Автомобільні дороги і дорожнє будівництво: Науково-технічний збірник. Вип. 86. - К.: НТУ, 2012. - 281 с.

Назва статті

Автор(и)

Анотація

Стор.

Розрахунок пропускної здатності кільцевих розв’язок автомобільних доріг з урахуванням коефіцієнта подовжнього зчеплення

Неізвестна Н.В., Красильнікова О.В.,

У статті представлена залежність, яка показує вплив зміни коефіцієнта подовжнього зчеплення на пропускну здатність кільцевої розв’язки автомобільних доріг на одному рівні.

003-007

Методи проектування червоної лінії поздовжнього профілю автомобільних доріг опуклими вертикальними кривими змінного радіуса

Олійник М.О.

У роботі наведено метод проектування червоної лінії поздовжнього профілю автомобільних доріг кривими змінного радіуса. Досліджена зміна відстані видимості поверхні дороги при проектуванні червоної лінії поздовжнього профілю автомобільних доріг опуклими вертикальними кривими. Розроблений метод проектування червоної лінії поздовжнього профілю автомобільних доріг опуклими вертикальними кривими змінного радіуса із розробкою алгоритмів визначення проектних відміток.

008-029

Аналiз icнуючих методiв проектування асфальтобетонного покриття на мостах за умовою зсувостiйкостi

Різніченко О.С.

У статті подана характеристика основних методів випробування асфальтобетону при зсувостійкості.

030-036

Проектування з’їздів транспортних розв’язок

Хом'як А.Я.,
Татарченко С.В.

У статті розглянуто роботу транспортних розв’язок в умовах підвищених інтенсивностей руху. Проаналізовано існуючі методи проектування з’їздів, умови руху транспортних потоків на ділянках злиття, переплетення та розгалуження, визначені проблеми при проектуванні цих ділянок та запропоновані можливі шляхи для їх вирішення.

037-047

Особливості моделювання грунтових основ у розрахунках методом скінчених елементів

Чечуга О.С.,
Каськів С.В.,
Яремов А.П.

У статті розглянуто вибір розрахункової схеми для моделювання роботи основи і водопропускної труби та граничних умов.

048-051

Вплив температурної сегрегації на формування структури асфальтобетонних шарів

Кіяшко І.В.,
Мінаков О.С.

В статті розглянуто основні фактори, що призводять до утворення температурної сегрегації асфальтобетонної суміші під час транспортування. Встановлено вплив на фізико-механічні властивості асфальтобетону в покритті при наявності температурної неоднорідності. Обґрунтовано зниження довговічності покриттів, влаштованих з неоднорідною температурою.

052-059

Технологія виробництва та апробація бітумного вяжучого «полігум» в умовах україни

Мозговий В.В.,

Онищенко А.М.,
Невінгловський В.Ф., Гаркуша М.В.,

Резнік Ю.Л.,
Аксьонов С.Ю.

060-065

Підприємства кольорової металургії як джерело постачання шлаків - основної складової штучних цементів різного призначення

Мустяца О.Н.,
Кунілов П.Д.

У статті наведено літературний огляд і власні дослідження різних технологій переробки промислової сировини кольорової металургії з одержанням як відвальних матеріалів шлаків з різними кислотно-основними властивостями. Модифікування складу шлаків введенням у його склад різних домішок, в залежності від потреб, відкриває нове джерело постачання будівельного господарства в’яжучими матеріалами.

066-074

Холодний ресайклінг із застосуванням повільнотвердіючих мінеральних в’яжучих і розрідженого бітуму

Аленіч М.Д.

Аналізується технологія холодного ресайклінгу з застосуванням бітумної катіонної емульсії з цементом або спіненого бітуму з цементом.

Доцільно також використання в асфальтобетонних сумішах з подрібненим старим асфальтобетоном бітумів, розріджених часом або лігроїном. Наведена послідовність технологічних операцій при холодній регенерації асфальтобетонних покриттів.

075-077

Посилення високих насипів у складних

Інженерно-геологічних умовах

Кірічек Ю.О.,
Балашова Ю.Б.,
Кочан С.М.

Досліджено методи підвищення стійкості укосів високих насипів автомобільних доріг при зменшенні кута закладання укосу з метою економії землі, відведеної для будівництва. Виконано розрахунок коефіцієнта стійкості армованих різними геоматерілами і неармованих укосів різного закладення. Проведена оцінка стійкості укосу у вигляді розрахунку його коефіцієнта запасу і на основі цього підібрана необхідна кількість прошарків. Виконано розрахунок довжини закладення прошарку та призначено розподіл прошарків по висоті насипу.

078-087

До прогнозування витрат автомобілями палива в залежності від стану проїзної частини в умовах дорожніх мереж міських населених пунктів

Роман С.В.,
Кизима С.С.

088-099

Основи державно-приватного партненрства в експлаутації автомобільних доріг

Соколова Н.М.,
Шкарівська Н.Ю.

Визначено сутність та основні риси державно-приватного партнерства в експлуатації автомобільних доріг. Розглянуто світовий досвід впровадження контрактів заснованих на показниках якості, як основної форми взаємодії державного та приватного секторів в утриманні автомобільних доріг. Визначені задачі, які потрібно вирішити для ефективного впровадження контрактної системи на умовах ДПП в Україні.

100-107

Порівняння вітчизняних та європейських норм на проектування доріг

Хом’як А.Я.,
Назіна М.О.

У статті розглянуті основні параметри проектування автомобільних доріг в Україні та Європі на прикладі нормативної бази Німеччини. Наведені відмінності у класифікації автомобільних доріг, проектуванні поперечного профілю, визначенні коефіцієнта зчеплення а також виконано порівняння нормативних значень основних геометричних характеристик.

108-118

Механізм контролінгу в управлінні підприємствами автосервісу

Червякова В.В.

Розглянуто сучасні наукові погляди на проблему побудови механізму контролінгу в управлінні підприємствами. Запропоновано комплексну тривимірну модель механізму контролінгу на підприємстві автосервісу. Встановлено, що реалізація механізму контролінгу в управлінні підприємствами автосервісу відбувається циклічно. Розроблено укрупнену блок-схему алгоритму контролінгу в системі управління підприємством автосервісу.

119-132

Аналіз методів розрахунку покриттів із

кам'яних елементів брукування

Гамеляк І.П.,
Карафізі Л.М.

Розглядаються дослідження та методи розрахунку, які дають можливість проектувати конструкції дорожніх одягів з покриттями із елементів брукування.

133-145

Ранжування структурних елементів вулично-дорожної мережі за допомогою індексного методу

Данчук В.Д.,
Олійник Р.В.,

Самойленко Є.С., Тарабан С.М.

Запропоновано метод визначення комплексної оцінки екологічної безпеки структурних елементів вулично-дорожньої мережі, за допомогою якого можна класифікувати однорідні ділянки за ступенем екологічної небезпечності. В якості критеріїв, за якими проводилася класифікація були прийняті територіальні індекси, які характеризують співвідношення геометричних параметрів у просторі.

146-153

Забезпечення достовірності методики розрахунку стійкості укосів армованих геосинтетичними матеріалами

Корольков Р.О., Шилін І.В.

154-164

Деформації багатошарового грунтового масиву при наявності масопереносу сольових розчинів та дії фільтраційного потоку

Кузло М.Т.

Отримані розв’язки напружено-деформованого стану багатошарового грунтового масиву при наявності масопереносу сольових розчинів та дії фільтраційного потоку.

165-175

Прогнозування нерегулярних часових рядів методом локальної аппроксимації

Артеменко В.А.,
Петрович В.В.

Наведено процедуру прогнозування нерегулярних часових рядів методом локальної аппроксимації.

Проаналізовано результати числових експериментів по прогнозуванню модельних рядів даним методом.

Розглянуті можливості застосування методу локальної аппроксимації при прогнозуванні гідрологічних показників на прикладі прогноза середньодобових витрат води на один рік.

176-195

Вплив температурних напружень при розрахунку тонкошарових асфальтобетонних покриттів на цементобетонній основі

Ряпухін В.М.,
Дорожко Є.В.

У статті розглянуті схему температурної деформації комбінованої конструкції асфальтобетонний шар на жорсткій основі і визначення температурних напружень на контакті асфальтобетонного шару і жорсткої основи.

196-202

Максимальна витрата дощових стічних вод з прямокутних у плані урбанізованих басейнів стоку з водозбірним лотком

Жук В.М.,
Матлай І.І.

У роботі представлено удосконалений метод розрахунку максимальної витрати дощового стоку з прямокутних у плані урбанізованих басейнів стоку з перехоплювальним водовідвідним лотком, розташованим у нижній частині басейна. Розроблено комп’ютерну програму для реалізації запропонованого методу. Отримано графічні залежності максимальної витрати від довжини водозбірного лотка залежно від кліматичних умов, від характеристик басейна стоку та параметрів водозбірних лотків для найтиповіших урбанізованих басейнів стоку з водонепроникним покриттям. Досліджено також коефіцієнт, який враховує зміну швидкості потоку по довжині водозбірних лотків. Отримано значення коефіцієнта нерівномірності в межах 1,55-2,15, що значно перевищує значення 1,25, рекомендоване нормативним документом СНиП 2.04.03-85.

203-212

Вибір числового методу моделювання напружено-деформованого стану роботи конструкції "насип - труба - основа"

Чечуга О.С.,
Яремов А.П.

У статті розглянуто методи розрахунку напружень і деформацій основ з використанням концепцій механіки суцільного середовища і механіки ґрунтів.

213-216

Принципи формування спеціальних землерийних машин та комплексів для роботи в умовах близько розташованих діючих трубопроводів

Кузьмінець М.П.

У статті проаналізовано характерні особливості робочих процесів землерийних машин для роботи в умовах близько розташованих діючих трубопроводів. Обґрунтовано визначальні принципи формування спеціальних землерийних машин та комплексів для роботи в умовах близько розташованих діючих трубопроводів.

217-225

Автозаправні станції - потенційно небезпечні обєкти на автомобільних дорогах

Богаченко М.В.,
Тютюнник Я.С.

Автозаправні станції віднесені до об’єктів, що становлять підвищену виробничу та екологічну небезпеку, яка пов’язана з використанням легкогорючих речовин - палива для автомобілів та можливістю виникнення аварій на них.

226-230

Екологічні проблеми забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту в містах комсомольськ та київ

Омельчук С.К.,
Масюк Е.М.

У статті проаналізовано екологічні проблеми забруднення атмосферного повітря викидами автотранспорту. Проведено дослідження якості атмосферного повітря з метою забезпечення санітарно-допустимих умов середовища, визначення розміру зеленої смуги для захисту атмосферного повітря та визначення кількості атмосферного повітря для розчинення шкідливих речовин.

231-240

Екологічна ситуація в північному регіоні

Та київській області україни

Шаповалов А.Л.

У статті зроблена кількісна оцінка екологічної ситуації якості життя населення в Північному регіоні та Київській області по екологічній карті, що розроблена Інститутом географії НАН України. Це дозволило встановити рейтинг адміністративних областей та регіонів України по показнику екологічної ситуації.

241-245

Основні рівняння багаторядного щільного транспортного потоку за характерними дорожньо-транспортними ситуаціями

Дудніков О.М.

У статті синтезовані основні рівняння багаторядного щільного транспортного потоку за характерними дорожньо-транспортними ситуаціями з урахуванням виконання умови адекватного сприйняття відносного між собою руху рядів з можливістю виконання екстреного гальмування для порівняння швидкостей відповідних транспортних засобів з сусідніх рядів руху. Розроблені основні рівняння забезпечують можливість їх подальшого розвитку до рівнянь забезпечення безпеки руху багаторядних щільних транспортних потоків.

246-254

Обґрунтування умов впровадження технологій гнучкого світлофорного регулювання

Єресов В.І.,
Дідківська Л.С.

У статті наведено основні етапи визначення області ефективного застосування гнучких методів світлофорного регулювання в умовах нестаціонарності параметрів транспортного потоку з врахуванням економічної складової проекту. Проведено порівняння діючих рекомендацій по впровадженню таких методів з результатами здійсненого дослідження.

255-262

Метод оцінки та підвищення поточної безпеки руху на перехрестях на одному рівні в режимі реального часу

Лапутин Р.О.

У роботі розроблено метод та відповідну методику оцінки та підвищення поточної безпеки руху на перехрестях на одному рівні в режимі реального часу. Метод дозволяє оперативно виявляти необхідні умови виникнення ДТП та своєчасно їх ліквідувати, що безпосередньо впливає на безпеки руху на перехресті з позитивним результатом щодо її підвищення.

263-270

Ризики в проектах автомобільних доріг

Канін О.П,
Татусь В.В.

Розглянуті теоретичні передумови управління ризиками реалізації проектів автомобільних доріг з метою мінімізації їх негативного впливу на досягнення цілей проектів в дорожній галузі.

271-277