Вісник Національного транспортного університету. Серія «Технічні науки».
Науково-технічний збірник. Випуск 1 (46), 2020

 

Андрусенко С.І., Бугайчук О.С., Будниченко В.Б., Подпіснов В.С. Обґрунтування доцільності використання накопичувачів енергії в електромережах міського транспорту та домогосподарств

3

Ануфрієва Т.Г. Формування ланцюгів постачань при перевезенні швидкопсувних вантажів

14

Баранов Г.Л., Комісаренко О.С., Прохоренко О.М.  Інфологічне моделювання технологічних процесів створення перспективних складених матеріалів

21

Борець І.В., Соколова О.Є., Соловйова О.О., Висоцька І.І. Організація мультимодальних перевезень вантажів за участю авіаційного транспорту

35

Бубела А.В. Дослідження ефективності функціонування дренажів мілкого закладання в дорожніх конструкціях

45

Будя О.П., Скопень М.М., Гавриленко О.В. Моделювання та конфігурування ІР-телефонії при емуляції мереж засобами системи Cisco Packet Tracer

55

Гамеляк І.П., Дмитрієв М.М., Попелиш І.І., Корітчук С.О., Семенченко О.В. Ефективність застосування антиожеледних хімреагентів при зимовому утриманні автомобільних доріг та аеродромів

63

Гололобов Ю.П., Боровий М.О., Ніколаєнко А.В. Особливості змін параметрів структури напівпровідника Ag3AsS3

73

Горбенко С.С. Вибір способу відновлення деталей за критеріями якості

83

Горбунович  І.В., Левківська Л.В. Дослідження обертового й поздовжнього рухів наддовгого стрижня в похилих порожнинах

92

Дмитриченко М.Ф., Міланенко О.А., Білякович О.М., Cавчук А.М.,  Туриця Ю.О. Вплив температури навколишнього середовища на властивості моторних олив

102

Дулеба А.Д., Мельник О.В. До питання теорії процесу борування залізо-вуглецевих сплавів в магнітному полі

113

Захарченко М.М. Аналіз вітчизняного і закордонного досвіду роботи транспортних вузлів

118

Іщенко Р.М., Ісаєнко Г.Л. Аналіз рівня підготовки з загальноосвітнього курсу фізики студентів першого курсу за результатами вхідного контролю

128

Киричок А.Г., Антонюк В.П., Шевченко А.В. Основные историко-правовые аспекты регулирования международных автомобильных перевозок

136

Корпач А.О., Левківський О.О. Сучасні напрямки використання альтернативних палив в автомобільних дизелях

145

Крижанівський Є.І., Криштопа С.І., Криштопа Л.І., Гнип М.М., Микитій І.М. Експериментальні дослідження показників дизельного двигуна при його роботі на сумішах біодизельного палива одержаного з синьо-зелених водоростей

153

Лановий О.Т., Виговська  І.А. Удосконалення функціонування мережі автомобільних доріг загального користування України

163

Лебідь І.Г., Ткаченко В.А., Лисак Р.С., Хрутьба А.С. Вибір методу управління комунікаціями в проектах

174

Лісовал А.А. Дослідження можливостей приводного нагнітача Rotrex для застосування  системах наддуву

183

Малиш М.І., Куліш М.Р. Кутова залежність двофотонного поглинання в CdP2

190

Марков О.Д. Деякі аспекти розвитку соціально-економічної організації

196

Марунич С.В. Масштабування процесу зменшення негативного впливу авіаційного шуму

201

Мейш Ю.А., Мейш В.Ф., Постановка та побудова чисельного алгоритму розв’язування задач динаміки теорії конічних оболонок в неортогональній системі координат

211

Мельник Н.І., Власенко Н.Є., Коваленко І.В., Шпак А.Є., Зульфігаров А.О. Поліпропіленовий біполярний електрод для електроекстрації кобальту

218

Мельниченко О.І., Кульбовський І.І., Голуб Г.М., Харута В.Л. Аспекти метрологічного забезпечення технологічних процесів інформаційно-вимірювальних систем в проектах інфраструктури транспорту

226

Онищенко А.М., Худолій С.М., Чиженко Н.П. Числове  моделювання впливу розташування транспортного навантаження на цеметобетонне покриття автомобільних доріг

237

Осипов В.О. Питання підвищення безпеки руху за рахунок використання нових світлоповертальних елементів

253

Поліщук В.П., Янішевський С.В., Гуменюк О.В. організація перехоплюючих автостоянок (система паркування «park&ride») в м. Києві

264

Прокудін Г.С., Чупайленко О.А., Гілевська К.Ю., Майданик К.О. Особливості формування та перспективи розвитку транспортно-логістичних кластерів

274

Савостін-Косяк Д.О., Міхальські Яцек. Аналіз впливу дорожніх бар'єрів безпеки на зниження ризику небезпечних дорожньо-транспортних пригод та їх наслідків

283

Сахно В.П., Поляков В.М., Сакно О.П., Колеснікова Т.М. Метод аналізу функціонального резонансу для моделювання контролю безпеки руху автомобіля

293

Свєтазаров О.М., Ковальов М.Ф. Теоретичне обґрунтування обчислювального алгоритму витрати палива автомобілями-самоскидами

304

Січко О.Є., Субочев О.І., Погорєлов М.Г., Курніков С.І., Горбань Р.А. Підвищення технічної готовності рухомого складу сервісних підприємств

313

Стьожка В.В., Борковський П.П. Підвищення довговічності цементобетону для покриття автомобільних доріг

324

Тарандушка Л.А. Побудова функціональної моделі автосервісного підприємства

333

Тімков О.М., Ященко Д.М. Розробка фізичної моделі автомобіля з дистанційним керуванням для експериментальних досліджень властивостей автомобілів

341

Топольськов Є.О., Бєляєвський Л.С., Сердюк А.А. Удосконалення бортових навігаційних комплексів автотранспортних засобів з використанням інерціальних датчиків та імовірнісно-геометричних методів обробки інформації

353

Хабутдінов Р.А. Системна концепція енергоресурсної синергії та методологія технологічно-інноваційного управління на автотранспорті

365

Хаврук В. О. Модель управління запасами в умовах невизначеності з використанням традиційних критеріїв

375

Харитонова Л.В., Куценко О.Г., Каденко І.М. Концепція довідників дефектів в обладнанні та трубопроводах енергетичних та транспортних систем

387

Хрутьба В.О., Зюзюн І.В., Барабаш О.В., Нєвєдров С.Д. Формування системи критеріїв оцінки впливу на довкілля в Барабаш проектах будівництва та реконструкції об’єктів критичної інфраструктури

405

Хрулєв О.Е.,   Дмитрієв С.О.  Розрахункова модель процесу стиснення повітря з рідиною в циліндрі ДВЗ

416

Червякова Т.І. Інформаційна безпека технології хмарних обчислень

427

Шевчук Л.В. Концентрація напружень в околі тріщини в дорожньому покритті  ри дії транспортних навантажень

437

Ширяєва С.В. Фактори, що впливають на формування і розвиток мультимодальної  транспортної системи України в сучасних умовах

446

Шлюнь Н.В., Білобрицька  О.І. Сингулярно збурені задачі термомеханіки шаруватих дорожніх покриттів

455