Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: Науково-технічний збірник. Вип. 87. - К.: НТУ, 2013. - 127 с.

Назва статті Автор(и) Анотація Стор.

Вплив площі басейну стоку на параметри  ексфільтраційних траншей

Бошота В.В.

У статті наведені результати аналітичного дослідження параметрів ексфільтраційних траншей (ЕТ) залежно від значення площі басейну стоку, отримані за удосконаленим методом гідравлічного розрахунку ЕТ, що враховує зміну в часі площі фільтрації та гідравлічного похилу фільтраційного потоку на виході зі споруди.  Отримано графічні та аналітичні залежності для визначення відносної площі та коефіцієнта регулювального об'єму ЕТ від значення площі басейну стоку. Збільшення площі басейну стоку зумовлює зростання відносної площі ЕТ, незначне зменшення коефіцієнта регулювального об'єму, збільшення критичної тривалості дощу та часу повного спорожнення траншеї.

5–11

Протиерозійний захист при будівницті та реконструкції автомобільних доріг

Гамеляк І.П., Гордієнко А.С.

Проаналізовано основні фактори, які впливають та ерозію ґрунтів в Україні та способи протиерозійного захисту. Розглянуто метод розрахунку протиерозійного захисту укосів з використанням геосинтетичних матеріалів для захисту ґрунту від поверхневого розмивання водою і видування вітром. Наведено алгоритм та приклади розрахунку при використанні поліамідних геоматів Enkamat ® для протиерозійного захисту укосів та схилів.

11–18

Дослідження впливу швидкості навантаження та ширини  зразка на механічні властивості термоскріпленого геотекстилю.

Гамеляк І.П.,  Дмитренко Л.А., Шатило Т.В., Строкач С.Л.

Розглянуті методи випробувань сучасних геосинтентетичних матеріалів (ГМ). Для встановлення впливу параметрів випробувань (швидкості деформування та ширини зразка) на механічні властивості ГМ, проведені випробування нетканих термоскріплених геотекстілів Typar різних марок. Представлена методика і результати проведених досліджень. Розроблені програмні модулі в прикладних пакетах (Mathcad і EXEL) для розрахунків граничної міцності та відносного видовження під час розтягання ГМ випробуваних при різних параметрах.

18–22

Розрахунок на міцність захисних залізобетонних обойм безнапірних труб дощових мереж від дії дорожнього покриття і тиску тягача нк-80

Дубик О.М.

Виконано розрахунок на міцність захисних залізобетонних обойм безнапірних труб дощових мереж віадука термінального комплексу «Д» Міжнародного аеропорту «Бориспіль». Запропоновано алгоритм інженерного розрахунку вільно розміщеної балки-обойми на пружній основі за методом початкових параметрів з використанням гіперболо-тригонометричних функцій. Для визначення вимогливої точності та достовірності результатів розрахунків для різних граничних умов застосований найбільш ефективний чисельний метод скінченних елементів. Для цього за результатами інженерного розрахунку визначаються параметри еквівалентного перерізу балки-обойми скінченної довжини і виконуються розрахунки за МСЕ із різними схемами навантаження за алгоритмами, що виконані в [1]. За отриманими результатами розрахунків сформульовані пропозиції для проектування залізобетонних обойм прямокутного перерізу для безнапірних труб з дощової каналізації різних діаметрів.

23–28

Екологічний підхід при будівництві будівель і споруд на насипах

Єрмакова І.А.

Розглядається способи використання «хвостів», як відходів при збагаченні залізної руди на гірничозбагачувальних комбінатах. Запропоновано для влаштування земляних споруд новий матеріал, який складається із 70% «хвостів” і 30% середнього суглинку. Показано, як з використанням цього матеріалу вирішуються екологічні, технічні і економічні проблеми промисловості.

29–34

Метод гідравлічного розрахунку нестаціонарних гідравлічних процесів у блочних очисних спорудах дощових стічних вод

Жук В.М., Павлишин В.Г.

У статті розроблено метод гідравлічного розрахунку нестаціонарних гідравлічних процесів у блочних очисних споруд дощових стічних вод (ОСДСВ) з байпасним трубопроводом за відсутності пристроїв для регулювання витрати дощового стоку залежно від гідрографа притоку дощових вод та з урахуванням гідравлічних взаємозв'язків між усіма суміжними елементами системи. Запропонований метод дозволяє визначати оптимальне з гідравлічної точки зору значення діаметра байпасного трубопроводу. Для типових блочних ОСДСВ з номінальною продуктивністю 30 л/с отримано залежності коефіцієнта регулювального об'єму ОСДСВ від діаметра байпасного трубопроводу та безрозмірної тривалості дощу.

35–41

Аналіз стану штучних споруд на території Полтавської області, збудованих на початку ХХ століття

Ільченко В.В., Слінчук П.Б., Сергєєв О.С.

Проаналізовано технічний стан та особливості проектних рішень штучних споруд на дорогах загального користування на території Полтавської області, які збудовані на початку двадцятого століття.

41–43

Про необхідність і спосіб контролю температури поверхні аеродромів та автошляхів

Кривенко Ю.М., Белятинський А.О., Кривенко А.Ю.

Наведено результати тривалих вимірів температури поверхні покриттів злітно-посадкових смуг аеродромів. Встановлені суттєві   відмінності температури поверхні покриттів від температури повітря, що покладена в основу прогнозування стану покриттів та визначення строків їх обробки хімреагентами і методів очистки. Доведена надійність вимірювання температури поверхні покриттів металевими термоопорами типу ТСП або ТСМ з приладами, що широко розповсюджені  в інженерній практиці

44–49

Моделювання вертикальних зміщень грунтового масиву в процесі його осушення

Кузло М.Т.

У статті виконано математичне моделювання вертикальних зміщень грунтового масиву в процесі його осушення. Достовірність отриманих розв’язків підтверджено на конкретному прикладі. Чисельний експеримент проведено після повної стабілізації рівня грунтових вод, тобто коли пройшло повне осушення грунтового масиву.

49–56

Про недоцільність використання приладу в.с. сиралєва для визначення коефіцієнта фільтрації пісків у дсту б в.2.1-23:009, та необхідність відмови від влаштування "дренуючих" піщаних шарів в основі дорожніх одягів автомобільних доріг

Литвиненко А.С.

Багаторічний досвід лабораторного визначення коефіцієнта фільтрації піщаних ґрунтів приладом КФ-00М свідчить, що цей прилад є найкращим і не потребує заміни для будь-яких лабораторних випробувань, а використання піщаних ґрунтів і навіть щебеню в основі дорожніх одягів автомобільних доріг більше шкодить їх міцності і надійності, ніж захищає ґрунтову основу від небажаного зволоження.

56–60

Оцінка кавітаційних характеристик поворотних регуляторів витрати

Малахов А.В., Рубльов А.В., Старостін С.М.

Проаналізована експериментально залежність числа кавітації та конструкції регуляторасхода потоку рідини. Запропоновано вирази для оцінки розмірів каверни.

61–62

Вплив форми гідрографу на загальній розмив під мостовими переходами

Неїло Я.В.

Відсутність систематичного спостереження за річками вимагає від проектувальника мостових переходів використовувати інші доступні методи моделювання гідрографів для визначення розрахункових значень загального розмиву. Визначення впливу форми гідрографу на загальний розмив дасть змогу використовувати найкращу модель схематизації гідрографу та прискорити процес проектування.

63–66

Використання розподілу Діріхле в ймовірнісних статистичних методах дослідження

Осяєв Ю.М., Брук Дуглас.

У статті  розглянуто основні методи обробки статистичних даних за допомогою бета-розподілу, узагальненням якого є розподіл Діріхле.

67–70

До оцінки синхронності коливань річного стоку річок

Петрович В.В., Артеменко В.А.

Досліджені загальні тенденції у поведінці часових рядів середньорічних витрат води річок на достатньо значних інтервалах часу.

71–79

Особливості урахування надходження кількості вологи в дренажні конструкції при відтаванні грунту земляного полотна

Савенко В.Я., Славінська О.С., Усиченко О.Ю Стьожка В.В.

У статті наведено результати розрахунків наджодження вологи у дренажну конструкцію при відтаванні грунту земляного полотна для вибраної дорожньої конструкції для кліматичних умов м. Києва, проаналізовано відповідність отриманих результатів вимогам нормативних документів.

79–85

Математична модель розгалуженого потоку в зоні впливу мостового переходу з груповими отворами

Савенко В.Я., Славінська О.С., Козарчук І.А.

В статті проаналізовані проблеми математичного моделювання гідродинаміки відкритих потоків. Авторами запропонована двовимірна модель гідродинаміки розгалужених річкових потоків. Досліджується метод розрахунку вторинних течії поперечної циркуляції в зоні розгалуження на основі двовимірної моделі руху рідини. Пропонується використовувати k–ε модель для замикання рівнянь переносу двовимірної моделі. Робиться висновок про доцільність використання алгебраїчних співвідношень для турбулентних напружень.

85–90

Визначення ефективності використання геотекстилю в дорожньому будівництві за допомогою розподілу діріхле

Сліпець О.В.

У статті  розглянуто основні методи обробки статистичних даних характеристик  геотекстильного матеріалу та запропоновано метод, який оснований на використанні багатопараметричного розподілу Діріхле.

91–94

Аналіз методів очищення стічних вод з поверхні автомобільних доріг в інженерних спорудах

Сорочук Н.І.

У статті розглянуті механічні, хімічні, фізико-хімічні та біохімічні методи очищення стічних вод з поверхні автомобільних доріг, які широко застосовуються в даний час в Україні та зарубіжних країнах. Проаналізовано переваги та недоліки методів очищення поверхневих стоків, взаємодія споруд для очищення стічних вод з навколишнім природним середовищем, з природним ландшафтом. Пропонуються заходи, які забезпечують екологічну безпеку та експлуатаційну надійність автомобільних доріг в умовах утворення поверхневих стічних вод.

94–100

Критеріальне рівняння залишкового розмиву

Ткачук С.Г., Башкевич І.В.

В даній роботі представлені рекомендації щодо визначення довжини зони стиснення у верхньому б’єфі мостового переходу та коефіцієнту стиснення потоку під мостом для залишкового розмиву.

100–103

Особливості врахування гідростатичного тиску в проектуванні фундаментів мостових опор

Ткачук С.Г., Євсейчик Ю.Б.,

Медведєв К.В.

В роботі на основі двофазної моделі грунту К.Терцагі показано, що при розрахунку фундаменту мостових опор, які стоять на водо насичених грунтах вплив виштовхувальної сили води (сили Архімеда) , що діє на підошву фундаменту опори враховувати слід тільки при певних умовах, наведених у статті.

103–108

Види хвиль і побудова кривої вільної поверхні при прориві греблі

Ткачук С.Г.,  Матвєєва К.Ю.

В даній статті розглядаються різні види хвиль, їх відмінні особливості та характер розповсюдження, і наведено приклади випадків, коли можуть виникати деякі з них. Запропоновано метод побудови графіку кривої вільної поверхні при прориві греблі та наведено приклад.

109–111

Результати математичного та числового моделювання навантажень на круглі водопропускні труби в земляному полотні

Чечуга О.С., Каськів В.І., Каськів С.В.

Виконано моделювання роботи залізобетонної водопропускної труби в тілі насипу за допомогою математичного і числового моделювання. Встановлено раціональні конструкції труб (на жорсткій чи нежорсткій основі) залежно від висоти насипу і виду ґрунту, запропоновано способи покращення напружено-деформованого стану конструкції «насип – труба – основа» для високих насипів автомобільних дорог.

112–119

Розробка алгоритму підбору конструктивних елементів при проектуванні  водопропускних труб на техногенно-деформованих територіях

Шилін І.В., Грицук Ю.В.

В статті розглянуто актуальну проблему підбору конструктивних елементів водопропускних труб при проектуванні автомобільних доріг на техногенно-деформованих територіях. Запропоновано алгоритм аналізу лінійних переміщень при розрахунку елементів системи «навантаження – насип – труба - основа»

119–122

Защита природных экосистем от загрязнения ливневыми стоками с мостовых сооружений на водотоках

Юрченко В.А., Михайлова Л.С., Ячник М.В.

В експериментальних дослідженнях установили, що під час дощу зливові стоки з мостових споруджень у 2-6,4 рази підвищують концентрацію завислих речовин і нафтопродуктів у річковій воді. Механічна обробка (фільтрування через природні матеріали) не забезпечує очищення поверхневих стоків такого складу до нормативних вимог.

122–126