Науково-технічний збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництва». Випуск 99, 2017

 

Назва статті

Автор (автори)

Анотація

Аннотация

Abstract.

Сторінки

Контент програмного забезпечення при проектуванні автомобільних доріг

 

 

 

Content of the software projecting road

 

Петрович В.В., канд. техн. наук, Чечуга О.С.,

канд. техн. наук,
Каськів В.І.,

 канд. техн. наук, Усиченко О.Ю., канд. техн. наук

 

Petrovych V.V., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Chechuha O.S., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Kaskiv V.I., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Usychenko O.Yu., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

Проведено огляд деяких зарубіжних систем автоматизованого проектування (САПР) автомобільних доріг і розглянуто основні можливості цих систем. В огляді виділено відмінні риси САПР.

Ключові слова: автомобільна дорога, дорожній одяг, земляне полотно, програмний комплекс, система автоматизованого проектування, траса, цифрова модель місцевості.

 

Проведен обзор некоторых зарубежных систем автоматизированного проектирования (САПР) автомобильных дорог и рассмотрены основные возможности этих систем. В обзоре выделены отличительные черты САПР.

Ключевые слова: автомобильная дорога, дорожная одежда, земляное полотно, программный комплекс, система автоматизированного проектирования, трасса, цифровая модель местности.

The review of some foreign computer-aided design (CAD) of roads and the basic capabilities of these systems. The review highlighted the distinctive features of CAD.

Keywords: road, pavement, roadbed, software system, computer-aided design, track, digital terrain models.

 

003-010

Доцільність паспортизації автомобільних доріг місцевого значення

 

The feasibility of certification of local roads

 

Рахуба О.І., канд. техн. наук, тимощук О.Ю.

 

 

 

Rahuba О.І., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Tymoshchuk A.Yu.

 

У статті розглянуто питання доцільності паспортизації автомобільних доріг місцевого значення. Проаналізовано причини незадовільного стану мережі автомобільних доріг місцевого значення. Наведено основні особливості виконання робіт з паспортизації автомобільних доріг місцевого значення.

Ключові слова: автомобільна дорога, інформаційна база даних, паспортизація, показник, реорганізація.

 

В статье рассмотрен вопрос целесообразности паспортизации автомобильных дорог местного значения. Проанализированы причины неудовлетворительного состояния сети автомобильных дорог местного значения. Приведены основные особенности выполнения работ по паспортизации автомобильных дорог местного значения.

Ключевые слова: автомобильная дорога, информационная база данных, паспортизация, показатель, реорганизация.

In article considered the feasibility certification of roads of local importance. The reasons of the poor state network of local roads. The basic features of the works on certification of roads of local importance.

Keywords: road, information database, certification, index, reorganization.

 

011-014

Визначення товщини асфальтобетонного шару на жорсткій основі з умови забезпечення надійного зчеплення на контакті шарів

 

The determination of the thickness of asphalt concrete layer on a rigid foundation to provide a firm grip on the contact layers

 

Ряпухін В.М., канд. техн. наук, Дорожко Є.В., канд. техн. наук

 

 

 

 

 

 

 

Riapuhin V.M., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Dorozhko Ye.V. Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

 

Встановлені мінімально допустимі товщини асфальтобетонного шару на жорсткій основі для різних регіонів України, які необхідно передбачити при конструюванні, для забезпечення надійного зчеплення на контакті шарів для різних типів підґрунтовки.

Ключові слова: асфальтобетонний шар, жорстка основа, напружено-деформований стан, критерії міцності.

 

Установлены минимально допустимые толщины асфальтобетонного слоя на жестком основании для различных регионов Украины, которые необходимо предусмотреть при конструировании, для обеспечения надежного сцепления на контакте слоев для разных типов подгрунтовки.

Ключевые слова: асфальтобетонный слой, жесткое основание, напряженно-деформированное состояние, критерии прочности.

The minimum allowable thickness of asphalt concrete layer on a rigid base for various regions of Ukraine, which must be considered when designing, to ensure a firm grip on the contact layers for different types of prime coating.

Keywords: asphalt layer, a rigid base, the stress-strain state, the strength criteria.

 

015-020

Теоретична залежність довжини підпертого гідравлічного стрибка

 

The theoretical dependence of the length of the hydraulic jump papertole

 

Ткачук С.Г.,

 докт. техн. наук.

 

 

 

 

 

Tkachuk S.Н, Dr. Tech. Sci.

 

При конструюванні гасителів енергії типу водобійного колодязя і водобійного уступу допускається визначати їх довжину в залежності від довжини підпертого гідравлічного стрибка. Існуючі рекомендації М.Д.Чертоусова дозволяють скорочувати довжину досконалого стрибка на 20…30%. Ці суто емпіричні границі стиснення не супроводжуються аналізом умов, за яких вони доцільні і в якій мірі допустимі.

Користуючись рівнянням підпертого гідравлічного стрибка і постулатом про еквівалентність втрат енергій в стрибку і роботи сил інерції, виводиться теоретична формула для довжини підпертого стрибка.Наводиться аналіз залежності довжини підпертого стрибка від гідравлічних параметрів потоку.

Ключові слова: гасителі енергії, підпертий гідравлічний стрибок, втрати енергії в стрибку, гідравлічні параметри потоку.

 

При конструировании гасителей энергии по типу водобойного колодцы и водобойного уступа допускается назначать их длину в зависимости от длинны подпёртого гидравлического прыжка. Существующие рекомендации М.Д.Чертоусова позволяют сократить длину совершенного прыжка на 20…30%. Эти сугубо эмпирические границы сжатия не сопровождаются анализом условий, для которых они целесообразны и в какой мере допустимы.

Руководствуясь уравнением подпёртого гидравлического прыжка и постулатом об эквивалентности потерь энергии в прыжке и работой сил инерции, выводится теоретическая формула для длины подпёртого прыжка. Приводится анализ зависимости длины подпёртого прыжка от гидравлических параметров потока.

Ключевые слова: гасители энергии, подпертый гидравлический прыжок, потери энергии в прыжке, гидравлические параметры потока.

In the design of energy absorbers according to the type of stilling basin the stilling basin and the ledge is allowed to appoint their length depending on the length of the hydraulic jump is backed. References M. D. Chertousov reduce the length of the perfect jump by 20...30%. These purely empirical boundary compression are not accompanied by analysis of the conditions for which they are suitable and to what extent valid.

Backed guided by the equation of the hydraulic jump and the postulate of the equivalence of the energy loss in the jump and the work of the inertia forces, is derived a theoretical formula for the length of the jump is backed. The analysis depends on the length backed jump from the hydraulic parameters of the flow.

Keywords: energy absorbers, backed by a hydraulic jump, energy loss in jump, the hydraulic parameters of the flow.

021-027

Застосування збірних полімерних покриттів при проектуванні і будівництві

Автомобільних доріг в Україні

 

The use of precast polymer coatings in the design and construction roads in Ukraine

 

Балашова Ю.Б., канд. техн. наук, Малько М.М., канд. техн. наук,

Лук’яненко В.В.

 

 

 

 

Balashova, Yu.B., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.),

Malko M.M., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Lukianenko V.V.

 

У статті розглянуті проблеми проектування і будівництва довговічного і екологічно безпечного покриття автомобільних доріг. У якості матеріалу для досліджень моделі полімерної дорожньої плити був використаний фторопласт-4. Запроектована модель має параметри, що забезпечують її надійне і довговічне функціонування в складних природних умовах, а також зручність в її подальшій експлуатації.

Ключові слова: автомобільні дороги, дорожнє покриття, екологічні проблеми, збірне полімерне покриття, модель, полімерні дорожні плити, фторопласт.

 

В статье рассмотрены проблемы проектирования и строительства долговечного и экологически безопасного покрытия автомобильных дорог. В качестве материала для исследований модели полимерной дорожной плиты был использован фторопласт-4. Запроектированная модель имеет параметры, обеспечивающие ее надежное и долговечное функционирование в сложных природных условиях, а также удобство в ее дальнейшей эксплуатации.

Ключевые слова: автомобильные дороги, дорожное покрытие, экологические проблемы, сборное полимерное покрытие, модель, полимерные дорожные плиты, фторопласт.

The article considers the problem of designing and building durable and environmentally safe coating of roads. As a material for polymer studies, models the road plates were used fluoroplastic-4. Designed model has parameters that ensure its reliable and durable operation under severe natural conditions, as well as the convenience in its future operation.

Keywords: roads, paving, environmental concerns, precast polymer coating, model, plastic road plates, PTFE.

 

028-038

Аналіз впливу гідрофобних добавок на міцність дорожнього цементобетонну

 

Analysis of the influence of hydrophobic additives on the strength of cement concrete road

 

Возний С.П.

 

 

 

 

 

 

Voznyi S. P.

 

В статті розглядаються властивості цементобетонного покриття з ефективними гідрофобними добавками. Встановлено, що добавка АДЕ-3 підвищує морозостійкість на 20 %; водонепроникність – в 3 рази, міцність на удар – на 30 %, стиранність – на 58 %. Також підвищується тріщиностійкість (R0m на 20-30 %; Rvm 12-40 %). Підвищення верхньої межі тріщино утворення дозволяє прогнозувати високу витривалість і довговічність цементного бетону дорожнього покриття під дією багаторазово прикладених навантажень різної величини.

Ключові слова: цементобетонне покриття, модифікатори, властивості.

В статье рассматриваются свойства цементобетонного покрытия с эффективными гидрофобными добавками. Установлено, что добавка АДЭ-3 повышает морозостойкость на 20 % водонепроницаемость – в 3 раза, прочность на удар – на 30 %, истираемость – на 58 %. Также повышается трещиностойкость (R0m на 20-30 %; Rvm 12-40 %). Повышение верхнего предела трещинообразования позволяет прогнозировать высокую выносливость и долговечность цементного бетона дорожного покрытия под действием многократно прикладываемых нагрузок различной величины.

Ключевые слова: цементобетонное покрытие, модификаторы, свойства.

The article deals with the properties of concrete pavement with effective hydrophobic additives. Found that the addition АДЕ-3 increases frost resistance by 20 %, water resistance – in with the times, the strength of the blow – by 30 %, аbrasion – by 58 %. Also rising crack (R0m at 20-30 %; Rvm 12-40 %). Raising the upper limit of crack formation can predict high endurance and durability of cement concrete pavement under multiple prykladuvanyh loads of different magnitude.

Keywords: concrete pavement, modifiers, properties.

 

039-048

Використання енергозберігаючих добавок для зниження технологічних температур приготування асфальтобе-тонних сумішей

 

The use of energy saving additives to reduce process temperatures for preparation of asphalt concrete mixtures

 

Кіщинський С.В., Копинець І.В., Соколов О.В.

 

 

 

 

 

 

 

Kishchynskyi S.V., Кopуnets I.V., Sokolov О.V.

 

У статті розглянуто питання зниження технологічних температур приготування асфальтобетонних сумішей з використанням енергозберігаючих добавок. Доведена можливість зниження на 40 ºС технологічних температур приготування та укладання асфальтобетонних сумішей без погіршення властивостей асфальтобетону.

Ключові слова: асфальтобетон, асфальтобетонна суміш, зниження технологічних температур, енергозберігаюча добавка, старіння.

 

В статье рассмотрен вопрос снижения технологических температур приготовления асфальтобетонных смесей с использованием энергосберегающих добавок. Доказана возможность снижения на 40°С технологических температур приготовления и укладки асфальтобетонных смесей без ухудшения свойств асфальтобетона.

Ключевые слова: асфальтобетон, асфальтобетонная смесь, снижение технологических температур, энергосберегающая добавка, старения.

The issue of process temperatures reduction for the preparation of asphalt mixtures using energy-saving additives is considered in this paper. The possibility of process temperatures reduction to 40 ° C for the preparation and laying the asphalt mixtures without impairing the properties of asphalt concrete is proved.

Keywords: asphalt concrete, asphalt mixture, reduction of process temperatures, energy-saving additive, aging.

 

049-057

Про найважливіший недолік чинного методу статичного зондування як польового методу випробування ґрунтів

 

A major drawback of the current method of static sensing as a field method of soil testing

 

Литвиненко А.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lytvynenko A. S.

 

У роботі доводиться, що незважаючи на велику технічну досконалість сучасного обладнання для статичного зондування і наявність сертифікатів придатності метод статичного зондування не забезпечує більшості задекларованих ДСТУ Б В.2.1-9-2002 випробувань, хіба що крім визначення глибини залягання покрівлі скельних, грубоуламкових,або щільних піщаних ґрунтів.

Ключові слова: автомобільна дорога, польові методи, статичне зондування, результати вимірювань, недоліки методу.

 

В работе показано, что, не смотря на высокое техническое совершенство современного оборудования для статического зондирования и наличия к нему сертификатов соответствия, метод статического зондирования не обеспечивает большинства задекларированных ДСТУ Б В.2.1-9-2002 испытаний, кроме разве что определения глубины залегания кровли скальных, крупнообломочных или плотных песчаных грунтов.

Ключевые слова: автомобильная дорога, полевые методы, статическое зондирование, результаты измерений, недостатки метода.

The paper proves that despite significant technical perfection of modern equipment for static sensing and availability of Certificates of Conformance, the method of static sensing does not provide the majority of the tests declared by the State Standard DSTU B V.2.1-9-2002, except for those designed for determining the occurrence depth of top of rock, coarse soils or dense sandy soils.

Keywords: road, field methods, static sensing, measurement results, the shortcomings of the methods.

 

058-066

Особливості повітроутягнення у дорожні бетони

та фібробетони

 

Features of air entrainment in concrete road

аnd fiber-reinforced concrete

 

Толмачов С.М., д-р техн. наук

 

 

 

 

Tolmachоv S. M., Dr. Tech. Sci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У статті показано, вплив додатково залученого повітря на властивості дорожнього цементного бетону. Встановлено, що додаткове повітря можна залучити в бетон за допомогою повітроутягуючих добавок або за допомогою поліпропіленової фібри. Показано, що порова структура бетону залежить від способу повітроутягнення. У статті наведено теоретичне обґрунтування причин відмінності в поровій структурі бетону.

Ключові слова: дорожній бетон, фібробетон, повітроутягнення, міцність, морозостійкість, порова структура

В статье показано, влияние дополнительно вовлеченного воздуха на свойства дорожного цементного бетона. Установлено, что дополнительный воздух может вовлечь в бетон с помощью воздухововлекающих добавок или с помощью полипропиленовой фибры. Показано, что поровая структура бетона зависит от способа воздухововлечения. В статье приведено теоретическое обоснование причин отличия в поровой структуре бетона.

Ключевые слова: дорожный бетон, фибробетон, воздухововлечение, прочность, морозостойкость, поровая структура

The article shows the influence of entrained air further on the properties of cement concrete road. It is found that the additional air can engage in concrete using air-entraining additives or by using polypropylene fibers. It is shown that the pore structure of the concrete depends on the method of air entrainment. The article gives a theoretical justification reasons for the differences in the pore structure of the concrete.

Keywords: road concrete, fiber concrete, air entrainment, strength, frost resistance, pore structure

 

067-076

Створення  системи  управління станом

дорожнього одягу із цементо-бетонним покриттям 

 

Establishment of management system

pavement cement-concrete pavement

 

Кизима С.С., канд. техн. наук,  Лихоступ М.М., канд. техн. наук

 

 

 

 

 

Kyzyma S.S, Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Lykhostup M.M, Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

Система управління станом доріг з цементно-бетонним покриттям розвинута в структурі створеної раніше СУСП і орієнтована в першу чергу на розробку спеціального нормативно-інформаційного забезпечення моніторингу стану покриття та моделей оцінки  рівня його придатності до експлуатації, а також реалізацію алгоритмів призначення кращих технологічних варіантів і методів виконання відповідних дорожньо-ремонтних заходів.

Ключові слова:  моніторинг стану, рівні руйнування, причини руйнування, експертно – аналітична система, оцінка стану, дорожньо-ремонтні заходи, програма робіт

 

Система управления состоянием дорог с цементно-бетонным покрытием развинута в структуре созданной  ранее СУСП и ориентирована в первую очередь на разработку специального нормативно-информационного обеспечения мониторинга состояния покрытия и моделей оценки  уровня его пригодности к эксплуатации, а также реализацию алгоритмов назначения лучших технологических вариантов и методов выполнения соответствующих дорожно-ремонтных мероприятий.

Ключевые слова: мониторинг состояния, уровни разрушения, причины разрушения, экспертно – аналитическая система, оценка состояния, дорожно-ремонтные мероприятия, программа работ

The control system as roads with cement-concrete coating developed in the structure created earlier pu and focused primarily on the development of specific regulatory information providing condition monitoring coverage and valuation of its suitability for operation and implementation of algorithms purpose of best technology options and methods of implementation appropriate road maintenance activities.

Keywords: monitoring status, level of destruction, causes destruction expert - analytical system assessment, road repair activities, the program works.

 

077-089

Удосконалення технології будівництва асфальтобетонних шарів з використання

теплих сумішей

 

Improving the construction technology of

аsphalt-concrete layers using warm mix

 

Савенко В. Я., д-р тех. наук.,  Мудриченко А. Я.

 

 

 

 

 

Savenko V.Yа., Dr. Tech. Sci.., Mudrуchenko A.Ya.

 

В статті досліджуються питання використання теплих асфальтобетонів, які забезпечують достатнє ущільнення при низьких температурах і зменшують пошкодження структури завдяки меншим швидкостям охолодження.

Предоставлено аналіз лабораторних випробувань асфальтобетонної суміші з використанням в'язкого бітуму модифікованого добавкою Warmmix L .

Ключові слова: бітум, добавки, Warmmix L, теплі асфальтобетонні суміші,енергоефективність.

В статье исследуют вопросы использования теплых асфальтобетонов, которые обеспечивают достаточное уплотнение при низких температурах и уменьшают повреждение структуры благодаря меньшим скоростям охлаждения.
Представлен анализ лабораторных испытаний асфальтобетонной смеси с использованием вязкого битума модифицированного добавкой Warmmix L.

Ключевые слова: битум, добавки, Warmmix L, теплые асфальтобетонные смеси, энергоэффективность.

The article is dedicated to study of the issue applying warm asphalt mixtures that provide adequate compacting at low temperatures and reduce damage of the structure due to the lower cooling rate.

Рresents the implementation of the results of laboratory tests of asphalt mixture using modified bitumen with a  Warmmix L.

Key words: bitumen, additives, Warmmix L , warm asphalt mixes, energy efficiency.

090-097

Визначення  рівності дорожнього покриття

на штучних спорудах

 

Definition of smoothness of the road surface

оn artificial structures

 

 

Смолянюк Р.В., канд. техн. наук, Смолянюк Н.В., канд. техн. наук,

Штефан О.М. 

 

 

Smolianiuk R.V., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Smolianiuk N.V., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Shtefan О.M.

В статті запропоновано виділити оцінку рівності покриттів на штучних спорудах в окремі дані. Дефекти, що виникають на штучних спорудах автомобільних доріг, можуть істотно впливати на комфортність та безпеку руху. Існуюча методика оцінки рівності автомобільних доріг передбачає покілометрову оцінку.

Ключові слова: штучні споруди, мости, шляхопроводи, дефекти, рівність, IRI.

 

В статье предложено выделить оценку ровности покрытий на искусственных сооружениях в отдельные данные. Дефекты, возникающие на искусственных сооружениях автомобильных дорог, могут существенно влиять на комфортность и безопасность движения. Существующая методика оценки ровности автомобильных дорог предусматривает покилометрового оценку.

Ключевые слова: искусственное сооружение, мосты, путепроводы, дефекты, ровность, IRI.

The article proposed to select assessment of smoothness of the road topping on the engineering structures in the individual data. Defects are appeared on the engineering structures of highways, may considerably affect on the comfort and safety of traffic. The existing method of smoothness assessment of the highways provides an assessment per kilometers.

Keywords: engineering structures, bridges, overpasses, defects, smoothness, IRI.

 

098-105

Практика зимового утримування аеродрому

аеропорту  «Бориспіль»

 

Practice winter maintenance of airfield

the airport "Borispol"

 

 

Урілов В.Т., Закревський А.І., канд. техн. наук,

Попелиш І.І., канд. техн. наук, Корітчук С.О.

 

Urіlov V.T., Zakrevskyi A.I., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.),

Popelysh I.I., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Koritchuk S.О.

 

У статті розглянуто питання зимового утримування аеродрому аеропорту «Бориспіль». Дана характеристика дорожньо-кліматичних умов, а також характеристика злітно-посадкових смуг аеродрому. Висвітлені завдання аеродромної служби в осінньо-зимовий період   по якісному  експлуатаційному утримуванню аеродрому для забезпечення безперебійної роботи аеропорту.

Ключові слова: аеропорт, аеродром, злітно-посадкова смуга, аеродромна служба, сніго- і льодоприбиральна техніка, осінньо-зимовий період.

В статье рассмотрены вопросы зимнего содержания аэродрома аэропорта «Борисполь». Дана характеристика дорожно-климатических условий, а также характеристика взлетно-посадочных полос аэродрома. Освещены задачи аэродромной службы в осенне-зимний период по качественному эксплуатационному содержанию аэродрома для обеспечения бесперебойной работы аэропорта.

Ключевые слова: аэропорт, аэродром, взлетно-посадочная полоса, аэродромная служба, снего- и льодоуборочная техника, осенне-зимний период.

The questions of the winter maintenance of the airfield airport "Borispol". The characteristic of road-climatic conditions and characteristics of the runways of the airfield. Highlights task airfield in autumn-winter period on qualitative operational airfield holding, to ensure the smooth operation of the airport.
Keywords: airport, airfield, runway, airport service, snow- and ice-sweeper technique, autumn and winter.

 

106-113

Обґрунтування параметрів випробувального обладнання для оцінювання колієстійкості

дорожніх конструкцій

 

Justification of test equipment to assess calls

road constructions

 

Шуляк І.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

Shulіak I.S.

 

В статті на основі аналізу та використання основних положень механіки контактної взаємодії тіл виконано теоретичне обґрунтування параметрів випробувального обладнання для створення навантаження на дорожню конструкцію при оцінюванні її колієстійкості.

Ключові слова: дорожня конструкція, параметри випробувального обладнання, колієстійкість, формули Герца, ударне навантаження.

 

В статье на основании анализа и использования основных положений механики контактного взаимодействия тел выполнено теоретическое обоснование параметров испытательного оборудования для создания нагрузки на дорожную конструкцию при оценке ее колеестойкости.

Ключевые слова: дорожная конструкция, параметры испытательного оборудования, колеестойкость, формулы Герца, ударная нагрузка.

The article deals with analysis and main provisions of mechanics bodies contact interaction. Theoretical justification of test equipment parameters for load creation on road construction at its wheel tracking durability evaluation is done.

Keywords: road construction, test equipment parameters, wheel tracking durability, Hertz's formulas, impact load.

 

114-124

Державне регулювання цін у сфері

будівництва нерухомості

 

State regulation of prices in the area

real estate construction

 

 

Козарчук І.А., канд. техн. наук

 

 

 

 

Kozarchuk I.A., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

 

У статті показані можливі методи державного впливу на ціну, які спрямовані, перш за все, на усунення або послаблення недоліків ринкової економіки. Особлива увага приділена державному регулюванню цін в галузі будівництва нерухомості в Україні. Наведено приклад впливу такої політики на остаточну вартість житлової нерухомості. Проаналізовано закордонний досвід державного регулювання цін. Зроблено висновки про доцільність такого регулювання, насамперед в часи економічної нестабільності.

Ключові слова: будівництво, державне регулювання цін, оцінка майна, нерухомість, ціноутворення.

 

В статье показаны возможные методы государственного влияния на цену, направленных, прежде всего, на устранение или ослабление недостатков рыночной экономики. Особое внимание уделено государственному регулированию цен в области строительства недвижимости в Украине. Приведен пример влияния такой политики на окончательную стоимость жилой недвижимости. Проанализированы зарубежный опыт государственного регулирования цен. Сделаны выводы о целесообразности такого регулирования, прежде всего во времена экономической нестабильности.

Ключевые слова: строительство, государственное регулирование цен, оценка имущества, недвижимость, ценообразование.

The article shows the possible methods of state influence on the price, aimed primarily at eliminating or weakening of market economy failures. Particular attention is paid to the state price regulation in the field of real estate building in Ukraine. An example of the impact of such policies on the final cost of residential real estate is adduced. Foreign experience of state regulation of prices is analyzed. The conclusions about the advisability of such regulation, especially in times of economic instability, are made.

Keywords: construction, the state regulation of prices, property valuation, real estate, pricing.

 

125-139

Теоретичні аспекти відведення земельних ділянок

під об’єкти транспортного будівництва 

 

Theoretical aspects of land allocation

for objects of transport construction

 

 

Харченко А.М., канд. техн.  наук, Тітарева О.О.

 

 

 

 

 

Kharchenko A.M., Cand. tech. Sciences,

Titareva О.О.

 

 

В статті розкриті питання та процедура відведення земельних ділянок під транспортне будівництво.

Об’єкт дослідження –  земельні ділянки чи інші об’єкти  нерухомого майна, що на них розміщені, які необхідно вилучити для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності.

Метою статті є аналіз  теоретичних аспектів відведення земельних ділянок під об’єкти транспортного будівництва.

Методи дослідження – аналіз та теоретичне узагальнення відводу земельних ділянок під транспортне будівництво.

Проведене дослідження дозволило зробити висновок, що земельні ділянки та порядок примусового відчуження земельних ділянок з мотивів суспільної необхідності визначаються законодавством. Проте, процедура відчуження досить складна, недосконала і довготривала та потребує розробки сучасного спрощеного механізму щодо відведення земельних ділянок для будівництва автомобільних доріг та споруд на них.

Ключові слова: відчуження земельних ділянок, суспільні потреби, транспортне будівництво, приватна власність.

 

В статье раскрыты вопросы и процедура отвода земельных участков под транспортное строительство.

Объект исследования - земельные участки или другие объекты недвижимого имущества, размещенные на них, которые необходимо изъять для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости.

Целью статьи является анализ теоретических аспектов отвода земельных участков под объекты транспортного строительства.

Методы исследования - анализ и теоретическое обобщение отвода земельных участков под транспортное строительство.

Проведенное исследование позволило сделать вывод, что земельные участки и порядок принудительного отчуждения земельных участков по мотивам общественной необходимости определяются законодательством. Однако, процедура отчуждения достаточно сложная, несовершенна и долговременная и требует разработки современного упрощенного механизма по отводу земельных участков для строительства автомобильных дорог и сооружений на них.

Ключевые слова: отчуждение земельных участков, общественные потребности, транспортное строительство, частная собственность.

The article revealed issues and the procedure for allocation of land under transport construction.

Object of study - land or other real property that must be removed for public purposes or for reasons of social necessity.

The article aims to analyze the theoretical aspects of allocation of land under transport construction.

Methods of research - analysis and theoretical generalization allotment of land under transport construction.

The study led to the conclusion that the land and the procedure for compulsory acquisition of land for reasons of social necessity determined by law. However, the exclusion procedure is quite complicated, flawed and needs and long-term development of the modern simplified mechanism for land allocation for construction of highways and structures.

Keywords: land alienation, social needs, transportat construction, private property.

140-149

Оцінка земель спеціального несільськогосподарського призначення, відведених під концесійні автомобільні дороги

 

Special land evaluation non-agricultural land designated for concession road

 

Шпиг А.Ю.,

канд. техн. наук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shpyh A.Yu., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

На сучасному етапі розвитку дорожнього господарства України та при умові бюджетного дефіциту, покращення стану мережі автомобільних доріг необхідно здійснювати не лише за рахунок державних коштів, а й за рахунок залучення коштів інвесторів. Для реалізації такого підходу можливе використання концесійних угод на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг, які є формою державно-приватного партнерства в Україні.

У даній статті проведено аналіз оцінки земель спеціального несільськогосподарського призначення та порушене питання концесій в дорожньому господарстві України.

Ключові слова: автомобільна дорога, нормативна грошова оцінка, земельні ділянки, землі спеціального несільськогосподарського призначення.

 

На современном этапе развития дорожного хозяйства Украины и при условии бюджетного дефицита, улучшение состояния сети автомобильных дорог необходимо осуществлять не только за счет государственных средств, но и за счет привлечения средств инвесторов. Для реализации такого подхода возможно использование концессионных соглашений на строительство и эксплуатацию автомобильных дорог, которые являются формой государственно-частного партнерства в Украине.

В данной статье проведен анализ оценки земель специального несельскохозяйственного назначения и поставлен вопрос концессий в дорожном хозяйстве Украины.

Ключевые слова: автомобильная дорога, нормативная денежная оценка, земельные участки, земли специального несельскохозяйственного назначения.

At the present stage of the road economy of Ukraine and provided the budget deficit, improve the road network should be carried out not only by public funds, but also by raising funds investors. To implement this approach, you can use concession agreements for the construction and operation of highways, which is a form of public-private partnership in Ukraine.

This article analyzes the special land evaluation special non-agricultural land and raised the question of concessions in the road sector in Ukraine.

Keywords: highway, normative monetary evaluation, parcel of land, special non-agricultural land.

 

150-155

Малий бізнес, його контролінг

 

 

 

 

 

Small business, its controlling

 

Яценко І.В.,

канд. екон. наук,  Соколова Н.М., канд. екон. наук,  Канін О.П.,

канд. техн. наук

 

Yatsenko I.V., Cand. Econ. Sci. (Ph.D.),

Sokolova N.M., Cand. Econ. Sci. (Ph.D.),

Kanin О.P., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

У роботі досліджено стан розвитку малого бізнесу регіону, визначено його місце в умовах ринкових відносин. Для ефективного управління підприємствами малого бізнесу розроблено концепцію контролінгу розвитку та функціонування цього сектора ринкової економіки. Надано моделі та контролінгові схеми розвитку і конкурентоспроможності підприємств малого бізнесу з урахуванням особливостей їх розвитку та структури органів їх управління. Контролінгові схеми розвитку та конкурентоспроможності дають змогу проводити діагностику стратегічних позицій підприємств та обирати оптимальну стратегію їх розвитку.

Ключові слова: підприємництво, малий бізнес, менеджмент, модель, контролінг, стратегія, конкурентоспроможність.

В работе исследовано состояние развития малого бизнеса региона, определено его место в условиях рыночных отношений. Для эффективного управления предприятиями малого бизнеса разработана концепция контроллинга развития и функционирования этого сектора рыночной экономики. Даны модели и контролінгові схемы развития и конкурентоспособности предприятий малого бизнеса с учетом особенностей их развития и структуры органов их управления. Контролінгові схемы развития и конкурентоспособности позволяют проводить диагностику стратегических позиций предприятий и выбирать оптимальную стратегию их развития.

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, менеджмент, модель, контроллинг, стратегия, конкурентоспособность.

The work examines the state of small business development in the region, determined by its position in the conditions of market relations. For effective management of small businesses the concept of controlling the development and functioning of this sector of the market economy. This model and controlrow scheme for the development and competitiveness of small enterprises taking into account features of their development and structure their management. Controlrow scheme development and competitiveness allow us to diagnose the strategic positions of companies and to select the optimal strategy for their development.

Key words: entrepreneurship, small business, management, model, controlling, strategy, competitiveness.

156-171

Svd-ентропійний метод аналізу

природних часових рядів

 

Svd-entropy analysis method natural time series

 

Артеменко В.А., Петрович В.В., канд. техн. наук

 

 

Artemenko V.A., Petrovych V.V., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

Наведені основні положення методу  SVD-ентропії, що базується на сингулярному розкладенні матриць.

Розглянуті питання кількісної оцінки  SVD-ентропії та характер зміни її поведінки з часом відповідно до якості гідрологічних прогнозів.

Ключові слова: часові природні ряди, SVD-ентропія, ентропійний метод аналізу гідрологічних рядів, якість гідрологічного прогнозу.

 

Приведены основные положения метода SVD-энтропии, который базируется на сингулярном разложении матриц.

Рассмотрены вопросы количественной оценки SVD-энтропии и характер изменения ее поведения во времени применительно к качеству гидрологических прогнозов.

Ключевые слова: временные природные ряды, SVD-энтропия, энтропийный метод анализа гидрологических рядов, качество гидрологического прогноза.

The principal method SVD-entropy based on singular matrix decomposition.

The questions SVD-quantitative assessment of the change in entropy and its behavior over time according to the quality of hydrological forecasts.

Keywords: natural time series, SVD-entropy, entropy analysis method hydrological series, the quality of hydrological forecast.

 

172-183

Удосконалення методики випробувань на втому бетоних перерізів елементів армованих неметалевою композитною базальтопластиковою арматурою

 

Improvement of methods for fatigue of the concrete element sections, reinforced non-metallic composite basalt rebar

 

Гамеляк І.П., д-р техн. наук, Коваль Т.І.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamelіak I.P., Dr. Tech. Sci., Koval T.I.

 

В статті наведено один із альтернативних способів армування бетонних конструкцій автомобільних мостів неметалевою композитною базальтопластиковою арматурою для уникнення процесів корозії та запропоновано спосіб дослідження таких конструкцій на витривалість.

Об’єкт дослідження - розробка та удосконалення методики випробувань базальтобетонних зразків на витривалість в лабораторних умовах.

Мета дослідження - спираючись на попередні дослідження витривалості різних матеріалів, визначити методику випробування базальтобетонних зразків.

Методи дослідження: - аналітичні.

Проблема корозійної стійкості мостових споруд існує від самого народження ідеї залізобетонних мостів. Застосування неметалевої композитної базальтопластикової арматури, завдяки її фізико-механічним якостям, може стати вирішенням цієї проблеми. Але на сьогоднішній день в Україні немає нормативних документів, які би могли дозволити використовувати неметалеву базальтопластикову арматуру у мостобудівництві з огляду на малодосліджену роботу таких споруд при дії багаторазово повторюваного циклічного навантаження, тобто конструкцій, які потребують розрахунку за першою групою граничних станів на витривалість. Отже, з метою розширення сфери застосування неметалевої базальтопластикової арматури і вирішенню питання корозійної вразливості мостів, проводиться масштабне дослідження роботи базальтобетонних конструкцій на дію багаторазово повторюваного навантаження і в рамках даної статті описується методика проведення таких експериментів та результати по випробуваному за розробленою методикою першому зразку.

Результати статті будуть використані для подальших досліджень роботи базальтобетонних споруд на витривалість.

Прогнозні припущення щодо об’єкту дослідження – удосконалення методики випробувань базальтобетонних зразків на витривалість дозволить підібрати оптимальний набір параметрів, що будуть описувати зміну напружено-деформаційного стану таких конструкцій в процесі експлуатації.

Ключові слова: базальтобетон, довговічність, методика випробувань, надійність, неметалева композитна базальтопластикова арматура.

В статье приведен один из альтернативных способов армирования бетонных конструкций автомобильных мостов неметаллической композитной базальтопластиковой арматурой во избегания коррозионных процессов и предложено способ исследования таких конструкций на выносливость.

Объект исследования – разработка и усовершенствование методики испытаний базальтобетонных образцов на выносливость в лабораторных условиях.

Цель работы – опираясь на предыдущие исследования выносливости разных материалов, определить методику испытаний базальтобетонных образцов.

Методы исследования – анналитические.

Проблема коррозионной стойкости мостовых сооружений существует с самого рождения идеи железобетонных мостов. Применение неметаллической композитной базальтопластиковой арматуры, благодаря ее физико-механическим качествам, может стать решением этой проблемы. Но на сегодняшний день в Украине нет нормативных документов, которые бы могли позволить использовать неметаллическую базальтопластиковую арматуру в мостостроения учитывая малоисследованную работу таких сооружений при действии многократно повторяющейся циклической нагрузки, то есть конструкций, требующих расчета по первой группе предельных состояний на выносливость. Поэтому, с целью расширения сферы применения неметаллической базальтопластиковой арматуры и решению вопроса коррозионной уязвимости мостов, проводится масштабное исследование работы базальтобетонних конструкций на действие многократно повторяющейся нагрузки и в рамках данной статьи описывается методика проведения таких экспериментов, а также результаты по испытанном по разработанной методике первом образце.

Результаты статьи будут использованы для дальнейших исследований работы базальтобетонних сооружений на выносливость.

Прогнозы относительно объекта исследования - совершенствование методики испытаний базальтобетонних образцов на выносливость позволит подобрать оптимальный набор параметров, которые будут описывать изменение напряженно-деформационного состояния таких конструкций в процессе эксплуатации.

Ключевые слова: базальтобетон, долговечность, методика испытаний, надежность, неметаллическая коспозитная базальтопластиковая арматура.

 

One of alternative ways of concrete bridges elements reinforced by basalt fiber reinforced polymer composites (BFRP) armature is shown in this article. This reinforcement could be using for corrosion processes avoidancing in bridges. Also article proposes the method of laboratory fatigue research of such elements samples.

The object of study – Developing and improving of fatigue researching of concrete samples with BFRP in laboratory conditions method.

Purpose – based on previous studies of endurance different materials, to determine the method of  concrete sample with BFRP testing.

Research methods – analytical.

The problem of corrosion resistance bridges exist from birth the idea of ​​reinforced concrete bridges. The use of BFRP, due to its physical and mechanical qualities, may be the solution to this problem. But today in Ukraine there are no regulations that would allow using BFRP in building of bridges because of unexplored structures in the repetitive action of cyclic loading, that means that structures with require payment for the first group of limiting states of endurance. So, in order to expand the scope of BRFP reinforcement corrosion and the issue of vulnerability of bridges, carried out large-scale study of the effect concrete elements with BFRP designs repetitive stress and this article describes the technique of these experiments and the results on the subject developed technique for the first sample.

The results of the article will be used for further research work сщтскуеу facilities with BFRP endurance.

Projected assumptions about the object of study - improving testing methods concrete samples with BFRP endurance will choose the best set of parameters describing the change of the stress-strain state of structures in service.

Keywords:basalt fiber reinforced polymer composites (bfrp) armature, concrete with bfrp, fatigue, calculating method, durability.

184-201

Перевірка відповідності обраної моделі розподілу спостережуваним даним термінів служби залізобетонних автодорожніх мостів україни

 

Verification of compliance of the selected model distribution to the observed data of service life of reinforced concrete highway bridges of ukraine

Давиденко О.О.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Davydenko О.О.

 

 

 

 

 

Стаття присвячена статистичному аналізу термінів служби мостів. Досліджується відповідність закону розподілу спостережуваних даних до теоретичних моделей розподілу за непараметричним критерієм згоди Колмогорова-Смірнова.

Ключові слова: залізобетонні мости, критерій згоди Колмогорова-Смірнова, термін служби.

 

Статья посвящена статистическому анализу сроков службы мостов. Исследуется соответствие закону распределения наблюдаемых данных и теоретических моделей распределения используя непараметрический критерий согласия Колмогорова-Смирнова.

Ключевые слова: железобетонные мосты, критерий согласия Колмогорова-Смирнова, срок службы.

 

This article is devoted to statistical analysis of the service life of bridges. Conformance with the distribution of the observed data to theoretical models for the distribution-free test of fit Kolmogorov-Smirnov.

Keywords: concrete bridges, distribution-free test of fit Kolmogorov-Smirnov, service life.

 

202-209

Алгоритм визначення надійності елемента конструкції при змінній функції інтенсивності відмов

 

 

The algorithm for determining the reliability of a structural element at a variable function of the failure rate

 

Євсейчик Ю. Б.,  канд. ф.-м. наук, Медведєв К. В. , канд. ф.-м. наук

 

 

 

 

 

 

Yevseichyk, Yu. B., Cand. Ph.-M. Sci. (Ph.D.), Medvedіev K. V., Cand. Ph.-M. Sci. (Ph.D.)

 

Статтю присвячено проблемі визначення надійності залізобетонних елементів автодорожніх мостів. Ця проблема стала особливо актуальною для України у зв’язку із стрімким зростанням кількість фізично застарілих споруд. Для безаварійної експлуатації споруд, потрібні нові підходи до оцінки надійності елементів мостів на всіх стадіях життєвого циклу. Потрібні алгоритми, які дали б кількісні критерії рівня надійності елементів мостів і споруди в цілому. У статті представлено алгоритм визначення надійності елементів конструкцій при змінній функції інтенсивності відмов. Головна мета цієї роботи полягає в розробці алгоритму для оцінювання надійності елементів конструкцій мосту протягом життєвого циклу. Розглядаються питання щодо зміни характеру функції інтенсивності відмов  на різних проміжках експлуатації конструкції.

Ключові слова: надійність, інтенсивність відмов, теорії ймовірностей, закон Вейбула, нормальний розподіл.

 

Статья посвящена проблеме определения надежности железобе-тонных элементов автодорожных мостов. Эта проблема стала особенно акта-альной для Украины в связи со стремительным ростом количество физически устаревших сооружений. Для безаварийной эксплуатации сооружений, нужны новые подходы к оценке надежности элементов мостов на всех стадиях жизненного цикла. Нужны алгоритмы, которые позволили бы дать количественные критерии уровня надежности элементов мостов и сооружения в целом. В статье представлены алгоритм определения надежности элементов конструкций при переменной функции интенсивности отказов. Главная цель этой работы заключается в разработке алгоритма для оценки надежности элементов конструкций моста в течение жизненного цикла. Рассматриваются вопросы изменения характера функции интенсивности отказов  на разных промежутках эксплуатации конструкции.

Ключевые слова: надежность, интенсивность отказов, теории вероятностей, закон Вейбула, нормальное распределение.

The article is devoted to the problem of determining the reliability of concrete elements of highway bridges. This issue has become particularly topical for Ukraine due to the rapid growth of the number of physically obsolete structures. For trouble-free operation of facilities, new approaches to assessing the reliability of bridges at all stages of the life cycle. Looking algorithms that would give the quantitative criteria of reliability of bridges and buildings in general. In the article the algorithm for determining the reliability of structures under variable function failure rate. The main objective of this work is to develop an algorithm for evaluating the reliability of structural elements of the bridge lifecycle. The questions about the changing nature of the tool failure rate  at different intervals exploitation design.

Keywords: reliability, failure rate, probability theory, Veybula law, a normal distribution.

 

210-217

Дослідження напружено-деформованого стану високого насипу від різних моделей зовнішнього навантаження

 

Research deflected of the high embankment from different models external load

 

Каськів В.І.,

канд. техн. наук, Каськів С.В., Прокопчук Н.А.

 

 

 

Kaskiv V.I., Cand. Engin. Sci.(Ph.D), Kaskiv S.V., Prokopchuk N.A.

 

Виконані розрахунки компонентів напружено-деформованого стану високих насипів залежно від виду ґрунту насипу і схеми зовнішнього навантаження, з метою встановити доцільність заміни зовнішнього навантаження еквівалентним шаром ґрунту.

Ключові слова: автомобільна дорога, зовнішнє навантаження, еквівалентний шар ґрунту, напружено-деформований стан, насип, укіс.

Выполнены расчеты компонентов напряженно-деформированного состояния высоких насыпей, в зависимости от вида грунта насыпи и схемы внешней нагрузки, с целью установить целесообразность замены внешней нагрузки эквивалентным слоем грунта.

Ключевые слова: автомобильная дорога, внешняя нагрузка, эквивалентный слой грунта, напряженно-деформированное состояние, насыпь, откос.

Calculations of the components of the stress-strain state of high embankments, depending on the type of soil mounds and external load circuit in order to establish feasibility of replacing the external load equivalent to a layer of soil.

Keywords: road, an external load, equivalent soil, stress-strain state, embankment, slope.

218-227

Загальні умови вибору системи дренажу

 

 

 

General terms choice of drainage system

 

Чечуга О.С.,

канд. техн. наук, Каськів В.І.,

канд. техн. наук, Кушнірова О.М.

 

Chechuha O.S., Cand. Engin. Sci. (Ph.D),

Kaskiv V.I., Cand. Engin. Sci. (Ph.D), Kushnirova O.M.

Наведено класифікацію дренажів та загальні умови їх вибору. Більшу увагу приділено дренажам мілкого закладання.

Ключові слова: автомобільна дорога, виїмка, дорожній одяг, дренаж, дренаж мілкого закладання, підземні води, поверхневі води, земляне полотно, укіс.

 

Приведена классификация дренажей и общие условия их выбора. Большее внимание уделено дренажам мелкого заложения.

Ключевые слова: автомобильная дорога, выемка, дорожная одежда, дренаж, дренаж мелкого заложения, подземные воды, поверхностные воды, земляное полотно, откос.

 

A classification drainage and general condition of their choice. Much attention is paid to shallow drainages.

Keywords: road, excavation, pavement, drainage, drainage shallow, groundwater, surface water, roadbed, slope.

 

228-236

Удосконалення  підходів  до  проектування 

безпеки  вітчизняних  транспортних  засобів

 

Improved approaches to design security domestic vehicles

 

Гусєв О.В.,

канд. техн. наук, Кондрюкова І.О., канд. техн. наук,
Ільченко Я.Л.

 

 

 

Husev A.V., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Kondriukova I.A., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.),

Ilchenko I A.

 

 

У статті розглянуто стан ДТП в Україні. Окремо виділено ситуацію наїздів на великогабаритні транспортні засоби легковими автомобілями. Запропоновано обладнувати ТЗ протиударними огорожами. Показано підхід до розрахунку на міцність таких огорож.

Ключові слова: безпека руху, протиударна огорожа, ДТП, зіткнення, удар, транспортний засіб, проектування безпеки руху.

В статье рассмотрено состояние ДТП в Украине. Отдельно выделена ситуация наезда на крупногабаритные транспортные средства легковыми автомобилями. Предложено обустраивать ТЗ противоударными ограждениями. Показан подход к расчету на прочность таких ограждений.

Ключевые слова: безопасность движения, противоударное ограждение, ДТП, столкновение, транспортное средство, проектирование безопасности движения

The article reviewed the status of road accidents in Ukraine. Situation collisin on large vehicles cars is highlighted. It is proposed to equip vehicle with shockproof barriers. Calculation of the strength of these barriers is shown.

Keywords: traffic safety, shockproof barrier, road accident, collision, impact, designing  of vehicle passive security

237-242

Засоби зважування великовагових

транспортних засобів

 

Means weighing heavy vehicles

 

 

Дмитриченко А.М., канд. тенх. наук,

Гамеляк І.П., д-р. тенх. наук

 

Dmitrichenko A.M., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.), Gameliak I.P., Dr. Tech. Sci.

 

У статті розглянуті проблеми руйнування доріг при проїзді транспортних засобів (ТЗ) та контроль за перевезеннями перевантажених транспортних засобів. Виконано аналіз використання засобів зважування великовагових транспортних засобів. Запропоновано області використання статичних (стаціонарних та пересувних), динамічних (зважування в русі) засобів зважування з метою збереження конструкції дорожнього одягу.

Об’єкт дослідження – процес зважування великовагових транспортних засобів.

Мета роботи - контроль над проїздом великовагових ТЗ з метою збереження автомобільних доріг.

Методи дослідження – аналітико експериментальні.

Ключові слова: зважування, руйнування доріг, контроль.

В статье рассмотрены проблемы разрушения дорог при проезде транспортных средств (ТС) и контроль за перевозками перегруженных транспортных средств. Выполнен анализ использования средств взвешивания большегрузных транспортных средств. Предложено области использования статических (стационарных и передвижных), динамических (взвешивание в движении) средств взвешивания с целью сохранения конструкции дорожной одежды.

Объект исследования – процесс взвешивания большегрузных транспортных средств.

Цель работы контроль за проездом тяжеловесных ТС с целью сохранения автомобильных дорог.

Методы исследования аналитико - экспериментальные.

Ключевые слова: взвешивание, разрушения дорог, контроль.

The article describes the problem of destruction roads when driving vehicles (TC) and traffic control overloaded vehicles. The analysis to use of weighing heavy vehicles. Is offered field of use static (stationary and mobile), dynamic (weigh in motion) weighing system to preserve pavement construction.

The object of study – the weighing process of heavy vehicles.

The purpose of this study — to control heavy vehicle traffic in order to maintain roads..

Research methods – analytical, experimental.

Keywords: weighing, the destruction of roads, control.

 

243-251

Газороздільні мембрани

 

Gasseparate membrane

 

Мудрак К.В., канд. хім. наук

 

Mudrak, K. V., Cand. chem. Sciences

 

В роботі розглянуто ефективний метод очистки газових викидів різних підприємств. В якості газороздільних установок використовуються полімерні мембранні модулі, виготовлені на основі поліамідоімідів. Приділено увагу залежності газороздільних властивостей мембран від їхнього хімічного складу.

Ключові слова: газороздільні мембрани, поліамідоіміди, селективність, мембранні модулі.

В работе рассмотрен эффективный метод очистки газовых выбросов различных производств. В качестве газоразделительных установок  используются полимерные мембранные модули, изготовленные на основе полиамидоимидов. Уделено внимание зависимости газоразделительных свойств мембран от их химического состава.

Ключевые слова: газоразделительные мембраны, полиамидоимиды, селективность, мембранные модули.

We consider effective method for cleaning exhaust gases of different companies. As gas-separating systems used polymer membrane modules made from polyamidoimides. Attention is paid depending gas-separating membrane properties of their chemical composition.

Keywords: gas-separating membrane, poliamidoimide, selectivity, membrane modules.

 

252-255

Підвищення горючості будівельних матеріалів (полімерів) – як чинник, що впливає на поліпшення екології

 

Improving the combustibility of building materials (polymers) – as a factor on improvement of ecology

 

Мустяца О.Н., канд. хім. наук

 

 

 

 

 

 

 

 

Mustіatsa O.N., Cand. Che. Sci. (Ph.D.)

 

Показано, що деякі фториди металів і кристалогідрати солей є одними з перспективних наповнювачів-антипіренів неорганічної природи, що знижують горючість поліформальдегіду і поліетилену, що володіють низьким кисневим індексом, покращуючи, таким чином, їх екологічність як будівельних матеріалів. При вмсті наповнювачів-антипіренів до 50 об. % в зазначених полімерах спостерігається перехід горючих легкозаймистих матеріалів в групу самозатухаючих на повітрі. Встановлено, що зниження горючості полівінілхлориду та аліфатичного поліаміду в присутності тих же наповнювачів-антипіренів значно нижче, ніж поліформальдегіду і поліетилену. Ефективність дії наповнювачів-антипіренів на горючість полімерних матеріалів залежить від їх природи, відповідності температур розкладання полімерів і наповнювачів, а також обумовлена величинами теплот згоряння вихідних полімерів і ступенем дисперсності наповнювачів-антипіренів. Результати даної роботи слід використовувати при створенні полімерних композиційних матеріалів зі зниженою горючістю, що знаходять все зростаюче застосування в транспортному, дорожньому і цивільному будівництві.

Ключові слова: горючість, кисневий індекс, полімери, наповнювачі-антипірени, екологія.

Показано, что некоторые фториды металлов и кристаллогидраты солей являются одними из перспективных наполнителей-антипиренов неорганической природы, понижающих горючесть полиформальдегида и полиэтилена, обладающих низким кислородным индексом, и таким образом, улучшающих их экологичность как строительных материалов. При содержании наполнителей-антипиренов до 50 об. % в указанных полимерах наблюдается переход горючих легковоспламеняющихся материалов в группу самозатухающих на воздухе. Установлено, что снижение горючести поливинилхлорида и алифатического полиамида в присутствии тех же наполнителей-антипиренов значительно ниже, чем полиформальдегида и полиэтилена. Эффективность действия наполнителей-антипиренов на горючесть полимерных материалов зависит от их природы, соответствия температур разложения полимеров и наполнителей, а также обусловлена величинами теплот сгорания исходных полимеров и степенью дисперсности наполнителей-антипиренов.

Результаты данной работы следует использовать при создании полимерных композиционных материалов с пониженной горючестью, находящих всё возрастающее применение в транспортном, дорожном и гражданском строительстве.

Ключевые слова: горючесть, кислородный индекс, полимеры, наполнители- антипирены, экология.

It has been shown that some metal fluorides and salt crystalline hydrates are some of the most promising fire-retarding fillers of inorganic nature that reduce combustibility of polyformaldehyde and polyethylene with low oxygen index and thus improve their environmental friendliness as construction materials. We can observe the transformation of highly inflammable materials into flammable self-extinguishing ones when the concentration of fire-retarding fillers in the indicated polymers is up to 50 vol. %. It has been found that reducing of flammability of PVC and aliphatic polyamide is much lower than flammability of polyformaldehyde and polyethylene in the presence of the same fire-retarding fillers.

The effectiveness of fire-retarding fillers on flammability of polymeric materials depends on their nature, corresponds to the temperature of decomposition of polymers and fillers, as well as due to the values ​​of the heats of combustion of initial polymers and the degree of dispersion of fire-retarding fillers.

The results of this study should be used in creating polymer composite materials with low flammability that are applied in transport, road and civil constructions more often today.

Keywords: flammability, oxygen index, polymers, fire-retarding fillers, ecology

256-267

Технологія захисту навколишнього середовища при виготовленні бітумів модифікованих полімерами

 

Technology of environmental protection in the manufacture of bitumen modified with polymers

Онищенко А.Н. канд. тех. наук

 

 

 

 

 

 

 

Onyshchenko A.M., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

У статті наведено вимоги безпеки при модифікації бітумів та вимоги безпеки та охорони довкілля при утилізації.

Ключові слова: навколишнє середовище, бітуми модифіковані полімером, забруднюючі речовини, асфальтобетонна суміш.

В статье приведены требования безопасности при модификации битумов и требования безопасности и охраны окружающей среды при утилизации.

Ключевые слова: окружающая среда, битумы модифицированные полимером, загрязняющие вещества, асфальтобетонная смесь.

In this article the safety requirements when modifying bitumen and safety requirements and environmental protection at recycling

Keywords: environmental, bitumen modified polymer, contaminants asphalt mixtures.

268-273

Технологія захисту навколишнього середовища

при виготовленні асфальтобетону

 

Technology of environmental protection

in the manufacture of asphalt concrete

 

Онищенко А.Н. канд. тех. наук

 

 

 

 

 

Onyshchenko A.M., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

В статті проведений аналіз основних етапів виготовлення асфальтобетону з точки зору захисту навколишнього середовища. Наведено види шкідливих речовин та їх концентрація при виготовленні гарячих асфальтобетонів.

Ключові слова: асфальтобетон, забруднюючі речовини, навколишнє середовище

В статье проведен анализ основных этапов изготовления асфальтобетона с точки зрения защиты окружающей среды. Приведены виды вредных веществ и их концентрация при изготовлении горячих асфальтобетонов.

Ключевые слова: асфальтобетон, загрязняющие вещества, окружающая среда

The article analyzed the main stages of the producing of asphalt concrete in terms of environmental protection. Analysed types of hazardous substances and their concentration in the manufacture of hot asphalt.

Keywords: asphalt concrete, contaminants, environment

 

274-278

Технологія захисту навколишнього

 середовища. Будіндустрія. Нанотехнології

 

Technology environmental environment.

Construction industry. Nanotechnology

 

Пархоменко Н.Г., канд. хім. наук

 

 

 

 

 

Parkhomenko N.Н., Cand. Che. Sci.

 

В статті наведено огляд різноманітних видів будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, одержаних з використанням нанотехнологій. Наноматеріали (НМ) мають покращені порівняно з традиційними фізико-механічними характеристиками, більш стійкі, що в десятки разів збільшує термін служби будівель і автодоріг. Ці наноматеріали потребують серйозних досліджень їх екологічного впливу на людину і природу на протязі всього життєвого циклу з момента виробництва, в процесі будівництва, використання і поводження з будівельним сміттям.

Мета роботи - показати нові наноматеріали в будівельній індустрії. НМ -  найбільш ефективні, довговічні і економічні.

Ключові слова: будіндустрія, нанотехнологія, будматеріали, економічні проблеми.

В статье приведен обзор различных видов строительных материалов, изделий и конструкций, полученных с использованием нанотехнологий. Материалы имеют улучшенные сравнительно с традиционными физико- механические характеристики, более стойкие, что в десятки раз увеличивает сроки службы построек и автодорог. Эти новые материалы требуют серьезных исследований их экологического влияния на человека и природу на протяжении всего жизненного цикла с момента производства, в процессе строительства, пользования и обращения со строительным мусором.

Цель работы- показать новые материалы строительной индустрии, наиболее эффективные, долговечные и экономичные.

Ключевые слова:  стройиндустрия, нанотехнология, стройматериалы, экологические проблемы

The article provides an overview of various types of materials, products and designs, manufactured using nanotechnology. Such materials have improved compared to the conventional physical and mechanical properties, more resistant, dozens of times increases the service life of buildings and roads. These nanomaterials require serious research, their environmental impact on humans and wildlife throughout the entire life cycle from production during the construction, operation and handling of construction debris.  

Рurpose: to sh the new   nanomaterials  the most  effective, durable, economical and eco friendly in the construction industry.

Key words:  Сonstruction Industry, Nanotechnology, Materials, Environmental Programs.

 

279-284

Математичне моделювання забруднення, створюваного викидами автотранспортних засобів в умовах населених пунктів

 

Mathematical modeling of pollution produced by motor vehicles under conditions of human settlements

 

 

Угненко Є.Ю., д-р техн. наук, Ужвієва О.М., канд. техн. наук

 

 

 

 

 

 

Uhnenko Ye.B., Dr. Tech. Sci., Uzhviieva O.M., Cand. Eng. Sci. (Ph.D.)

 

У роботі наведена математична модель для опису процесу тепло- і масопереносу і розрахунку полів швидкості, температури і концентрацій забруднюючих речовин у придорожньому просторі населених пунктів. Методи прогнозу-вання розподілу забруднюючих речовин, що виділяються при роботі автотранспорту, можуть бути використані при плануванні будівництва автомобільних доріг і розміщенні поблизу них будівель та споруд.

Ключові слова: методи прогнозу, автомобільний транспорт, малі населені пункти, диференційне рівняння.

 

В работе представлена математическая модель для описания процесса тепло- и массопереноса и расчета полей скорости, температуры и концентраций загрязняющих веществ в придорожной полосе населенных пунктов. Методы прогнозирования распределения загрязняющих примесей, выделяющихся при работе автотранспорта, могут быть использованы при планировании строительства автомобильных дорог и размещении вблизи зданий и сооружений.

Ключевые слова: методы прогноза, автомобильный транспорт, малые населенные пункты, дифференциальное уравнение.

The paper presents a mathematical model to describe the process of heat and mass transfer, and the calculation of velocity fields, temperature and concentrations of contaminants in the vicinity of roads, surrounded by buildings. Methods of predicting the distribution of contaminants released during the operation of vehicles can be used when planning the construction of roads and placing various buildings in their proximity.

Key words: forecasting methods, road transport, localities, differential equation.

 

295-292

Відомості про авторів

293-298

About the Authors

299-304