляду та контролю за підприємницькою діяльністю шляхом застосування економічних механізмів майнової відповідальності з одночасним обмеженням повноважень державних регуляторних органів щодо адміністративного втручання в господарську діяльність підприємств.

5. Забезпечення прозорості в діяльності виконавчої влади.

6. Розробка з урахуванням світового досвіду відповідного правового забезпечення процесу, легалізації амністії доходів, отриманих внаслідок приховування від надмірного оподаткування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: тіньова економіка, ухилення від сплати податків, масштаб тіньового сектора економіки, корупція, наслідки тінізації економіки

177-182

Модель постачання вантажу «точно в строк», яка враховує тривалість окремих операцій виконання замовлення

В. О. Хаврук, С.В. Пустовойтенко

В статті розглядається питання управління запасами на основі моделі постачання товарів «точно в строк». Модель представлена у вигляді функціонального циклу, що включає п’ять операцій: передача замовлення, обробка замовлення, комплектування замовлення, транспортування, доставка споживачеві.

Об’єкт дослідження – система постачання матеріальних ресурсів.

Мета роботи – визначення параметрів математичної моделі постачання товарів «точно в строк», з’ясування закономірностей і законів розподілу часу виконання операцій постачання.

Метод дослідження – аналіз процесу постачання, формалізація і статична обробка даних тривалості операцій функціонального циклу постачання.

Встановлено, що основним параметром математичної моделі постачання «точно в строк» є середній час функціонального циклу, при якому витрати на виконання операцій будуть мінімальними. З’ясовано, що щільності розподілу часу виконання операцій постачання асиметричні та відрізняються від нормального закону – в якості закону розподілу прийнято закон розподілу Релея.

Приводиться методологія розрахунку основних параметрів моделі постачання «точно в строк», а саме: середнього значення часу виконання кожної операції та часу виконання замовлення в цілому, а також дисперсій розподілу та середньоквадратичних відхилень тривалості операцій постачання.

Обґрунтовано доцільність встановлення тривалості постачання, що не перевищує 14 днів, при оптимальній тривалості 10 днів.

Результати статті можуть бути використані для розробки та запровадження системи постачання матеріальних ресурсів «точно в строк» будь-якими суб’єктами господарської діяльності, зокрема автосервісними підприємствами.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук оптимальних способів доставки матеріальних ресурсів з мінімальними строками постачань та розширення мережі надійних постачальників.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОМОБІЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ, ДИСПЕРСІЯ, ЗАМОВЛЕННЯ, ЗАПАС, ПОСТАЧАННЯ, ОПЕРАЦІЯ, РОЗПОДІЛ РЕЛЕЯ, СЕРЕДНЬОКВАДРАТИЧНЕ ВІДХИЛЕННЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ЦИКЛ.

183-192