Науково-технічний збірник ВІСНИК Національного транспортного університету.

Серія «Економічні науки». Випуск 2 (41), 2018

Бабич Л.М. Актуальні питання формування бюджетної стратегії держави ............

3

Білоног О.Є., Третиниченко Ю.О., Янішевський Є.С. Системна модель стратегічного
управління збалансованим розвитком підприємств, які здійснюють доставку вантажів
автомобільним транспортом із використанням термінальної технології ................

11

Бондар Н.М., Коворотний В.А., Прудка Т.М. Вдосконалення системи мотивації персоналу
з урахуванням стадії життєвого циклу транспортного підприємства .....................

19

Воркут Т.А., Сопоцько О.Ю. Управління постачаннями швидкопсувних продуктів
в системах ланцюгів постачань ..............................................................................

32

 Дмитриченко М.Ф., Гутаревич Ю.Ф., Рутковська І.А. Напрями удосконалення системи управління науковими дослідженнями в національному транспортному університеті ...........................................................................................................

40

Іванчук С.І., Компанець К.А. Вплив інвестицій на розвиток туристичної галузі України...................................................................................................................

49

Ільченко В.Ю. Аналіз інноваційної активності підприємств України......................

58

Козак Л.С., Федорук О.В., Лудченко Я.О.  Міжнародне співробітництво України в системі національних економічних пріоритетів .....................................................

66

Кривенко О.К., Гребельник М.М., Солоденко Ю.М. Вплив транспортних коридорів
на зовнішньоекономічну діяльність транспортних підприємств України
..............

76

Левіщенко О.С., Харченко М.О. Прибуток як фінансове джерело розвитку підприємства...........................................................................................................

82

Мінмін Вень, Бубела А.В. Особливості ефективного використання земельних ресурсів
в сучасних умовах розвитку міст ...........................................................................

87

Савченко Л.В., Семерягіна М.М., Котова С.О. Сфери та можливості застосування
одно- та багатономенклатурного АВС-аналізу для різних елементів логістичної системи
та її бізнес-процесів ...............................................................................................

93

Славінська О.С., Радзінська Ю.Б. Дослідження стану та особливостей інвестиційної привабливості земель міст України .................................................

105

Соколова Н.М., Яценко Б.І. Імітаційне партнерство держави і бізнесу ...................

112

Софійчук К.К. Управління ризиками в туризмі.......................................................

120

Хоменко І.О., Волинець Л.М., Середюк І.О. Сучасний та проблеми державного
фінансування авіатранспортної галузі.....................................................................

128

Червякова В.В., Червякова Т.І. Інформаційно-комунікаційні технології як фактор
соціально-економічного розвитку України ............................................................

137

Шарай С.М., Рой М.П. Кластер як важлива складова транспортного сектору України ..................................................................................................................

147