Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки».
Науково-технічний збірник. Випуск 1 (37), 2017

ЗМІСТ

Андрусенко О.М. Нелінійне згинання бурильних колон в циліндричних порожнинах вертикальних свердловин 3

Бакуліч О.О., Самойленко Є.С. Точність оцінки при розрахунку концентрації забруднюючих
речовин у вуличному каньйоні
 13

Березняцкий В.В. Класифікація бізнес - процесів автосервісних підприємств 21

Боровий М.О., Гололобов Ю.П., Ісаєнко Г.Л., Надточій А.Б., Ніколаєнко А.В. Електропровідність
на постійному струмі політипів кристалів TlInS2
 26

Бугрик О.В. Перспективи використання біодизельних палив, отримуваних утилізацією відходів харчової промисловості в двигунах колісних транспортних засобів 35

Ващіліна О.В. Технічні аспекти проблем глибокого буріння 42

Воркут Т.А., Білоног О.Є., Цимбал Н.М., Третиниченко Ю.О. Управління аналітичними проектами організаційного розвитку із урахуванням варіабельності процесів  48

Глазунов С.М. Задачі моделювання нештатних ситуацій процесів глибокого буріння  56

Говорун А.Г., Симоненко Р.В., Колобов К.С., Шиманський С.І. Удосконалення газової паливної апаратури двигуна автомобіля при роботі на стисненому природному газі  63

Годованюк П.Д. Фактори, які визначають ефективність експлуатації автотранспортних засобів  68

Грищук  О.К., Кравчук П.М., Оверченко Ю.М. Щодо можливості переобладнання колісного транспортного засобу у електромобіль   74

Гуляєв В.І., Мозговий В.В., Гайдайчук В.В., Заєць Ю.О., Шевчук Л.В. Деякі закономірності термопружного деформування асфальтобетонного покриття дороги 80

Гутаревич Ю.Ф., Тріфонов Д.М., Сирота О.В. Дослідження паливної економічності та екологічних показників автомобіля ЗАЗ-1102 при роботі в режимі прогріву в дорожніх умовах 93

Гутаревич Ю.Ф., Шуба Є.В. Особливості робочого процесу бензинового двигуна за роботи
з добавкою водневмісного газу до повітряного заряду
101

Дмитриченко М.Ф., Білякович О.М., Глухонець А.О. Динаміка формування товщини мастильного шару в умовах локального контакту  109

Дмитриченко А.М., Дмитрієв О.М., Ігнатенко Д.О., Цимбал Н.М. Організаційне проектування
в діяльності суб’єктів господарювання в галузі транспорту 
 116

Добровольський  О.С., Ступак Н.С. Доцільність переведення автомобільного парку
на газове паливо
 124

Довбій В.Ю., Лужанська Н.О. Інформаційне забезпечення процесу транспортно-експедиторського обслуговування  133

Жданюк В.К., Воловик О.О. Порівняльні дослідження стійкості крупнозернистих
асфальтобетонів до утворення колії
 139

Іщенко Р.М. Викладання фізики в технічних університетах України на сучасному етапі  147

Ковбасенко С.В., Петренко В.Г., Гутаревич С.Ю., Голик А.В. Переобладнання дизеля в газодизель,
як можливість розширення паливної бази автомобільного транспорту
 154

Корпач А.О., Філоненко О.Д. Поліпшення паливної економічності автомобіля в умовах
експлуатації використанням добавок водневмісного газу
 161

Косарчук В.В., Кульбовський І.І., Агарков О.В. Аналіз умов роботи
високонавантажених фрикційних пар відповідальних вузлів і агрегатів
залізничного транспорту в експлуатаційних режимах
 169

Коцюба І.Г., Лико С.М., Лук’янова В.В. Екологічна логістика накопичення твердих побутових відходів міста Житомира  176

Куницька О.М., Джигир В.А. Використання методу аналітичної ієрархії (методу Сааті) для визначення місця розташування складського комплексу 183

Куницька О.М., Приходько Д.Р. Проблеми управління ланцюгами постачань при збільшенні рівнів учасників  189

Кухтик Н.О. Прогрів  каталітичного нейтралізатора після запуску холодного двигуна і його вплив
на ефективність нейтралізації забруднюючих речовин
195

Лебедь В.В., Кунда Н.Т. Системный подход к управлению жизненным циклом проектов перевозки грузов  203

Лепський В.В. Концептуальна модель та термінологічний базис інтегрованого управління
медичними закладами
209

Лісовал А.А., Свистун Ю.А., Штрибець В.В.  Структура та етапи розробки математичної моделі системи автоматичного керування двигуна   220

Марков О.Д. Розвиток автосервісу в інвестиційно непривабливих регіонах за рахунок  сучасних інформаційно-аналітичних та маркетингових технологій 228

Марков О.Д. Фактори, що впливають на  продуктивність розумової праці у сфері послуг
(на прикладі автосервісу)
236

Марчук О.В., Гнєдаш С.В., Левківський С.А. Чисельно-аналітична модель розрахунку вимушених коливань волокнистих порожнистих валів з урахуванням дисипації енергії  245

Матейчик В.П., Волков В.П., Грицук І.В., Цюман М.П.  Дослідження паливної економічності та екологічних показників транспортного засобу з комбінованою системою прогріву  255

Мейш В.Ф., Мейш Ю.А. До визначення пружних коефіцієнтів системи циліндрична оболонка – ґрунтове середовище при динамічних навантаженнях 269

Мельниченко О.І., Магомаєв Ю.М. Аналіз cтану забезпечення безпеки на автомобільному
 транспорті
 275

Мусатенко О.В. Проектування моноцентричної структурно-технологічної схеми розподільчої системи постачання товарів 282

Мустяца О.Н., Гордієнко В.П., Ковальова Г.М. Отримання нанокомпозитів сумісним
диспергуванням поліетилену і карбідів металів та їх фізико-механічні властивості
 290

Овчинніков Д.В. Біоетанол як моторне паливо: переваги і недоліки 300

Онищенко А.М., Худолій С.М., Гаркуша М.В., Лещук О.М. Прогнозування та оцінка залишкових деформацій асфальтобетонного покриття з використанням методу скінченних елементів 308

Петрик А.В. Особливості функціонування інфраструктури транспортних вузлів за умови стохастичного характеру надходження вимог на обслуговування 321

Поляков В.М., Разбойніков О.О. Визначення рівнодіючої сил взаємодії автомобільного колеса
з нерівною поверхнею дороги
 329

Посвятенко Е.К., Посвятенко Н.І. Фредерік Тейлор – інженер та теоретик автомобільного
конвейєра
 339

Прокудін Г.С., Ремех І.О., Чупайленко О.А., Майданик К.О., Пилипенко Ю.В. Ефективність застосування системи тягових плечей в міжміських перевезеннях  346

Савчук С.О. Визначення просторової видимості на автомобільних дорогах 358

Сахно В.П., Іванушко О.М. Вплив умов експлуатації та системи технічного обслуговування
і ремонту на технічний стан автотранспортних засобів
363

Сахно В.П., Савостін-Косяк Д.О. Форми організації моніторингу технічного стану транспортних засобів 373

Сохань В.В. Метод оперативного управління в дорожньому будівництві 381

Степанов О.В. Стендові дослідження систем активної безпеки автотранспорту 386

Фомін О.В., Сапронова С.Ю., Кочешкова Н.С., Фомін В.В. Аналіз випробувань модернізованих спеціалізованих вагонів-хоперів для окатишів та агломерату моделі 20-9749  392

Хабутдінов Р.А. Інженерно-економічна методологія інноваційно-технологічного та ресурсозберігаючого відтворення автотранспортних послуг 402

Хмельов І.В., Гусєв О.В., Піцик М.Г. Метод оцінки транспортно-технологічної якості автобусів 410

Хрутьба В.О., Спасіченко О.В. Особливості організації перевезень на міських маршрутах
м. Києва за  еколого-економічним показниками
 416

Цюман М.П., Шевчук І.О., Артеменко Р.В., Бориско С.Г. Дослідження паливної
економічності та екологічних показників двигуна з іскровим запалюванням
під час використання спиртовмісного палива
 424

Шарай С.М., Ященко В.М., Бабина Д.А. Використання кластеризації та ІТ-технологій
для збільшення транзитних вантажопотоків територією України 434

Шевченко О.О. Застосування присадок, їх види та класифікація  441

Шевчук Л. В. Аналогія динаміки кочення еліпсоїдного долота й обертання кельтських каменів 446

Ширяєва С.В., Даньківська К.І. Визначення параметрів транспортних вузлів  452

Ширяєва С.В., Свірін Д.О. Дослідження логістичних ланцюгів постачань при виконанні
міжнародних автомобільних перевезень вантажів
 459

Шлюнь Н.В. Біфуркаційне випинання бурильних колон в криволінійних свердловинах           467