Науково-технічний збірник ВІСНИК Національного транспортного університету.

Серія «Технічні науки» Випуск 1 (40), 2018

Аль-Амморі Х.А., Дегтярьова А.О., Клочан А.Е. Статистична оцінка технологічної складності особливих випадків в польоті по зведенню аварійних контрольних карт

3

Андрусенко О.М., Глазунов С.М. Мінімізація сил опору руху бурильної колони  в точках розриву кривини осі свердловини

13

Баранов Г.Л., Комісаренко О.С. Технологія інтеграції гетерогенних процесів моделювання формотворення матеріалів для майбутніх транспортних систем

24

Баранов Г.Л., Міронова В.Л., Нікітіна О.С. Конструктивне комплексне моделювання інтелектуальних маневрених транспортних засобів

34

Березняцький В.В. Використання тактики тварин з пошуку їжі як моделі вибору оптимального варіанту рішень комбінаторних задач

45

Боровий М.О., Гололобов Ю.П., Ісаєнко Г.Л. Особливості теплового розширення політипів кристалів TlInS2 в інтервалі температур Т=180 – 300 К

53

Вікович І.А., Дмитриченко М.Ф. Обґрунтування спрощеного аналітичного методу визначення величини горизонтальної сили удару рідини об стінки рухомої прямокутної ємкості

63

Вірста Л.В., Лук’янова В.В., Хрутьба А.С. Збереження і збалансований розвиток лісів Прикарпаття

73

Гавриленко О.В., Гетьманенко О.В. Оптимізація пошуку текстових даних за рахунок попередньої обробки вхідних даних

82

Горбунович І.В., Левківська Л.В. Вивчення проблеми виявлення критичних режимів функціонування бурильних колон у вертикальних та криволінійних свердловинах

90

Гуляєв В. І., Шевчук Л.В., Куцман О.М. Сезонний перерозподіл полів напружень в конструкціях шаруватих покриттів доріг під дією транспортних навантажень

98

Гутаревич Ю.Ф., Карев C.В., Ющенко М.М. Удосконалення комбінованого методу регулювання потужності сучасного бензинового двигуна

105

Заєць Ю.О. Про механізм термопружного розшарування дорожніх покриттів при добових змінах в них полів температури

114

Івохін Є.В., Аджубей Л.Т. Оптимізація розподілу потужностей каналів передачі даних на основі алгоритму Oрліна

123

Іщенко Р.М. Використання методу аналогії для підвищення мотивації студентів технічних університетів до вивчення фізики

132

Канін О.П., Харченко А.М., Цинка А.О. Аналіз світового досвіду та розробка пропозицій щодо реалізації контрактів FIDIC в Україні

140

Красулін О.C. Структуризація локомотивного парку на залізничному транспорті промислових підприємств

155

Куліш М.Р., Малиш М.І. Методика вимірювання двофотонного поглинання

164

Кунда Н.Т.,  Бабина Д.А. Графоаналітична модель комбінації двох видів перевезень

 170

Кунда Н.Т., Олещук Н.В. Оптимізація схеми доставки дрібнопартійних вантажів автомобільним транспортом

178

Куницька О.М., Джигир В.А. Розгляд сучасних концепцій логістичного управління підприємством

188

Лисін В.І., Мельник Н.І., Коваленко І.В. Шляхи підвищення електропровідності карбоксилатних сольових систем

195

Марков О.Д. Фактори розвитку автосервісу

203

Марчук О.В., Левківський С.А. Побудова напіваналітичного методу скінченних елементів для аналізу напружено-деформованого стану шаруватих композитних масивів

215

Мейш В.Ф., Мейш Ю.А. Xвильові процеси в системі циліндрична оболонкадвошарове ґрунтове середовище

224

Мельниченко О.І., Лепський В.В. Методи когнітивного і когерентного управління загрозами забезпечення цінностей стейкхолдерів проектів медичного закладу

231

Мусійко В.Д., Кравець С.В., Пухтаєвич О.І. Визначення раціональних режимів роботи інтенсифікаторів розвантаження ґрунту з робочих органів землерийних машин безперервної дії

241

Поляков В.М., Разбойніков О.О. Теоретичне дослідження руху автомобіля по нерівній дорозі

252

Прокудін Г.С., Чупайленко О.А., Дудник О.С. Методи визначення оптимальних характеристик транспортних мереж

262

Сахно В.П., Іванушко О.М. Експертний аналіз причин зміни технічного стану автотранспортних засобів

274

Савіна О.Ю., Харута В.С.  Управління ризиками портфелів проектів наукомістких підприємств

285

Сенаторова А.О., Процик О.П. Розробка раціональних транспортно-технологічних схем доставки вантажів з Європи в Азію

299

Сістук В.О. Удосконалення організації пішохідного руху із застосуванням методу мікроімітаційного моделювання

307

Хаврук В.О. Модель управління запасами в умовах невизначеності на основі теорії прийняття рішень

315

Шарай С.М., Бабина Д.А., Ященко В.М. Теоретичні засади формування транспортно-логістичного кластеру

328

Шлюнь Н.В. Теоретичні передумови аналізу явищ випинання бурильних колон в криволінійних свердловинах  

336