Вісник Національного транспортного університету. В 2-х частинах. Ч. 2. - К.: НТУ, 2012. - Випуск 26. - 632 с.

Назва статті Автор(и) Анотація Стор.
Розрахунок коефіцієнта атомарного кисню для визначення концентрації оксидів азоту в циліндрі двигуна внутрішнього згорання Герасимчук Ю.А.

Автомобільний транспорт посідає домінуючу роль у розв’язанні проблем енергозбереження та забруднення навколишнього середовища. Джерелами викидів шкідливих речовин є відпрацьовані гази (ВГ) двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ), на долю яких припадає 95...98 %. Одними із основних токсичних компонентів (ТК) відпрацьованих газів ДВЗ є оксиди азоту (NOx), яких щорічно викидається в атмосферу понад 400 млн. тонн. Оксиди азоту мають відносно високу токсичність в порівнянні з іншими ТК і важко піддаються нейтралізації. Ці данні переконливо свідчать про надзвичайну гостроту цієї проблеми та акцентують на потребі її вирішення.

Вчені (Зельдович, Франк-Каменецький, Стюарт, Старкман, Ейза, Гибе та ін.), досліджуючи механізм утворення оксидів азоту при високих температурах, провели велику теоретичну та експериментальну роботу. В їх наукових роботах було представлено теорію та механізм утворення NO, а також термохімічні розрахунки для визначення оксидів азоту в процесі згоряння. Але при ретельному аналізі цих робіт і відпрацюванні розрахункової моделі утворення NO в деяких складових і коефіцієнтах помічено ряд неточностей, або деякі їх значення мають велику похибку, що в подальших розрахунках суттєво впливатимуть на кінцевий результат.

В статті розглянуто механізм утворення одного із основних токсичних компонентів ВГ автотракторних двигунів — оксиду азоту. Увага зосереджена на точному визначеннi головних чинників в механізмі утворення NO — концентрацiях атомарних кисню та азоту. Проведено детальний квантово-механiчний розрахунок константи рівноваги мiж атомарним та молекулярним киснем. Стаття є етапною для подальших точних розрахункiв NO, які містяться у ВГ двигунiв внутрiшнього згоряння.

3-10
Модульний принцип в технології автомобілебудування Дмитриченко М.Ф., Шапошніков Б.В., Кошелєв В.Г., Мельник О.В.

В статті викладено системний підхід до використання модульного принципу в автомобілебудуванні. Приведено метод заміщення виробу структурованою множиною модулів.

Об’єкт дослідження – технологічний процес виготовлення автомобілів.

Мета роботи – розкрити основи побудови модульних технологічних процесів.

Метод дослідження – аналіз особливостей побудови модульних процесів.

Прогнозні припущення – інформація для фахівців в галузі автомобілебудування.

11-14
Кріогенне устаткування для дослідження зносостійких матеріалів в діапазоні температур 77…323 к Дмитриченко М.Ф., Шапошніков Б.В., Кошелєв В.Г., Мельник О.В.

В статті запропоновано експериментальне кріогенне устаткування для дослідження зносостійких матеріалів в діапазоні температур 77…323 К, робота устаткування ґрунтується на використанні капілярного ефекту в металоволокнистій структурі, яка виготовлена з дроту з високим омічним опором в поєднанні з нагріванням регульованим за програмою електричним струмом, що подається на електроди.

Об’єкт дослідження – зносостійкі матеріали.

Мета роботи – дослідження властивостей зносостійких матеріалів.

Метод дослідження – підтримання температури зносостійкого матеріалу під час досліджень в діапазоні температур 77…323 К.

Прогнозні припущення – інформація для фахівців в галузі матеріалознавства.

14-17
Підвищення довговічності трибоспряжень з урахуванням впливу на контактні поверхні сучасних наномодифікаторів Дмитриченко М.Ф., Міланенко О.А., Савчук А.М., Білякович О.М., Лізанець В.І.

В статті представлені результати експериментальних досліджень по визначенню оптимальній концентрації наномодифікатора у вигляді фулерену в мастильному матеріалі, сприяє зміцненню поверхневих шарів металу в період припрацювання та пуску установки, що забезпечує підвищення їх зносостійкості.

Об'єкт дослідження – товщина граничного змащувального шару.

Метою роботи являлось збільшення довговічності вузлів тертя двигунів внутрішнього згорання вітчизняного виробництва (з пробігом до капітального ремонту 100 - 300 тис. км) за рахунок розширення навантажувально-швидкісного діапазону, зниження інтенсивності втомного та корозійно-механічного зношування.

Метод дослідження – експериментальне визначення товщини мастильного шару та величини лінійного зносу.

Виявлено зміцнення поверхневого шару шляхом додавання 2%-ого розчину фулерену в оливі, який створює в початковий період роботи (припрацювання та пуск машини) оптимальні умови тертя контактуючих поверхонь, запобігаючи утворенню схоплювання І-го роду і виникненню задирів в жорстких нестаціонарних, навантажувально-швидкісних і температурних умовах. Встановлено, що при введенні в змащувальний матеріал в оптимальній концентрації наномодифікатора у вигляді фулерену сприяє зміцненню поверхневих шарів металу в період припрацювання та пуску установки, що забезпечує підвищення їх зносостійкості. Для контактних поверхонь з початковою шорсткістю Ra = 0,3 мкм при уmax 300 МПа поліпшення антифрикційних та протизношувальних властивостей зумовлене, перш за все, прискореною адаптацією граничних змащувальних шарів до динамічних умов навантаження – їх товщина підвищується в момент припрацювання та пуску установки, в середньому, у 2 – 3 рази, в порівнянні з використанням в якості змащувального матеріалу оливи АРІАН Ультрагаз без добавки або в концентрації 1%, 3% або 5%. Цей чинник забезпечує зменшення інтенсивності зношування в початковий період припрацювання та пуску установки у 6 разів в порівнянні з використанням в якості змащувального матеріалу оливи АРІАН Ультрагаз без добавки, унаслідок чого зменшується ступінь стирання поверхневих шарів металу. В результаті цього деформаційні зміни металу локалізуються в тонкому приповерхневому шарі, а екрануючі властивості граничних адсорбційних шарів запобігають розповсюдженню цих змін в глибину металу, що забезпечує зміцнення поверхневого шару.

17-22
Оптимальне проектування штанг обприскувачів із застосуванням динамічних гасників коливань. Дмитриченко М.Ф., Вікович І.А., Дівеєв Б.М., Височан І.М. Проаналізовано методи оптимального проектування штангових обприскувачів і розвиток нових методів. Представлені дискретно-континуальні моделі динаміки таких машин як штанговий обприскувач з подовгастим штанговим елементом та приєднаними динамічними гасниками коливань. Отримані алгоритми зменшення вібрації штаги. Запропоновані нові вібропоглинаючі елементи. 22-34
Розроблення моделі і методу розрахунку динамічних процесів у бітумо-щебеневому агрегаті. Дмитриченко М.Ф., Вікович І.А., Дубневич О.М., Бутитер І.Б. Розроблено математичну модель коливань бітуму-щебеневого агрегату з торсіонною підвіскою з урахуванням рухливості розігрітого рідкого бітуму у його циліндричній горизонтальній ємності у поперечно-вертикальній площині. 34-42
Вплив швидкості кочення на динаміку формування мастильного шару. Дмитриченко М.Ф., Кущ О.І., Туриця Ю.О.

В статті представлені результати експериментальних досліджень щодо встановлення впливу швидкості кочення на динаміку формування мастильного шару в контакті.

Об’єкт дослідження – товщина мастильного шару оливи.

Мета роботи - визначення товщини мастильного шару в контакті в умовах кочення з проковзуванням при несталих умовах роботи.

Метод дослідження – вимірювання падіння напруги в режимі нормального тліючого розряду.

При дослідженні мастильних матеріалів були отримані криві залежностей зміни товщини мастильного шару зі збільшенням сумарної швидкості кочення контактуючих поверхонь. Порівняння зміни теоретичної залежності f(VУ) з кривими, отриманими експериментально, показує їх різке відхилення при збільшенні швидкості до 1,0 м/с, коли експериментальні значення приросту товщини мастильного шару характеризується різким збільшенням. При подальшому збільшенні h експериментальні і теоретичні криві значень товщини мастильного шару майже паралельні. Встановлено, що до швидкості кочення 1 м/с масла характеризуються надбанням структурної в’язкості та властивостей неньютонівських рідин.

42-45
Дослідження енергетичних параметрів процесу відновлення деталей роздаванням. Дмитриченко М.Ф.,Сопоцько Ю.О., Дементєєв О. В.

Визначення основних параметрів процесу роздаванням валів з нагріванням за рахунок сил тертя. Об’єкт дослідження – вали коробок передач автомобілів.

Мета роботи – дослідження даного способу для відновлення кінцевих ділянок валів, визначення основних технологічних параметрів процесу - осьове зусилля подачі дорна, та величина крутного моменту необхідного для нагрівання деталі та її роздавання.

Методика дослідження – для реєстрації крутного моменту експерименти по роздаванню валів тертям із сталі 40Х дорном із сплаву ВК6 проводили на лабораторній установці. Крутний момент вимірювали за допомогою приладу з тензометричними датчиками.

Проведені експериментальні дослідження дозволили визначити значення констант А, к, для пари тертя сплав ВК6 – сталь 40Х, отримати залежності для розрахунку коефіцієнту тертя і визначити основні енергетичні параметри процесу роздавання тертям – крутного моменту і потужності. Оптимальними за геометричними параметрами роздавання є співвідношення діаметрів інструменту і технологічного отвору в межах di /d = 1,2…1,3. Це забезпечує оптимальну площадку тертя для нагрівання деталі. При співвідношенні di /d = 1,2…1,3 величина крутного моменту під час сталого режиму роздавання складає близько 40-50% від максимального значення на початковій стадії процесу.

45-51
Аналіз статистичних характеристик випадкової зміни ресурсних параметрів агрегату машини Посвятенко Е.К., Сушко О.В.

В роботі проаналізовані статистичні характеристики процесу зміни ресурсних параметрів та обґрунтовано уточнення математичної моделі з метою прогнозування залишкового ресурсу агрегатів машини за результатами діагностування останніх.

Об’єкт дослідження – залишковий ресурс агрегатів машин.

Мета роботи – аналіз статистичних характеристик випадкового процесу зміни ресурсного параметру агрегату машини і обґрунтування його уточненої математичної моделі.

Метод дослідження – статистичний аналіз обґрунтування стаціонарності і нормальності випадкового процесу.

Проведений статистичний аналіз дозволив обґрунтувати стаціонарність і нормальність випадкового процесу z(t). Даний висновок можна розповсюдити на всі ресурсні діагностичні параметри вузлів і агрегатів машин, оскільки дослідження фізичних факторів, які обумовлюють формування випадкового процесу z(t) при експлуатації сільськогосподарських тракторів, також його підтверджує.

При збільшенні запиленості повітря ступінь зносу деталей гільзо-поршневої групи підвищується до відчутної величини не відразу, а лише після закінчення певного напрацювання. У разі подальшого зменшення запиленості уповільнення процесу накопичення зносу можна буде встановити тільки після відпрацювання даним двигуном достатньо тривалого відрізку часу. Загалом, слід зазначити, що накопичений знос не може змінитися стрибком.

Установлено, що описання випадкового процесу u(t), де z(t) є стаціонарний нормальний випадковий процес, з достатньою точністю та достовірністю відображає реальний процес зміни ресурсного параметру і може бути взято за основу для прогнозування залишкового ресурсу агрегатів машини за результатами діагностування останніх.

51-57
Підвищення якості радіаційних полімерних детекторів технологічними методами інженерії поверхні Посвятенко Е.К., Тітаренко О.В.

У статті розглянуто проблему підвищення якості радіаційних детекторів на основі полімерних матеріалів технологічними методами інженерії поверхні, зокрема фрезеруванням.

Об’єкт дослідження – прилади радіаційного контролю на базі полімерних сцинтиляційних детекторів.

Мета роботи – визначення обґрунтованих параметрів режиму різання при напівчистовій обробці ПВК та ПММА інструментом із твердого сплаву на основі досліджень стану мікроструктури поверхневого шару.

Метод дослідження – експериментально-теоретичні дослідження мікрогеометрії поверхні та мікроструктури поверхневого шару при торцевому фрезеруванні твердосплавним інструментом зразків ПВК та ПММА.

Технологічні методи інженерії поверхні радіаційних детекторів на основі полімерів ПММА та ПВК, зокрема торцеве фрезерування дрібнозернистим твердосплавним інструментом дозволяє зберегти комплекс фізико-механічних характеристик цих матеріалів на напівчистовій стадії технологічного процесу. Зона високих швидкостей є пріоритетною при умові зменшення часу термомеханічного впливу, коли полімери знаходяться у високоеластичному фізичному стані.

При обробці ПВК швидкість різання v = 800 м/хв не є оптимальною через значні коливання параметру шорсткості в межах заготівки. Зменшення часу термомеханічного впливу може, по аналогії з обробкою полістиролу, визначити принципово нові з позицій якості та продуктивності діапазони параметрів режиму різання.

57-62
Застосування sadt-моделювання для формалізації процесу управління транспортними потоками на вулично-дорожній мережі міста Бакуліч О.О., Дудник А.А.

У статті розглядаються шляхи раціонального вирішення задач транспортного потоку на елементах вулично-дорожньої мережі, та його вплив на екологію міста. Однією з основних задач в управлінні транспортними потоками у містах є розробка методу управління дорожнім рухом на мережі магістральних вулиць міста із визначенням керуючих впливів на дорожній рух та його екологічність шляхом удосконалення алгоритму управління транспортним потоком.

Об’єкт дослідження – вплив транспортного потоку на екологію міста.

Мета роботи – підвищення ефективності управління дорожнім рухом на мережі магістралей міста на основі застосування технології SADT-моделювання для формалізації процесу управління транспортним потоком на вулично-дорожній мережі містах.

Метод дослідження - метод системного аналізу на основі технології SADT-моделювання.

Запропонований метод підвищення ефективності управління дорожнім рухом на мережі магістралей міста, шляхом використання системного аналізу на основі технології SADT-моделювання для формалізації процесу управління транспортним потоком на вулично-дорожній мережі містах. Формальна модель діяльності системи виділяє основні функції транспортного процесу з урахуванням екологічних параметрів, а саме «Вулично-дорожня мережа міста – Траспортний потік – Екологічні критерії – Засоби управління», поділяє на функції: об'єкт - дорожній рух (вулично-дорожня мережа міста), суб'єкт - транспортний потік (взаємодія різних видів транспорту), предмет – екологічні критерії ТЗ (вплив транспортних засобів на екологію міста) і засіб діяльності – організацію управління транспортним потоком (ВДМ-ТП-ЕК-ЗУ). Досягнення поставлених цілей, щодо покращення екологічної ситуації на ВДМ міста засобами ОДР, шляхом використання системного аналізу на основі технології SADT-моделювання здійснюється лише в рамках створюваної мережі ВДМ-ТП-ЕК-ЗУ. Блоки системи містять функції спланованого методу управління і визначають зв'язок між вхідними та вихідними параметрами та їх впливу на генеральну мету роботи.

63-67
Дослідження систем управління матеріальними запасами Бубела А.В.

В статті досліджуються системи управління матеріальними запасами, проаналізувавши сучасні підходи застосування систем.

Об’єкт дослідження – моделі системи управління запасами.

Мета роботи – Дослідити системи управління матеріальними запасами та знаходження компромісного рішення для застосування на різних рівнях транспортного процесу.

Методи дослідження – формалізація і моделювання – для вирішення комплексної задачі управління.

Основною метою реалізації системи управління запасами є проведення такої діяльності, яка б забезпечила підтримку запасів виробів і ефективне керування ними. З допомогою цієї системи здійснюється обробка замовлень, отримання матеріалів та контроль за усім процесом. Це дає змогу відслідковувати всі етапи виконання замовлень у визначені терміни.

Результати статті створюють науково-методичну базу для формалізації вибору системи управління матеріальними запасами.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – скорочення витрат, підвищення ефективність і якості виробництва, збільшення прибутку.

68-72
Концепція сітілогістики і пасажирські перевезення Дмитрієв М.М., Плошай В.Ф., Воркут Т.А., Матейчик В.П., Шпильовий І.Ф., Мельниченко О.І., Кабанов В.Г., Марунич В.С., Харута В.С., Вакарчук І.М.

В статті приведені концептуальні положення обґрунтування сітілогістичних рішень пасажирських перевезень.

Об'єкт дослідження – міські пасажирські перевезення.

Мета роботи – обґрунтування сітілогістичних рішень пасажирських перевезень.

Метод дослідження – системний аналіз та комплексний підхід.

Пасажирські перевезення представляються як скоординована система, виходячи з вимог системного аналізу транспортного комплексу, постановки задачі координації різних видів транспорту та методики організації та управління перевезеннями. Технологія пасажирських перевезень при взаємодії різних видів транспорту включає вибір структури системи, основних її елементів і функцій управління, організацію взаємодії між елементами, оцінку відповідності обраного варіанту вимогам системи. При цьому проводиться аналіз діючих систем організації за видами транспорту; аналіз функціонального складу систем, їх інформаційного, математичного, технічного, організаційного, правового і кадрового забезпечення; аналіз форм взаємодії всіх видів транспорту і транспортної системи з суміжними галузями народного господарства; визначення функцій і конкретних задач координованої системи; обґрунтування критеріїв оптимальності вирішення загальнотранспортних задач.

В результаті розгляду системних аспектів моделювання технологій різних видів транспорту в інтегрованій транспортній системі міста, сформовані концептуальні положення щодо обґрунтування сітілогістичних рішень пасажирських перевезень.

Результати статті можуть бути використані при вирішенні проблемних питань розвитку міста та його транспортного забезпечення.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – перспектива вдосконалення маршрутної системи пасажирських перевезень м. Донецьк.

72-78
Формування стратегії управління ризиками на транспортних підприємствах. Волинець Л.М.

В статті запропоновано підходи, щодо необхідності управління ризиками на транспортних підприємствах.

Об’єкт дослідження – транспортні підприємства.

Мета роботи – виділення основних принципів та функцій розробки стратегії управління ризиками транспортних підприємств.

Методи дослідження – економічні методи та інформаційно-аналітичні.

Ризик, якому піддається підприємство, це ймовірна загроза розорення чи одержання таких фінансових втрат, які можуть зупинити всю справу. Оскільки ймовірність невдачі присутня завжди, постає питання про методи зниження ризику. Для відповіді на це питання необхідно кількісно визначити ризик, що дозволить порівняти величину ризику різних варіантів рішення і вибрати з них той, який найбільше відповідає обраній підприємством стратегії ризику.

Розробка ефективної стратегії управління ризиками дає змогу транспортному підприємству ідентифікувати перспективи, проаналізувати власні сильні та слабкі сторони, виявити перспективи та загрози на ринку та прогнозувати власний майбутній стан.

Результати статті можуть бути використані вітчизняними підприємствами транспортної діяльності.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук ефективної стратегії управління ризиками на транспортних підприємства.

78-84
Особливості призначення та проведення технічної експертизи та її роль при розслідуванні дтп Галак І.І.

В статті розглянуто питання, що стосуються ролі технічної експертизи в роботі органів дізнання, слідства, суду та інших компетентних організацій при розслідуванні ДТП, що дасть змогу вибрати правильне і об'єктивне рішення за матеріалами перевірки, кримінальних та цивільних справах.

Об'єкт дослідження – процес призначення та проведення технічної експертизи.

Мета роботи – дослідження особливостей призначення та проведення технічної експертизи.

Метод дослідження – метод пізнання, який дає змогу поділити предмети дослідження на складові частини; метод порівняння; метод наукового пізнання, за допомогою якого здійснюється перехід від однієї мислі до іншої, більш загальної мислі - логічне узагальнення.

Проведення технічної експертизи на місці ДТП, в більшості випадках при необхідності дає можливість об'єктивно оцінити версію про технічну несправність транспортного засобу чи транспортних засобів, що відразу скорочує коло вирішуваних завдань.

Аналізуючи значення технічної експертизи при розслідуванні ДТП, можна зробити наступні висновки: 1. Технічну експертизу необхідно в більшості випадках проводити на місці ДТП; 2. Для проведення технічної експертизи на місці ДТП необхідно мати пересувну лабораторію з усім необхідним набором устаткування; 3. У деяких випадках, в присутності експертів на місці ДТП необхідно виробляти вилучення вузлів і агрегатів з метою проведення технічної експертизи в стаціонарних лабораторних умовах.

Результати статті створюють науково-методичну базу для різноманітних досліджень у сфері правого розслідування та експертизи дорожньо-транспортних пригод.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження - для успішного розвитку технічної експертизи при розслідуванні ДТП сьогодні і в найближчому майбутньому, окрім вищевказаних заходів, необхідна співпраця з фахівцями - представниками фірм заводів-виробників в частині залучення їх при виробництві технічних експертиз. Тільки таким чином спільно можна повністю вирішити завдання, які ставляться при виробництві технічних експертиз у сучасних умовах.

84-88
Удосконалення процесу управління інноваційною діяльністю на автомобільному транспорті Галак І.І.

В статті запропоновано удосконалений процес управління інноваційною діяльністю на автомобільному транспорті, за методикою оцінки економічної ефективності впровадження автоматизованої системи моніторингу і диспетчерського управління.

Об'єкт дослідження – використанням новітніх досягнень в галузі інформаційних і телекомунікаційних технологій.

Мета роботи – розглянути область застосування автоматизованих систем моніторингу і диспетчерського управління автомобільним транспортом(АСМДУ) .

Метод дослідження – оцінка економічної ефективності впровадження АСМДУ.

Перспективи розвитку сучасної транспортної інфраструктури країни і регіонів тісно пов’язані з використанням новітніх досягнень в галузі інформаційних і телекомунікаційних технологій. Для позначення комплексного зв’язку цих двох високих технологій введемо поняття телематика.

У розвинених країнах світу питома вага автотранспортних підприємств, які здійснюють свою діяльність за допомогою інноваційних технологій, ще в 2011 році досягла 70 %, і зараз спостерігається тенденція до зростання. В Україні питома вага промислових підприємств у 2011 році перебувала на рівні 10 %. Таке становище значною мірою зумовлено не тільки дефіцитом фінансування, невизначеністю й ризиком інноваційної діяльності, але й відсутністю належного досвіду в системі управління інноваційною діяльністю.

Методику запропоновану в статті та використання удосконалених інноваційних технологій дає можливість кардинально підвищити ефективність і якість роботи на автомобільному транспорті.

88-92
Інформаційна підтримка управління конкурентоспроможністю підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень Главацький П.В.

У статті наведені методичні рекомендації щодо вибору доцільного та ефективного варіанту інформаційної підтримки управління конкурентоспроможністю підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень, в основі якого є формування певних релевантних баз даних управління конкурентоспроможністю із використання методів обробки зовнішньої й внутрішньої інформації.

Об’єктом дослідження є процес інформаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень

Мета роботи - визначити методичні аспекти щодо забезпечення інформаційної підтримки процесу управління конкурентоспроможністю підприємств в сфері міжнародних автомобільних перевезень.

Методи дослідження – системний аналіз, моделювання.

Інформаційна підтримка управління конкурентоспроможністю організується за рахунок продуктивного, економічного та своєчасного збору, обробки, надання та збереження інформації у необхідних обсягах із забезпеченням необхідного доступу до них, зручними способами відображення інформації та організації діалогу користувача та ПК.

Впровадження розроблених методичних рекомендацій щодо інформаційного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємства дозволить надавати релевантну інформацію менеджерам у потрібний їм час. Усі інтелектуальні операції по роботі з інформацією виконуються менеджерами, що приймають рішення.

З

апропоновані людино-машинні системи інформаційної підтримки процесів прийняття управлінських рішень щодо забезпечення оптимальної конкурентоспроможності для їх впровадження у діяльність підприємств потребують розробки програмного забезпечення.

92-98
Аналіз зв’язку чисельності апарату управління з об’ємно-якісними показниками роботи південно-західної залізниці Горбенко О.В., Мнишенко О.О.

В статті простежено зв’язок між кількістю апарату управління та об’ємно-якісними показниками роботи Південно-Західної залізниці.

Об’єкт дослідження – зв’язок чисельності апарату управління з об’ємно-якісними показниками роботи Південно-Західної залізниці.

Мета робота – встановлення щільності зв’язку чисельності апарату управління з об’ємно-якісними показниками роботи Південно-Західної залізниці.

Методи дослідження – аналізу та синтезу інформації, регресійно-кореляційний аналіз.

Із застосуванням регресійно-кореляційного аналізу показано наявність зв’язків та надано їх характеристики. На підставі розрахунків доведено, що працівники апарату управління належать до незалежного контингенту залізниці. Висловлено тезу щодо доцільності застосування системно-цільового підходу до вивчення питання стимулювання праці апарату управління залізниці.

98-104
Метод «подвійного ранжування» для заповнення матриці при вирішенні «транспортної задачі». Горяєв М.К., Лебідь Є.М.

У статті розглянуті основні недоліки методів, що використовуються для вирішення транспортної задачі: північно-західного кута і подвійної переваги. Пропонується альтернативний метод первинного заповнення матриці при вирішенні «транспортної задачі». На конкретному прикладі показана ефективність запропонованого методу.

Об'єкт дослідження - оптимізація вантажних потоків.

Мета роботи - підвищення ефективності оптимізації.

Метод досліджень - аналітичний.

Результати статті. Запропоновано метод «подвійного ранжування» для первинного заповнення матриці при вирішенні транспортної задачі. Обґрунтовано його ефективність.

Прогнозні пропозиції про розвиток об'єкта дослідження - застосування запропонованого методу при оптимізації вантажопотоків.

105-107
Дослідження середовища реалізації проектів і програм у сфері транспорту Грисюк Ю.С., Лабута А.В.

В статті запропоновано використання методів експертного оцінювання для ранжування груп факторів, що впливають на процес реалізації проектів і програм.

Об’єкт дослідження – фактори зовнішнього оточення проектів.

Мета роботи – за допомогою експертних методів дослідити вплив факторів зовнішнього середовища на процес реалізації проектів і програм.

Метод дослідження – ранжування за допомогою експертного оцінювання.

Для того, щоб реагувати на на вплив факторів зовнішнього середовища, потрібно дослідити їх природу. Дані впливи є досить різноманітними за своїм складом та дією на процес реалізації проектів та програм, тому дослідження факторів зовнішнього середовища є необхідним інструментом для того, щоб зменшити їх негативний вплив, а також для подальшого прийняття оперативних управлінських рішень і безпосередньо управлінських дій. Доцільно розпочати аналіз з груп факторів, які потім потрібно дослідити більш глибоко і визначити вплив окремих факторів на процес реалізації програми розвитку. Для цієї мети застосовуємо методи експертного оцінювання.

Результати статті можуть застосовуватись для ранжування різних об’єктів, факторів. елементів в різних галузях науки і техніки.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – застосування результатів для дослідження впливу окремих факторів зовнішнього оточення на реалізацію проектів і програм.

108-113
Визначення строку транзитного перевезення товарів до митниці призначення автомобільним транспортом Гужевська Л.А., Веровська Л.Т.

У статті запропоновано методику для визначення терміну транзитного перевезення товарів до митниці призначення автомобільним транспортом.

Об’єкт дослідження – строк транзитного перевезення товарів до митниці призначення автомобільним транспортом.

Мета роботи – розробка методики для розрахунку строку транзитного перевезення товарів до митниці призначення автомобільним транспортом.

Метод дослідження – аналітичний і системний підходи, математичне моделювання.

Строк транзитного перевезення товарів до митниці призначення обов’язково встановлюється посадовими особами митниці відправлення та визначається виходячи з відстані до митниці призначення, виду транспортного засобу, маршруту та інших умов перевезення, і не повинен перевищувати законодавчо закріплені максимальні граничні строки. Некоректно встановлений строк доставки до митниці призначення призводить до зниження ефективності перевезення вантажу в цілому. Для визначення оптимального строку транзитного перевезення товарів до митниці призначення розроблено методику, яка може стати основою для створення програмного забезпечення митної служби.

Результати статті, а саме запропонована методика, може стати основою для створення програмного забезпечення митної служби для визначення оптимальних строків транзитного перевезення товарів до митниці призначення.

Прогнозовані припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка програмного забезпечення для визначення оптимальних строків транзитного перевезення товарів до митниці призначення.

114-118
Методичні підходи до аналізу пасажиропотоків автобусного маршруту Гуща О.О.

У статті розглянуто залежності коефіцієнтів використання пасажиромісткості автобусів і коефіцієнтів нерівномірності пасажиропотоків по довжині маршруту. Ці показники дають можливість формувати на них пасажиропотоки для проектування мережі маршрутів у місті та передмісті.

Об’єкт дослідження – процес перевезення пасажирів автобусним маршрутом.

Мета роботи – визначення впливу коефіцієнта використання пасажиромісткості автобуса на посажиромісткість в умовах експлуатації транспортного засобу.

Метод дослідження – моделювання стаціонарних пасажиропотоків на маршруті.

Аналітичними дослідженнями встановлено, що статичний коефіцієнт використання пасажиромісткості автобусів на маршруті та коефіцієнт нерівномірності пасажиропотоків по довжині маршруту пов’язані між собою по закону рівнобічної гіперболи. Встановлена залежність між динамічним коефіцієнтом використання пасажиромісткості автобусів та коефіцієнтом нерівномірності пасажиропотоків по довжині маршруту.

Результати статті можуть бути застосовані для того,щоб сучасну пасажирську транспорту систему скоординувати з потужністю пасажиропотоків на маршрутах.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта досліджень – пошук оптимального методичного підходу для удосконалення процесу перевезень пасажирів автобусним маршрутом.

119-122
Визначення ефективного автомобіля як характеристики транспортного потоку за допомогою методу аналізу ієрархій Данчук В.Д., Бакуліч О.О., Сватко В.В.

У роботі запропоновано концепцію ефективного автомобіля та розроблено, на основі методу аналізу ієрархій Сааті, методику визначення його техніко-експлуатаційних показників.

Об’єкт дослідження – процеси в транспортних потоках вуличної мережі міста.

Мета дослідження – розробка методу визначення техніко-експлуатаційних показників ефективного автомобіля як характеристики транспортного потоку на певній ділянці транспортної мережі.

В рамках запропонованої концепції ефективний автомобіль розглядається як модельний транспортний засіб, що є однією з характеристик транспортного потоку на певній досліджуваній ділянці транспортної мережі.

Техніко-експлуатаційні параметри ефективного автомобіля мають такі значення, які, з одного боку, характеризують стан транспортного потоку в цілому на певній ділянці транспортної мережі, а з іншого, наближені до відповідних параметрів транспортних засобів, що рухаються на даній ділянці.

Результати статті можуть бути використані при дослідженні транспортної мережі міста Києва.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – використання концепції ефективного автомобіля дозволить здійснити у майбутньому подальший розвиток теоретичних уявлень про динаміку транспортних потоків, вдосконалення методів моделювання процесів, що відбуваються в них.

123-127
Концепція системно-синергетичного підходу в управлінні проектами Данчук В.Д.

В статті досліджено проблему управління проектами в умовах постійної зміни зовнішніх і внутрішніх параметрів динамічного середовища, в якому виконуються проекти. Авторами запропонована концепція системно-синергетичного підходу в управлінні проектами, покликана усунути недоліки класичного системного підходу.

Об’єкт дослідження – системний підхід в управлінні проектами.

Мета роботи – полягає у розробленні нової концепції системно-синергетичного підходу для забезпечення самоорганізації ієрархічної структури бази знань і основних процесів системи управління проектами.

Методи дослідження – методи теорії проектного менеджменту, теорія аналізу, моделювання та оптимізації процесів управління.

Забезпечення структурування інформації і процесів управління нею стає однією з найважливіших задач, адже сьогодні обсяги неструктурованого контенту складають понад 80% всієї бізнес-інформації. Класичні системні підходи вже не можуть забезпечити ефективність управління проектами в умовах прискорення науково-технічного прогресу, надзвичайно швидких (часто стрибкоподібних) трансформаційних змін, а тому потребують суттєвого вдосконалення, переосмислення і трансформації. Проте, фундаментальні дослідження та практичні розробки щодо забезпечення самоорганізації в системах управління проектами практично відсутні. Саме тому значну теоретичну і практичну цінність може представляти розроблена концепція системно-синергетичного підходу та її застосування в корпоративних інформаційних системах управління проектами.

Отримані наукові результати досліджень і запропоновані рішення можуть бути використані на практиці для забезпечення самоорганізації процесів управління проектами, що виконуються в динамічному середовищі. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук нового ефективного комплексного підходу з метою застосування в корпоративних інформаційних системах управління проектами.

128-133
Аналіз алгоритмів адаптивного регулювання дорожнього руху на перехресті Дзюба О.П., Павловська О.М.

У роботі на основі аналізу існуючих алгоритмів адаптивного регулювання руху на перехрестях доводиться необхідність їхнього вдосконалення.

Наукова новизна роботи полягає у формулюванні нового концептуального підходу до адаптивного регулювання на перехресті. Пропонується адаптивне динамічне безконфліктне регулювання на перехресті з можливістю зміни кількості фаз у циклі регулювання залежно від величини інтенсивності руху транспорту на підходах до перехрестя. Таке адаптивне динамічне світлофорне регулювання дозволяє без реконструкції перехрестя підвищити його пропускну здатність із дотриманням вимог безпеки дорожнього руху.

В статті запропоновано класифікацію існуючих алгоритмів адаптивного регулювання, яка показала, що управління рухом у повному динамічному режимі з їх використанням неможливе, тому необхідний новий підхід для розробки алгоритму, який дозволить здійснити таке управління.

В подальших дослідженнях необхідно працювати над науковим забезпеченням запропонованого алгоритму, щоб його впровадження стало можливим.

134-137
Особливості методології регулювання у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв’язків Дмитриченко А.М. Здійснено узагальнення наукових підходів до підготовки та ухвалення регуляторних актів у залежності від умов діяльності транспортного підприємства. Охарактеризовано технології розробки регуляторних актів, розкрито ієрархію функцій, процедур і операцій стосовно їх підготовки та реалізації. 137-141
Критерії оцінки ефективності та якості організації міжнародних перевезень легкових автомобілів Дудник О.С.

У статті розглядаються особливості виконання міжнародних перевезень легкових автомобілів, основні показники ефективності та якості виконання міжнародних перевезень легкових автомобілів, основні задачі та умови виконання міжнародних перевезень легкових автомобілів.

Об’єкт дослідження – процес логістичного управління міжнародними перевезеннями легкових автомобілів.

Мета роботи – визначення основних критеріїв оцінки ефективності та якості організації міжнародних перевезень легкових автомобілів.

Метод дослідження - методи теорії транспортних процесів і систем, окремі методики та положення системного аналізу та моделювання складних систем, методи дослідження операції в транспортних системах.

Запропонована модель функціонування виробничих процесів ТК дозволяє визначити закономірності зміни їх показників, прогнозувати кінцеві результати діяльності і формувати на цій основі оптимальні управлінські рішення. Запропоновані алгоритми підтвердили адекватність моделі реальним процесам та доцільність і ефективність використання результатів моделювання для розв’язання науково-прикладних задач організації і управління виробничими процесами ТК.

141-146
Вибір стратегії розвитку автотранспортного підприємства, як елемента фрагментарної галузі Железняк К.Л.

Об’єкт дослідження або розроблення — вантажні автотранспортні підприємства, як підгалузь автомобільного транспорту;

мета роботи — визначення номенклатури стратегій та їх вибору для конкретних умов розвитку вантажних автомобільних перевезень, як фрагментарної галузі;

методи дослідження — логічний та SWOT-аналіз;

результати та їх новизна - визначено конкретну номенклатуру стратегій з переліку тих, які застосовуються в фрагментарних галузях;

ступінь впровадження — дослідження носять теоретичний характер та їх результати застосовуються в учбовому процесі.

взаємозв’язок з іншими роботами - базується на результатах досліджень автора по SWOT-аналізу;

рекомендації щодо використання результатів роботи результати роботи можуть бути впроваджені в малих та середніх автотранспортних підприємствах для підвищення їх конкурентоздатності;

галузь застосування — вантажні перевезення автомобільним транспортом;

значущість роботи та висновки - ефективне впровадження вибраних стратегій для підприємств автомобільного вантажного транспорту дасть змогу: забезпечити їх стабільне функціонування та постійний розвиток у галузі; швидко реагувати на зміни у середовищі; надавати якісні послуги щодо перевезення вантажу;

прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження — з подальшим розвитком народного господарства значення вантажних автомобільних перевезень буде безумовно посилюватись на фоні загострення конкурентної боротьби. При цьому формування та вибір стратегій розвитку підприємств буде набирати більшого значення.

147-150
Характеристика процесу підготовки та реалізації рішень у сфері управління якістю транспортних послуг Ігнатенко Д.О. Виявлено особливості процесу формування рішень у сфері управління якістю транспортних послуг в транспортному підприємстві. Для їх реалізації систематизовано положення щодо інформаційного та організаційного забезпечення постановки проблеми та формулювання цілей. Охарактеризовано етапи процесу розробки таких рішення та складові його ухвалення в транспортному підприємстві. 151-155
Застосування транспортно-трасологічних методів для боротьби з шахрайством при автострахуванні Кисельов В.Б., Янішевський С.В., Білоног О.Є.

В статті розглянуті основні транспортно-трасологічні підходи, що застосовуються для дослідження питання щодо стану автотранспортних засобів на момент контактної взаємодії (зіткнення, наїзду). Вищевказана обставина є однією з визначальних при встановленні достовірного механізму пошкодження, відомості про який в подальшому можуть використовуватись страховими компаніями для протидії шахрайству при автострахуванні. Для цього проводиться перевірка правдивості вказаних клієнтами обставин пошкодження застрахованих автотранспортних засобів (в частині можливості їх виникнення внаслідок контактної взаємодії з конкретним об’єктом та у певному (зафіксованому) місці) з метою підтвердження (спростування) підозри щодо фальсифікації (імітації) наявних пошкоджень чи надання недостовірних відомостей щодо механізму (обставин) їх утворення.

Запропоновані методичні підходи передбачають комплексний транспортно-трасологічний аналіз не лише пошкоджень автотранспортних засобів, а і інших суттєвих ознак (слідової та речової інформації у зафіксованому місці, розташування (переміщення) окремих об’єктів відносно місця контактування, положення органів керування). Для кожної групи вищевказаних ознак наведені конкретні практичні наслідки (деформації, відбитки, сліди, траси, нашарування,тощо) певного характеру, наявність яких об’єктивно свідчить про нерухомий стан автотранспортного засобу чи його рух.

Практичне використання наведених в статті відомостей підвищить якість службових та експертних досліджень випадків пошкодження застрахованих автотранспортних засобів, а також сприятиме підвищенню ефективності боротьби з шахрайством при автострахуванні.

155-162
Способи оцінки безпеки руху та аварійності на автомобільних дорогах Кішка С.П.

У статті розглянуто та проаналізовано методи виявлення й оцінки небезпечних ділянок засновані на даних статистики ДТП.

Мета роботи – проаналізувати переваги та недоліки методів оцінки безпеки руху та аварійності на автомобільних дорогах.

Оцінка ступеня безпеки дорожнього руху необхідна для виявлення небез¬печних ділянок і розробки заходів щодо поліпшення умов ру¬ху на них. Практично усі методи виявлення й оцінки небезпечних ділянок засновані на даних статистики ДТП.

У статті проаналізовано основні методи оцінки безпеки дорожнього руху: метод оцінки доріг за допомогою балів; метод конфліктних ситуацій; метод коефіцієнтів безпеки, заснований на аналізі епюри швидкостей руху; метод коефіцієнтів аварійності, заснований на аналізі впливу, окремих елементів дороги за допомогою відпові¬дних коефіцієнтів; метод аналізу статистичних даних на основі теорії ймо¬вірності. Виявлено недоліки методу оцінки безпеки дорожнього руху, заснованого на використанні коефіцієнта пригод, методу оцінки доріг за допомогою балів. Наведено формули для розрахунків коефіцієнтів аварійності, значення та межі коефіцієнтів безпеки та аварійності.

162-167
Механізми удосконалення логістичного управління в проектах матеріального забезпечення діяльності підприємств та організацій Ковальчук С.О.,

В статті досліджуються механізми удосконалення логістичного управління в проектах матеріального забезпечення діяльності підприємств та організацій.

Об’єкт дослідження – логістичне управління в проектах матеріального забезпечення.

Мета роботи – дослідити механізми удосконалення логістичного управління в проектах матеріального забезпечення діяльності підприємств та організацій.

Методи дослідження – формалізація і моделювання – для вирішення задачі з удосконалення логістичного управління в проектах.

Управління проектом матеріального забезпечення - це діяльність, спрямована на реалізацію проекту при заданих обмеженнях за часом, ресурсам, з максимально можливою ефективністю при високій якості кінцевих результатів проектів. Управління в проектах матеріальних запасів дуже важливе, оскільки довгостроковий надлишок запасів може призвести до настання кризи постачання. Для запобігання таких ситуацій розробляються ресурсні стратегії. Результати статті створюють науково-теоретичну базу для формалізації механізмів удосконалення логістичного управління в проектах матеріально-технічного забезпечення.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук механізмів удосконалення матеріального забезпечення підприємств та організацій, які мінімізують складські запаси, а отже скоротять складські витрати, оптимізувати виробничі потоки та покращать надійність поставок.

167-171
Моделювання логістичного ланцюга реалізації псувних продуктів Коцюк М.О.

Стаття присвячена аналізу результатів імітаційного моделювання логістичного ланцюга реалізації псувних продуктів на прикладі баштанних культур.

Об’єкт дослідження – процес реалізації баштанних культур та його складових: випуск, зберігання, транспортування і продаж.

Мета роботи – дослідити закономірності функціонування логістичного ланцюга реалізації псувних продуктів на прикладі баштанних культур.

Метод дослідження – імітаційне моделювання.

Розроблена модель функціонування логістичного ланцюга реалізації псувних продуктів, на відміну від інших відомих моделей, враховує тривалість транспортного процесу та тривалість продажу продукції в роздрібній мережі, втрати продукції під час всього періоду реалізації товару, зміну вартості продукції із плином часу і надає можливість оцінювати ефективність логістичного ланцюга за критерієм середньодобовий прибуток за одну поставку продукції. Постійними величинами моделі є: інтенсивність попиту і ціна продукції на початку сезону, показники собівартості виконання операцій логістичного ланцюга, зміна ціни протягом сезону. Незалежними змінними прийнято: обсяг поставок та інтенсивність попиту на продукцію, а прибутковість реалізації товару - як залежна функція цих змінних.

Аналіз результатів моделювання свідчить про те, що: інтенсивність попиту визначає оптимальний обсяг поставки: зі збільшенням інтенсивності попиту оптимальний обсяг поставки зростає; прибутковість торгівельних циклів зменшується впродовж всього сезону за гіперболічною залежністю; частка витрат на перевезення в загальній сумі витрат зростає від 32,0 % у першому циклі продаж до 50,3 % в останньому, в основному за рахунок падіння закупівельної ціни продукції; найбільший вплив на величину оптимальної партії поставки здійснюють умови зберігання кавунів у сукупності із інтенсивністю їх споживання; величина оптимальної партії поставки не залежить від поточного часу сезону реалізації псувної продукції; величина оптимальної партії поставки за критерієм прибуток менша ніж за критерієм швидкість прибутку на 15 ч 20 %; відсутність належних умов зберігання кавунів підвищує важливість скорочення тривалості транспортування в ефективності логістичного ланцюга із 10 % до 30 %; недотримання спеціального температурного режиму зберігання продукції значно зменшує величину оптимальної партії поставки; величина партії поставки без дотримання спеціального температурного режиму зменшується пропорційно максимальному терміну зберігання; із зменшенням інтенсивності споживання оптимальний розмір партії поставки зменшується; встановлена залежність величини оптимальної партії поставки від параметрів системи доставки дозволяє максимізувати прибуток від реалізації кавунів. Крім цього, було досліджено вплив транспортного забезпечення на ефективність функціонування логістичного ланцюга. Встановлено, що величина часових та грошових витрат логістичного ланцюга для конкретного періоду реалізації з відомою ціною роздрібної торгівлі залежить лінійно від собівартості та ефективності транспортних операцій.

Результати дослідження можуть бути використані для удосконалення роботи виробничих, транспортних та торгівельних підприємств та організацій.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – розробка стратегії постачання псувних продуктів у торгівельну мережу, яка максимізує прибуток за сезон реалізації.

172-177
Моделювання розвитку міських пасажирських перевезень маршрутними таксі Коцюк О.Я.

У статті запропонована математична модель розвитку міських пасажирських перевезень маршрутними таксі.

Об’єкт дослідження – розвиток міських пасажирських перевезень маршрутними таксі.

Мета роботи – розробити розвитку міських пасажирських перевезень маршрутними таксі.

Метод дослідження – дослідження операцій.

Теоретична модель розвитку міських пасажирських перевезень маршрутних таксі розроблена з метою встановлення умови насичення міста цим видом послуг та визначення заходів щодо удосконалення таких перевезень. При розробці моделі прийняті наступні гіпотези. Уважається, що перевезення маршрутними таксі розвиваються за рахунок внутрішніх джерел без зовнішньої фінансової підтримки з боку держави. Із збільшенням випуску маршрутних таксі на лінію та збільшення кількості маршрутів спостерігається насичення ринку пасажирських перевезень. Підприємства маршрутних таксі функціонують при незмінній технології перевезень.

Із урахуванням зроблених припущень виробнича діяльність описується однофакторною функцією типу Леонтьева, а темпи розвитку підприємств автотранспорту визначаються динамікою основних виробничих фондів.

Розроблена математична модель описує динаміку приросту основних виробничих фондів за рахунок власних коштів. Вона уявляє собою диференціальне рівняння зі змінними, що відокремлюються. Розв’язок цього рівняння в математичному сенсі уявляє собою логістичну криву, яка описує розвиток багатьох різних процесів. У досліджуваному випадку вона дозволяє встановити умови насичення міста послугами маршрутних таксі, оцінити час до настання цієї події та обґрунтувати з точки зору самофінансування можливі заходи щодо удосконалення таких перевезень.

Результати дослідження можуть бути використані в науково-дослідних роботах та навчальному процесі. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – уточнення математичної моделі та перевірка її адекватності.

177-180
Оцінка діяльності вантажних митних комплексів Коцюк О.Я., Лужанська Н.О.

В статті досліджено процес оцінки функціонування вантажних митних комплексів суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності при виконанні міжнародних вантажних автомобільних перевезень.

Об’єкт дослідження – процес оцінки діяльності вантажних митних комплексів.

Мета роботи – вивчення особливостей функціонування вантажних митних комплексів на основі результатів експертної оцінки учасників зовнішньоторговельних операцій.

В роботі сформульовано основні принципи проведення експертного опитування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності з метою визначення переваг та недоліків функціонування вантажних митних комплексів в Україні, встановлення відмінностей в їх технічному, технологічному і організаційному забезпеченні. Запропоновано математичний апарат для обробки результатів опитування учасників логістичного ланцюга. Проаналізовано фактори впливу інфраструктурного забезпечення вантажних митних комплексів на якість їх роботи. Розглянуто діяльність вантажного митного комплексу як транспортного вузла.

181-185
Основні тенденції розвитку складської логістики Мандро Л.А., Куницька О.М.

Об’єкт дослідження – складський комплекс в логістичних системах.

Мета роботи – визначення цілей і завдань управління складським господарством.

Метод дослідження – місце і роль складу в логістичних системах.

Специфіка логістичного підходу полягає в спільному вирішенні задач управління матеріальними потоками, наприклад, спільне вирішення завдань організації роботи складського господарства і пов'язаного з ним транспорту. Господарська діяльність підприємства неможлива без функції зберігання, а, отже, без складів, які мають місце в будь логістичній системі. Сучасний складський комплекс, що володіє досконалими технологіями, дозволяє вирішувати багато проблем, пов'язані з обігом товарно-матеріальних цінностей. Правильно організований склад дозволяє оптимізувати витрати логістичної системи, а процеси, пов'язані з функціонуванням складів, в кінцевому результаті є значною складовою сукупних витрат. Однак склад несе не тільки функцію зберігання, але і сервісного обслуговування споживачів складських послуг: наближення запасів до місць споживання, формування ринкового асортименту, комплектування змішаних вантажних відправлень і так далі. Таким чином, склад - як невід'ємна ланка в логістичній системі, дозволяє визначити стратегічні вигоди: економічні та сервісні.

У статті розглядаються основні питання які постають перед підприємством при організації складського господарства, з урахуванням сучасних тенденцій розвитку логістики, а саме питання проектування та організації, вдосконалення технологічного процесу та управління складським господарством.

186-191
Аналіз факторів зовнішнього середовища проектів та програм Лабута А.В.

В статті запропоновано застосування логістичного підходу як інструменту оперативного управління програмами розвитку.

Об’єкт дослідження – механізми управління програмами.

Мета роботи – розробити ефективні інструменти оперативного управління реалізацією програми.

Метод дослідження – порівняння традиційного та логістичного підходу в управлінні матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками в програмі.

В статті розглянуті особливості оперативного керування програмами, описані механізми контролю за ходом реалізації програми. Розглянуто оперативне керування змінами програми, основною метою якого є детальне вивчення змін, оцінка пов'язаних з ними наслідків, схвалення або відхилення змін, а також організація моніторингу та координація виконавців, що реалізують зміни у програмі.

Матеріал статті може застосовуватись для побудови системи оперативного управління проектами та програмами.

191-197
Застосування системного підходу до оцінки значення функціонування мережі автомобільних доріг для соціально-економічного розвитку україни Лановий О.Т. В статті за допомогою системного підходу розглянуті поняття: дорожній транспорт, транспортно-дорожній комплекс, мережа автомобільних доріг, її функціонування та розвиток, а також місце та роль автомобільних доріг – елемента транспортної системи в економічній системі країни із застосуванням таких системних понять як надсистема, система та підсистема. Зазначено, що потрібним є охоплення усього спектру проблем, включаючи удосконалення управління функціонуванням і розвитком транспортних систем, законодавчої та нормативної бази, а також державного регулювання процесами функціонування та розвитку мережі автомобільних доріг. 197-202
Оцінка ефективності використання транзитних провізних можливостей транспортних систем Ларін О.М., Лебідь І.Г., Альметова З.В.

В статті розглянуті питання оцінки ефективності використання провізних можливостей транспортних систем при транзитних вантажних перевезеннях з урахуванням їх нерівномірності за напрямами.

Об’єкт дослідження – транспортні системи.

Мета роботи – оцінка ефективності використання провізних можливостей транспортних систем при транзитних перевезеннях.

Метод дослідження – статистичний аналіз обсягів перевезень.

По магістральних шляхах сполучення Челябінської області перевозяться різні за напрямками та потужністю обсяги транзитних вантажів. Встановлено, що нерівномірність за напрямками транзитного вантажопотоку через МАПП «бугристий» досягає 4-х кратного розміру. Потенційний рівень провізних можливостей транспортних систем визначається обсягом транзитного вантажопотоку по найбільш вантажонапруженому напрямку. Рівень надлишкових (зайвих) провізних можливостей може бути оцінений коефіцієнтом нерівномірності вантажопотоку.

Результати статті. Висунуто припущення про доцільність створення транзитних транспортних вузлів в транзитних регіонах, транспортні системи яких забезпечують перерозподіл різноспрямованих вантажопотоків по максимальній вантажонапруженості вантажопотоків.

Прогнозні пропозиції про розвиток об'єкта дослідження - інтеграція транзитних вантажопотоків у транспортних вузлах забезпечить підвищення ефективності використання транзитного потенціалу транспортних систем.

202-206
Визначення інтенсивності прибуття пасажирів на зупинки маршруту мптс, що є суміжними із скасованою, на ділянках з компактною житловою забудовою на основі раніше отриманих даних про пасажиропотоки Логачов Є.Г., Сокульський О.Є., Чумакевич В.О., Гілевська К.Ю.

В статті запропонований підхід щодо визначення інтенсивності прибуття пасажирів на зупинки, які були суміжними із скасованою, існуючого маршруту МПТС на ділянках з компактною житловою забудовою на основі раніше отриманих даних про пасажиропотоки.

Об'єкт дослідження – маршрут міської пасажирської транспортної системи.

Мета дослідження – визначити інтенсивність прибуття пасажирів на зупинки маршруту МПТС, що є суміжними із скасованою, на ділянках з компактною житловою забудовою на основі даних про пасажиропотоки, які були отримані раніше.

Метод дослідження – аналіз інтенсивності прибуття пасажирів на зупинки.

Результат дослідження – розроблена методика визначення інтенсивності прибуття пасажирів на зупинки маршруту МПТС, що є суміжними із скасованою, на ділянках з компактною житловою забудовою на основі раніше отриманих даних про пасажиропотоки.

Результати статті можуть бути упроваджені в процесі визначення пасажиропотоків на маршруті МПТС у випадку скасування зупинки пасажирського транспорту.

Галузь застосування – міський пасажирський транспорт.

Економічна ефективність запропонованої методики полягає в економії людських, часових та грошових ресурсів при обстеженні пасажиропотоків на маршруті МПТС у випадку скасування зупинки пасажирського транспорту.

Висновки. Описана методика дозволяє визначити інтенсивність прибуття пасажирів на зупинки, які були суміжними із скасованою, в місцях компактної житлової забудови існуючого маршруту МПТС на основі раніше отриманих даних про пасажиропотоки без їх повторного обстеження.

207-211
Огляд сучасних зарубіжних систем управління пасажирським автотранспортом Мельник С.М. Впровадження сучасних систем управління міським транспортом є об’єктивно необхідною вимогою, що забезпечує поліпшення надійності та безпеки перевезень найбільш ефективним шляхом. Тому є необхідність впровадження автоматизованої радіонавігаційної системи диспетчерського управління міським пасажирським транспортом, що використовує методи супутникової або локальної радіонавігації. В даній статті проведений огляд можливостей зарубіжних сучасних систем управління міським пасажирським транспортом. 211-215
Сучасні методи управління якістю у проектах будівництва метрополітенів Мельниченко О. І., Кульбовський І. І., Близнюк К. П.

В статті запропоновано основні принципи системного підходу та стадії визначення виробничого і операційного контролю управління якістю продукції, що задовольняють вимоги технічних норм і стандартів.

Об’єкт дослідження – будівельна продукція для метрополітенів.

Мета роботи – визначення основних принципів створення комплексної системи управління якістю будівельної продукції.

Метод дослідження – теоретичний аналіз систем якості будівельної продукції.

Сформульовано принципи системного підходу, які передбачають: необхідність управління якістю на всіх рівнях; розподіл процесів управління якістю на всі стадії життєвого циклу; охоплення всіх функцій управління по відношенню до керованого об’єкта.

Визначено етапи і методи проведення виробничого та операційного контролю.

Результати статті можуть бути упроваджені у процеси будівництва та реконструкції метрополітенів.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук оптимальних варіантів щодо підвищення якості будівельної продукції.

216-219
Дослідження впливу реінжинірингу на організацію бізнесу в логістичних системах Мельниченко О.І., Марютенков Є.О.

У статті розглядаються особливості проведення реінжинірингу логістичних систем, зокрема на автотранспортному підприємстві, досліджуються основні принципи проведення реінжинірингу, розкритий план здійснення реінжинірингу, показані основні переваги переосмислених бізнес-процесів.

Об’єкт дослідження – процес проведення та необхідність здійснення реінжинірингу в логістичних системах.

Мета роботи – визначити вплив реінжинірингу на організацію бізнесу, зокрема на транспорті, визначивши способи проведення робіт на базі організаційної культури керування персоналом, системи керування й оцінки результатів.

Метод дослідження – методи теорії транспортних процесів і систем, окремі методики та положення системного аналізу та моделювання складних систем, методи дослідження операції в транспортних системах.

Реінжиніринг на транспорті – фундаментальне переосмислення і радикальна перебудова процесів і систем з метою досягнення максимальних значень показників і систем з метою досягнення максимальних значень показників якості і ефективності транспортного обслуговування підприємств, організацій, установ соціально-економічної інфраструктури України, а також за рахунок оптимального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів.

-
Ефективні механізми оперативного управління проектами в дорожньому будівництві Мельниченко О.І., Сохань В.В.

В статті запропоновано розробку ефективних інформаційно-технологічних механізмів оперативного управління проектами в дорожньому будівництві.

Об’єкт дослідження – механізми оперативного управління в дорожньому будівництві.

Мета роботи – розробка ефективних інформаційно-технологічних механізмів з врахуванням специфіки дорожнього будівництва.

Метод дослідження – використовувались методи теорії ймовірності, математичної статистики і статистичного моделювання.

Високий ступінь невизначеності і пов'язаний з цим ризик, який супроводжує реалізацію будівельних проектів, у тому числі у сфері будівництва автошляхів, вимагають розробки відповідних компенсаційних заходів, що спрямовані на зменшення проектного ризику. Таким чином, необхідно розробити ефективні моделі механізмів оперативного управління проектами, які забезпечують вирішення задач синтезу оптимального механізму управління з мінімальними витратами і в заданий термін.

Результати статті дозволяють багаторазово застосовувати розробки, тиражувати їх та здійснювати масове впровадження з істотним скороченням тривалості трудовитрат і засобів.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єктів дослідження – пошук інформаційної технології для ефективних механізмів оперативного управління в дорожньому будівництві.

224-229
Визначення параметрів розкриття подушок безпеки з врахуванням енергії пластичної деформації елементів конструкцій автомобілів при дтп Огородніков В. А., Байков В. П., Кисельов В. Б., Перлов В. Є., Ульянич П. А.

Стаття присвячена методиці визнaчення енергії пластичної деформа-ції елементів конструкції транспортних засобів і параметрів спрацю-вання їх подушок безпеки при дорожньо-транспортних пригодах.

Об’єкт дослідження – подушки безпеки транспортних засобів.

Мета роботи – визначення граничних значень таких параметрів, як втрата швидкості, сповільнення, а також напрямок удару при ДТП, при досягненні яких повинно забезпечуватися розкриття подушок безпеки транспортних засобів.

Для визначення причин дорожньо-транспортних пригод, необхідно знати швидкісні режими транспортних засобів. Існує багато методик, які дозволяють визначити швидкості руху автомобілів за слідовою інформацією. Але застосування у автомобілебудуванні антиблокувальних систем гальм практично усуває будь-яку можливість визначити швидкість руху транспортних засобів за слідовою інформацією. Єдиним параметром, який дає уявлення про швидкість руху автомобілів, є енергія деформації їх пошкоджених елементів, деформованих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

Існують випадки, коли при ДТП в автомобілях не розкриваються подушки безпеки, або ж розкриваються при наїзді на незначні нерівності на дорожньому покритті. Для дослідження причин таких неадекватних спрацювань подушок безпеки, необхідно визначати параметри (втрата швидкості і сповільнення транспортного засобу, а також напрямок удару), при яких вони повинні розкриватися.

Результати: 1. Представлено методику визначення енергії пластичної деформації елементів конструкції транспортних засобів, здеформованих в результаті дорожньо-транспортної пригоди. 2. Розроблено методику визначення параметрів розкриття подушок безпеки транспортних засобів, а саме: втрату швидкості, сповільнення, а також напрямок удару. Наведено граничні значення вказаних параметрів, які мають забезпечувати розкриття подушок безпеки.

229-236
Алгоритм визначення прогнозної пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску через державний кордон україни Пасічник А.М., Клен О.М.

В статті запропоновано методичний підхід визначення прогнозної пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску через державний кордон України.

Об’єкт дослідження – автомобільний пункт пропуску державного кордону України.

Мета роботи – пошук рішень та напрямків удосконалення транспортно-митної інфраструктури, визначення прогнозної пропускної спроможності пунктів пропуску через митний кордон України в автомобільному сполученні для проведення їх реконструкції та модернізації.

В роботі проведено дослідження прогнозної пропускної спроможності автомобільних пунктів пропуску через митний кордон України. На основі статистичного аналізу даних фактичних обсягів вантажопотоків запропоновано методичний підхід визначення прогнозних обсягів пропуску транспортних засобів і товарів через пункти пропуску митного кордону України. Для проведення реконструкції та модернізації пунктів пропуску розроблено алгоритм визначення прогнозної проектної пропускної спроможності пунктів пропуску для автомобільного сполучення через митний кордон України з урахуванням прогнозних обсягів вантажопотоку та пропускної спроможності пунктів пропуску суміжних держав. Ефективність застосування запропонованого підходу продемонстрована на прикладі модельної задачі.

Результати дослідження можуть використовуватись при плануванні черговості проведення робіт з реконструкції та модернізації автомобільних пунктів пропуску митного кордону України.

236-242
Метод ризико-регулятивного забезпечення технологічної успішності рухових операцій автомобільних пе-ревезень Петрашевський О.Л., Хабутдінов А.Р.

В статті запропоновані принципи і метод кількісного аналізу ризико-регулятивних алгоритмів управління АТЗ в рухових операціях по умові їх технологічної успішності.

Мета роботи -встановлення кількісних закономірностей взаємозв'язку між кінематичними і енергетичними характеристиками функціонування мікросистеми «Водій-автомобіль і величинами показників ЛТР.

Об'єкт дослідження- процеси успішного функціонування мікросистеми «Водій-автомобіль» в багатофазних рухових операціях шляхом використовування риско-регулятивних алгоритмів управ-ління АТЗ.

Метод дослідження – математичне моделювання ризико -регулятивних алгоритмів управління АТЗ в багатофазних рухових операціях.

Доведена застосовність математичних моделей кінематики, динаміки і енергетики адаптивно-дискретного руху АТЗ для кількісного аналізу риско-регулятивних алгоритмів управління АТЗ в багатофазних рухових операціях. Встановлено, що суперечливі вимоги комплексного підвищення продуктивності, траєкторної безпеки і енергоефективності автомобільного руху можуть бути злагоджений на основі алгоритму риско-регулятивного управління автомобілем, який виходить з ідеї реалізації превентивних трудових процедур забезпечення технологічної успішності рухових операцій. Встановлені кількісні характеристики взаємозв'язку кінематичних і енергетичних характеристик функціонування АТС в рухових операціях з показниками рівня локально- траєкторних ризиків

Результати статті можуть бути використаний: а) для теоретичного аналізу задач комплексного підвищення продуктивності, безпеки і енергоефективності автомобільних перевезень з урахуванням функціонування мікросистеми «Водій-автомобіль в багатофазних рухових операціях; би) в програмах навчання і підготовки водіїв; в) при розробці технічних і програмних засобів для бортових систем комплексного підвищення продуктивності, безпеки і енергоефективності автомобільних перевезень.

Прогнозні допущення стосовно розвитку об'єкту дослідження - розробка теорії і практики комплексного забезпечення продуктивності, безпеки і енергоефективності автомобільних перевезень.

243-247
Покращення економічних показників транспортної інфраструктури при обслуговуванні експортних зернових вантажопотоків Петрик А.В.

В статті запропонована методологія визначення оптимальних технологічних параметрів транспортної інфраструктури при обслуговуванні зернових вантажопотоків.

Об’єкт дослідження – організація і управління процесами транспортного обслуговування підприємств елеваторно-складського господарства.

Мета роботи – покращення техніко-економічних показників транспортної інфраструктури при створенні та обслуговуванні об’єднаної експортної партії зернових вантажів.

Метод дослідження – теорія транспортних процесів і систем, теорія масового обслуговування і економіко-математичного моделювання перевізних процесів.

Суттєве підвищення вимог до надійності транспортного обслуговування зернових вантажопотоків створює складні проблеми для математичного аналізу ефективності використання наявної інфраструктури. Але для таких процесів не достатньо розроблена теорія визначення оптимальних показників економічності перевезень. За таких обставин істотно ускладнюється вирішення задач, пов’язаних із особливостями транспортування зернових вантажів. А наявність значної кількості схем перевезення зернових вантажів вимагає типізації існуючих транспортних процесів. Тому комплексне розв’язання таких задач передбачає детальне врахування економічних відносин при обґрунтуванні організаційних форм співробітництва між господарськими і транспортними структурами. Узагальнення закономірностей обслуговування зернових вантажопотоків має важливе значення при вирішенні задач формування раціональної інфраструктури відповідних транспортних систем. Форми і методи обслуговування різноманітних вантажопотоків визначаються видами та обсягами поставок, а сучасний науковий підхід до аналізу перевезень зернових вантажів з урахуванням наявності конкуруючого середовища вимагає диференційованого врахування вимог кожного споживача транспортних послуг. Тому виробничі системи обслуговування підприємств агропромислового комплексу мають вдосконалюватися таким чином, щоб відповідати визначеним загальноприйнятим критеріям якості, що означає: виконувати перевезення у фіксовані терміни; забезпечити певний рівень надійності; бути економічно ефективними і конкурентоздатними. За результатами виконаного дослідження комплексно проаналізована можливість покращення економічних показників транспортної системи при узгодженні інфраструктурних параметрів на прикладі обслуговування підприємств елеваторно-складського господарства. Для перевезень зернових вантажів визначена зміна загальних логістичних витрат для різної кількості постів обслуговування та розрахована залежність числового значених витрат, як функція продуктивності навантажувальних механізмів в системі з двома вузлами обслуговування.

Результати статті можуть бути впроваджені в виробничих транспортних системах при взаємодії окремих суб’єктів господарської діяльності.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – створення оптимальної структури організації і управління процесами транспортного обслуговування підприємств елеваторно-складського господарства.

248-254
Експлуатаційне обґрунтування параметрів міських автобусів по їх транспортній ефективності Піцик М.Г.

В статті запропоновано розробка методики комплексного аналізу параметрів міських автобусів по їх транспортній ефективності.

Об’єкт дослідження – процес перевезення, в якому проявляється комплекс властивостей автобуса як носія технічних ресурсів транспорту.

Мета роботи – виявлення закономірностей впливу зміни конструктивних параметрів автобуса на їх транспортно-технологічну якість.

Методи дослідження – енергетичне вимірювання транспортної роботи та порівняння енергетичних характеристик автобуса з його еталонним прототипом, методи теорії множин, а також методи теорії енергоресурсної ефективності автотранспортних засобів.

Розрахункові схеми, що існують в теорії транспортних процесів та економіки транспорту є технологічно виродженими та не дозволяють вирішити задачі вибору РС згідно зазначеної концепції та заданої стратегії. В їх розрахункових схемах не формалізована сутність і структура технологічних дій ТЗ на пасажирів та процес переміщення відбувається віртуально, а носії технічних ресурсів транспорту позбавлені конструктивно-технічних і експлуатаційно-технологічних властивостей.

Результати статті можуть бути використанні для розробки методики моніторингу міських автобусів на основі теорія енергоресурної ефективності ТЗ.

254-258
До питання про функціонування системи « перехрестя + зупиночний пункт – транспортний потік » Поліщук В.П., Корчевська А.А.

В статті розглянуто закономірності руху транспортного потоку при проходженні перехрестя і місця зупиночного пункту міського громадського транспорту, в системі «Перехрестя + зупиночний пункт – транспортні потоки».

Мета полягає в удосконаленні умов руху транспортних потоків у системі «Перехрестя + зупиночний пункт – транспортний потік».

При виході з перехрестя транспортний потік розпадається як вздовж перегону, так і по ширині проїзної частини. Наявність зупиночного пункту вносить ряд умов, які впливають на транспортний потік так, що процес розпаду відсувається від перехрестя, причому змінюються характеристики транспортного потоку, розподіл по смугах з використанням маневрів випередження і об’їзду, а також відбувається суттєвий вплив на величину пропускної здатності перегону та час долання перегону автомобілями.

Наукова новизна полягає у визначенні закономірностей руху транспортного потоку в системі «Перехрестя + зупиночний пункт – транспортні потоки» в залежності від характеристик транспортного потоку і дорожніх умов у зв’язку зі зміною процесу розпаду транспортного потоку після проходження перехрестя в часі і просторі.

259-262
Системний аналіз визначення оптимального рівня тарифів Разумова К.М.

В статті приділено увагу визначенню оптимального рівня тарифів на пасажирські перевезення на основі системного аналізу

Об’єкт дослідження – тарифи на пасажирські перевезення.

Мета дослідження – застосування системного підходу та системного аналізу, при встановленні тарифів на пасажирські перевезення на залізничному транспорті

Метод дослідження – табличний метод, в якому відображено складові пасажирських тарифів у дальньому сполученні.

Системний аналіз - це сукупність методів і засобів, що застосовують при прийнятті й обґрунтуванні управлінських рішень. Очевидно, що найбільше ефективно аналіз може бути зроблений лише на основі системного підходу, що передбачає не тільки органічне сполучення аналітичного поділу проблем на частини й дослідження зв'язків і відносин між цими частинами, але також робить особливий наголос на розгляд цілей і завдань, загальних для всіх складових, і відповідно до цього здійснюється синтез загального рішення із окремих його елементів.

Результати статті можуть бути впроваджені Державною адміністрацією залізничного транспорту України «Укрзалізницею», при встановленні тарифів на пасажирські перевезення.

263-266
Задача вибору виду транспорту для вантажоперевезення Савченко Л.В.

У статті визначені найбільш значимі фактори, що впливають на вибір виду транспорту для внутрішніх вантажоперевезень, а також запропонований алгоритм вибору найраціональнішого виду транспорту за умовами конкретного перевезення.

Об’єкт дослідження – вантажоперевезення, що можуть здійснюватися різними видами транспорту.

Мета роботи - визначення найбільш значимих факторів, що вплива-ють на вибір виду транспорту для внутрішніх вантажоперевезень, а також створення алгоритму вибору найраціональнішого виду транспорту за умовами конкретного перевезення.

Методи дослідження – багатофакторний аналіз.

На підставі аналізу літературних джерел обрано п'ять основних критеріїв, що впливають на рішення про вибір того або іншого виду транспорту для перевезення вантажу. Вибір транспорту, що найбільше відповідає вимогам конкретного перевезення, ґрунтується на знанні характерних особливостей різних видів транспорту. Розглянуті найбільш суттєві переваги і недоліки найважливіших у даний час видів транспорту з позицій логістики. Аналіз переваг, недоліків і сфер застосування різних видів транспорту для ванта-жоперевезень дозволив розробити алгоритм вибору виду транспорту для перевезення вантажу.

Розроблений алгоритм застосовний для внутрішніх перевезень, проте може використовуватися і для міжнародних перевезень вантажу на відстані до 2000 км.

267-272
Оптимальна взаємодія складського оператора та компанії-клієнта Савченко Л.В., Максимчук А.П.

У даній статті представлено на розгляд проблему оптимізації бізнес-процесів складського комплексу компанії «ДСВ Україна», що надає складські послуги компанії «Керхер Україна». Продемонстрована логіка побудови ефективної моделі взаємодії двох компаній, що дозволяє отримати синергічний ефект. Поставлено задачу для логістики складу щодо проведення оптимізації процесів обслуговування замовлень. Критерієм такої оптимізації є мінімізація довжини черги та загального часу обслуговування.

Об’єкт дослідження – складський комплекс компанії «ДСВ Україна».

Мета роботи - розгляд і аналіз показників ефективної взаємодії компаній, що співпрацюють у галузі надання складських послуг, показників якості складського обслуговування в контексті співпраці з маркетингом компанії-клієнта за додаткової умови мінімізації величини витрат компаній. Методи дослідження – статистичний аналіз.

Науковий підхід дослідження полягає у використанні науковообгрунтованих методів, за якими можна сформулювати модель взаємодії маркетингу та логістики при обслуговуванні клієнта складського комплексу, як інтегрованої системи планування та організації матеріального та сервісного потоків.

Рішення, запропоновані у статті, можуть застосовуватися для оптимізації бізнес-процесів обслуговування клієнтів складських операторів.

272-277
Формування логістичних ланцюгів доставки товарів Савченко Л.В., Сауляк Л.В.

У статті зазначено, що проблемним напрямком є формування логістичних ланцюгів при здійсненні перевезень вантажів від вантажовідправника до вантажоотримувача.

Об’єкт дослідження – логістичний ланцюг, по якому здійснюється доставка вантажу.

Мета роботи – порівняльний аналіз різних каналів розподілу та уточнення методики знаходження їх місця розташування.

Метод дослідження – системний аналіз.

За статистичними даними, на території України спостерігається збільшення обсягів перевезень. Це спонукає до застосування логістичних підходів для вантажовідправників та вантажоодержувачів. У статті представлені основні типи логістичних ланцюгів, розглянуто переваги та недоліки застосування розподільчих центрів. Основна увага приділяється проблемі щодо місця розташування розподільчого центру, адже включення центру розподілу в логістичний ланцюг має значний вплив на вартість доведення продукції до кінцевого споживача. Запропоновано враховувати не лише координати та обсяги перевезень вантажовідправників та вантажоодержувачів, а й питомі витрати на перевезення існуючим рухомим складом.

277-282
Чинники, що впливають на формування фінансових ресурсів підприємства за рахунок власних джерел для їх використання в інноваційній діяльності Сніжко І. С.

У статті визначені, систематизовані та проаналізовані основні абсолютні та відносні чинники, що впливають на формування фінансових ресурсів підприємства за рахунок власних джерел на основі вивчення процесу формування нерозподіленого прибутку підприємства.

Об’єктом дослідження - процес формування власних фінансових ресурсів підприємства.

Мета роботи - визначити, систематизувати та оцінити чинники, що впливають на розмір фінансових ресурсів підприємства за рахунок самофінансування для розроблення ефективної раціональної політики забезпечення фінансовими ресурсами для їх використання в інноваційній діяльності.

Метод дослідження - аналіз та синтез та системний аналіз.

Інноваційна діяльність суб’єктів господарської діяльності у сучасних умовах господарювання потребує обґрунтованої і раціональної політики формування необхідних для цього фінансових ресурсів.

Для її ефективної розробки визначені та проаналізовані основні абсолютні та відносні чинники, що впливають на обсяг власних ресурсів. Проведене дослідження чинників, що впливають на процес самофінансування підприємства базуються на ефективній господарській діяльності. При цьому, у першу чергу, розглядається основна діяльність, як базове джерело формування власних фінансових коштів для розвитку підприємства.

Результати дослідження можуть бути використані при розробленні політики формування власних фінансових ресурсів для їх використання в інноваційної діяльності та визначення основних її складових: напрямів податкового менеджменту та управлінського обліку, цінової політики, дивідендної політики, амортизаційної політики та ін. Вимагають подальшого дослідження і чинники, що впливають на формування фінансових ресурсів підприємства за рахунок залучених та запозичених джерел фінансування для розроблення комплексної та раціональної політики забезпечення інноваційної діяльності підприємства фінансовими ресурсами.

282-288
Сучасні методи оцінки опору втомленості елементів вантажних вагонів Фомін О.В.,Бурлуцький О.В.

Мета статті. В статті представлені аналіз та запропоновану класифікацію методів розрахунку опору втомленості несучих елементів вантажних вагонів.

На сьогодні Державними цільовими програмами перед вітчизняним вагонобудівним комплексом ставиться завданні з розроблення та впровадження моделей вантажних вагонів нового покоління. При цьому передбачається розроблення їх кузовів з підвищеними характеристиками міцності і корозійної стійкості, що обумовлює актуальність та своєчасність активізації робіт спрямованих на дослідження властивостей їх несучих елементів з опору втомленому руйнуванню.

Важливим етапом розвитку науки і техніки є перехід до вивчення систем не детерміністичними, а імовірнісними методами. Для вагонобудування це пояснюється тим, що навантаження, які діють на деталі вантажних вагонів в процесі експлуатації носять, як правило, випадковий характер. Характеристики міцності матеріалу і деталей є також випадковими величинами. Значенням навантажень і характеристик міцності властиве значне розсіювання. У зв'язку з цим виникають задачі зі знаходження імовірнісних характеристик поведінки конструкції по заданим імовірнісним характеристикам зовнішніх умов і параметрів конструкцій.

Однак в експериментах з конструкційними сталями встановлено різноманітний вплив асиметрії на втомну довговічність гладких зразків та зразків з концентраторами напружень. Тому, завдання впливу асиметрії циклів навантаження на втомний ресурс та живучість деталей вагону, що мають безліч концентраторів напруг, є одним із найважливіших завдань

У статті проаналізовано сучасні методи та підходи до розрахунків опору втомлюваності несучих систем вантажних вагонів, представлено запропоновану їх класифікацію. З’ясовано, що найбільше розповсюдження отримали теоретичні методи, а серед них критеріальний підхід до оцінки характеристик міцності. З експериментальних методів пропонується надавати перевагу неруйнівним методам як найбільш економічно доцільним. При цьому слід виділити, як найбільш ефективний, метод акустичної емісії.

288-295
Управління експлуатаційною ресурсо-синергією на автотранспорті Хабутдінов Р.А.

В статті встановлені комплекс властивостей автомобіля як ресурсно-технічного засобу для безперервного відтворювання автотранспортних послуг та шість видів його експлуатації. Сформульована наукова ідея і запропоновані цільові функції для управління експлуатаційною ресурсо- синергією на автотранспорті.

Об'єкт дослідження – комплекс ресурсно-технічних властивостей АТЗ, системне вдосконалення яких приводить до реалізації експлуатаційної ресурсо-синергії на автотранспорті.

Мета роботи- формування наукової ідеї та комплексу цілевих функцій для управління експлуатаційною ресурсо- синергією на автотранспорті.

Метод дослідження-теоретичний аналіз комплексу ресурсно-технічних властивостей АТЗ із використанням транстехнологічної парадигми транспортних знань, принципів системного ресурсозберігання та розрахункових схем енергоресурсної ефективності перевезень.

Встановлено, що при реалізації концепції новаційно – технологічного ресурсозберігання на автотранспорті необхідно розглядати прояви восьми підмножин ресурсно-технічних властивостей АТЗ у всіх сферах його експлуатації, а також на етапах ЖЦА. Запропонований цілісний комплекс математичних моделей цільових функцій управління видами експлуатації АТЗ. Виходячи з транстехнологічної парадигми і врахування комплексу ресурсно-технічних властивостей АТЗ встановлено, що кумулятивний ефект від технологічного вдосконалення процедур експлуатації АТЗ може обгрунтовуватися на основі запропонованих цільових функцій. В них відображена наукова ідея експлуатаційної ресурсо-синергії, яка реалізується шляхом апріорної оптимізації додаткового продукту транспорту по критерію ресурсовіддачі перевезень з урахуванням вдосконалення комплексу ресурсно-технічних властивостей АТЗ. Результати статті можуть бути впроваджені в методологію управління новаційно-технологічним і ресурсозберігаючим відтворенням автотранспортних послуг, а також в учбовому процесі.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкту дослідження-реалізація на автотранспорті методів управління експлуатаційною ресурсо- синергією, які відповідають концепції новаційно-технологічного ресурсозбереження.

295-299
Методика аналізу впливу технічних параметрів та машинно-технологічних процедур на енергоефективність автомобілів малої вантажопідйомності Хабутдінов Р.А., Гальона І.І

В статті розроблена методика моделювання енергоресурсної ефективності АМВ з урахуванням конкуруючих варіантів його конструкції. Запропонована методика аналізу впливу різних факторів на показники транспортно-технологічної якості АМВ.

Метою моделювання є імітація експлуатаційного функціонування АМВ та аналіз технічної придатності конструкції автомобіля концепції підвищення енерго- і ресурсовіддачі проекту перевезень.

Новизна методики, це взаємозв’язок між технічними параметрами та машинно-технологічними процедурами.

Основною ідеєю управління розвитком РС у автотранспортній сис-темі є забезпечення збереження енергії та ресурсів при створенні та експлуатації автомобіля. В умовах дорожнього руху енергоємність перевезень обумовлюється конструктивними параметрами АМВ, режимами переривчасто-нерівномірного руху і характеристиками поверхні кочення. Енергетичні показники АМВ у цих циклах порівнюються з енергетичними показниками еталонного прототипу в еталонній операції. Це дозволило, з одного боку, створити модель узагальненої тестової операції, яка придатна для оцінки конкуруючих варіантів конструкції АМВ. З іншого боку, з’являється можливість для варіювання режимами дискретного руху автомобіля та характеристиками дороги.

За результатами статті виявлено взаємозв’язок між технічними параметрами та машинно-технологічними процедурами АМВ та розроблені математичні моделі та програмне забезпечення, що дозволяє проводити багатопараметричні аналізи автотранспортних засобів.

300-305
Транспортна задача перевезень швидкопсувних вантажів з врахуванням енерговитратності операцій Хабутдінов Р.А., Гарбовська А.П.

В статті запропонована поліпшена методика вирішення транспортної задачі, яка враховує енерговитрати на транспортні та термінальні операції.

Об’єкт дослідження – процес перевезення швидкопсувних вантажів з врахуванням транспортних та термінальних енерговитрат.

Мета роботи – поліпшення транспортної задачі з врахуванням енерговитрат на транспортні та термінальні операції.

Метод дослідження – математичне моделювання автомобіля в тестових рухових операціях.

Вирішення транспортної задачі основане на розрахунковій схемі транспозиційних операцій, тобто не враховано параметри конструкції автомобіля транспортних технологій, а також процеси перетворення енергії. Виходячи з теорії енергоресурсної ефективності автомобіля встановлено, що енерговитрати транспортних і термінальних операцій можна врахувати на основі показників енергоеквівалентного автомобіля. Методика розрахунку транспортної задачі з врахуванням таких показників як: конструк-тивні параметри автомобіля, дорожні умови та енерговитрати, дозволяє розглядати транспортну задачу перевезень швидкопсувних вантажів враховуючи додаткові витрати на транспортні та термінальні операції.

Результати статті можуть бути використані при розробці методів енергозберігаючих технологій перевезень швидкопсувних вантажів.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта досліджень – на основі методики пропонується комплексне рішення задач противитратності та енергозбереження перевезень швидкопсувних вантажів.

305-308
Транспортна енергоефективність автомобільних перевезень контейнерів Хабутдінов Р. А., Рейпольська М. Д.

У статті визначено показники транспортної енергоефективності АТС для різних типорозмірів контейнерів з використанням результатів моделювання АТС в тестових транспортних операціях на розрахунковому маршруті; проаналізовано вплив зміни характеристик контейнера на показники енергоефективності АТЗ; отримані кількісні характеристики взаємозв'язку між параметрами контейнерів і показниками транспортної енергоефективності АТЗ.

Об'єкт дослідження — автомобільне перевезення вантажу в контейнерах.

Мета роботи — визначення показників транспортної енергоефективності автомобільних перевезень контейнерів у взаємозв'язку з типорозміром контейнера.

Методом дослідження є метод еталонно-порівняльної енергологіі в транспортних операціях.

Актуальність даного дослідження полягає в застосуванні методу еталонно-порівняльної енергологіі для дослідження ефективності перевезення вантажів у контейнерах різних типорозмірів. Задача підвищення енергоефективності контейнерної перевезення була вирішена за допомогою нового методологічного підходу, який грунтується на транспортно-технологічній парадигмі, що розглядає АТЗ як ресурсно-технічний засіб транспортних технологій.

Результати статті можуть бути впроваджені в систему автомобільного перевезення вантажів в контейнерах з урахуванням енергетичних критерiїв.

308-312
Аналіз систем управління запасами Хаврук В.О.

В статті розглянута проблематика управління матеріальними ресурсами – запасами на основі аналізу основних систем (моделей) контролю стану запасів, враховуючи оптимальне співвідношення між інвестиціями в запаси та рівнем обслуговування споживачів.

Об’єкт дослідження – системи контролю стану запасів.

Мета роботи – аналіз і загальна характеристика моделей та методів управління запасами.

Визначені групи витрат, пов’язані зі створенням і утриманням запасів. Наводяться чинники, які впливають на вибір системи управління запасами і параметри, на які необхідно впливати при здійснені управління запасами. Встановлено, що ефективність управління запасами характеризують показники оборотності.

Приводиться методологія розрахунку основних параметрів систем управляння запасами та здійснено порівняння систем із фіксованим обсягом замовлення та із фіксованим інтервалом часу між замовленнями.

Результати статті можуть бути використані для розробки та запровадження систем управління запасами матеріальних ресурсів будь-якими суб’єктами господарської діяльності.

313-324
Методика багатоваріантного аналізу параметрів конструкції автопоїзда за енергетичними критеріями Хмельов І. В., Гусєв О. В.

В статті запропоновано методику аналізу впливу конструктивних параметрів автопоїздів на їх енергетичну ефективність.

Об’єкт дослідження – процес перевезення, в якому проявляється комплекс властивостей автопоїзда як носія технічних ресурсів транспорту.

Мета роботи – виявлення закономірностей впливу зміни конструктивних параметрів автопоїздів на їх транспортно-технологічну якість.

Методи дослідження – енергетичне вимірювання транспортної ро-боти та порівняння енергетичних характеристик автопоїзда з його еталонним прототипом, методи теорії множин, а також методи теорії енергоресурсної ефективності автотранспортних засобів.

Основним недоліком існуючих методів обґрунтування і вибору автопоїздів є те, що вони виходять із ідеї противитратної ефективності рухомого складу і не враховують важливу особливість майбутніх транспортних технологій – зміну параметрів техніки та збільшення енергетичної результативності машинних процедур технологій перевезень. Виявлено, що відсутність математичних моделей для аналізу впливу зміни конструктивних параметрів на показники ефективності роботи автопоїздів не дозволяє оцінити енерго- і ресурсозберігаючий ефект нових зразків (моделей) автомобілів. Новизна результатів полягає у виявленні взаємозв’язку конструктивних параметрів, характеристик технологічних процедур з енергетичною ефективністю автопоїзда для підвищення енергоресурсної ефективності вантажних міжнародних автомобільних перевезень.

Результати статті можуть бути використані проектними та науково-дослідними інститутами при вирішенні задач аналізу та підвищення ефективності вантажних міжнародних автомобільних перевезень, а також для прогнозування зміни показника енергетичної ефективності при зміні конструктивних параметрів рухомого складу. Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – визначення раціонального варіанту конструкції автопоїзда, який забезпечує оптимальність показників його функціональної ефективності і максимізацію ресурсовіддачі процесу перевезень для заданих умов.

324-329
Системна модель "управління проектами і програмами поводження з відходами транспортно-дорожнього комплексу" Хрутьба В.О.

Послідовне скорочення накопичення відходів, обмеження обсягів їх утворення, розширення утилізації, знешкодження, екологічно безпечне їх видалення, а також повторне використання мають впроваджуватися на основі системного аналізу поводження з відходами. В зв’язку з цим особливу увагу привертає розвиток методології для реалізації проектів по зменшенню негативного впливу відходів на довкілля, їх утилізації та рециклінгу, розробки технологій безвідходного виробництва, тощо. Існує необхідність інтеграції відомих і потенційних завдань правління проектами (УП) із стратегією сталого розвитку та впровадженням систем екологічного менеджменту для розвитку відповідних методів та засобів вирішення задач екологічно безпечного УП. Вирішення цих задач можливо на основі розробки системної моделі управління проектами і програмами поводження з відходами (УППВ).

Метою роботи є розробка системної моделі управління проектами та програмами поводженням з відходами, яка дозволяє на основі загальних методів і методик управління проектами і програмами, існуючих шаблонів проектів, методів управління окремими процесами в проектах з використанням особливостей існуючих методів управління поводження з відходами і досвіду застосування методів управління проектами і програмами до рішення реальних задач, адаптувати концепції, бачення стратегії і сформувати методологію управління проектами і програмами поводження з відходами ТДК.

Для досягнення цієї мети необхідно: − провести аналіз існуючих системних моделей знань та елементів УП; − розробити формалізоване представлення системної методологічної моделі УП для програм і проектів поводження з відходами, яка побудована з використанням системного, проектного і процесного підходу; − сформувати графічний вираз системної моделі "Управління проектами та програмами поводженням з відходами". Робочим процесом проекту є управління проектом (програмою) поводження з відходами, що включає в себе дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення. Для реалізації системного підходу при розробці проекту необхідно визначити вхідні, вихідні параметри проекту та умови його реалізації.

Цикл управління робочим процесом проекту ґрунтується на знаннях, інструментах і базах даних з врахуванням дій, що порушують нормальний робочий процес проекту. Основою системної моделі УППВ є суб’єкти управління - зовнішні і команда управління проектом , об’єкти управління – проекти, програми різних категорій , фази життєвого циклу об’єктів управління , рівні управління , функції управління ,стадії процесу управління . Системна методологічна модель управління проектами ММУП представляє собою згорнуте дерево надлишкової множини задач і процедур, які теоретично можуть здійснюватися при управлінні проектом і визначається вектором: . Системна модель УППВ об’єднує моделі - модель "чорної скриньки" поводження з відходами (МЧС), модель складу системи поводження з відходами (МСС), системну модель управління поводженням з відходами (МУПВ) і системну методологічна модель управління проектами (ММУП) відповідно схемі функціонування системи управління поводженням з відходами: . Побудована модель має 3 рівня – поводження з відходами (UW0), модель управління поводженням з відходами (UW1) і модель УППВ (UW2), причому .

Управління здійснюється матеріальним потоком W (маса відходів, матеріальний потік ресурсів, що забезпечують функціонування системи); енергетичним потоком E (енергія, яка характеризує впливи на довкілля) і інформаційний потік R, що дозволяє здійснювати процеси управління і контролювати їх.

329-337
Сутність та особливості логістичного обслуговування споживачів Цимбал Ю.О.

В статті запропоновано підходи, щодо удосконалення процесів логістичного обслуговування споживачів.

Об’єкт дослідження – промислові підприємства.

Мета роботи – обґрунтування і розроблення теоретичних засад формування системи логістичного обслуговування споживачів промислового підприємства в ланцюгу постачання.

Методи дослідження – загальнонаукові методи, які дозволяють системно вирішити проблемні завдання з обраного напрямку дослідження.

Сьогодні підприємства, які конкурують виключно на підставі технічних характеристик товару, раніше чи пізніше опиняються у невигідній для себе ситуації порівняно з фірмами, які зміцнюють свою ринкову позицію, підвищуючи якість обслуговування товарів та покупців. У цьому процесі важлива роль належить ефективно організованому комплексному логістичному обслуговуванню, яке має впроваджуватися не лише на рівні окремого підприємства, але й бути процесом, який об’єднує усіх учасників ланцюга поставок.

Логістичне обслуговування доцільно розглядати як важливу складову обслуговування споживача, яка дає можливість забезпечити необхідний рівень задоволення потреб клієнтів за якнайнижчих сукупних витрат і гарантованого отримання клієнтом відповідного товару відповідної кількості й асортименту в певному місці, в певний час і за певною ціною.

Результати статті можуть бути використані вітчизняними промисловими підприємствами.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – сьогодні чітко можна стверджувати, що ресурсне забезпечення є визначальним чинником у процесі обслуговування споживача підприємством, тому виникає потреба у подальшому дослідженні проблем, що стосуються процесу обслуговування споживача, окресленні перспектив подальшого розвитку, що буде предметом подальших досліджень.

337-341
Зміст, особливості та сутність ухвалення програм розвитку транспортного комплексу регіонів Цимбал Н.М. Зміст, особливості та сутність ухвалення програм розвитку транспортного інфраструктурного комплексу регіону. Показано, що за змістом ухвалення регіональних програм розвитку транспорту є невід’ємною складовою та безпосереднім результатом розумової управлінської діяльності менеджерів транспортних підприємств. Ухвалення програм має певні особливості, які накладаються визначеними законодавством умовами діяльності у сфері транспорту. У процесах формування програм розвитку необхідно враховувати їх правову, організаційну, соціальну, економічну та технологічну сут-ність. 342-346
Розширення функцій використання лізингу вантажних автомобілів Чупайленко О.А.

В статті виявлені проблеми розвитку лізингу вантажних автомобілів в Україні, виявлені нові функції лізингу автомобілів і запропоновані шляхи залучення автопідприємств до використання лізингу.

Об’єкт дослідження – лізингові підприємства, які надають у лізинг вантажні автомобілі.

Мета роботи – визначити усі функції лізингу вантажних автомомобілів, які надають лізингові фірми.

Метод дослідження – статистичний аналіз показників набору послуг, які надать лізингові фірми.

Дослідження показали, що лізинг як складне соціально-економічне явище виконує дуже важливі функції з формування багатоукладної економіки та активізації виробничої діяльності. Встановлено, що окрім чотирьох найважливіших функцій: фінансової, виробничої, постачальницької та використання податкових пільг, лізинг може виконувати функції фліт-менеджменту — тобто надання аутсорсингових послуг з обслуговування транспортного парку компанії, які включають послуги адміністрування потенційних та нових сервісних і ремонтних проблем з автомобілями. Показано, що використання нової функції лізингу (фліт-менеджменту) підвищує конкуренцію між лізинговими фірмами і надаст нові переваги підприємствам, які використовують додаткові лізингові послуги.

Результати статті можуть бути використовані учасниками ринку лізингових послуг для підвищення ефективності використання вантажних автомобілів у лізингу.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук оптимального пакету фліт- менеджменту для обслуговування вантажних автомобілів у лізингу.

346-351
Сучасні тенденції управління ланцюгами поставок Чечет А.М.

В статті розглядаються актуальні питання теорії й практики управління ланцюгами поставок. Особлива увага приділяється створенню системи взаємодії підприємств, яка спрямована на підвищення якості планування й управління за рахунок єдиних інформаційних каналів, синхронізації потоків, спільного планування попиту та запасів на базі інтегрованих бізнес-процесів.

Об’єкт дослідження – тенденції управління ланцюгами постачань.

Мета робота – визначення ролі управління ланцюгами поставок в контексті підвищення ефективності виконання перевезень вантажів транспортними підприємствами.

В роботі досліджено основні тенденції та стратегічні напрямки управління ланцюгами поставок. Сформульовано застосування логістичного підходу до роботи транспортного підприємства. Запропоновано принципи оптимізації виконання транспортного процесу шляхом узгодження роботи усіх ланок логістичного ланцюга. Визначено пріоритетні напрямки розвитку транспортної інфраструктури України на основі прогресивних методів доставки вантажів та запозичення досвіду країн-лідерів світової торгівлі.

351-355
Визначення комплексу факторів, які впливають на роботу водіїв на маршрутах міського пасажирського транспорту Шапенко Є.М.

В статті досліджено комплекс факторів, які впливають на роботу водіїв на маршрутах міського пасажирського транспорту.

Мета полягає у систематизуванні факторів, що визначають складність робочих умов водіїв.

Новизна методики, це встановлення взаємозв’язку між станом транспортних засобів і надійністю діяльності водія. Автомобілі виконують свої функції під керуванням водія, який є найважливішою ланкою перевізного процесу, від його рішень залежить безпека й комфортність поїздки пасажирів. З усіх водіїв, які працюють на транспорті, найбільше навантаження на нервову систему мають водії міського автомобільного пасажирського транспорту. Це обумовлюється особливостями режимів роботи водіїв і умов їхньої праці.

Процес керування об'єднує водія, транспортний засіб, дорогу та навколишнє середовище в одне ціле — систему, в якій всі ланки пов'язані між собою і залежать одна від одної.

Робота водіїв міського пасажирського транспорту пов'язана зі значними нервово-емоційними навантаженнями, відповідальністю за життя пасажирів, необхідністю постійно відслідковувати зміни, що виникають під час руху, сприймати велику кількість інформації, що надходить від аналізаторів і приборів. Через це умови праці водіїв міського транспорту нормативними документами віднесені до шкідливих.

355-358
Логістика мультимодальних перевезень вантажів Ширяєва С.В.

У статті запропоновано логістичний підхід і принципи логістики в мультимодальних перевезеннях вантажів.

Об'єкт дослідження – процеси мультимодальних перевезень вантажів.

Мета роботи – визначення принципів логістики в мультимодальних перевезеннях вантажів.

У статті проаналізовані визначеннямультимодальної системи, інтермодальної технології.

Логістика це алгоритм, що керує матеріальним і відповідним йому інформаційним потоками, які вимагають на кожному етапі дотримання певних принципів, підкріплених науковими теоріями, для отримання оптимального рішення.Обгрунтовано застосування логістичного підходу в мультимодальних перевезень вантажів. Для мультимодального перевезення найбільш важливими є такі принципи логістики: спільної відповідальності, активної та пасивної адаптації, безпеки, економії ресурсу споживачів і принцип ефективності.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження –дослідження управління матеріальним та інформаційним потоками в мультимодальних перевезеннях вантажів.

358-362
Аналіз сучасного стану організації автомобільно-залізничних перевезень вантажів в україні Ширяєва С.В., Конрад Т.І.

У статті розглянуто сучасний стан автомобільно-залізничних перевезень вантажів на території України за участю вітчизняного автомобільного і залізничного транспорту. Проведено аналіз нормативно-правового підґрунтя впровадження змішаних перевезень. Проаналізовано чинники, що обумовлюють необхідність широкого впровадження автомобільно-залізничних вантажних перевезень. Визначено причини, що негативно впливають на широке впровадження автомобільно-залізничних вантажних перевезень.

Об'єкт дослідження – процеси автомобільно-залізничних вантажних перевезень.

Мета роботи – проведення аналізу стану вітчизняних автомобільно-залізничних перевезень вантажів в сучасних умовах для визначення особливостей і недоліків притаманних вітчизняній методиці організації змішаних вантажних перевезень.

Найбільш актуальним питанням активного впровадження і розвитку змішаних вантажних перевезень на території України є інтеграція національної транспортної інфраструктури України в єдину транснаціональну мережу, що можлива за рахунок виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Одним з ключових етапів такої адаптації є підготовка і прийняття проекту Закону України «Про змішані (комбіновані) перевезення», що дасть можливість вирішити нагальні питання щодо координації змішаних перевезень вантажів, відповідальності сторін, державного контролю змішаних перевезень.

В загальній структурі перевезень вантажів залізницями України час-тка транзитних складає 10,9%. На залізничному транспорті спостерігається спад обсягів перевезень, в той час як на автомобільному транспорті – суттєве підвищення обсягів транзитних перевезень. Частка контейнерних та комбінованих перевезень у загальному обсязі експорту та імпорту товарів і досі залишається незначною.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – підвищення ефективності автомобільно-залізничних вантажних перевезень.

363-369
Сорока в.с., кравець о.м. порядок формування та використання тарифної системи автотранспортного підприємства в умовах міжнародних перевезень Ширяєва С.В., Корецька С.О.,

В статті обґрунтовані основні фактори визначення тарифних ставок автотранспортної діяльності та порядок формування тарифної системи для конкретних виробничих умов.

Об’єкт дослідження – система тарифних ставок автотранспортного підприємства в умовах міжнародних перевезень вантажів.

Мета роботи – вивчення впливу основних факторів на величину тарифних ставок автотранспортної діяльності та закономірності формування тарифної системи автотранспортного підприємства для конкретних виробничих умов.

Метод дослідження – аналіз практичної діяльності автотранспортного підприємства.

Дослідження проводились на прикладі перевезення вантажу на міжнародному маршруті. Розрахунки тарифних ставок проводились для автомобілів різної вантажопідйомності та моделювались для різних відстаней. Отримані величини тарифних ставок в грн./ткм і в грн./км перевезеного вантажу визначаються обернено пропорційною закономірністю – збільшення вантажопідйомності автомобіля та відстані перевезень призводить до зменшення величини тарифної ставки. Розроблена двох факторна математична модель залежності величини транспортної тарифної ставки від вантажопідйомності рухомого складу та відстані перевезень вантажів.

Результати досліджень дозволяють формувати тарифну систему автотранспортного підприємства для міжнародних вантажних перевезень і застосувати рентабельні тарифні ставки на будь-яку відстань при наявності транспортного засобу конкретної вантажопідйомності.

370-375
Застосування rfid-технології при здійсненні перевезень швидкопсувних вантажів Ширяєва С.В., Селіванова Н.Ю.

У статті розглянуто процес перевезень швидкопсувних вантажів. Наведено класифікацію швидкопсувних вантажів та транспортних засобів, що використовуються для їх перевезення. Розглянуто загальні принципи використання RFID-технології.

Об'єкт дослідження – процеси перевезень швидкопсувних вантажів.

Мета роботи – аналіз передумов для використання RFID-технології при перевезенні швидкопсувних вантажів.

Вантаж належить до класу швидкопсувних, якщо для забезпечення його збереження потрібне дотримання температурного режиму. Швидкопсувні вантажі, що перевозяться поділяться на такі групи: - продукти рослинного походження; - продукти тваринного походження; - продукти переробки; - живі рослини.

В свою чергу транспортні засоби, що використовуються для перевезення швидкопсувних вантажів поділяються на: - ізотермічні транспортні засоби; - транспортні засоби-льодовники; - транспортні засоби-рефрижератори. - опалювані транспортні засоби.

RFID-технологія (англ. Radio Frequency IDentification, радіочастотна ідентифікація) – спосіб автоматизованої ідентифікації об'єктів, в якому за допомогою радіосигналів зчитуються або записуються дані, що зберігаються в так званих транспондерах, або RFID-мітках.

375-379
Дослідження стану та якості функціонування залізнич¬ної транспортної системи: іі. інтерактивне оцінювання Яджак М.С., Поліщук О.Д., Поліщук Д.О.

У статті запропоновано методи оцінювання взаємодії основних структурних елементів залізничної транс¬порт¬ної системи, аналізу циклічних змін і прогнозування трендів розвитку їхнього стану та якості функціонування, визначення ефективності організації процесу перевезень.

Основним способом контролю стану та якості функціонування станцій, міжстанційних перегонів та поїздів залізничної транспортної системи є їх планові огляди та регуляр¬ний аналіз результатів роботи. Зазвичай вони рознесені в часі, тобто задовільні результати останнього до¬слідження зовсім не означають, що вони збережуться такими ж до наступного огляду і стан об’єкта або якість його функціонування не перетне «поріг безпеки». Отже, через низку причин цей спосіб може вчасно не виявити недоліків, які виникають «поза планом», наприклад, унаслідок кліматичних факторів, зсувів грунту, дефектів через процеси «старіння» тощо. Про такі недоліки, зокрема про різке погіршення плавності руху, можуть повідомити працівники залізниці (машиністи поїздів) чи сторонні особи, які помітили перешкоди на колії або її аварійний стан.

379-385
Дослідження стану та якості функціонування залізнич¬ної транспортної системи: і. локальне, прогностичне та агреговане оцінювання Яджак М.С., Поліщук О.Д., Поліщук Д.О.

Залізнична транспортна система України розглядається, як велика складна система, стан якої неперервно змінюється у часі. В рамках пропонованої методики комплексного оцінювання будується структурна схема Укрзалізниці та розглядаються методи локального, прогностичного та агрегованого аналізу стану та якості функціонування основних її об’єктів.

Протягом останнього десятиліття здійснюються реальні кроки у напрямку модернізації залізничної транспортної системи (ЗТС) України, зокрема, на основних магістралях вводиться швидкісний рух, оновлюється рухомий склад, проводиться ремонт колій, вокзалів, станційних споруд тощо. У той же час рівень спрацьованості рухомого складу становить понад 80 %, близько 40 % колій потребує заміни або перебуває в аварійному стані, майже половина відправлень прибуває у пун¬кти призначення із затримкою, значна частина станційного господарства потребує реконструкції. Внаслідок цього кількість заліз¬ничних аварій в Україні подвоюється кожні десять ро¬ків.

385-391
Дослідження транспортних потоків на підходах до значних та найзначніших міст Янішевський С.В., Корчевський А.О.

Інтенсивна автомобілізація в країні за останні 10 років, а також посилення взаємозв’язків значних та найзначніших міст з приміською територією та містами-супутниками призвели до виникнення значних транспортних потоків на ділянках підходу автомобільних доріг до таких міст. На режими руху цих потоків на таких ділянках, окрім збільшення їх інтенсивності та щільності, а також наявності різноманітних режимів пересування автотранспортних засобів, впливають також наявність суцільної забудови та її значна протяжність, підвищена частота пересічень та примикань на одному рівні, наявність пішохідного руху та маршрутів громадського транспорту, підвищений рівень інформаційного завантаження водіїв.

Основні дослідження руху транспортних потоків на підходах до значних та найзначніших міст в Україні проводились ще в кінці минулого століття, при цьому переважна більшість з них були вибірковими (в основному аналізувались загальна інтенсивність та склад руху). Проте зараз на переважній більшості ділянок доріг спостерігаються якісно інші транспортні потоки (переважаюча частка легкових автомобілів з поліпшеними динамічними якостями об’єктивно впливає на швидкість їх руху, дистанції та часові ін-тервали слідування; збільшення інтенсивності призводить до змін щільності та розподілу по окремих смугах на багатосмугових проїзних частинах).

Визначені раніше закономірності руху транспортних потоків на ділянках підходів автомобільних доріг до значних та найзначніших міст потребують експериментальної перевірки (проведення комплексних натурних спостережень) та, при потребі - відповідного коригування. Це дасть змогу підвищити рівень достовірності оцінки величин практичної пропускної здатності багатосмугових проїзних частин, поліпшити надійність прогнозування характеристик умов руху і стану транспортного потоку, забезпечити ефективність заходів та рекомендацій щодо підвищення безпеки руху, тощо.

391-395
Геометричне моделювання геодезичних кривих на каналових поверхнях Андрусенко О.М., Шлюнь Н.В.

В статті розглядається задача про визначення критичних станів бурильних колон в криволінійних свердловинах. Прийнято, що поверхня свердловини є каналовою поверхнею з криволінійною віссю і коловими поперечними перерізами. Аналізується зв’язок критичних станів колони з набуттям та втратою її осьової лінією геометрії геодезичної кривої.

Об’єкт дослідження − бурильні колони у каналах вертикальних та похилих свердловин.

Мета роботи − на основі загальної теорії гнучких криволінійних стержнів і методів теорії геодезичних кривих поставити задачу про пружне закритичне деформування бурильної колони у порожнинах надглибоких циліндричних свердловин. Провести дослідження цих ефектів для вертикальних та похилих бурильних колон.

Методи дослідження − бурильна колона ототожнювалася з наддовгим трубчастим стержнем. Математична модель квазістатичної поведінки бурильної колони до її контактної взаємодії зі стінкою свердловини будувалась у вигляді сингулярно збурених диференціальних рівнянь руху обертового наддовгого стержня в пружній постановці. Для аналізу геометрії бурильної колони використовуються методи теорії геодезичних кривих на поверхнях.

Результати статті можуть бути впроваджені в технології буріння глибоких свердловин.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження − пошук оптимальних режимів буріння.

396-400
Неголономне кочення еліпсоїдного тіла по шорсткій площині Борщ О.І., Шевчук Л. В.

В статті ставиться задача про згинні коливання низу бурильної коло-ни в умовах контактної взаємодії долота з дном свердловини.

Об’єктом дослідження є долото бурильної колони в процесі його вертіння, а також прямого і зворотного неголономного кочення.

Мета роботи полягає у підвищенні ефективності функціонування колон глибокого буріння шляхом моделювання процесу неголономного кочення долота по дну свердловини.

Методи дослідження включають аналітичні підходи, що використовуються в динаміці неголономних систем, а також алгоритми чисельного інтегрування нелінійних рівнянь.

Результати статті можуть бути упроваджені в практиці теоретичного і експериментального дослідження динаміки колон глибокого буріння в нафтових і газових свердловинах.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук оптимальної геометричної форми долота, що виключає самозбудження коливань.

400-405
Екранування розривних хвиль шаром зниженої щільності Ващіліна О.В., Заєць Ю.О.

Поставлено задачу про розповсюдження і екранування ударних хвиль в пружному середовищі з включенням пружного шару з відмінними фізичними властивостями.

Об’єкт дослідження – нестаціонарні хвилі сильних розривів, збурені в неоднорідному пружному середовищі.

Мета роботи – дослідити ефект екранування розривних хвиль шаром пружного середовища із зменшеною щільністю та шаром із відмінними фізичними властивостями.

Метод дослідження – метод нульового наближення променевого методу.

Основна увага приділена дослідженню значень інтенсивностей заломлених хвиль при включенні в досліджуване середовище шару пружного середовища із зниженою щільністю. В результаті дослідження встановлено, що із збільшенням розрідженості середовища екрануючий ефект значно посилюється. Так, якщо в основне середовище будуть додані включення із щільністю втричі меншою від щільності основного середовища, то від інтенсивності початкової падаючої хвилі залишиться лише 75%, а якщо щільність включення зменшена лише вдвічі – то інтенсивність заломленої складатиме вже 89% початкової падаючої хвилі.

Результати статті можуть бути упровадженні в науково-дослідних і проектних організаціях, де займаються проектуванням споруд енергетичного, транспортного, гірничого призначення з метою їх сейсмозахисту та захисту від впливу розривних хвиль збурених техногенними чинниками.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук оптимальних комбінацій середовищ із різними фізичними властивостями для ефективного екранування розривних хвиль.

405-410
Експерементально-теоретичне дослідження коливань крила безпілотного літального апарату Гриневицький Р.В.

В роботі виконано експериментально-теоретичне дослідження коливань крила безпілотного літаючого апарату (БЛА), розробленого на кафедрі керування літальними апаратами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Розглянуто два варіанта конструкції: крило без обшивки (рис.1) та з обшивкою (рис.4).

Об`єкт дослідження – конструкція крила безпілотного літального апарату.

Мета роботи – експерементально-теоретичне дослідження коливань крила безпілотного літального апарату.

Методи дослідження – розрахунково-теоретичні.

По технічним та геометричним характеристикам знайдено моменти інерції та жорсткість крила з обшивкою та без неї. Проведено стендові дослідження коливань крила за допомогою високоточного вимірювального пристрою акселерометра. З достатньою точністю теорію підтверджено розрахунком частот коливань обох варіантів конструкції крила.

411-413
Математична модель крутильних автоколивань бурильної колони в рідкому сере-довищі В.І. Гуляєв, О.В. Глушакова, С.М. Глазунов

Поставлена задача про самозбудження крутильних коливань бурильної колони в циліндричній порожнині вертикальної свердловини, що містить рідке середовище. Розглянуто моделі механічної взаємодії колони з в'язкою рідиною. Обговорюються питання чисельної реалізації розв’язання сформульованих рівнянь.

Об’єктом дослідження є осциляційна модель бурильної колони в формі торсіонного маятника, що побудована з урахуванням сил тертя в’язкої рідини.

Метою статті є розробка математичної моделі, що описує стаціонарні обертання та періодичні автоколивання бурильних колон в порожнинах свердловин, що заповнені промивною рідиною.

Метод дослідження оснований на застосуванні хвильового рівняння математичної фізики ті нелінійних рівнянь теорії обертального руху твердого тіла. Інтегрування побудованих звичайних диференціальних рівнянь здійснюється методом Рунге-Кутта.

Розроблена модель крутильних автоколивань однорідної бурильної колони в формі осциляційного маятника .

Сформульовано розв’язувальне нелінійне диференціальне рівняння з частинними похідними, що дозволяє описувати коливання долота. бурильної колони з урахуванням сил в’язкого тертя. Запропоновано алгоритм чисельного інтегрування цього рівняння як по просторовій, так і часовій координатам.

Результати роботи можуть бути впроваджені в технології буріння глибоких свердловин.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту дослідження – пошук оптимальних режимів буріння.

413-419
Про фільтрацію до свердловини в необмеженому пласті в умовах пружного режиму фільтрації Дегтярь В.Г., Ковальчук С.В.

В статті розглядається постановка і розв’язок задачі про пружний режим фільтрації, який виникає в безнапорних горизонтах при великому відборі води за допомогою вертикальних свердловин.

Об’єктом дослідження є рух ґрунтових вод до вертикальної свердловини зі сферичним фільтром, який знаходиться в нижньому півпросторі на заданій глибині.

Мета роботи – знаходження аналітичного виразу потенціала швидкості фільтрації на фільтрі свердловини.

Метод дослідження базується на тому, що пружний режим фільтрації задовольняє рівняння Фур’є і потенціал розглядається як потенціал точкового стоку, який моделюється фундаментальним розв’язком заданого рівняння при вказаних граничних умовах. Скориставшись відомою функцією впливу задачі Наймана, яка є сума двох фундаментальних розв’язків рівняння Фур’є для двох стоків рівної інтенсивності, після ряду перетворень отримано розв’язок поставленої задачі у вигляді відповідного аналітичного виразу для потенціала .

Результатом розв’язку поставленої задачі після знаходження потенціала є визначення характеристик вертикальної свердловини.

В майбутньому отримані результати можна розширити для дослідження потенціала швидкості фільтрації для групи свердловин з урахуванням їх взаємодії.

419-423
Оптимальне точкове обпирання згинаних пластин Дехтяр А.С.

Розглянуто задачу про несну спроможність пластин сталої товщини з точковим обпиранням. Матеріал пластин – ідеальний жорсткопластичний. Поперечне навантаження в загальному випадку нерівнономірно розподілено на всій або на частині поверхні пластини. Для отримання верхньої межі несності використано кінематичний метод теорії граничної рівноваги. Центральним питанням задачі є конструювання кінематично допустимих полів можливих переміщень механізму, що утворюється. Для цього і для опису складного контуру пластини застосовано метод логічних R- функцій Рвачова.

Запропоновано методику розрахунку несності таких пластин і розроблено відповідну комп’ютерну програму в середовищі розробки MS VB6. отримано оцінки граничного навантаження і показано, як можна збільшити несну спроможність конструкції шляхом належного розміщення точкових опор. Методику призначено для оцінки несності розглядуваних конструкцій на початкових етапах проектування.

424-428
Регулярні форми закритичних станів бурильної колони в горизонтальних свердловинах Левківська Л.В., Худолій С.М.

В статті на основі теорії гнучких криволінійних стержнів поставлена обернена задача теоретичного моделювання закритичних станів бурильних колон у циліндричних порожнинах нафтових та газових свердловин. Побудовані аналітичні розв’язки задачі, які можуть бути використані для прогнозу критичних і закритичних станів бурильних колон як у вертикальних, так і у похило-скерованих нафтових та газових свердловинах.

Об'єкт дослідження – бурильна колона в криволінійному каналі до-сить глибокої свердловини.

Мета статті полягає у побудові аналітичних розв’язків та отриманні замкнутих виразів, що визначають критичні значення осьової стискаючої або розтягуючої сили і крутного моменту, сили контактної взаємодії БК та стінок свердловини, кути підйому спіралі й інше з метою прогнозування закритичної поведінки БК як у вертикальних, так і в похило-скерованих свердловинах.

Методи дослідження – теорія гнучких криволінійних стержнів, метод приведення прямих задач для звичайних диференціальних рівнянь до обернених задач і метод Рунге-Кутта.

Результати статті можуть бути використані на підприємствах нафтової, газової та вугільної промисловостей України при проектуванні технологій прокладання досить глибоких криволінійних свердловин.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук оптимальної технології буріння криволінійних свердловин.

429-434
Різницево-аналітичний метод розрахунку осесимметриних циліндричних оболонок Марчук О.В., Рассказов О.О., Гнедаш С.В.

В останні роки увагу дослідників привертають різні схеми чисельно-аналітичних методів, зокрема. Це обумовлено з одного боку необхідністю більш точного розрахунку конструкцій, що мають суттєво просторовий характер напружено-деформованого стану, з другого боку можливістю сучасних комп'ютерів та відповідних засобів програмування.

Розроблено новий різницево-аналітичний метод розрахунку циліндричних оболонок. Особливістю метода є розділення циліндричної оболонки по товщині концентричними колами на ряд складових циліндричних оболонок. Кожна з цих складових оболонок має свою кривизну, визначувану по її серединній лінії. Задовольняючи умовам контакту на зовнішніх поверхнях між складовими оболонками, маємо можливість описувати напружено-деформований стан заданої оболонки. В плані оболонки шукані функції апроксимуються різницевими співвідношеннями. Розподіл шуканих функцій за товщиною оболонки визначається шляхом розв’язання відповідної системи рівнянь.

434-437
Дослідження характеристик композитного пористого середовища Піскунов В.Г., Дідиченко І.М.

В статті запропоновано підхід що до побудови розрахункових рів-нянь для композитного пористого середовища.

Об’єкт дослідження – композитні пористі матеріали.

Мета роботи – вивчення впливу пористості матеріалу на його фізи-ко-механічні характеристики.

Метод дослідження – аналітичний.

При розрахунках реальних елементів конструкцій нерідко немає необхідності в застосуванні складних рішень теорії пружності. Наприклад, в деяких випадках немає необхідності врахування мікроструктури матеріалів і композит можна розглядати однорідним, але анізотропним.

Для врахування пористості матеріалу введено коефіцієнт суцільності . Отримано формули рівняння стану для композитного пористого середовища. Враховано можливість поздовжнього і поперечного зсуву. Досліджено вплив коефіцієнта суцільності на фізико-механічні характеристики пористого середовища. Визначено умови, при яких необхідно враховувати наявність пор.

Результати статті можуть бути упроваджені при розрахунках конструкцій з пористих матеріалів, через які проходять гази або рідини.

438-442
Проектування дорожних нагрівних покриттів Піскунов В.Г., Володько О.В.

Робота присвячена розробці конструкцій та методики розрахунку дорожнього та аеродромного нагрівних покриттів для танення снігу і запобігання ожеледиці та слизькості на їх поверхні із застосуванням резистивного композитного матеріалу – фіброелектробетону.

Проведений аналіз відомих нагрівних конструкцій та визначені шля-хи їх удосконалення за рахунок застосування в конструкції шару монолітного фіброелектробетону. Розроблені ефективні склади резистивних композитів для використання в конструкції нагрівних покриттів. Встановлені на основі експериментальних досліджень їх механічні, електричні та теплові характеристики. Запроектовані конструкції нагрівних покриттів. Тепловим розрахунком отриманий необхідний термоефект розігріву їх поверхні.

Розвинені методи механічного розрахунку багатошарових плит на пружній основі за рахунок об’єднання методу розрахунку багатошарових плит з модифікованими методами розрахунку одношарових жорстких плит. Виконані дослідження напруженого стану та міцності варіантів запроектованих дорожнього та аеродромного покриттів. Розроблений програмний продукт для визначення термонапруженого стану нагрівних покриттів. Висвітлені практичні аспекти застосування результатів дослідження.

443-448
Розрахунок шаруватих конструкцій дорожнього одягу мостів армованого композитними матеріалами Піскунов В.Г., Цибульський В.М.

Подано методику розрахунку дорожнього одягу мостів з армобетонних конструктивних елементів, що базується на моделі шаруватих систем.

Об’єкт дослідження – конструкція дорожнього одягу та плита проїзної частини, армована із застосуванням арматури з композитних матеріалів.

Мета роботи – удосконалити методику розрахунку шаруватих конструкцій, що дозволяє отримувати уточнені результати розрахунку із врахуванням поперечних нормальних напружень від обтиснення шарів та залежності теорії пружності для оцінки міцності матеріалів конструкції

Методи досліджень – розрахунково-теоретичні.

Для розрахунку дорожнього одягу, відшарованого від плити прогонової будови, а також, при необхідності, безпосередньо плити, відокремленої від одягу, виконується розподіл розрахункового згинаючого моменту на момент, що безпосередньо сприймає дорожній одяг та момент, що сприймається конструкцією плити пропорційно до їх відповідних жорсткостей. Відповідний розподіл навантаження за товщиною дорожнього одягу враховується пошарово при визначенні додаткових напружень від поперечного обтиснення – врахування впливу поперечних нормальних напружень для уточнення напруженого стану дорожнього одягу. Плита прогонової будови розглядається в загальному пакеті з шарами дорожнього одягу як єдина шарувата конструкція.

448-452
Порівняльний аналіз ефективності застосування деяких варіантів уточненої теорії пластин та оболо-нок на основі співставлення з точним розв’язком Рассказов О.О., Бондарський О.Г.

Порівнюються результати розв’язку задачі власних коливань квадратної тришарової пластини, отримані на основі деяких варіантів уточненої теорії.

В інженерній практиці при розв’язуванні задач статичного згину, статичної стійкості і власних коливань багатошарових пластин та оболонок застосовуються методи, які ґрунтуються на деяких варіантах уточненої теорії, що враховує поперечний зсув у шарах конструкцій.

Ефективність застосування цих варіантів можна оцінити шляхом порівняння задачі власних коливань тришарових симетричних ізотропних пластин, які навантажені статичним синусоїдальним навантаженням.

452-457
Рівновага шаруватих порожнистих, гофрованих в поперечному перерізі, циліндрів з трансверсально-ізотропним середнім шаром Рожок Л.С.

Розв’язання задачі про рівновагу шаруватих порожнистих, гофрова-них в поперечному перерізі циліндрів з трансверсально-ізотропним середнім шаром дано в просторовій постановці при певних граничних умовах на торцях.

При цьому застосовуються: метод відокремлення змінних вздовж твірної та напрямної циліндра, метод апроксимації функцій дискретними рядами Фур’є та стійкий чисельний метод дискретної ортогоналізації.

Наводяться результати розрахунків у вигляді розподілу полів переміщень та напружень.

457-461
Дослідження електропружного стану п‘єзоелектричної півплощини з двома круговими отворами або прямолінійними тріщинами Хорошев К.Г., Глущенко Ю.А.

Стаття присвячена дослідженню електропружного стану п‘єзоелектричної півплощини з двома однаковими круговими отворами або прямолінійними тріщинами, коли на прямолінійній границі задано значення електричного потенціалу, на нескінченності – однорідний потік електричного поля, перпендикулярний прямолінійній границі. Дослідження базується на відомій чисельно-аналітичній методиці, пов‘язаній з використанням комплексних потенціалів електропружності, методів теорії функції комплексної змінної, методу найменших квадратів.

Отримані нові фізико-механічні закономірності розподілу напружень та коефіцієнтів інтенсивності напружень, індукції й напруженості (КІНІН) в залежності від геометричних характеристик півплощин. Дослідженнями показано, що вплив отворів, тріщин на розподіл напружень в півплощині є суттєвим, і нехтувати ним при дослідженні не варто. Зі зменшенням відстані між отворами та прямолінійною границею значення напружень збільшуються за модулем в точках поблизу прямолінійної границі і зменшуються в точках біля перемички між отворами. У випадку наближення тріщин до прямолінійної границі концентрація напружень в точках міжтріщинової перемички зростає. При зближенні отворів максимальні значення напружень в точках поблизу отворів за модулем збільшуються, зона міжотворної перемички поблизу прямолінійної границі розвантажується. Якщо відстань між тріщинами зменшується, значення КІНІН зростають.

Результати дослідження можуть бути використані при проектуванні та використанні п‘єзоелектричних елементів, що містять концентратори напружень типу отвір або тріщина.

461-466
Автоматизовані системи контролю ка на геостаціонарній орбіті Богомья В.І.,Загорулько А.Н., Уварова Т.В., Кучерук С.М. У статті проаналізовано тенденцій розвитку методології контролю та діагностики стану бортових систем КА і запропоновано методологічні підходи, які доцільно використовувати при розробці шляхів удосконалення багаторівневого розподіленого оцінювання стану бортових систем КА в реальному масштабі часу для умов геостаціонарної орбіти. 467-472
Особливості реалізації проектів державно-приватного партнерства в туристичній галузі Бондаренко В.А.

В статті встановлені причини та запропоновано принципи розподілу ризиків.

Об’єкт дослідження – ризики в проектах державно-приватного партнерства.

Мета роботи – визначити принципи розподілу ризиків та об’єктивні причини ризиків у відносинах державно-приватного партнерства.

Метод дослідження – аналітичний метод.

Результати та їх новизна - визначено конкретні причини необхіднос-ті розподілу ризиків між учасниками проекту та сформульовані прин-ципи.

Ступінь впровадження — дослідження носять теоретичний характер та можуть застосовуватись в управлінні ризиками проектів.

Рекомендації щодо використання результатів роботи — результати роботи можуть бути використані при розробці проектів на основі відносин державно-приватного партнерства.

Галузь застосування — туристична галузь.

Значущість роботи та висновки – проблема розподілу ризиків в проектах державно-приватного партнерства є однією з найскладніших та маловивчених і ефективне управління ризиками дасть змогу зменшити втрати не лише під час впровадження проектів, а також на етапі планування проекту.

472-476
Особливості іонізації м- підоболонок атомів pb при електронному ударі Боровий М.О.

Робота присвячена дослідженню інтегральних перерізів іонізації М- підоболонок атомів Pb при електронному ударі та з’ясуванню, яка з теоретичних моделей найбільш коректно описує процес іонізації М- підоболонок важких металів при первинній іонізації атома електронами.

Об’єкт дослідження – інтегральні перерізи іонізації М- підоболонок Pb при електронному ударі.

Мета роботи – експериментально дослідити особливості іонізації М- підоболонок атомів Pb при електронному ударі в широкому діапазоні енергій бомбардуючих електронів за відносною інтенсивністю ліній рентгенівського емісійного Мα- спектру.

Метод дослідження – рентгенівська емісійна Мα- спектроскопія при використанні модернізованого приладу ЕММА-2.

Інтегральні перерізи іонізації М-підоболонок Pb обчислювалися у плоскохвильовому наближенні (модифікована формула Бете), класичному імпульсному наближенні (формула Гризинські) та за напівемпіричною формулою Бете. Встановлено, що в області енергій Е0>10 кеВ для обчислення перерізів іонізації М-подоболонок Pb є коректним застосування класичного імпульсного наближення та напівемпіричної формули Бете з корегуючими параметрами для К- та L-оболонок. Визначено значення корегуючих параметрів у напівемпіричній формулі Бете, які рекомендовано для обчислення перерізів іонізації М-підоболонок атомів важких металів (Z>80).

Результати статті можуть бути використані при розв’язку задач кількісного рентгеноспектрального аналізу важких металів, теорії зіткнень електронів з атомами твердого тіла.

476-482
Деякі властивості фракталів ньютона Брязкало Т. А., Назаренко М. О. В статті подано деякі властивості фракталів Ньютона. Було вивчено фрактали Ньютона, проведено візуалізацію та аналіз поведінки фракталів Ньютона при різних значеннях відповідних параметрів. Для наглядності взято як приклад функцію і розглянуто поведінку цієї функції при різних значеннях параметрів k та а. Результати було подано на відповідних зображеннях. Проведена систематезація відповідно до зображень. Розглянуто питання збіжності майже скрізь процеса Ньютона для випадку квадратичного полінома. 482-486
Інтелектуальний простір української літературної мови Волошина Т.М.

У статті досліджено інтелектуальні виміри української літературної мови у контексті соціокультурного прогресу етносу, функціональних можливостей мови в комунікативних типах мовлення, тенденції розвитку сучасної української літературної мови.

Актуальність проблеми інтелектуального розвитку мови визначається розумінням питань вимірів мислення і мови, цивілізаційної еволюції мовних одиниць як форм динамічної свідомості, аналізу мовних ресурсів та їх можливостей у контексті соціокультурного прогресу етносу, функціональних можливостей мови в комунікативних типах мовлення, тенденцій розвитку сучасної української літературної мови.

Сучасні лінгвістичні дослідження зорієнтовані на аргументації мови в її пізнавальних і цивілізаційних параметрах, а основна увага зосереджена на мові як мислительній формі, як сутності, як функції і трансформації та як процесі розвитку. Лінгвістична проблематика перетинається з еволюційними вимірами буття, що визначає основні тенденції аспектології сучасного теоретичного мовознавства, відповідно інтелектуалізація мови зосереджена на проблемі поєднання тенденцій синтезувати лінгвістичне знання з філософією, психологією, естетикою, історією, комплексом проблем аргументації інтелектуальної потенції мови, проблем функціональної стилістики та мотивації мовного прогресу.

Дослідницька проблематика інтелектуальних потенцій мови конкретизується в лінгвофілософських, лінгвологістичних і лінгвопсихологічних аспектах: на загальних принципах предметної реалізації природної мови; поняттях “світу” і “ситуації” і їхніх мовних формах як наукової метамови; особливостях сприйняття і факторах знань, уявлень про дійсність у формуванні вислову. Лінгвістична традиція аналізу мовної картини світу як інтелектуальної репрезентації пізнавальних процесів мислення пов’язана передусім з теорією внутрішньої форми слова О.О. Потебні і далі в роботах українських мовознавців: Л.А. Булаховського, В.М. Русанівського, Т.Р. Кияка, С.Я. Єрмоленко, Т.І. Панько, Л.О. Пустовіт, В.С. Перебийноса, М.П. Кочергана, М.Я.Плющ.

486-491
Методи та технології інтелектуального аналізу даних Гавриленко В.В., Іванченко Г.Ф., Шевченко Г.Є.

Стаття присвячена питанням впровадження на кафедрі інформацій-них систем і технологій Національного транспортного університету нової нормативної дисципліни “Інтелектуальний аналіз даних” для студентів, що навчаються за напрямом “Комп’ютерні науки”, та отриманому при цьому досвіду.

Об’єкт дослідження – комп’ютерна система дейтамайнінгу бібліотеки Xelopes

Мета роботи – визначення доцільності використання комп’ютерної системи дейтамайнінгу бібліотеки Xelopes.

Розглянута в статті бібліотека алгоритмів інтелектуального аналізу даних від компанії Prudsys містить всі необхідні засоби для розв’язання задач аналізу та дозволяє виконувати наступні основні функції: завантажити дані представлені у вигляді текстового файлу формату arff і проглянути їх в табличному вигляді; одержати інформацію про атрибути даних (полях таблиці); одержати статичну інформацію про початкові дані; побудувати модель data mining; зберегти модель і застосувати її надалі.

491-497
Методологія застосування опорно-векторних машин для випадку нероздільних даних. Галкін О.А.

В статті запропонована методологія використання опорно-векторних машин для задачі класифікації даних.

Об’єкт дослідження – алгоритм навчання опорно-векторних машин для забезпечення розуміння процесу генерації даних та отримання корисних прогнозів

Мета роботи – аналіз специфікації опорно-векторних машин для вирішення проблеми класифікації даних.

Метод дослідження – метод опорно-векторних машин.

Двома ключовими елементами у реалізації опорно-векторних машин є методи математичного програмування та функції ядра. У статті представлений формальний опис застосування максильного поля гіперплощини для випадку, коли навчальні дані є роздільними. Проведено узагальнення проблеми виявлення закономірностей у даних для випадку нероздільних даних. Визначена специфікація практичного застосування опорно-векторних машин з використанням помилки “перевірка без одного”. Встановлено, що опорно-векторна машина навчає оптимальну розділову гіперплощину в деякому просторі ознак за умови ігнорування визначених точок, які неправи-льно класифікуються у навчанні. За рахунок використання відповідної функції ядра, ОВМ може навчати широкий спектр класифікаторів, в тому числі велику множину РБФ мереж та нейронних мереж. Гнучкість ядер не призводить до надмірної підгонки, оскільки простір гіперплощин, що розділяють дані з великим полем, має набагато менший об’єм, ніж простір всіх реалізованих гіперплощин.

Результати статті можуть бути упроваджені в технології класифікації даних при наявності шумів.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – пошук методу для визначення оптимального значення параметрів ядра опор-но-векторних машин без побудови оцінок та границь.

498-504
Вплив уф-опромінення на горючість термопластичних матеріалів, що вміщують наповнювачі-антипірени неорганічної природи Гордієнко В.П., Мустяца О.Н., Ковальова Г.М.

Одним із недоліків декотрих великотонажних полімерів є їх горю-чість. При горінні виробів із полімерних матеріалів, как правило, виділяються токсичні продукти. Тому проблема одержання полімерних матеріалів пониженої горючості являється найбільш актуальною у развитку сучасного полімерного матеріаловедення.

Уведення в полімери наповнювачів неорганічної природи – один из способів зниження горючості полімерних матеріалів. Перспективними наповнювачами-антипіренами неорганічної природи, які здатні понижувати горючість декотрих термопластичних матеріалів є фториди декотрих металів і кристалогідрати декотрих солей.

Метою роботи є визначення впливу УФ-опромінення на горючість великотонажних термопластичних матеріалів, що вміщують наповнювачі-антипірени неорганічної природи. Дослідження передбачає не тільки досягнення теоретичних результатів, а і застосування отриманих дакних у практиці будівництва із застосуванням термопластичних полімерів і композицій на їх основі.

Як об’єкти дослідження застосували: поліетилен високої щільності (ПЕ) з молекулярною масою 9,5·104, ступіню кристалічності 54%, поліформальдегід (ПФА) з молекулярною масою 6,5·104, суспензіний полівінілхлорид (ПВХ) марки С-6359 М (ГОСТ - 14332-78) з молекулярною масою 1,2·105 і аліфатичний поліамід (П-66) з молекулярною масою 2,1·104.

У якості наповнювачів-антипіренів застосовувались: KHF2, CaF2, ZnSO4·7H2O і KCr(SO4)·12H2O. Розмеір часток наповнювачів < 1 мкм, концентрація 50 об.%.

Методи дослідження. Наповнювачі ретельно перемішувались із дисперсними порошками полімерів у шаровому млині. Зразки отримувались методом гарячого пресування під тиском 35 МПа на протязі 20 хв. Для випробування відносної горючості полімерних матеріалів застосовувався метод визначення кисневого індексу (КІ) по ГОСТ - 12.1.044-89. УФ-опромінювання здійснювалось під впливом нефільтрованого випромінювання ртутно-кварцової лампи ДРТ-1000 у атмосфері повітря протягом 100 годин при температурі 303±5 К і періодичному перегортуванні зразків.

Встановлено, що УФ-опромінення у більшій або меншій степені веде до пониження кисневого індексу, тобто до підвищення горючості досліджуваних полімерів та їх композицій з наповнювачами-антипіренами. Після дії УФ-опромінення зниження кисневого індексу горіння полімерних матеріалів розміщується у такій послідовності: ПФА > ПВХ > ПЕ > П-66.

Результати даної роботи слід використовувати при створенні і експлуатації виробів із пожежобезпечних термопластичних матеріалів при тривалому і інтенсивному УФ-опроміненні.

504-507
Екосистеми програмного забезпечення Гріненко О.О.

В статті запропоновано застосування екологічного підходу до дослідження програмного забезпечення.

Об'єкт дослідження – екосистеми программного забезпечення.

Мета роботи – визначення поняття екосистема программного забезпечення, як частини екології программного забезпечення, та її основних елементів, а також показати різницю між поніттіми «екосистема программного забезпечення» і «програмне забезпечення як екосистема».

Метод дослідження – systematic mapping studies.

Екологія програмного забезпечення – це термін, яким позначається галузь дослідження властивостей, поведінки і законів систем програмного забезпечення та їх впливу на середовище існування і діяльності людини. В дослідженнях екології програмного забезпечення виділяють три напрями: «зелене» програмне забезпечення (програмне забезпечення, використання якого завдає найменшої шкоди природі); екологічна інженерія програмного забезпечення (створення програмного забезпечення з найменшим шкідливим впливом на навколишнє середовище) та екосистеми програмного забезпечення. Екосистема програмного забезпечення – це штучний комплекс, який включає програмне забезпечення, середовище його розробки, експлуатації, супроводу та утилізації, які пов’язані між собою обміном програмними продуктами та інтелектом.

Подальші дослідження екосистем програмного забезпечення можуть бути пов’язані з виявленням і формалізацією типів екосистем програмного забезпечення, з виробленням рекомендацій по створенню і підтримці екосистем програмного забезпечення тощо.

508-512
Висвітлення важливих подій, пов’язаних з автомобільним транспортом Гурнак В.М., Ананченко О.Є.

Об’єкт дослідження – історичні події, пов’язані з автомобільним транспортом.

Мета роботи – висвітлення стану увічнення історичних та інших важливих подій, пов’язаних з автомобільним транспортом, в пам’ятниках, меморіалах, музейних зібраннях та ознайомлення молодого покоління та студентів для виховання в них патріотизму і гордості за обрану професію автомобіліста та автодорожника. Метод дослідження – історичний метод.

На автомобільному транспорті в порівнянні з залізничним, авіаційним, морським, річковим транспортом, а також з міським транспортом (трамвай, тролейбус, метрополітен) налічується найбільша кількість різноманітних типів рухомого складу для здійснення вантажних та пасажирських перевезень та виконання інших потреб. Зараз в Україні налічується понад 8 мільйонів автомобілів. У всі часи свого існування людство вшановувало визначні події, та видатних громадян встановленням пам’ятників. В кінці дев’ятнадцятого та протягом двадцятого століття стали увічнювати і зразки технічних досягнень такі, як паровози, літаки, пароплави тощо. Не оминули увагою і трудяг-автомобілів, увічнивши окремі екземпляри встановленням їх на постаменти, або спорудженням бронзових та гранітних пам’ятників, що є вже витворами мистецтва скульпторів та архітекторів.

512-525
Розв’язання осесиметричної задачі теорії пружності для товстостінного циліндричного резервуару, який перебуває під дією внутрішнього та зовнішнього тиску Гревцев О.К., Сорокина І.В., Бугера А.Р. Метою статті є отримання точного рішення осесиметричної задачі теорії пружності для полого циліндра із закритими кінцями (товстостінний резервуар), навантаженого рівномірно розподіленим тиском на його циліндричних та торцевих поверхнях, без будь-яких спеціальних гіпотез, що використовуються в задачах плоско-напруженого стану або плоскої деформації, крім загальних гіпотез лінійної теорії пружності.Формули напружень отримані вперше і дають змогу визначити їх величину в будь-якій точці розглянутого аксіального тіла обертання. 526-531
Синергетичний метод оцінки підприємницьких ризиків в умовах нелінійної динаміки розвитку економіки Данчук М.В., Кравчук А.П.

У статті в рамках методології Value-at-Risk (VaR) запропоновано оригінальний метод оцінки підприємницьких ризиків, який може бути застосовним не тільки для опису стабільних ринків, але й перебігу нелінійно динамічних економічних процесів, кризових явищ.

Об’єкт дослідження – ризики підприємницької діяльності підприємства.

Предмет дослідження – методи і моделі оцінки та управління ризиками.

Мета роботи – розробка синергетичного методу та проведення ана-лізу ефективності його застосування для оцінок підприємницьких ризиків в рамках методології VaR.

Методи дослідження – економіко-статистичний аналіз; економіко-математичне імітаційне моделювання; VaR методи оцінки ризиків.

Аналіз показує, що існуючі методи оцінки підприємницьких ризиків за VaR методологією в основному можуть бути застосовними для стабільних ринків. Вони перестають адекватно відображати величину ризику, коли на ринках відбуваються нелінійні (швидкі або різкі) зміни, настають кризові явища. Тут, VaR оцінки можуть враховувати такі зміни через певний проміжок часу, тільки накопивши необхідну статистику подій та відповідних даних. Протягом же цього часового інтервалу будь-які оцінки VaR є некоректними.

Представлений в роботі метод базується на імітаційних моделюван-нях часових рядів еволюції очікуваного доходу підприємства в рамках моделі системи Лоренца. При цьому підприємство здійснює свою підприємницьку діяльність під впливом детермінованих та стохастичних чинників нелінійного ринкового середовища. Розроблений метод дозволяє здійснювати адекватні оцінки величини VaR в режимі реального часу без використання історичних відомостей як для симетричних, так і для асиметричних кривих ризику, які мають “важкі” хвости. Це дає підстави вважати його за-стосування для оцінки ризиків більш ефективним, ніж існуючі методи, зокрема, при виникненні “рідкісних” (форс-мажорних) подій, що можуть бути пов’язані з ризиком великих втрат.

Крім того, в рамках запропонованого методу виявлені кількісні критерії визначення сценаріїв здійснення оптимальної фінансово-господарчої діяльності підприємства. За цими критеріями оцінюються величина VaR та волатильність (семіквадратичне відхилення від моди) очікуваного доходу не тільки для можливих втрат, але й для можливого виграшу у доходах. Це уявляється особливо важливим для оцінки та управління ризиками в сучасних умовах розвитку економіки. Дійсно, процеси нелінійно-динамічного розвитку економіки, її глобалізації, призвели в останні роки до збільшення впливу ринкових, перш за все, фінансових, ризиків на результати діяльності підприємства, а також прояву ряду їх особливостей. Найбільш важливою особливістю сучасної економіки є те, що ряд таких ризиків все в більшій мірі стають спекулятивними (динамічними), тобто характеризуються можливістю отримання як негативного, так і позитивного результату для компанії. Тому такі ризики можуть уявляти собою при певних умовах джерело формування доходу підприємства, і, відповідно, цілеспрямовано прийматися підприємством у своїй діяльності.

Результати статті щодо запропонованого синергетичного методу оцінки підприємницьких ризиків в рамках методології VaR можуть знайти застосування в сучасній практиці ризик-менеджменту підприємств різного профілю фінансово-господарчої діяльності.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – проведення оцінок підприємницьких ризиків з використанням відповідних фінансово-економічних відомостей про стан ринку та діяльність підприємств різного профілю з метою вдосконалення запропонованого методу.

532-547
Дослідження природи температурних фазових переходів в асфальтобетонних шарах із вуглеводними пластифікаторами Данчук В.Д., Кравчук А.П. У статті в термінах стохастичних рівнянь теоретично проаналізова-но вплив резонансної динамічної міжмолекулярної взаємодії на формування спектральних коливальних смуг молекулярного кристалу в області переходу в ротаційну (пластичну) фазу. Запропоновано механізм, який адекватно описує температурну поведінку величини давидовського розщеплення внутрішньо - молекулярних коливань кристалу в дослідженій фазі, що спостерігається, зокрема, в нормальних парафінах. Цей механізм пов’язаний із затуханням коливальних екситонів при їх взаємодії з орієнтаційними дефектами ґратки, які виникають внаслідок теплового збудження лібраційно обертальних ступенів свободи молекул. Визначено, що одним з чинників, які визначають відповідні реологічні властивості бітумів є існування в певних діапазонах температур ротаційної фази їх вуглеводневих компонентів. 547-552
Неспівмірна фаза в політипах кристалів tlgase2 Ісаєнко Г.Л.

Робота присвячена дослідженню особливостей температурних залежностей діелектричної проникності політипів С та 2С кристалів TlGaSe2 в областях фазових переходів, які супроводжуються виникненням неспівмірних фаз.

Об’єкт дослідження – фазові переходи у сегнетоелектриках-напівпровідниках TlGaSe2.

Мета роботи – експериментально дослідити вплив політипії на структурні перетворення в кристалах TlGaSe2, насамперед на ФП, які пов'язані з виникненням в них неспівмірної фази.

Метод дослідження – у роботі використовувався комплексний метод рентгенографічних досліджень і вимірювань температурних залежностей діелектричної проникності кристалів. Рентгеноструктурні дослідження зразків TlGaSe2 проводилися за допомогою автоматизованої установки, створеної на базі рентгенівського дифрактометра ДРОН-4-07. Аналіз результатів, отриманих під час проведення досліджень, проведено за допомогою стандартних комп’ютерних програм у рамках загальновизнаних теоретичних підходів.

Результати статті можуть бути використані для розробки на основі кристалів TlGaSe2 функціональних елементів для вимірювачів температури, тиску, піроелектричних приймачів електромагнітного випромінювання, температурних елементів пам’яті, а також для створення нових і вдосконалення існуючих теоретичних моделей виникнення і трансформації з температурою полярного стану в кристалах сегнетоелектриків-напівпровідників з неспівмірною фазою.

553-558
Коливання гнучкого трубопроводу на пружній основі з рухомою рідиною Кикоть С. В.

У статті розглянуто коливання гнучкого трубопроводу з потоком рідини, який розташований на пружній основі, з шарнірним закріпленням кінців, При побудові математичної моделі руху в повному складі враховані сили інерції рухомого навантаження.

Об’єкт дослідження – гнучкий трубопровід з потоком рідини, який розташований на пружній основі.

Мета роботи – вивчення впливу швидкості руху потоку рідини на власні частоти коливань та з’ясувати умови втрати стійкості трубопроводу на пружній основі.

Метод дослідження – виділення та наближеного дослідження одночастотних двохвильових коливних процесів в механічних системах з рухомим навантаженням.

На основі двохвильового представлення розв’язку, побудовані рівняння для визначення власних частот та ексцесів, якими визначаються деформації форм коливань в залежності від швидкості руху потоку рідини. Визначені три критичні швидкості рухомого навантаження, при яких система втрачає стійкість. Встановлено характер втрати стійкості для основного тону та відновлення коливного руху на вищих тонах коливань.

Результати статті можуть бути основою для подальшого розвитку прямих методів при побудові наближених розв’язків ускладнених динамічних систем.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – повне врахування сил інерції рухомого навантаження дає можливість якісно виявити основні характеристики динаміки конструкції з рухомим навантаженням.

559-564
Розробка принципової схеми подачі флюсу зустрічними потоками при багатоелектродному багатодуговому автоматичному наплавленні Ковальов М.Ф., Лодяков С.І.

В статті запропонований метод усунення негативного впливу ефекту переродження електродугового процесу в електрошлаковий під час наплавлення широкошарового валика в технологічному процесі багатоелектродного багатодугового автоматичного наплавлення з використанням флюсу.

Об’єкт дослідження – колінчастий вал ДВЗ.

Мета роботи – забезпечення вільного формування тонкого широкошарового валика за один прохід зварювальної головки.

Метод дослідження – моделювання процесу подачі флюсу плавлення.

Результати статті можуть бути впроваджені в технології ремонтного виробництва.

564-566
Науково-методологічні та практичні підходи по забезпеченню функціональної стійкості автоматизованих систем управління рухомих об’єктів Косенко В.Р.

Запропоновані науково-методологічні та практичні підходи по забезпеченню функціональної стійкості автоматизованих систем управління рухомих об’єктів.

Визначена методика реалізації відмовостійкості, що передбачає вибір методу, алгоритму і засобів виявлення несправностей (системи діагностування), відновлення роботи системи, оцінку відмовостійкості. Надана розгорнута характеристика системи критеріїв та показників ефективності складних технічних систем, які можуть бути застосовані до АСУРО.

Визначені основні ознаки функціональної стійкості керованих складних динамічних систем.

567-570
Оптичний ключ Куліш М.Р.

Робота присвячена дослідженню умов реалізації безрезонаторних оптичних ключів і експериментальній реалізації оптичного ключа на основі нелінійного поглинання світла в урбахівській ділянці спектра поглинання монокристалічного селеніда кадмію.

Об’єкт дослідження – спеціально не леговані пластинчаті монокристали CdSe n-типу товщиною 400 мкм з питомим опором 1÷10 Ом·см.

Мета роботи – експериментально дослідити умови реалізації безрезонаторних оптичних ключів

.

Метод дослідження – нелінійне поглинання світла в урбахівській ділянці спетра поглинання монокристалічного селеніда кадмію.

Проведено аналіз умов реалізації безрезонаторних оптичних ключів. На прикладі монокристалічного CdSe показано, що в області урбахівської ділянки спектра поглинання реалізується ключова залежність пропускання від інтенсивності збудження при розміщенні напівпровідника в збіжному потоці випромінювання.

Результати статті можуть бути впроваджені у технологію виготовлення безрезонаторних оптичних ключів.

570-573
Медіація як перспективна форма вирішення господарських спорів Медведська В.В.

У статті досліджено такий спосіб альтернативного вирішення господарських спорів як медіація, узагальнено міжнародний досвід становлення медіації, сформульовано власне визначення «медіації», її переваги над судовим процесом, висловлено думку про доцільність закріплення медіації на законодавчому рівні.

Об'єкт дослідження – явище медіація як альтернативна форма вирішення господарських спорів.

Мета роботи – аналіз законодавства зарубіжних країн щодо закріплення медіації як способу врегулювання господарських спорів, формулювання власного визначення «медіації», її принципів, в изначення перспективного впливу медіації на господарський процес в цілому.

Метод дослідження – формально-логічний, порівняльного аналізу, моделювання.

Одним із альтернативних способів вирішення господарських спорів, може бути медіація. Досліджено регулювання медіації у законодавстві зарубіжних країн; запропоновано визначення медіації як процедури позасудового вирішення спору між двома чи більше суб’єктами за допомогою медіатора з метою досягнення ними взаємоприйнятного врегулювання спору; визначено, що принципами, які відображають сутність медіації, можуть бути добровільність, конфіденційність, рівність сторін; неупередженість та незалежність медіатора; виявлено, що перевагами застосування медіації при вирішенні господарських спорів буде: скорочення часу, необхідного для розгляду спору, зменшенню судових витрат, конфіденційний розгляд спору; компромісне рішення для обох сторін; збереження ділових стосунків між сторонами в подальшому; обґрунтовано визначення медіації шляхом прийняття окремого закону.

Результати статті можуть бути використані при підготовці проекту Закону України «Про медіацію».

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження – розробка практичного впровадження медіації пр вирішенні господарських спорів.

573-578
Коливання циліндричних дискретно підкріплених оболонок на пружній основі при нестаціонарних навантаженнях Мейш Ю.А.

В статті наведено постановка задачі про коливання циліндричних дискретно підкріплених оболонок на пружній основі при нестаціонарних навантаженнях.

Об’єктом дослідження є циліндричні дискретно підкріплені оболонки на пружній основі.

Мета роботи полягає у дослідженні напружено – деформованого стану дискретно підкріплених оболонок на пружній основі при нестаціонарних навантаженнях.

Методи дослідження включають чисельні методи розв’язування динамічних рівнянь теорії неоднорідних циліндричних оболонок на пружній основі.

Розглянута задача про вимушені коливання циліндричної дискретно підкріпленої оболонки на пружній основі при розподіленому навантаженні. Динамічна поведінка неоднорідної циліндричної оболонки розглядається в рамках теорії оболонок та стержнів типу Тимошенка. Для розв’язку поставленої задачі використовується метод скінченних різниць по просторовим та часовій координатам. Наведено чисельні результати розв’язку задачі.

Результати статті можуть бути упроваджені в практиці теоретичного і експериментального дослідження взаємодії неоднорідних оболонок з пружною основою.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження – визначення оптимальних геометричних та фізико – механічних параметрів неоднорідної циліндричної оболонки при взаємодії з пружною основою.

578-583
Технологія єдиної мови спілкування інтелектуальних агентів поліергатичних транспортних систем Міронова В.Л. В статті запропонована методика побудови шаблонів повідомлень між інтелектуальними агентами поліергатичних транспортних систем, які у реальному часі сприяють підвищенню рівня безпеки руху високошвидкісних транспортних засобів. Визначені основні принципи та технологія перетворення символьних повідомлень у єдину мову спілкування, яка забезпечує за допомогою різних крос-платформних інтелектуальних систем своєчасний обмін поточними даними. Інтелектуальні агенти системи завдяки запропонованій технології забезпечують безаварійний вихід з кризової ситуації. Для забезпечення постійного діалогового спілкування на основі запропонованої єдиної мови спілкування використана крос-платформна технологія що визначає, яким чином програмні компоненти розподілених інтелектуальних агентів, можуть взаємодіяти один з одним незалежно від оточуючих їх операційних систем та мов програмування. 584-588
Вивчення можливості одержання активної сірки уведенням в її розплав електроннопровідних домішок Мустяца О.Н.

Створення високоефективних хімічних джерел струму (ХДС) - є актуальною проблемою сучасності. В багатьох країнах ідуть пошуки і розробляються доступні технології виготовлення натрий - сіркових акумуляторів і акумуляторних батарей. Використання сірки і натрію в акумуляторах – цих двох високоактивних речовин – стало можливим завдяки їх розділенню за допомогою твердого електроліту - вогнетривкого матеріалу, відомого як β-глинозем.

Об’єкт дослідження – розплав сірки як катодний матеріал ХДС.

Мета роботи – підвищити провідність сірки за допомогою електроннопровідних домішок, що вміщують телур, високопровідні сульфіди металів і хлориди металів, для покращення електрохімічних характеристик Na/S акумулятора.

Синтезовано зразки систем FeS - S, Ni2S3 - S, CoS - S, Cu2S - S, Ag2S – S, S – Те, S – Те - NiCl2, S – Те – ВіCl3, S – Те – Ni - І2 у шрокому інтервалі складів.

Для дослідження застосовували комплекс фізико-хімічних методів, основним з яких був метод електропровідності (æ). За даними æ побудовані політерми, ізотерми і лінії ліквідусу досліджуваних систем.

Вивчено фізико-хімічні властивості систем на основі сірки і домішок у вигляді простих і складних неорганічних речовин у розплавленому стані з метою покращення її електрохімічної активності у хімічних джерелах струму, в яких сірка є катодним матеріалом.

Встановлено, що добавки високопровідних сульфідів металів і їх галогенідів не підвищують електронну провідність сірки. Показано, що добавки телуру із галогенідами металів у кількостях 25-30 мас.% підвищують електронну провідність сірки до 10-2- 10-3 См/см.

Передбачається, що в інтервалі температур -50 – +500С може бути створений натрій-сірковий елемент цілком із твердотільних компонентів, анодом у якому є металічний натрій, катодом – сплав сірки з телуром і галогенідами металів, а електролітом - β – глинозем.

589-595
Електропровідність та співвідношення внесків у провідності сульфіду і телуриду літія у рідкому та кристалічному станах Мустяца О.Н., Катеринко І.І.

В останній час спостерігається велика зацікавленість з боку дослідників до розробки високотемпературних хімічних джерел струму, в яких як активні електрохімічні матеріали застосовуються лужні метали та халькогени. В процесі розряду утворюються халькогеніди лужних металів різного складу. Літературні дані про електрофізичні і електрохімічні властивості вказаних речовин у твердому і рідкому станах практично відсутні. Тому дослідження електропровідності і співвідношення внесків у загальну провідність халькогенідів літію має за мету виправити цей недолік.

Об’єкти та методи дослідження. Сульфід і телурид літія отримували синтезом із простих речовин. Склад сульфіду літія аналізували на вміст сульфуру ваговим методом. Аналіз зразків телуриду літія проводили на вміст літія після синтезу і після дослідження об’ємним способом за методом залишків із застосуванням кондуктометричного титрування. Електропровідність досліджували двохзондовим компенсаційним методом на змінному струмі. Сумарна похибка виміру електропровідності не перевищувала 3 %. Співвідношення іонно-електронного внеску у загальній провідності досліджували методом іонного переносу у капіляр-резервуарній комірці.

Таким чином, методами електропровідності та іонного переносу досліджено природу провідності сульфіду і телуриду літія у кристалічному та розплавленому станах.

Встановлено, що провідність сульфіду літію як в рідкому, так і кристалічному станах має іонну природу, причому характер переносу іонів у кристалічному стані зазнає змін.

Показано, що телурид літію і в кристалічному стані є переважно електролітичним провідником, однак, з підвищенням температури співвідношення між носіями іонного типу (в основному, мабуть, іонами Li+) та електронного типу змінюється через розходження їхніх енергетичних параметрів.

595-600
Концепція web 2.0 та її проекти в сучасному інтернет-середовищі Наумова Н.М., Наумов В.О.

В статті досліджено та проаналізовано головні особливості використання проектів Web 2.0 (вікі, блогів, мікроблогів, фото- та відеосервісів, соціальних мереж) в симетричній моделі суспільної комунікації та їх вплив на основні сфери життєдіяльності суспільства..

Об’єкт дослідження - проекти Web 2.0 (вікі, блоги, мікроблоги, фото- та відеосервіси, соціальні мережі) як головні складові інформаційно-комунікаційних технологій в мережі Інтернет.

Мета роботи - дослідження тенденцій та напрямків розвитку проектів Web 2.0, їх цільового призначення, впливу на економічно-бізнесову, соціальну, політичну та культурну сфери суспільства, масову свідомість та культурний розвиток людини.

Метод дослідження – системний аналіз.

Однією з тенденцій розвитку світової спільноти в наш час є приєднання зростаючої кількості користувачів до глобальної мережі Internet. Всесвітня мережа за останнє десятиліття стала одним з найбільш потужних джерел інформації, оскільки в ній знаходяться всі великі агенти економічної та фінансової діяльності. Інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість для широкого використання Internet в багатьох сферах людської діяльності. Сучасна економіка, фінансова та бізнесова сфери, політика, наука, освіта. як і все суспільство в цілому, для свого ефективного розвитку потребують прогресивного функціонування ринку інформаційних продуктів і послуг.

Інформаційний простір Web-сторінок став універсальним щодо всіх існуючих послуг мережі, тому що він є не лише носієм інформаційних потоків, а й і містить у собі різні мережеві послуги, зокрема, системи інтерактивного спілкування.

Web 2.0 - це поняття, яким користуються для позначення ряду технологій та послуг Інтернету, точніше його частини — всесвітньої павутини. Зрештою, цим поняттям описують зміну сприйняття Інтернету користувачами. Особливістю Веб 2.0 є принцип запрошення користувачів до наповнення та багаторазової перевірки інформаційного матеріалу. Концепція Web 2.0 передбачає функціонування в мережі Інтернет ряду проектів: вікі, соціальні мережі, блоги, мікроблоги, відеоблоги, миттєві повідомлення, фотоблоги. Сьогоднішні IT компанії постійно розробляють і впроваджують нові ідеї, ведуть активну інтеграцію з зовнішнім світом.

Поява великої кількості сайтів, об’єднаних спільними принципами, та тенденція розвитку сучасних інтернет-спільнот стають важливими інструментами для розвитку різних за рівнем бізнес-структур. Бізнес сьогодні суттєво змінився завдяки новим концепціям інформаційної економіки, зокрема електронній комерції.

Основними сферами електронної комерції нині є: торгівля, марке-тинг, сприяння продажам; передпродажна робота, поставки; фінансування та страхування; логістика тощо. Нині ринок електронної комерції має обороти в сотні мільярдів доларів, а в мережі Інтернет є сотні мільйонів потенційних покупців, які спілкуються через проекти Web 2.0. І тому бізнесові структури мають гарну можливість напряму комунікувати зі своєю цільовою аудиторією і отримувати фідбек у вигляді відгуків та пропозицій щодо своїх послуг чи товарів.

Результати статті можуть бути використані при вивченні дисциплін, пов’язаних з інформаційними системами та технологіями, а отримані висновки сприяти підвищенню професійного рівня широких верств громадськості щодо розуміння ролі інформації в сучасних технологіях та культури її використання.

Прогнозні припущення про розвиток об'єкту дослідження – швидкий розвиток та подальше зростання впливу проектів Web 2.0 на сучасне життя людей, оскільки вони формують симетричну модель суспільної комунікації, де задовольняються потреби фірм в різних секторах економіки та бізнесу, з одного боку, та представників різних цільових груп користувачів - з іншого.

601-610
Правові основи державної реєстрації транспортних засобів Щербатюк Н.В., Чичирко С.В., Нікітіна З.В.

В статті визначено правові основи державної реєстрації транспорт-них засобів України. Проаналізовано види реєстрації та обліку. Авторами здійснено аналіз порядку реєстрації різних транспортних засобів згідно чинного законодавства.

Об’єкт дослідження – державна реєстрація транспортних засобів.

Мета роботи – визначення правових основ державної реєстрації транспортних засобів України. Поставлена мета зумовила вирішення наступних завдань: 1) проаналізувати види реєстрації та обліку; 2) визначити види транспортних засобів, які призначені для експлуатації на вуличнодорожній мережі загального користування; 3) розглянути порядок здійснення відомчої реєстрації транспортних засобів; 4) проаналізувати порядок реєстрації та обліку водних транспортних засобів; 5) визначити документи, що підтверджують право власності на транспортні засоби.

Метод дослідження. В основу методології дослідження покладено комплексний підхід, зумовлений багатоаспектністю поставлених завдань з використанням загальнонаукових методів (передусім, системного, логічного та структурного). Для розв’язання поставлених завдань також використані спеціальні методи: порівняльно-правовий та наукового узагальнення.

Транспортні засоби (далі - Т3) є джерелом підвищеної загрози. Тому до участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція і технічний стан яких відповідають вимогам діючих в Україні правил, нормативів і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам і пройшли державний огляд.

Встановлено, що удосконалення та уніфікація системи державної реєстрації прав на речі дозволить забезпечити реєстрацію всіх прав на нерухоме майно, сприятиме реалізації передбачених Конституцією України гарантій цих прав, їх захищеності, а також розвитку ринкової економіки України в цілому. Виявлено, що поряд із завданням забезпечення гарантій прав власників і налагодження ринкових відносин у сфері нерухомості існує потреба використання у створюваній системі реєстрації поширених у світі механізмів або окремих елементів, притаманних моделям реєстрації, які добре зарекомендували себе.

Результати статті можуть бути використані у вдосконаленні державної реєстрації транспортних засобів, а також в уніфікації державних органів, що займаються державною реєстрацією прав та транспортні засоби.

610-615
Захист прав споживачів під час надання транспортно-експедиторських послуг Язвінська О.М. В статті розкриті основи державно-правового регулювання захисту прав споживачів під час надання транспортно-експедиторських послуг. 615-622