Проблеми транспорту: Збірник наукових праць: Випуск 9. - К: НТУ, 2012. - 304 с.

Назва статті Автор(и) Анотація Стор.

Шляхи підвищення ефективності управління процесами доставки вантажів при мультимодальних перевезенняХ

Петрашевський О.Л., Кириченко А.І.

У статті розглянуто питання управління мультимодальною транспортною системою. Встановлено, що існуючі методи взаємодії видів транспорту характеризуються неповною інформаційною визначеністю, нечіткістю опису умов функціонування, відсутністю систем підтримки прийняття рішень. Представлено структуру взаємодіючих підсистем при мультимодальній доставці вантажів. Наведено визначення термінів понятійного апарату дослідження, розробки та впровадження нової методології концептуально-логічного відтворення та проектного моделювання складних транспортних організаційно-технічних систем.

3–16

Проблематика застосування інформаційних технологій в управлінні процесами доставки вантажу

Кириченко А. І.

Питання створення системи управління процесом перевезень на транспорті розглядаються в численних працях науковцями з різних позицій та міркувань, однак питання створення єдиної системи управління доставкою вантажу залишаються до кінця не вирішеними.

При управлінні доставкою вантажу пропонується використовувати моніторинг всього процесу перевезення, організація якого виконується на основі розробленої технології і графіку доставки вантажу. Запропоновані нові принципи контролю за виконанням графіку доставки вантажу на підставі розробленої, узгодженої з клієнтом технології кожного окремого перевезення, відповідно до якої укладається договір на виконання робіт та здійснюється оплата клієнтом  послуг. 

Управління здійснюється за допомогою інформаційних технологій при функціонуванні системи управління,  в якій взаємодіють системи моніторингу та підтримки  прийняття рішення.

17–27

Моніторинг комбінованих автомобільно-залізичних перевезень в європі

Коцюк О.Я.

Встановлені тенденції розвитку комбінованих автомобільно-залізничних перевезень. Наведено динаміку значень параметрів характеристик перевезень. Викладені погляди на перспективи розвитку таких перевезень.

28–34

Проектування організації  руху при перевезенні великовагових великогабаритних  вантажів

Кошарний О.М., Цимбал Н.М.

Розглядається методика проектування організації руху при перевезенні великовагових велкогабаритних вантажів автомобільним транспортом. На дорогах, які мають по одній смузі руху в кожному напрямку, для пропуску потоку транспортних засобів передбачають періодичні зупинки автопоїзда.

35–38

Пакетний розклад руху приміських автобусів

Гуща О.О.

В статті запропоновано підхід, що до формування пакетного розкладу руху приміських автобусів для ефективного вирішення задачі зменшення витрат перевізника та підвищення якості обслуговування пасажира.

39–42

Синергія технологій пасажирських перевезень в інтегрованих транспортних системах

Марунич В.С., Вакарчук І.М., Іщенко М.Г., Харута В.С.

В статті розглянуто питання щодо синергії у проектах технологій пасажирських перевезень за умови інтеграції транспортних систем.

43–47

Автобусні перевезення:проблеми та їх вирішення

Тарасенко О.М., Гуща О.О.

У статті було розглянуті можливі шляхи вирішення проблем, які мають місце при здійсненні автобусних перевезень, можуть бути обговорені спеціалістами та враховані в законодавчих і нормативно - правових актах стосовно автомобільного транспорту, що сприятиме подальшій стабілізації перевезень.

48–51

Методика техніко-технологічного вибору нових автопоїздів для міжнародних перевезень вантажів

Хабутдінов Р.А., Хорт Л.Ф.

Розроблено і запропоновано методику обґрунтування вибору нових автопоїздів з урахуванням зміни конструктивних параметрів. Представлено математичні моделі енергоеквівалентної продуктивності та собівартості, для аналізу ефективності роботи нових автопоїздів згідно до концепції комплексного енерго-ресурсозбереження. Методика дозволяє комплексно вирішувати як організаційні, так і технологічні задачі при організації перевезень.

52–55

Аналіз розвитку мультимодальних перевезень в україні

Ширяєва С. В., Кравчук О. В.

В даній статті досліджується стан мультимодальних перевезень в Україні та наводяться проблеми та перспективи їх розвитку.

56–60

Апробація результатів програм sesar і nextgen на міжнародних орпр – семінарах

Клименко В.А., Любімов А.Д.

Розглянуто основні напрямки апробації результатів дослідницьких програм NextGen і SESAR в рамках міжнародних ОрПР – семінарів

61–69

Аналіз та перспективи дозвільної  системи міжнародних автомобільних перевезень

Шкундін С.Ю.

У статті проаналізовано існуючу дозвільну систему у сфері міжнародних автомобільних перевезень, обґрунтовано необхідність внесення змін в частині її реформування, з метою підвищення ефективності, та визначено напрямок подальшого дослідження.

70–76

Імітаційна модель управління ресурсами у логістичних системах

Прокудін Г.С., Цуканов О.І. Прокудін О.Г.

Розроблена імітаційна модель управління ресурсами у логістичних системах типу систем масового обслуговування (СМО). Модель надає можливість визначити оптимальну кількість постійних сервісів у СМО і сервісів, які можуть залучатись додатково За критерій ефективності структури СМО прийнято максимум валового прибутку.

77–83

Визначення оптимального розміру замовлення швидкопсувних продуктів

Коцюк М.О.

Встановлено, що відомі моделі не можуть бути використані для визначення значень параметрів управління замовленнями швидкопсувних продуктів. Запропонована модель із фіксованим розміром замовлення швидкопсувних продуктів.

84–88

Використання теорії динамічних систем в моделюванні логістичних систем

Крюкова Г.В.

В роботі розглядається математична модель транспортної системи (узагальнена модель Курамото), наводяться умови синхронізації системи. Вивчаються стійкі та нестійкі системи.

89–91

Методика термінального управління високошвидкісними транспортними засобами з застосуванням диференціально-ігрової парадигми

Баранов Г.Л.,

Міронова В.Л.,

Тарасюк В.І.

Розроблена методика структурного моделювання складної динамічної системи навігації і управління рухом високошвидкісних транспортних засобів. Наведено приклад розв’язку безкоаліційної диференціально-ігрової задачі з оптимізацією на швидкодію трьох гравців.

92–101

Метод оцінки транспортно-технологічної якості транспортних засобів

Хмельов І. В.

Представлено метод оцінки транспортно-технологічної якості автопоїздів з урахуванням еволюції їх конструктивних параметрів. При цьому, реалізовано новаційний підхід до комплексного вирішення організаційних і технологічних задач розвитку транспорту згідно з концепцією збереження енергії та ресурсів.

102–106

Управління змістом проектів нормування процесів перевезень

Воркут Т.А.,

Білоног О.Є.

На основі вдосконалення методичних підходів до нормування процесів завезення вантажів на термінал відправлення і вивезення з терміналу призначення в умовах ризику та невизначеності запропоновано ієрархічну структуру робіт за проектами нормування процесів перевезень.

107–113

Планування ресурсів в проектах поводження з відходами транспортних підприємств

Матейчик В.П., Хрутьба В.О.

Охарактеризовано базові процеси планування в проектах поводження з відходами. Розроблена морфологічна матриця ресурсів проекту для транспортних підприємств. На основі морфологічного аналізу та синтезу систематизовано схеми планування ресурсів в проектах поводження з відходами підприємства сформовано  морфологічні формули для управління ресурсами проектів.

114–121

Особливості реалізації проектів на підприємстві

Галак І.І.

В статті розроблений алгоритм формування проектів на основі аналізу стратегії діяльності підприємства та аналізу впливу чинників зовнішнього та внутрішнього оточення.

122–125

Дослідження факторів уніфікації проекту побудови пасажирських маршрутних систем міст

Марунич В.С.,

Вакарчук І.М.,

Харута В.С.

Проведено дослідження щодо системності факторів уніфікації проекту побудови пасажирських маршрутних систем міст.

126–132

Теоретико-множинні моделі  організаційно-технічних ризиків комплексної модернізації електродвигунів тл-2к

Данилевський В.В.

В статті запропоновано теоретиком-множинні моделі організаційно технічних ризиків, що можуть виникати при виконанні науково-дослідних проектів на транспорті.

133–138

Моделювання роботи мультилатераційної системи в аеропорту жуляны

Яковлєв А.І., Клименко В.А.

Проведено моделювання роботи реальної MLAT-системи в аеропорту Жуляни. Аналіз обмежується використанням тільки 4 станцій, які встановлені безпосередньо в аеропорту, хоча у систему входять і станції, розташовані в районі аеропорту Бориспіль. Показано високу надійність активного режиму роботи системи.

139–145

Вдосконалення структур обробки даних у системах експлуатації засобів аеронавігації

Соломенцев О.В., Заліський М.Ю., Мусієнко А.О.

Розглянуто застосування послідовних процедур статистичного оцінювання параметрів у інженерній практиці на прикладі процесу продовження терміну служби (ресурсу) засобів аеронавігації. Виконано порівняльний аналіз трьох варіантів структур обробки даних у системах експлуатації.

146–154

Аспекти участі україни у створенні функціонального блоку повітряного простору

Юр'єв Ю. М.,

Юр'єва І. М.

Розглядаються законодавчі, договірні, технічні та соціальні основи, а також підходи до менеджменту повітряного простору, цивільно-військового співробітництва і трудових відносин, які повинні враховуватися при можливому приєднанні України до ініціативи функціональних блоків повітряного простору (FAB).

155–164

Критерії оптимізації системи технічного обслуговування бортових радіоелектронних систем

Уланський В.В., Мачалін І.А.

Розглянуто показники для оцінки ефективності системи технічного обслуговування бортових радіоелектронних систем. Запропоновано комплексний критерій оптимізації системи технічного обслуговування. Наведено аналітичні вирази для розрахунку пропонованих показників.

165–170

Побудова математичної моделі регулювання напруги в системі електропостачання повітряного судна для дослідження статики та динаміки процесів

Захарченко В. А., Ильєнко С.С., Козуб В. В.

Розглянуто питання побудови та дослідження динамічної моделі авіаційного безконтактного синхронного генератора з тиристорним регулятором напруги системи електропостачання повітряного судна в статичному і динамічному режимах.

171–174

Дослідження моделі авіаційного генератора постійного струму

Захарченко В. А., Ильєнко С.С., Козуб В. В.

Розуміння процесів регулювання напруги бортових авіаційних генераторів дає можливість при проектуванні систем електропостачання повітряних суден і бортового електроустаткування покращити якість електроенергії, зменшити масу і збільшити термін служби обладнання.

175–180

Експериментальний  автопоїзд-контейнеровоз

Гуменюк П.О., Марчук Р.М., Онищук В.П., Придюк В.М.

Описана конструкція автопоїзда-контейнеровоза, характерною особливістю якого є розміщення сідельно-зчіпного пристрою за   межами бази автомобіля-тягача, що дозволяє перевозити одночасно два контейнери – 20-, і 30-футові, а також прилади і обладнання для визначення показників маневреності і стійкості руху.

181–186

До питання аналізу курсової стійкості руху легкового автомобіля

Сахно В.П., Макаров В. А.

Розроблені узагальнена система та граф-модель, що містить множину факторів, які можуть значуще вплинути на курсову стійкість руху легкового автомобіля. Виконаний аналіз різних шляхів на граф-моделі, які можуть обумовити покращення стійкості руху.

187–192

До питання про комп'ютерне моделювання при дослідженні відведення колеса

Макаров В. А., Кулієв Р.А., Писанець О.О., Стрільник Ю.М.

У статті розглянута можливість використання засобів комп'ютерного моделювання при дослідженні кута відведення під час руху колеса за колом. Наведені основні значення контрольованих факторів.

193–197

Вплив типу системи живлення на показники

паливної економічності автомобілів

Славін В.В.

Стаття присвячена аналізу впливу типу системи живлення на паливну економічність автомобілів з бензиновими двигунами в умовах експлуатації. Наведено результати випробувань автомобіля із карбюраторною системою живлення і системою впорскування бензину.

198–201

Моделі  ризико-регулятивної тактики підвищення  енергоефективності  і  безпеки  руху  автомобілів з урахуванням  інформаційної  неоднорідності  дороги

Хабутдінов А.Р.

Для ризико-регулятивного забезпечення технологічної успішності транспортних операцій з урахуванням інформаційно-сенсорної неоднорідності дороги запропоновані: схема етапів ризико-регулятивного водіння, логічний ланцюжок тактики водіння, а також математичні моделі показника анергічного локально траєкторного ризику.

202–205

Методика моніторингу енергоефективності автомобілів малої вантажопідйомності

Хабутдінов Р.А., Гальона І.І.

В статті представлена методика моніторингу енергоефективності автомобілів малої вантажопідйомності, яка призначена для підвищення енергоресурсної ефективності автомобілів при їх експлуатації.

206–210

Спрощений алгоритм аналізу термограм аеродромних покриттів

Дмитрієв М. М., Папченко О.М., Деркачов О.Б.

У статті запропоновано в процесі теплового контролю аеродромних покриттів застосовувати спрощений алгоритм  аналізу термограм. Він практично не погіршує якості контрою, але заощаджує час і кошти.

211–214

У пошуках концепції управління довговічністю елементів залізобетонних автодорожніх мостів

Лантух-Лященко А.І.

В статті представлені теоретичні засади моделювання життєвого циклу залізобетонних елементів мостів. Показано три моделі життєвого циклу. Можливості наведених моделей обговорюються.

215–223

Розрахунок пропускної здатності кільцевих розв’язок автомобільних доріг з урахуванням коефіцієнта подовжнього зчеплення

Красильнікова О.В., Неізвестна Н.В.

У статті представлена залежність, яка показує вплив зміни коефіцієнта подовжнього зчеплення на пропускну здатність кільцевої розв’язки автомобільних доріг на одному рівні.

224–226

Системний підхід щодо аналізу функціонування та методів управління розвитком мережі автомобільних доріг загального користування

Лановий О.Т.

Застосування системного підходу дозволило вирішити проблему, що розглядається – забезпечення безперервних, безпечних і зручних умов руху через наукове обґрунтування підвищення ефективності функціонування мережі автомобільних доріг України. Розроблена методологія аналізу функціонування та суспільно-економічного прогнозування розвитку мережі доріг.

227–238

Експериментальна перевірка математичної моделі взаємодії ударника з покриттям  при динамічному навантаженні  дорожньої конструкції

Павлюк Д.О., Булах Є. О., Тищенко-Тишковець Л.К., Гаврищук В.В., Сокольчук С.І.

Викладено експериментальні дослідження щодо перевірки математичної моделі взаємодії ударника з покриттям при випробуваннях дорожніх конструкцій динамічним методом.

239–246

Оцінка ефективності використання єдиного для польотів європейського неба

Желєзна О.С.

Стаття присвячена актуальним питанням виділеного для спільного використання авіатранспортом єдиного європейського повітряного простору

247–248

Характер силової взаємодії трубопроводу з рухомою рідиною при швидкісному руху рідини

Гавриленко В.В., Ковальчук О.П., Лимарчено О.С.

Досліджено вплив способу закріплення трубопроводу при швидкісній течії рідини на силові і моменті навантаження в місцях закріплення. Показано суттєвий вплив вищих форм коливань на силові характеристики. Розрахунки свідчать, що консольне защемлення сприяє значному зростанню згинних моментів в закріпленнях.

249–252

Створення автоматизованих навчальних систем на основі баз даних лінгвістичної інформації

Костіков М. П., Самсонов В. В.

У статті на прикладі програмного забезпечення для вивчення граматики аналізуються можливості індивідуалізації навчального процесу. Визначено перспективи створення автоматизованих навчальних систем на основі баз даних лінгвістичної інформації.

253–258

Реалізація моделі адаптивного тестування в cpn tools

Погребнюк І.М.

У статті розглянуто модель адаптивного тестування, яку реалізовано та апробовано в середовищі CPN Tools і яка дозволяє зменшити число тестових завдань для студентів із правильними профілями знань і об’єктивно визначити їх рівень підготовки.

259–265

Побудова індивідуальних сценаріїв навчання студентів на основі карт прогалин знань і кривих забування

Погребнюк І.М.

У даній статті описані найбільш важливі дослідження щодо процесів запам’ятовування та забування, розглянуто побудову індивідуальних сценаріїв адаптивного навчання студентів із врахуванням періоду забування навчального матеріалу та карт прогалин знань, які отримані за допомогою тестування.

266–272

Ідентифікація нелінійної складової динамічної моделі

Сільвестров  А. М., Самсонов В. В.

Для моделі, що складається з лінійної динамічної та гладкої нелінійної статичної складових, на основі критерія гладкості Пухова-Хатіашвілі запропоновано алгоритм ідентифікації нелінійної складової за умов невідомої динамічної складової за даними довільного динамічного режиму.

273–278

Про форму умов стрибка в варіаційних задачах майєра з розривами

Харитонова Л.В., Харитонов О.М., Топольсков Є.О.

Розглянуто задачу Майєра оптимального керування рухом динамічної системи з розривами, рух якої відбувається у кількох фазових просторах. Необхідні умови оптимальності проаналізовано за допомогою принципу максимуму Понтрягіна. Отримано умови стрибка, як наслідок умов трансверсальності модифікованої задачі оптимального керування.

279–284

Синтез структурної схеми системи для визначення наявності антиконфліктної системи

Чепіженко В.І.

Запропоновано метод синтезу структури системи для визначення  наявності антиконфліктної системи в складі динамічних транспортних об'єктів.

285–293

Екологічні аспекти ефективності авіаційного транспорту

Петрашевський А.О.

У статті проаналізовано шляхи вирішення екологічних проблем на авіаційному транспорті. Розглянуто питання прогнозування і оцінки фактичного рівня забруднення атмосфери польотами повітряних суден.

294–296

Ефективність використання водних ресурсів

Дем’янчук В.С., Майкова Є.В.

Розглядається питання доцільності та ефективності використання водних ресурсів.

297–299