Назва статті

Автор(и)

Анотація

Стор.

Аналіз проблематики утворення дефектів в рейках залізничної колії

О.В. Агарков

В статті виконано аналіз дефектності рейок залізничної колії на залізницях світу, запропоновано напрямок наступних досліджень.

Об’єкт дослідження - дефектність рейок залізничної колії.

Мета роботи - провести аналіз дефектності рейок залізничної колії, встановити основні види дефектів та запропонувати напрямок досліджень для їх подальшого дослідження.

Метод дослідження - аналіз статистичних даних залізниць світу.

Утворення дефектів рейок залізничної колії являють собою проблему, що до останнього часу не вирішено. Як показує аналіз статистичних даних найбільшу кількість складають дефекти контактно-втомного походження. Серед них одними із найбільш небезпечних є дефекти ІІ групи, що можна виявити тільки за допомогою дефектоскопічного обладнання. Для створення ефективних методів подовження строків служби рейок і вивчення впливу різних експлуатаційних факторів на строки служби рейок, необхідно створити ефективну модель прогнозування утворення дефектів контактно-втомного походження.

Результати статті можуть бути використані для обґрунтування розробки математичних моделей в рейковому господарстві залізниць та проектах міського залізничного транспорту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕЙКА, ДЕФЕКТ, ЗАЛІЗНИЦЯ, КОНТАКТНО-ВТОМЛЮВАЛЬНЕ ПОШКОДЖЕННЯ, АНАЛІЗ.

003-008

Уточнена комп’ютерна модель згинання бурильної колони при її осьовому й обертальному рухах

О.М. Андрусенко

Розглянуто задачу комп'ютерного моделювання механічної поведінки бурильних колон у надглибоких похило-скерованих і горизонтальних свердловинах і прогнозування можливого виникнення нештатних ситуацій у режимах буріння і виконання спуско-підйомних операцій.

Створено математичне забезпечення для аналізу цих явищ. Воно дозволяє будувати траєкторію свердловини, що забезпечує найменші значення сил опору переміщенню бурильної колони, і підбирати найменш енергоємні та безпечні режими буріння. Наведено результати комп’ютерного моделювання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КРИВОЛІНІЙНА СВЕРДЛОВИНА, "SOFT-STRING" МОДЕЛЬ, "STIFF-STRING" МОДЕЛЬ, СПІРАЛЬНІ НЕДОСКОНАЛОСТІ, БЕЗПЕЧНІ РЕЖИМИ, КОМП’ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ.

009-014

Місцеві бюджети як провідна складова бюджетної системи україни

Л.М. Бабич,
С.А. Наконечна

В статті досліджено науково правові засади обґрунтування ролі місцевих бюджетів у складі бюджетної системи та проаналізовано формування доходів і використання видатків місцевого бюджету окремого регіону.

Об’єкт дослідження - процеси формування і використання коштів бюджету Старосинявського району.

Мета роботи - розробка заходів щодо удосконалення формування і використання коштів місцевих бюджетів як провідної складової бюджетної системи України.

Метод дослідження - аналітичний, структурних оцінок, балансовий.

Результати статті можуть бути застосовані при удосконаленні положень бюджетного законодавства України.

Прогнозні припущення - пошук оптимального поєднання економічних інтересів на всіх рівнях місцевих бюджетів у складі бюджетної системи України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ, ДОХОДИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ, ВИДАТКИ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ, БЮДЖЕТ НА СИСТЕМА УКРАЇНИ.

015-020

Економічні наслідки дефіцитного фінансування та можливості його використання для подолання економічних криз

А.В. Базилюк

В статті розглядається модель фінансування економіки, використання якої впродовж тривалого часу практично у всіх країнах світу, спровокувало значне нарощування боргів, обмеження платоспроможності, формування та розвиток фінансових криз.

Метою статті стало визначення економічних наслідків дефіцитного фінансування і обґрунтування принципів організації фінансів, що мінімізують можливості виникнення фінансових криз. Зокрема зазначається, що використання впродовж тривалого часу позичених або емітованих грошових ресурсів для підтримання економічного розвитку призвело до того, що в більшості країн світу валові борги економіки у 5-8, а в деяких країнах і у 10 разів перевищують обсяги ВВП. При цьому макроекономічна збалансованість досягалася тристороннім фінансуванням дефіциту виробників, споживачів і банків, що значно виснажувало їх платоспроможність за рахунок перерозподілу створеної майбутньої вартості на користь зберігача грошей. На цій основі відбувалася централізація капіталу, що посилювало монополізм в економіці, диктат цін, і зрештою призвело до структурних деформацій, уповільнення масштабів економічного зростання, зростання безробіття, посилення соціальної нерівності та розшарування населення.

В роботі наголошується на необхідність переходу до моделі самофінансування, що передбачає значне обмеження споживчого кредитування і необхідності здійснення структурної перебудови та розширення зайнятості з урахуванням змін в умовах виробництва та орієнтації на реалізацію реальних потреб людини у відповідності з її платоспроможністю.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДЕФІЦИТНЕ ФІНАНСУВАННЯ, ФІНАНСОВА КРИЗА, ТРИСТОРОННЯ МОДЕЛЬ КРЕДИТУВАННЯ, МОДЕЛЬ САМОФІНАНСУВАННЯ, БОРГОВА ЗАЛЕЖНІСТЬ.

021-028

Екологічна стійкість мегаполісу

О.О. Бакуліч,
Р.В. Олійник,
Є.С. Самойленко

Мета роботи: оцінка екологічної стійкості вулично-дорожньої мережі мегаполісу.

Об’єкт дослідження: екологічний стан вулично-дорожньої мережі мегаполісу.

Екологічна стійкість транспортної системи мегаполісу може бути досягнута шляхом оптимізації взаємодії між її підсистемами, направленою на мінімізацію рівня техногенного забруднення. Запропонована методика оцінки екологічної стійкості вулично-дорожньої мережі мегаполісу, що дозволяє визначити критичні рівні забруднення, як для окремих ділянок, так і для всієї мережі в цілому. В рамках запропонованої методики показником екологічної стійкості системи є її фазовий стан, що оцінюється k-мірним вектором забруднення, проекції якого являють собою ваги інгредієнтного забруднення, приведеного відповідно до діючих граничних концентрацій (норм забруднення). Проведений аналіз екологічного стану вулично-дорожньої мережі Печерського району м. Києва, визначені критичні параметри системи, які дозволило відтворити поле вектора забруднення мережі. Запропонований підхід оцінки екологічного стану може бути використаний при складанні прогнозу добового забруднення екосистем придорожнього простору.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИЙ КОМПЛЕКС, ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, ВУЛИЧНИЙ КАНЬЙОН, ФАЗОВИЙ СТАН, ЕКОЛОГІЧНА СТІЙКІСТЬ.

029-035

Особливості траєкторного управління рухом високошвидкісними транспортними засобами в зонах підвищеного ризику небезпечних подій

Г.Л. Баранов,
Г.Г. Соболевський,
О.М. Прохоренко

Розроблена формалізована модель процесів траєкторного управління рухом високошвидкісних транспортних засобів на робочій поверхні зони підвищеного ризику небезпечних подій. Запропонована модель забезпечує повноту та адекватність відображення базових взаємозв’язків між головними показниками розвитку конфліктів та загрозливих обставин. Системні особливості моделі підвищують точність аналізу та ефективність безпечних законів траєкторного управління рухом без аварій.

Ключові слова: Безпека Руху, УПРАВЛІННЯ, НАВІГАЦІЯ, ТРАЄКТОРІЯ, РИЗИК

036-043

Тестові технології навчання: становлення, розвиток та досвід використання в нту

Х.Ш. Бахтіярова

Стаття присвячена такій специфічній формі контролю знань, як тестування, що дедалі ширше використовується в українській освіті - від незалежного тестування випускників середніх шкіл і до підсумкових форм контролю у вищих навчальних закладах.

Об’єктом дослідження є ретроспективний аналіз наукового доробку вчених та інтегративний підхід до питань становлення, розвитку та сучасного функціонування технології тестового навчання.

Метою дослідження є - висвітлення в історико-педагогічному та психологічному контекстах розвиток і впровадження сучасних інноваційних тенденцій в освіті, зокрема тестових технологій навчання.

При розгляді питань становлення та розвитку тестових технологій навчання на підставі системногота інтегративного підходів використовувались методи аналізу, синтезу, порівняння, аналогії.

Матеріали дослідження можуть бути використані в системі підвищення кваліфікації викладачів інженерно-педагогічних вищих навчальних закладів, педагогів, які працюють у системі професійно-педагогічної освіти, а також при викладанні циклу психолого-педагогічних дисциплін.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОНТРОЛЬ, ТЕСТ, ПЕРЕВАГИ, НЕДОЛІКИ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН.

044-048

Підвищення ефективності автосервісних підприємств за рахунок зменшення часу простоїв автомобілів в обслуговуванні

В.В. Березняцкий

Об’єктом дослідження є оперативне управління розстановкою автомобілів по постам і визначення черги виконання замовлень в автосервісних підприємствах.

Мета роботи - зменшення простою автомобілів при наданні послуг і на цій основі підвищення ефективності автосервісних підприємств.

Вирішення цієї проблеми засобами теорії розкладу неможливе, враховуючи специфіку формування потоку замовлень в підприємствах: час виконання замовлень може мінятися, власники можуть відмовитися від виконання замовлень.

В зв’язку з чим запропоновано алгоритм формування варіантів розстановки автомобілів на постах технічного обслуговування і поточного ремонту автомобілів, який дозволяє в режимі реального часу приймати оптимальні рішення враховуючи реальні процеси, що відбуваються в сервісній зоні автосервісних підприємств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОСЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ОПЕРАТИВНЕ УПРАВЛІННЕ, ФОРМУВАННЯ ВАРІАНТІВ, АЛГОРИТМ

049-052

Управління ризиками виникнення дебіторської заборгованості підприємства

А.О. Бірюкова

В статті обґрунтовано доцільність застосування АBC та XYZ аналізу для удосконалення управління ризиками виникнення дебіторської заборгованості шляхом створення портфелю якості дебіторської заборгованості.

Об'єкт дослідження - ризик виникнення дебіторської заборгованості підприємства.

Мета роботи - обґрунтування стратегії управління ризиком виникнення дебіторської заборгованості за допомогою використання АBC і XYZ аналізу та формування портфеля якості дебіторської заборгованості.

Метод дослідження - АBC і XYZ аналіз ризиків виникнення дебіторської заборгованості.

Основним етапом управління ризиками виникнення дебіторської заборгованості є контроль і оцінка отриманих результатів. Слід зазначити, що контрольні процедури у сфері управління ризиками - частина підсистеми внутрішнього контролю. У свою чергу, результати управління ризиками оцінюються на підставі показників, що є частиною підсистеми стимулювання. Таким чином, запропонована схема управління ризиками з використанням АBC та XYZ аналізу, пов'язаними з виникненням і динамікою дебіторської заборгованості, дозволить господарюючому суб'єкту знизити ймовірність реалізації ризиків, в першу чергу, кредитного ризику, тим самим мінімізувати витрати, що виникають у разі стягнення простроченої дебіторської заборгованості, і уникнути упущеної вигоди, викликаної утворенням безнадійної дебіторської заборгованості.

Новизна полягає у створенні системи групування дебіторів та портфелю різної якості для визначення рівня надійності дебітора, та швидкої потреби стягнення заборгованості.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - вибір оптимальних показників для управління дебіторською заборгованістю.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, РИЗИКИ, АBC XYZ АНАЛІЗ, ПОРТФЕЛЬ ЯКОСТІ ЗАБОРГОВАНОСТІ.

053-057

Концептуальні засади обґрунтування рішень щодо реалізації транспортних інвестиційних проектів на принципах державно-приватного партнерства

Н.М. Бондар

У статті запропоновано концептуальний, принципово новий підхід до обґрунтування доцільності реалізації інвестиційного проекту у транспортній інфраструктурі на принципах державно-приватного партнерства (ДПП).

Об’єкт дослідження - методичні підходи до обґрунтування рішень щодо доцільності реалізації інвестиційних проектів на засадах державно-приватного партнерства.

Мета роботи - запропонувати новий, комплексний підхід до обґрунтування доцільності реалізації інвестиційного проекту у транспортній інфраструктурі на засадах ДПП.

Метод дослідження - системний аналіз, формулювання гіпотези та розробка концептуального підходу.

Дослідження базувалося на гіпотезі про обтяженість проектів ДПП досить високими ризиками, що потребує виваженого підходу до прийняття урядом рішень щодо реалізації таких проектів. Це зумовлює необхідність врахування під час розгляду рішення про доцільність застосування механізму партнерських відносин низки аспектів, що суттєво впливають на рівень ризику таких проектів. Такими аспектами є: технічна можливість реалізації проекту; суспільна ефективність проекту; фінансова спроможність проекту бути реалізованим (визначається: потенційною кредитоспроможністю проекту, потенційним обсягом акціонерного капіталу спеціальної проектної компанії, що буде реалізовувати проект, потребою державної участі в інвестуванні, можливістю держави надати відповідні інвестиційні ресурси); комерційна ефективність для учасників проекту; вигоди від способу реалізації проекту для суспільства.

Результати статті можуть бути упроваджені на рівні державних органів управління під час обґрунтування доцільності реалізації конкретних інвестиційних проектів на засадах ДПП, під час визначення необхідності участі держави у фінансуванні проекту, а також приватними інвесторами під час вивчення питання щодо ефективності їхньої участі у проекті.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - подальші дослідження повинні проводитись у площині розробки відповідного програмного забезпечення, що згідно розробленої методики дасть змогу швидко отримати очікувані результати реалізації проекту як у цілому для суспільства, так й його учасників.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, ІНВЕСТИЦІЇ, РИЗИК, ОБҐРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ

058-070

Особливості - та - іонізації атомів кремнію електронним ударом

М.О. Боровий, Р.М. Іщенко,
Г.Л. Ісаєнко

В статті запропоновано метод розрахунку ймовірності утворення двох та трьох L2,3- вакансій при виникненні первинної К- вакансії за експериментально визначеними відносними інтенсивностями рентгенівських емісійних Кa3,4-, Кa5-8- та Кa9-12- ліній атомів кремнію, отриманими при електронному ударі.

Об’єкт дослідження - процеси кратної іонізації внутрішніх електронних оболонок атомів кремнію при електронному ударі.

Мета роботи - експериментально дослідити відносні інтенсивності рентгенівських емісійних Кa3,4-, Кa5-8- та Кa9-12- ліній атомів кремнію у широкому діапазоні енергій бомбардуючих електронів, за якими визначити ймовірність утворення двох та трьох додаткових L2,3- вакансій при виникненні первинної К- вакансії.

Метод дослідження - рентгенівська емісійна Кa- спектроскопія при використанні модернізованого приладу ЕММА-2.

Експериментально досліджено відносні інтенсивності ліній Кα- спектру кремнію при іонізації електронним ударом у діапазоні прискорюючих напруг U=(7¸100)кВ. Встановлено, що ймовірності утворення станів - конфігурації (Р2L) та - конфігурації (Р3L) монотонно зменшуються при зростанні енергії бомбардуючих електронів в області кеВ. Такий результат пов’язується зі зменшенням середньої енергії, яка передається атому при співударі з налітаючим електроном, починаючи з кеВ. Разом з тим, відношення P21=P2L/PL та P31=P3L/PL, що визначають відносні частки атомів з однією, двома та трьома додатковими L2,3- вакансіями, в усьому діапазоні прискорюючих напруг залишаються сталими. Виконано порівняння експериментальних значень Р2L та Р3L з розрахованими у наближенні незалежного ежектування 2р- електронів (P2 та P3). Виявилося, що P2L/P2=1.5¸2.5, P3L/P3=3.5¸8.3. Це дозволяє говорити про суттєво багатоелектронний характер - і - іонізації та необхідність урахування кореляційних ефектів при побудові відповідної теоретичної моделі процесу.

Результати статті можуть бути використані при розв’язку задач кількісного рентгеноспектрального аналізу твердих тіл та при розробці багатоелектронної моделі процесу взаємодії електронної підсистеми атому з іонізуючим випромінюванням.

Прогнозні припушення щодо розвитку об’єкта дослідження - врахування електронних кореляцій при - і - іонізації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КРЕМНІЙ, Кα- СПЕКТР, ЕЛЕКТРОННИЙ УДАР, - ТА - ІОНІЗАЦІЯ, КОРЕЛЯЦІЙНІ ЕФЕКТИ.

071-079

. екранування розривних хвиль шаруватим пружним анізотропним середовищем

О.В. Ващіліна, Ю.О. Заєць

Розглянута проблема динамічної взаємодії хвильових фазових фронтів з поверхнями розділу анізотропних пружних середовищ.

Об’єкт дослідження - нестаціонарні хвилі сильних розривів, збурені в неоднорідному пружному середовищі.

Мета роботи - дослідити ефект взаємодії розривних хвиль з поверхнями розділу, які розмежовують анізотропні пружні середовища з відмінними фізичними властивостями.

Метод дослідження - метод нульового наближення променевого методу.

Розроблений метод ґрунтується на спільному використанні променевої теорії, локально-плоского підходу і теорії стереомеханічного удару. Він використовується для дослідження розповсюдження розривних хвиль в анізотропних тектонічних структурах. Дослідженні випадки взаємодії квазіпоздовжніх та квазіпоперечних хвиль з поверхнями розділу, які розмежовують анізотропні пружні середовища з відмінними фізичними властивостями. Розглянуті питання пов’язані з біфуркаціями хвильових фронтів і утворенням на них сингулярностей та каустик, а також концентрацій напружень і утворенням на них зон, в яких напруження прямують до нескінченності. Виконано моделювання ефектів екранування хвиль.

Результати статті можуть бути упровадженні в науково-дослідних і проектних організаціях, де займаються проектуванням споруд енергетичного, транспортного, гірничого призначення з метою їх сейсмозахисту та захисту від впливу розривних хвиль збурених техногенними чинниками.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕКРАНУВАННЯ, РОЗРИВНІ ХВИЛІ, АНІЗОТРОПНІ ШАРУВАТІ СЕРЕДОВИЩА, ПРОМЕНЕВИЙ МЕТОД.

080-087

Консервативні і дисипативні моделі торсіонних автоколивань колон глибокого буріння

С.М. Глазунов

Розглянута проблема про самозбудження торсіонних коливань колон глибокого буріння.

Об’єктом дослідження є осциляційна модель бурильної колони в формі торсіонного маятника, що побудована з урахуванням сил тертя в’язкої рідини.

Метою статті є розробка математичної моделі, що описує стаціонарні обертання та періодичні автоколивання бурильних колон в порожнинах свердловин, що заповнені промивною рідиною.

Метод дослідження оснований на застосуванні хвильового рівняння математичної фізики ті нелінійних рівнянь теорії обертального руху твердого тіла. Інтегрування побудованих звичайних диференціальних рівнянь здійснюється методом Рунге-Кутта.

Обговорюються три моделі механічної взаємодії бурильної колони з оточуючою її в'язкою рідиною, побудовані розв'язувальні рівняння з частинними і звичайними похідними. Розроблена методика їх розв'язання. В результаті проведеного комп'ютерного моделювання встановлено, що функції автоколивальних рухів долота мають ділянки швидких і повільних рухів.

Результати роботи можуть бути впроваджені в технології буріння глибоких свердловин.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту дослідження - пошук оптимальних режимів буріння.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БУРИЛЬНА КОЛОНА, ТОРСІОННІ АВТОКОЛИВАННЯ, МАТЕМАТИЧНІ МОДЕЛІ.

088-094

Стаціонарні і нестаціонарні релаксаційні автоколивання у хвилеводних системах

О.В. Глушакова

Поставлена задача про самозбудження крутильних коливань бурильної колони в циліндричній порожнині вертикальної свердловини, що заповнена рідким в’язким середовищем. Розглянуто моделі механічної взаємодії колони з в'язкою рідиною. Обговорюються питання чисельної реалізації розв’язання сформульованих рівнянь.

Об’єктом дослідження є осциляційна модель бурильної колони в формі торсіонного маятника, що побудована з урахуванням сил тертя в’язкої рідини.

Метою статті є розробка постановки задач про самозбудження крутильних коливань колон глибокого буріння в критичних і закритичних станах і встановлення найбільш загальних закономірностей їх перебігу з урахуванням ефектів в’язкого тертя в рідкому середовищі, що заповнює порожнину свердловини.

Метод дослідження оснований на застосуванні теорії пружних стержнів та нелінійних рівнянь теорії тертя. Інтегрування побудованих звичайних диференціальних рівнянь здійснюється за допомогою неявної схеми чисельного інтегрування.

Розроблена модель крутильних автоколивань однорідної бурильної колони в формі осциляційного маятника. Сформульовано розв’язувальне нелінійне диференціальне рівняння з частинними похідними, що дозволяє описувати коливання долота бурильної колони з урахуванням сил в’язкого тертя. Запропоновано алгоритм чисельного інтегрування цього рівняння як по просторовій, так і часовій координатам. Встановлено, що форми автоколивань реалізуються по сценаріям релаксаційних автоколивань. Зазначено, що урахування дисипативних властивостей рідкого середовища, в якому обертається колона, призводить до звуження інтервалу значень при яких генеруються автоколивання.

Результати роботи можуть бути впроваджені в практику проектування технологій буріння глибоких свердловин.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкту дослідження - пошук безаварійних режимів буріння.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РОТОРНЕ БУРІННЯ, СВЕРДЛОВИНА, РЕЛАКСАЦІЙНІ АВТОКОЛИВАННЯ.

095-103

Вплив способу регулювання двигуна ктз на витрату палива за умов неусталених режимів руху

А.Г. Говорун,
М.В. Павловський, П.В. Куций

В статі наведено результати порівняльної оцінки паливної економічності двигуна Д-241 з всережимним і гранично-всережимним регуляторами. Оцінка виконувалась при русі трактора МТЗ-80 з постійною швидкістю на 3-ій передачі за фіксованого положення важеля керування подачею палива по ґрунтовій дорозі з різними значеннями нерівностей мікропрофіля з гранично-всережимним та всережимним регулюванням дизеля трактора.

Витрату палива визначали об’ємним витратоміром моделі EDM 1403, електричний сигнал від якого подавався через USB Oscilloscope на портативний ПЕОМ. Проведено дослідження по визначенню впливу способу регулювання частоти обертання двигуна КТЗ (всережимного і гранично-всережимного) на витрату палива при русі з постійною швидкістю і фіксованим положенням важеля керування подачею палива по ґрунтовій дорозі з різним станом мікропрофіля її поверхні. Час заміру, заданий конструкцією датчика, об’ємної дози палива коливався від 0,8 до 3 сек. В залежності від величини циклової подачі палива, період замірювання об’ємної дози складав від 6 до 30 обертів колінчатого валу двигуна.

Під час проведення досліджень визначались зміни витрати палива трактором з всережимним регулятором частоти обертання колінчатого валу двигуна, при русі по ґрунтовій дорозі з різними нерівностями мікропрофілю дороги. На другому етапі - виконувалась порівняльна оцінка зміни витрати палива трактором при роботі з всережимним і гранично-всережимним регулятором на дорогах з значними і незначними нерівностями мікропрофілю дороги.

Аналіз результатів досліджень показав, що при незначних нерівностях поверхні дороги витрата палива з гранично-всережимним регулятором менше ніж з всережимним. Крім того було встановлено, що чим незадовільніший стан мікропрофілю дороги, тим більше відносна економія палива двигуном КТЗ з гранично-всережимним регулятором.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОЛІСНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ, РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТИ ОБЕРТАННЯ ДВИГУНА, ВАЖІЛЬ КЕРУВАННЯ ПОДАЧЕЮ ПАЛИВА, МІКРОПРОФІЛЬ ДОРОГИ.

104-110

Використання рівнів зручності при обґрунтуванні реконструкції автомобільних доріг

М.В. Гончаренко

В статті виконаний аналіз рівнів зручності, які використовуються для характеристики транспортних потоків, які визначаються коефіцієнтом завантаження, коефіцієнтом швидкості і коефіцієнтом щільності.

Об’єкт дослідження - транспортний потік.

Метод дослідження - аналітичний.

Аналіз рівнів зручності і залежності інтенсивність - швидкість показали, що дані рівні зручності за коефіцієнтом завантаження характерні тільки для однієї швидкості (v0), що відповідає пропускній здатності. Цей коефіцієнт може характеризувати тільки ступінь завантаження інтенсивності по відношенню до пропускної здатності. Тобто, коефіцієнт завантаження можна використовувати за умови використання практичної пропускної здатності замість теоретичної пропускної здатності.

Рівні зручності повинні відповідати кожній середній швидкості руху транспортного потоку на автомобільній дорозі. Для визначення практичної пропускної здатності необхідно знати середню швидкість руху транспортного потоку, на яку впливають склад транспортного потоку, геометричні параметри автомобільної дороги, інтенсивність руху.

В результаті порівняння практичної пропускної здатності з існуючою інтенсивністю руху на автомобільній дорозі отримуємо запас інтенсивності. На ділянках з характерними умовами руху де існуюча інтенсивність перевищує практичну пропускну здатність рекомендуємо виконувати реконструкцію ділянки автомобільної дороги.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСПОРТНИЙ ПОТІК, КОЕФІЦІЄНТ ЗАВАНТАЖЕННЯ, КОЕФІЦІЄНТ ШВИДКОСТІ, КОЕФІЦІЄНТ ЩІЛЬНОСТІ, РІВЕНЬ ЗРУЧНОСТІ, РЕКОНСТРУКЦІЯ.

111-115

Інваріантні стани бурильних колон в каналах криволінійних свердловин

В.І. Гуляєв,
Н.В. Шлюнь

В статті розглядається задача про інваріантні стани бурильних колон в каналах криволінійних свердловин. На основі теорії гнучких криволінійних стержнів побудовані нелінійні диференціальні рівняння пружного випинання бурильних колон в каналах криволінійних свердловин, враховані ефекти їх переднапруження змінними повздовжніми силами, крутним моментом та силами контактної взаємодії труби бурильної колони з поверхнею свердловини. Вперше встановлена можливість утворення інваріантних станів БК при їх закритичному деформуванні, в яких побудована форма виявляється нечуттєвою до деяких комбінацій зовнішніх впливів, показаний зв’язок цих станів з станами прихватів БК.

Об’єкт дослідження − бурильні колони в каналах криволінійних свердловин.

Мета роботи − на основі загальної теорії гнучких криволінійних стержнів і методів теорії геодезичних кривих поставити задачу про інваріантний стан бурильної колони у порожнинах криволінійних свердловин.

Методи дослідження − бурильна колона ототожнювалася з наддовгим трубчастим стержнем. Математична модель квазістатичної поведінки бурильної колони при її контактній взаємодії зі стінкою свердловини будувалась у вигляді сингулярно збурених диференціальних рівнянь руху обертового наддовгого стержня в пружній постановці. Для аналізу геометрії бурильної колони використовуються методи теорії геодезичних кривих на поверхнях.

Результати статті можуть бути впроваджені в технології буріння глибоких свердловин.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження − пошук оптимальних режимів буріння.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БУРИЛЬНА КОЛОНА, КРИВОЛІНІЙНА СВЕРДЛОВИНА, ГЕОДЕЗИЧНА КРИВА, ІНВАРІАНТНИЙ СТАН, ЗАКРИТИЧНЕ ДЕФОРМУВАННЯ.

116-123

Обґрунтування можливості використання показників двз, отриманих в сталих режимах роботи для розрахунку перехідних процесів

Ю.Ф. Гутаревич, О.В. Сирота

В роботі представлено методику порівняння показників індикаторних діаграм при розгоні двигуна зі схожим режимом роботи в аналогічному усталеному режимі.

Визначено, що для можливості застосування поліноміальних залежностей, отриманих з навантажувальних характеристик, для розрахунку показників роботи двигуна в неусталених режимах потрібно проаналізувати дані, отримані при індицируванні двигуна. Для цього треба порівняти параметри індикаторних діаграм при розгоні двигуна зі схожим режимом роботи двигуна в аналогічному сталому режимі.

Проведено порівняльний аналіз показників робочого процесу двигуна в режимах розгону та в схожих усталених режимах в результаті якого з’ясовано, що при розрахунках неусталені режими роботи можна заміняти квазістатичними.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДВИГУН, ІНДИЦИРУВАННЯ, ІНДИКАТОРНІ ПОКАЗНИКИ, СХОЖІ РЕЖИМИ, НЕУСТАЛЕНІ РЕЖИМИ

124-129

Визначення та обґрунтування показників для аналізу оподаткування автотранспортних підприємств

О.І. Гуцалюк

В статті досліджено поняття «Податкового навантаження». Розглянуто методи розрахунку податкового навантаження і податкового планування.

Об’єкт дослідження - податкове навантаження і податкове планування, які входять в аналіз оподаткування автотранспортних підприємств.

Мета роботи - узагальнити відомості про поняття «Податкове навантаження» і методику розрахунку його.

Методи дослідження - метод операціоналізації понять, індукції та дедукції.

Податковий аналіз - це процес вивчення діючої системи оподаткування галузі, визначення тенденції її розвитку, розрахунки впливу різних чинників на кінцеві результати діяльності підприємства, галузі або держави загалом. У загальному, широкому змісті, податковий аналіз - це спосіб пізнання предметів, навколишнього середовища, який базується на розчленуванні цілого на складові елементи та вивчення їх по всіх багатоваріантних зв'язках та залежностях. Особливістю податкового аналізу є те, що він належить до абстрактно-логічного методу вивчення економічних явищ, тобто в загальному вигляді його головною рисою є абстракція.

За допомогою податкового планування можливо збільшити фінансові ресурси підприємства. Однозначно сказати, які податки найістотніше зменшують фінансові ресурси підприємства неможливо, оскільки результат доцільно оцінювати в кожному окремому випадку.

Результати статті можуть бути використані на підприємствах, для розрахунку податкового навантаження.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОПОДАТКУВАННЯ, АНАЛІЗ, ПОДАТКОВЕ НАВАНТАЖЕННЯ, ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ, КОЕФІЦІЄНТ.

130-134

Несна здатність положистих оболонок змінної товщини

А.С. Дехтяр

Предмет дослідження - прямокутні в плані положисті оболонки, товщина яких безперервно або в ступінчастий спосіб змінюється по всьому полю. Матеріал оболонки - ідеальний жорсткопластичний з однаковими границями текучості при розтягу і стиску. Для відшукання верхньої межі граничного завантаження застосовано кінематичний метод теорії граничної рівноваги. Розглянуто контрольні приклади, підтверджено правильність методики і відповідної комп'ютерної програми. Розв’язано нові задачі про верхню межу граничного завантаження для оболонок змінної товщини і проведено параметричний аналіз отриманих результатів

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОБОЛОНКИ, ЗМІННА ТОВЩИНА, НЕСНІСТЬ, КІНЕМАТИЧНИЙ МЕТОД

135-140

Оцінка ефективності змащувального процесу при використанні мінеральних олив

М.Ф. Дмитриченко,
О.М. Білякович, А.М. Савчук,
Ю.О. Туриця,
О.І. Кущ,
В.І. Лізанець

В статті представлені результати дослідження для визначення оцінки ефективності змащувального процесу при використанні мінеральної моторної оливи 15w40. Дослідження проводились при контактних напругах 251,5; 316,9; 362,7 МПа в умовах поступового збіль­шення сумарної швидкості кочення (від 0 до 3,3 м/с) з проковзуванням 15%. Товщина мастильного матеріалу визначалась методом оптичної інтерференції.

Об'єкт дослідження - кінетика формування товщини мастильного шару в центральній зоні контакту.

Метою роботи являлось визначення оцінки ефективності змащувального процесу при використанні мінеральної моторної оливи 15w40.

Метод дослідження - експериментальне визначення мастильної дії в контакті мінеральної моторної оливи 15w40 з присадками та добавками за допомогою інтерференційного методу.

За одержаними емпіричними даними щодо мастильної дії в контакті при використанні мінеральної моторної оливи 15w40 з присадками та добавками створена емпірична математична модель оцінки ефективності змащувального процесу. Запропонована модель включає рівняння множинної регресії, одержані на основі аналізу зв’язку багатовимірних статистичних даних між залежною змінною (у) та множиною змінних (х1, х2,..., хn).

В якості залежної змінної була обрана: hф - фактична товщина в центральній зоні контакту. Незалежними змінними являвся наступний набір регресорів: t (τ) - напруга зсуву мастильного шару, МПа; u (ƒ) - коефіцієнт тертя; v (γ) - градієнт швидкості зсуву, с-1; w (ηеф) - ефективна в’язкість в контакті, Па·с; z (Vков.) - швидкість ковзання; r (Т) - об’ємна температура оливи, 0С; q (N) - навантаження в контакті, Н.

В розробленій моделі відносно мастильної здатності оливи найбільший вплив на динаміку утворення товщини мастильного шару при пускових швидкостях кочення має ефективна в’язкість в контакті - множинний коефіцієнт кореляції при включенні даного регресора в отримане рівняння складає 0,8912. На основі отриманих експериментальних даних зміна ефективної в’язкості в контакті корелює в найбільшому ступені зі зміною температури (коефіцієнт кореляції - 0,7579) і тиску (коефіцієнт кореляції +0,8326). Необхідно відмітити, що незалежно від фізико-хімічного складу інших досліджуваних груп олив дані коефіцієнти відрізняються, в середньому, на 10%. Користуючись одержаними рівняннями можливо на стадії проектування визначати зміни триботехнічних параметрів механізмів з точковою формою контакту в залежності від мастильного матеріалу, що значно підвищить надійність трибомеханічної системи.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: товщинА мастильного шару, реологічні властивості олив, ефективна в’язкість, коефіцієнт кореляції, навантаження в контакті.

141-149

Проектування і дослідження динамічних процесів у бітумо-щебеневому агрегаті для ямкового ремонту доріг

М.Ф. Дмитриченко, І.А. Вікович,
О.М. Дубневич,
І.Б. Бутитер

У статті представлено нову конструкцію причіпного бітумо-щебеневого агрегату для ямкового ремонту доріг і розроблено математичну модель коливань цього агрегату з урахуванням впливу рухливості розігрітого рідкого бітуму у його, частково заповненій горизонтальній циліндричній ємкості.

Об’єкт дослідження - причіпний бітумо-щебеневий агрегат для ямкового ремонту доріг.

Метою роботи є розроблені конструкції і дослідження динамічних процесів у бітумо-щебеневому агрегаті для ямкового ремонту доріг під час транспортування розігрітого рідкого бітуму для зниження інтенсивності коливань агрегату загалом.

Метод дослідження - для розроблення моделі і методу розрахунку й аналізу динамічних процесів у бітумо-щебеневому агрегаті застосовано теорію коливань дискретних механічних систем, динаміки машин, теорію руху колісних транспортних засобів, елементи теорії нелінійних коливань в’язкої рідини в рухомих ємкостях, частково заповнених рідиною.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БІТУМО-ЩЕБЕНЕВИЙ АГРЕГАТ, ДИНАМІЧНІ ПРОЦЕСИ, КОЛИВАННЯ, НЕЛІНІЙНІ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ

150-159

Проектування перехідно-швидкісних смуг на дорожніх розв’язках в різних рівнях

Л.О. Довгополюк

В статті розглянуто питання щодо проектування перехідно-швидкісних смуг, а також їхнє подовження.

Метод дослідження - експериментальний.

Перехідно-швидкісна смуга є одним з важливих елементів дорожньої розв’язки в різних рівнях. Довжина перехідно-швидкісної смуги значно впливає на вартість будівництва дорожньої розв’язки та на якість проїзду дорожньою розв’язкою. В результаті проведених досліджень виявилося, що при проїзді із з’їзду на основну дорогу виникають черги автомобілів, що значно затруднює швидкий та безпечний проїзд.

Тому було проаналізовано експериментальні дослідження та запропоновано визначати подовження перехідно-швидкісних смуг, а при необхідності і влаштування додаткової смуги руху.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПЕРЕХІДНО-ШВИДКІСНА СМУГА, ДОРОЖНЯ РОЗВ’ЯЗКА В РІЗНИХ РІВНЯХ, ІНТЕНСИВНІСТЬ РУХУ, МІНІМАЛЬНИЙ ІНТЕРВАЛ, ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ.

160-163

Практична пропускна здатність смуги руху автомобільної дороги

К.М. Додух

В статті розглянуто питання розрахунку практичної пропускної здатності смуги руху автомобільної дороги.

Обєкт дослідження - транспортний потік на автомобільних дорогах.

Метод дослідження - експериментальний.

Практична пропускна здатність застосовується при проектуванні автомобільних доріг та організації дорожнього руху. Практична пропускна здатність відповідає середній швидкості руху транспортного потоку і може змінюватись від мінімальної до максимальної в залежності від конкретних умов руху.

Було проведено експериментальні дослідження по визначенню функціональної залежності « інтенсивність - швидкість» на автомобільних дорогах різних категорій, при різних умовах руху та різному складу транспортного потоку. За результатами дослідження отримано функціональну залежність «інтенсивність - швидкість» для різного складу транспортного потоку. По запропонованому методу розраховується практична пропускна здатність смуги руху автомобільної дороги для середньої швидкості руху та різного складу транспортного потоку.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПРАКТИЧНА ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ, СМУГА РУХУ, СКЛАД ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ, СЕРЕДНЯ ШВИДКІСТЬ РУХУ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКУ.

164-168

Шляхи управління рухом в умовах перевантаження

В.І. Єресов,
О.В. Григор’єва

В статті розглянуто альтернативи управління рухом транспорту в умовах перевантаження у складі систем управління дорожнім рухом.

Процедури ліквідації заторів значно складніші і довші порівняно з їх виникненням. З цих міркувань перевага надається саме передбаченню і запобіганню заторам, тобто методам їх надійного прогнозування.

Виникнення передзаторової ситуації вимагає відповідної ідентифікації і подальших цілеспрямованих управлінських дій з метою ліквідації або попередження затору. Авторами запропоновано розв’язання поставленої задачі шляхом застосування регресійних методів прогнозування для завчасного визначення дислокації затору на ділянці ВДМ. Крім того, сформульовані принципи стратегії розподілу транспортного потоку по ВДМ на основі таких критеріїв, як вибір водієм маршруту та матриця транспортних кореспонденцій.

Зазначено, що ефективність розглянутого антизаторового управління визначається досконалістю моделі поведінки учасників руху (індивідуальні цілі водіїв, адекватність та інерційність їх поведінки, тощо).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕРЕДЗАТОРОВОЇ СИТУАЦІЇ, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ, ТРАНСПОРТНА МЕРЕЖА, ДОВЖИНА ЧЕРГ АВТОМОБІЛІВ, МАТРИЦЯ ТРАНСПОРТНИХ КОРЕСПОНДЕНЦІЙ, КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ВОДІЄМ МАРШРУТУ.

169-176

Практика реалізації автодорожніх концесій у європі

О.В. Жулин

У статті досліджено досвід країн Європи щодо впровадження і розвитку автодорожніх концесій та сформовано рекомендації для їх реалізації у дорожньому господарстві України.

Об'єкт дослідження - платні автомобільні дороги Європи, побудовані на умовах концесії.

Мета роботи - дослідження практики будівництва, утримання і експлуатації автомобільних доріг країн Європи, побудованих на концесійній основі, а також формування рекомендацій щодо розвитку дорожньої інфраструктури України посилаючись на закордонний досвід із врахуванням національних особливостей.

Метод дослідження - методи економічного, системного та порівняльного аналізу.

Результати та їх новизна - у статті досліджено і проаналізовано платні автомобільні дороги країн Європи, що побудовані на умовах концесії, а саме: динаміку розвитку платних автомобільних доріг Європи за 1997 -2012 рр.; протяжність концесійних доріг у різних країнах Європи; кількість концесіонерів, що будують, утримують і експлуатують платні автомобільні дороги у різних країнах Європи та протяжність платних доріг, що припадають на одного концесіонера; інтенсивність руху платними дорогами Європи тис.авт. за добу, враховуючи рух вантажними і легковими автомобілями; структуру придорожньої інфраструктури платних автомобільних доріг; чистий дохід від експлуатації платних автомобільних доріг у країнах Європи.

Прогнозні припущення про розвиток об’єкту дослідження - дефіцит фінансових ресурсів на будівництво і експлуатаційне утримання автомобільних доріг зумовлює потребу в залученні бізнесу в дорожнє господарство України. Тому вивчення світового досвіду будівництва та експлуатації автомобільних доріг, побудованих на умовах концесії, допоможе ефективно їх впроваджувати і розвивати в Україні. У розвинених країнах автодорожні концесії приносять соціально-економічні вигоди не тільки державі та інвестору, а й споживачам послуг.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОНЦЕСІЯ, АВТОМОБІЛЬНА ДОРОГА, КОНЦЕСІОНЕР, ІНТЕНСИВНІСТЬ РУХУ, ІНФРАСТРУКТУРА.

177-185

Зміна радіального теплового потоку термоанемометричного витратоміра біопалив двигуна внутрішнього згоряння

А.В. Ільченко, О.М. Безвесільна, Ю.В. Тростенюк

У статті розглянуто математичну модель радіального теплового потоку термоанемометричного витратоміра біопалив двигуна внутрішнього згоряння. Отримано умову, за якої радіальний тепловий потік трубки термоанемометричного витратоміра не залежить від її конструктивних параметрів.

Об’єкт дослідження: процес теплопередачі у термоанемометричному витратомірі біопалива двигуна внутрішнього згоряння.

Мета роботи: розробка математичної моделі радіального теплового потоку термоанемометричного витратоміра біопалива.

Методи дослідження: аналітичні.

Результати: Математична модель може бути використана для дослідження радіального теплового потоку у термоанемометричному витратомірі для багатокомпонентних палив. Врахування змін радіального теплового потоку може бути використано для підвищення точності вимірів витрат біопалив.

Прогнозні припущення щодо подальших досліджень: дані дослідження створюють умови щодо підвищення точності виміру осьового теплоперенесення в термоанемометричних витратомірах біопалива.

Ключові слова: термоанемометричний витратомір, біопаливо.

186-191

Інструментарій забезпечення організаційно-економічної стабільності на транспортних підприємствах

А.М. Клещ

В статті запропоновано основні напрямки, щодо формування організаційно-економічної стабільності на транспортних підприємствах.

Об’єкт дослідження - процеси формування організаційно-економічної стабільності транспортних підприємств.

Мета роботи -формування інструментарію для аналізування та прогнозування рівня організаційно-економічної стабільності транспортного підприємства.

Метод дослідження -логічного узагальнення та системного підходу, які дозволяють вирішити проблемні завдання з обраного напрямку дослідження.

Доведено, що інструментарій забезпечення економічної стабільності підприємства може базуватись на основі побудови моделі забезпечення економічної стабільності транспортного підприємства, розроблення методу оцінювання його рівня, а також технології вибору відповідних стратегій. Процес забезпечення економічної стабільності транспортного підприємства виконує інформаційну, прогностичну, соціальну, координаційну та превентивну функції. Встановлено, що модель забезпечення економічної стабільності транспортного підприємства - це комплекс взаємодоповнювальних дій, спрямованих на досягнення бажаного результату та набуття підприємством необхідного стану.

Результати статті можуть бути використані підприємствами транспортної галузі.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - надалі планується зосередження уваги на методику якісної оцінки фінансового стану підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА СТАБІЛЬНІСТЬ, ПРИНЦИПИ, ФУНКЦІЇ, СТАБІЛІЗАЦІЙНІ ЦІЛІ, УПРАВЛІННЯ.

192-196

Методичний підхід до формування ключових показників ефективності стратегії компанії в умовах невизначеності

І.О. Кобаль

В статті запропоновано підхід до формування ключових показників ефективності стратегії компанії в умовах невизначеності та удосконалено методику розрахунку впливу ризиків.

Об'єкт дослідження - ключові показники ефективності транспортно-експедиційної компанії при побудові вартісно-орієнтованої системи збалансованих показників.

Мета роботи - пошук оптимальної методики визначення значень цільових KPI та впливу ризиків транспортно-експедиційного бізнесу на здійснення господарської діяльності.

Метод дослідження - використовується інструментарій теорії ймовірностей, математич­ної статистики, теорії дослідження операцій.

Оцінка ефективності - інструмент, який дозволяє визначити, наскільки управління компанією відповідає рівню досягнення стратегічних цілей, зокрема, зростанню ринкової вартості компанії. Ідентифікацію цільових значень KPI доцільно проводити, застосувавши алгоритм порівняльного підходу (метод ринку капіталу) оцінки вартості компанії. Для встановлення цільових значень КРІ використовуються наступні орієнтири стратегічного бенчмаркінгу: фокус на лідера; застосування кращої практики; оцінка найближчих конкурентів; аналіз середньогалузевих показників; орієнтир на еталонну модель; фокус на клієнта та на зарубіжні компанії.

При визначенні короткострокових і середньострокових значень цільових КРІ системи збалансованих показників транспортно-експедиційної компанії при проведенні стратегічного аналізу точність планових розрахунків залежить від якості проведеного ретроспективного аналізу ризикових подій, що обумовлюють відхилення прогнозних величин.

В статті пропонується алгоритм обчислення середньозваженої інтегральної ймовірності настання певної комбінації ризиків, що базується на експертній оцінці ступеню впливу події на виконання планового значення КРІ, ранжируваного по системі вимірювання Фішберна.

Результати статті можуть використовуватись при розробці стратегії та бюджетів підприємств різної галузевої спрямованості для коротко- та довгострокового періоду.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження - пошук оптимальної методології формування ключових показників ефективності стратегії компанії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КРІ, КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ, ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ, СИСТЕМА ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ, ВАРТІСНО-ОРІЄНТОВАНЕ УПРАВЛІННЯ.

197-208

Розвиток торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва із країнами європейського союзу як пріоритетний напрям зовнішньоекономічної діяльності україни

Л.С. Козак, О.В. Федорук

В статті досліджено основні форми і перспективи торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва України із країнами Європейського Союзу; проаналізовано пріоритети діяльності Європейського інвестиційного банку в Україні; з’ясовано переваги Європейського інструменту сусідства та партнерства (ENPI); досліджено важливість створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, формування спільного економічного простору в рамках поступової економічної інтеграції до європейського ринку.

Об’єкт дослідження - процес гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Мета дослідження - удосконалення механізму торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва із країнами Європейського Союзу.

Методи дослідження - абстрагування, аналіз і синтез, індукція та дедукція, системний підхід.

Основними формами економічного співробітництва України та ЄС є технічна і фінансова допомога, торгівля, інвестиційна діяльність. Перспективи торговельно-економічного співробітництва між Україною та ЄС суттєво зростуть зі створенням поглибленої й всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що є невід’ємною складовою Угоди про асоціацію, передбачає лібералізацію торгівлі товарами і послугами, вільний рух капіталів та робочої сили. З укладенням Угоди про асоціацію відносини між Україною та ЄС будуть переведені на новий рівень - від партнерства і співробітництва до політичної асоціації й економічної інтеграції. Україна розглядає Угоду про асоціацію як важливий крок на шляху наближення в перспективі до наступного етапу - підготовки до вступу в ЄС.

Встановлено, що для України європейська інтеграція сприятиме модернізації економіки, залученню іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних товаровиробників, виходу на єдиний внутрішній ринок ЄС. Базовим форматом інвестиційного співробітництва між Україною та ЄС є взаємодія з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ). Місією ЄІБ є фінансування довготермінових інвестиційних проектів на території країн Європейського Союзу, спрямованих на модернізацію та розвиток інфраструктури, зміцнення конкурентоздатності окремих галузей економіки, заохочення енергоефективності й енергозбереження. Модернізація транспортної інфраструктури є одним із пріоритетів діяльності ЄІБ в Україні.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - удосконалення механізму гарантування економічної безпеки міжнародного співробітництва.

Ключові слова: торговельно-економічне й інвестиційне співробітництво, Європейський Союз, зовнішньоекономічна діяльність України, технічна допомога, Європейський інструмент сусідства та партнерства, Європейський інвестиційний банк, Угода про асоціацію, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС.

209-219

Особливості розвитку державно-приватного партнерства

В.В. Концева,
Ю.М. Бібик

В статті проаналізовано особливості розвитку та впровадження державно-приватного партнерства.

Об’єкт дослідження - державно-приватне партнерство.

Мета роботи - вивчення та аналіз розвитку державно-приватного партнерства.

Метод дослідження - аналіз міжнародного досвіду розвитку впровадження державно-приватного партнерства як однієї з найефективніших систем відносин між державним та приватним партнерами, що створене з метою підвищення конкурентоспроможності та залучення інвестицій в економіку країни.

Державно-приватне партнерство (ДПП) є ключовим механізмом реалізації політики модернізації економіки для країни. Основними передумовами для розвитку такої форми співпраці між державним і приватним секторами стала необхідність подолання наслідків значних фінансових та економічних криз та попередження їх появи у майбутньому. Так розвиток ДПП у світі у другій половині ХХ століття був спричинений змінами в таких галузях державної власності як електроенергетика, дорожнє господарство, залізничний транспорт, комунальне господарство та інші. Внаслідок цього в багатьох країнах світу почали використовувати інструменти ДПП як альтернативу приватизації життєво важливих і стратегічно важливих об’єктів державної власності.

В статті розглянуто моделі ДПП за ознаками; основні фактори, які мотивують уряд вступити в ДПП для інфраструктури; складові оцінки ефективності ДПП-проектів; визначення таких важливих критеріїв як майбутні доходи та ризики.

Наведені дані щодо реалізації проектів ДПП при будівництві та експлуатації автомобільних доріг свідчать про розвиток ДПП не лише у розвинених країнах, але й в країнах, що розвиваються. Адже ДПП є інструментом, який може забезпечити реалізацію складних суспільно-необхідних проектів завдяки поєднанню ресурсів держави та приватних партнерів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, КОНЦЕСІЇ, РИЗИКИ, ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІНВЕСТИЦІЇ, ІНФРАСТРУКТУРА.

220-227

Фінансування потреб дорожньої галузі україни: сучасний стан та шляхи вирішення проблем

В.В. Концева,
Т.І. Печончик

В статті запропоновано варіант залучення додаткових джерел фінансування дорожньої галузі України.

Об’єкт дослідження - система фінансування дорожнього господарства України.

Метод дослідження - статистичний аналіз систем фінансування різних країн світу та моделювання оптимальної системи фінансування дорожнього господарства.

Недостатнє фінансування дорожнього господарства України призводить до великих втрат в національній економіці. На основі світового досвіду запропоновано створити додаткові джерела фінансування дорожнього господарства. Зокрема, введення плати за проїзд по автомобільних дорогах загального користування державного значення для великовантажних транспортних засобів, використовуючи електронні системи збору плати за проїзд. Оптимальним технологічним рішенням для запровадження таких зборів буде являтись електронна система збору плати за проїзд, що базується на супутниковій технології

Результати статті можуть бути впровадженні при запровадженні системи збору плати за проїзд з великовантажних транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування державного значення України.

Прогнозні припущення щодо об’єкту дослідження - створення оптимальної моделі фінансування потреб дорожнього господарства України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ФІНАНСУВАННЯ, ДОРОЖНЄ ГОСПОДАРСТВО, ЗБІР ПЛАТИ ЗА ПРОЇЗД

227-232

Особливості організації обліку витрат на підприємствах машинобудування

О.І. Корольова

В статті запропоновано: виокремлення в обліку і звітності інформації про вплив сум переоцінки необоротних активів на формування витрат; нарахування резерву знецінення запасів; капіталізація фінансові витрати, що пов'язані із залученням банківських позик для створення або придбання кваліфікованого активу.

Об'єкт дослідження - витрати підприємств машинобудування.

Мета роботи - визначення проблемних питань організації бухгалтерського обліку витрат на підприємствах машинобудування та розробка пропозицій щодо їх вирішення.

Методи дослідження - загальнонаукові емпіричні та теоретичні.

Вбачаючи важливість інформації про витрати слід зазначити, що в умовах застосування НП(С)БО ряд теоретичних і практичних аспектів обліку виробничих витрат не розкрито ні в нормативних документах, ні в економічній літературі. Зокрема питання теоретичного обґрунтування та практичної адаптації обліку запасів на етапах придбання, зберігання, передачі у виробництво і облік витрат незавершеного виробництва та оприбуткування, як основної так і побічної готової продукції та їх оцінку на дату балансу. А також не вирішено питання відшкодування собівартості запасів, коли вони пошкоджені, частково або повністю застаріли, зросли очікувані витрати на завершення виробництва або збут чи знизилися ціни реалізації.

В статті уточнено порядок відображення результатів переоцінок об’єктів основних засобів із суттєвими сумами зносу, порядок формування, обліку і розкриття інформації щодо резерву знецінення запасів, капіталізації фінансових витрат пов’язаних зі створенням кваліфікаційного активу. Це забезпечує розподіл витрат за звітними періодами, прозорість інформації та її розкриття відповідно принципу обачності, та посилює контрольну функцію бухгалтерського обліку

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА, ВИТРАТИ, ПЕРЕОЦІНКА, ОСНОВНІ ЗАСОБИ, КАПІТАЛІЗАЦІЯ, РЕЗЕРВ, ЗАПАСИ.

233-241

Визначення токсичності відпрацьованих газів дизеля вантажного автомобіля, що працює на біодизельному паливі

А.О. Корпач,
О.О. Левківський

В статті розглянуто методику проведення експериментально-розрахункових досліджень токсичності відпрацьованих газів дизеля вантажного автомобіля при роботі на біодизельному паливі.

Об’єкт дослідження -автотракторний дизель 4Ч11,0/12,5 (Д-241).

Мета роботи - розрахунок питомих викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автотракторного дизеля, що працює на біодизельному паливі відповідно до вимог правил ЄЕК ООН № 49-01 та визначення димності відпрацьованих газів відповідно до вимог ГОСТ 17.2.2.02 - 86.

Метод дослідження - експериментально-розрахункових.

В результаті проведених експериментально-розрахункових досліджень було визначено питомі викиди CO, CmHn і NOx при роботі дизеля в 13-ти режимному випробувальному циклі та димність відпрацьованих газів при роботі двигуна в режимі зовнішньої швидкісної характеристики. Встановлено, що токсичності відпрацьованих газів автотракторного дизеля 4Ч11,0/12,5 (Д-241) при роботі на біодизельному паливі з кутом випередження впорскування 24 град п.к.в. відповідає вимогам правил ЄЕК ООН № 49-01 а викиди CmHn і NOx нижче ніж при роботі на дизельному паливі. Димність відпрацьованих газів відповідає вимогам ГОСТ 17.2.2.01-84 та знижується в порівнянні з дизельним паливом.

Результати висвітлені у статті можуть бути використані для оптимізації роботи дизеля на біодизельному паливі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ, ДИЗЕЛЬ, БІОДИЗЕЛЬНЕ ПАЛИВО, ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

242-247

Зарубіжний досвід застосування пільг на пасажирські перевезення автомобільним транспортом загального користування

Т.О. Кривошеєва

В статті досліджено зарубіжний досвід застосування пільг на пасажирські перевезення автомобільним транспортом загального користування.

Об’єкт дослідження - форми надання пільг на пасажирські перевезення автомобільним транспортом загального користування в інших країнах

Мета роботи - вивчення зарубіжного досвіду застосування пільг на пасажирські перевезення автомобільним транспортом загального користування.

Метод дослідження - ретроспективний аналіз розвитку соціального захисту громадян у сфері пасажирських перевезень автомобільним транспортом загального користування в інших країнах.

Сучасне суспільство неможливо уявити без інтенсивних комунікаційних процесів. При цьому велике значення має громадський транспорт, який стає все більш затребуваним засобом пересування, особливо у великих містах, де наявність автомобіля вже не гарантує його власнику достатню мобільність.

Для повноцінного функціонування і розвитку система громадського транспорту потребує вдосконалення нормативно-правової бази, активному залученні до процесу її розвитку багатьох громадських і державних структур, підвищенні ефективності фінансування.

Останнім часом проблеми соціального захисту населення у сфері пасажирських перевезень громадським транспортом стали одними з найбільш обговорюваних у світі.

З метою прийняття принципово нових рішень у царині соціальної політики важливу роль відіграє вивчення зарубіжного досвіду, що, як правило, містить напрями стратегічного та оперативного характеру, включає відповідні заходи щодо очікувань населення, прогнозує наслідки їх реалізації.

Результати статті можуть бути використаніпід час формування та реалізації заходів з реформування соціальної політики держави в частині впровадження адресності надання пільг на автомобільні транспортні послуги окремим категоріям населення.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - пошук оптимальних та раціональних шляхів реформування системи пільг на автомобільні транспортні послуги.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ПІЛЬГА, ПРОЇЗД, АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ, АДРЕСНІСТЬ, ДОСВІД, ЗНИЖКА НА ПРОЇЗД.

248-256

Оцінка доцільності застосування термінальних перевезень за часовими характеристиками

Н.Т. Кунда,
Ю.В. Панченко

У статті запропоновано підхід щодо визначення доцільності застосування термінальних перевезень із залученням методів імітаційне моделювання.

Об’єкт дослідження - схеми доставки вантажів автомобільним транспортом.

Мета роботи - порівняння затрат часу на виконання перевезення вантажів за прямим варіантом та через термінал.

Методи дослідження - аналітичний та імітаційне моделювання.

Доставка вантажів у автомобільному сполученні здійснюється двома принциповими технологіями: наскрізною та термінальною. Наскрізна, інакше пряма доставка, здійснюється одним автотранспортним засобом без заміни водія. Термінальне перевезення вантажів організовується та здійснюється через термінали. Термінальну технологію використовують для перевезення дрібних відправок багато компаній та підприємств, оскільки вона вважається більш прогресивною. Проте існує багато факторів, які зменшують привабливість термінального перевезення. Одним із важливих показників є термін доставки вантажу до місця призначення. Отже, умовою ефективності перевезень терміналами є зменшення витрат часу при дрібнопартіонному перевезенні по відношенню до прямого сполучення. Для відповіді на питання - коли термінальна схема є доцільною? - проаналізовано час на доставку вантажів за прямим варіантом, що включає три складові, і час на доставку вантажів через термінал, що включає шість складових. Представлено аналітичні залежності для визначення загального часу доставки вантажу за обома схемами. Проведено порівняльний аналіз з урахуванням співвідношень між складовими загального часу доставки за прямою та термінальною технологією. Для визначення оптимальної схеми доставки застосовано ділову гру як метод імітаційного моделювання. Для розрахунку запропоновано три сценарії розвитку подій: базовий, оптимістичний, песимістичний. Розраховано час на доставку вантажів за прямим та термінальним варіантом для різних розмірів партій вантажів. Установлено, що термінальна технологія є більш ефективною для перевезення дрібних та середніх партій вантажу.

Результати статті можуть бути впроваджені на автотранспортному підприємстві для обгрунтування вибору схеми доставки вантажів.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - врахування імовірнісного характеру часових характеристик процесу доставки вантажів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТЕРМІНАЛЬНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ, ПРЯМА ДОСТАВКА, ЧАС ДОСТАВКИ, ДІЛОВА ГРА, ОПТИМАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ ДОСТАВКИ.

257-266

Аналіз змін у часі розмірних характеристик парку рухомого складу атп

С.І. Курніков

В статті розглядається процес розвитку основних показників автотранспортних підприємств.

Об’єкт дослідження - характеристики парку рухомого складу.

Мета роботи. Визначити зміни параметрів парку рухомого складу автопідприємств.

Метод дослідження. Статистичний аналіз параметрів парку автомобілів автопідприємства.

Традиційно розвиток автомобілебудівної галузі і збільшення кількості автомобілів в АТП характеризується підвищенням концентрації великих підприємств, в яких протягом багатьох десятиріч впроваджувались прогресивні форми організації виробництва і праці, що забезпечували високий технічний рівень виробничо-технічної бази та ефективне її використання. Встановлено, що розвиток ринкової економіки супроводжується істотними структурними зрушеннями в організації та економіці виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту. Відмічено, що зміни розмірних характеристик парку АТП відбуваються з одноко боку за рахунок розвитку малих підприємств, а з іншого - через зменшення чисельності великих і середніх АТП.

Результати статті можуть бути використані при визначенні основних характеристик виробничо-технічної бази АТП.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - пошук варіантів, що забезпечують високий технічний рівень виробничо-технічної бази та ефективне її використання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, РУХОМИЙ СКЛАД, СЕРЕДНІЙ РОЗМІР АТП.

267-270

Якісний аналіз ризиків як інструмент длсягнення цілей проектів та програм

А.В. Лабута

В статті пропонується застосування апарату нечіткої логіки для кількісного аналізу проектних ризиків з використанням методу експертних оцінок.

Об’єкт дослідження - процеси управління проектними ризиками.

Мета роботи - удосконалення одного з етапів плану реагування на ризики, а саме, застосування апарату нечіткої логіки для отримання кількісної оцінки ризиків.

Методи дослідження - методи та моделі управління ризиками, що ґрунтуються на графічному відображенні, апараті нечіткої логіки, системному підході.

У нинішній час змін і нестабільної політичної та економічної ситуації в країні, актуальним питанням є аналіз ризиків та невизначеності, а також правильне реагування на них. У практиці керування проектами і програмами велика увага приділяється стратегічному плануванню та управлінню, і практично повністю ігнорується оперативне управління в процесі реалізації. Але, як виявляється, без досягнення проміжних цілей, а також контролю процесу реалізації проектів, неможливо досягти стратегічної мети. Тому актуальним і необхідним завданням є побудова системи оперативного управління з урахуванням змін навколишнього середовища проектів та програм. Основою керування можна вважати прийняття оптимальних управлінських рішень. На практиці доводиться працювати в умовах неповної інформації та невизначених результатів, що називається областю управління ризиками проекту, а якщо інформація відсутня повністю - керування переходить в область повної невизначеності. Щоб знизити вплив ризиків, а також для прийняття оптимальних оперативних управлінських рішень необхідно побудувати план реагування на ризики, що оцінює ризики і визначає дії по збільшенню числа сприятливих можливостей і зменшенню кількості небезпек для цілей проекту. Застосування механізму одержання кількісних оцінок ризику на основі нечіткої логіки з попереднім оцінюванням ймовірності інциденту та збитку від цього інциденту, що задаються експертами у вигляді трапецевидних нечітких чисел дасть можливість більш детально досліджувати ризики, і як результат - приймати правильні управлінські рішення та коригувальні дії для мінімізації негативного впливу проектних ризиків

Результати статті можуть бути використані експертною групою проектів та програм при кількісному аналізі ризиків.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - можливість застосування пропонованої методики з залученням групи експертів для кількісного аналізу сукупності різних об’єктів при відсутності достатньо повної інформації про досліджувані елементи.

Ключові слова: АПАРАТ НЕЧІТКОЇ ЛОГІКИ, РИЗИК, ПРОЕКТ, ПРОГРАМА, КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ, ПЛАН РЕАГУВАННЯ, МЕТОД ЕКСПЕРТНИХ ОЦІНОК.

271-277

Забезпечення умов безперервного, безпечного та зручного руху транспортних потоків мережею автомобільних доріг

О.т. Лановий

В статті приведена мета дослідження, що полягає у підвищенні ефективності функціонування мережі автомобільних доріг на основі прогнозування попиту користувачів доріг на умови безперервного, безпечного та зручного руху транспортних потоків, урахування вартості та термінів будівництва і витрат на утримання доріг, специфіки роботи дорожнього господарства, показників розвитку суспільства та економіки країни, а також у розробці методу формування системи управління функціонуванням та розвитком мережі автомобільних доріг загального користування України. Крім того розглянуті задачі, об’єкт і предмет дослідження, а також наукова новизна виконаної роботи. Методи дослідження базуються на теорії складних систем; основою досліджень є системний підхід до вивчення проблеми; через це, як засоби вирішення, використовувалися: морфологічний, функціональний та інформаційний описи функціонування мережі автомобільних доріг як складної системи; математичне моделювання; імітаційне моделювання, а також теорії: транспортних потоків, автомобільних перевезень, інформації, управління, транспортно-експлуатаційних властивостей автомобільних доріг. Зазначено, що запропоновані в дослідженні методики та їх досвідна реалізація підтвердили свою дієвість у реальних умовах управління функціонуванням мережі автомобільних доріг Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор).

КЛЮЧОВІ слова: мережа автомобільних доріг, функціонування, розвиток, умови безперервного, безпечного та зручного руху транспортних потоків, транспортна система регіону «автомобільні дороги державного та місцевого значення - національні та міжнародні транспортні потоки», Сценарії роботи автомобільних доріг, Суспільно-економічне прогнозування та управління функціонуванням мережі автомобільних доріг загального користування.

278-284

Роль державно-приватного партнерства в реформуванні системи державного управління мережею місцевих доріг

Г.Є. Ліпський, Н.М. Соколова, А.М. Харченко

Стаття висвітлює шляхи реформування системи державного управління мережею місцевих доріг.

Об’єкт дослідження - система державного управління мережею місцевих доріг.

Мета роботи - визначення ролі державно-приватного партнерства в реформуванні системи державного управління мережею місцевих доріг.

Методи дослідження - статистичний, аналітичний, експертних оцінок.

Виконано аналіз основних проблем дорожнього господарства та прийнятих законодавчих актів щодо реформування системи державного управління автомобільними дорогами. Визначено, що основою такого реформування має бути передача автомобільних доріг загального користування місцевого значення до сфери управління місцевих органів самоврядування. Встановлено, що для успішної реалізації розглянутих реформ необхідно впроваджувати в дорожнє господарство України сучасні методи моніторингу стану місцевих доріг, довгострокові контракти з експлуатаційного їх утримання, систему державно - приватного партнерства тощо.

Запропоновано основні принципові напрямки здійснення реформування системи державного управління мережею місцевих доріг.

Результати статті можуть бути використані при здійсненні реформування системи державного управління у дорожній галузі України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕФОРМУВАННЯ, ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ, ДОРОГИ РЕГІОНУ, ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО.

285-291

Дослідження каталітичного нейтралізатора відпрацьованих газів на двигуні мемз-245

А.А. Лісовал,
О.В. Сирота, М.Є. Нижник, Є.В. Шуба

В статті описані особливості проведення експериментальних досліджень карбюраторного двигуна із зовнішньою нейтралізацією шкідливих речовин.

Метою досліджень є визначення впливу зовнішньої нейтралізації на токсичність відпрацьованих газів карбюраторного двигуна з іскровим запалюванням.

Об’єктом експериментальних досліджень був вітчизняний двигун МеМЗ-245 iз встановленим в системі випуску трикомпонентним каталітичним нейтралізатором.

Предмет дослідження - паливна економічність та концентрації шкідливих речовин у ВГ до і після каталітичного нейтралізатора, ефективність нейтралізації.

Методи дослідження - експериментальні, розрахунково-експериментальні.

В якості нейтралізатора був досліджений трикомпонентний каталітичний нейтралізатор, який було встановлено в випускній системі двигуна МеМЗ-245. Детально описано схему експериментальної установки, яка дозволила визначити основні енергетичні та екологічні показники бензинового двигуна відповідно до діючих стандартів.

Перед випробуваннями двигун МеМЗ-245 був випробуваний та відрегульований на допустимі концентрації оксидів вуглецю та оксидів вуглеводнів в умовах експлуатації.

Експериментально визначені навантажувальні характеристики при n = 1800, 2600, 3400 хв-1, а також характеристики холостого ходу. Визначено ефективність нейтралізації нейтралізатора.

За результатами проведених випробувань можна стверджувати, що ефективність нейтралізації трикомпонентного нейтралізатора встановленого в системі випуску залежить від складу суміші, яка змінюються в широких межах для карбюраторному двигуні. Тому доцільність використання трикомпонентного нейтралізатора повинна бути визначена додатковими випробуваннями в умовах експлуатації.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДВИГУН ВНУТРІШНЬОГО ЗГОРАННЯ, ІСКРОВЕ ЗАПАЛЮВАННЯ, ЗОВНІШНЯ НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ, ВІДПРАЦЬОВАНІ ГАЗИ.

292-298

Застосування правила лопіталя-бернуллі до розв’язку задачі про поширення осесиметричних акустоелектричних хвиль у суцільних п’єзокерамічних циліндрах

І.А. Лоза, Е.О. Попченко, С.О. Рябий

В статті запропоновано застосування правила Лопіталя-Бернуллі для отримання розв’язуючої системи рівнянь задачі про поширення осесиметричних акустоелектричних хвиль у суцільних п’єзокерамічних циліндрах, яка не містить особливої точки.

Об’єкт дослідження - суцільні п’єзокерамічні циліндри.

Мета роботи виведення розв’язуючої системи рівнянь задачі про поширення осесиметричних акустоелектричних хвиль у суцільних п’єзокерамічних циліндрах, яка не містить особливої точки.

Мета дослідження - система рівнянь задачі про поширення осесиметричних акустоелектричних хвиль у суцільних п’єзокерамічних циліндрах, яка не містить особливої точки.

Розв’язуюча система рівнянь, яка описує дану задачу має особливу точку . Навіть для випадку однорідного циліндру отримання аналітичного розв’язку в циліндричних функціях пов’язано зі значними математичними складнощами і можливо лише за умови певної симетрії властивостей матеріалу. Це випадок осьової поляризації п’єзокераміки для повздовжніх хвиль та випадок колової поляризації для крутильних хвиль. Однак після отримання даного розв’язку, при його чисельному аналізі, виникає проблема апроксимації циліндричних функцій степеневими рядами, збіжності степеневих рядів до заданої функції, тощо. Можливо саме тому в роботах де отримано аналітичний розв’язок даних задач не наведено результатів чисельного аналізу. Відзначимо, що по сьогоднішній день менш вивченими являються задачі, коли матеріал циліндру являється неоднорідним. Це зумовлено тим, що при зв’язаних видах руху відповідні крайові задачі не допускають розв’язку в циліндричних функціях.

В даній роботі запропоновано застосування правила Лопіталя-Бернуллі для отримання розв’язуючої системи рівнянь, яка не містить особливої точки. Отриману крайову задачу можна інтегрувати чисельним методом, наприклад, методом дискретної ортогоналізації. Перевагою даного підходу є та обставина, що не виникає особливих складнощів при інтегруванні даної задачі зі змінними коефіцієнтами. Наприклад, коли фізико-механічні властивості матеріалу циліндру є не сталими, а функціями товщинної координати. Функції, які описують фізико механічні властивості матеріалу можуть бути як кусково-неперервними (шаруватий матеріал), так і континуально неперервними (градієнтні матеріали). У першому випадку, до вказаних рівнянь, слід додати умови спряження на межах розділу двох матеріалів, у другому випадку необхідно задати закон зміни властивостей матеріалу по товщині.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СУЦІЛЬНІ П’ЄЗОКЕРАМІЧНІ ЦИЛІНДРИ, АКУСТОЕЛЕКТРИЧНІ ХВИЛІ

299-305

Ефективність маркетингової діяльності підприємств автотранспорту у сфері технічного обслуговування автомобілів

О.А. Лудченко, Я.О. Лудченко, Д.С. Примак

У роботі проаналізовані існуючі поняття визначення виробничої потужності і одиниці її виміру. Розроблені концептуальні підходи до вирішення поставленої проблеми.

Об'єкт дослідження - підприємства автомобільного транспорту.

Предмет дослідження - технологічні процеси технічного обслуговування автомобілів.

Мета роботи - формування виробничої потужності підприємств автотранспорту.

Метод дослідження - системний аналіз.

До останніх років за ВП ремонтно-обслуговуючого виробництва АТП приймали фактично виконаний ними об'єм робіт за рік, що передував плановому. При плануванні ВП враховували лише чисельність ремонтно-обслуговуючих робітників та їх вироблення (продуктивність), зважаючи на її зростання в порівнянні з фактично досягнутою в попередньому періоді. Це було правомірно до тих пір, поки технологічні процеси технічного автосервісу були недостатньо механізовані. З технічним прогресом технічний автосервіс з кустарного виробництва перетворився на потужне виробництво, що здійснюється у декілька змін, що має в своєму розпорядженні висококваліфіковані кадри і розвинену виробничу базу. Таким чином, ОПФ АТП стають невіддільною частиною технологічних процесів технічного автосервісу. У цих умовах розрахунок ВП РОП колишніми методами не може дати достовірних результатів.

Результати статті можуть бути впроваджені на підприємствах автосервісу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ, ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА, АВТОТРАНСПОРТНІ ПІДПРИЄМСТВА, АВТОСЕРВІС.

306-316

Обґрунтування методичного підходу до оцінювання ефективності інтенсифікації руху регіональних транспортних потоків автомобілів

Т.В. Макарова

В статті запропоновано оцінювати інтенсифікацію руху транспортних потоків автомобілів (ТПА) за рівнем її соціально-економічної ефективності (СЕЕ).

Об'єкт дослідження - процес оцінювання соціально-економічної ефективності інтенсифікації руху транспортних потоків автомобілів.

Мета роботи - визначення методичного підходу до процесу оцінювання соціально-економічної ефективності інтенсифікації руху регіональних транспортних потоків автомобілів.

Метод дослідження - системно-логічний аналіз транспортних та економічних характеристик.

В статті виявлений багатовекторний та протилежний вплив інтенсифікації руху ТПА на роботу підприємств автомобільно-дорожнього комплексу, вигоду індивідуальних користувачів й економіку регіону. Наголошено, що кожний з наведених суб'єктів має певні критерії задоволення своїх економічних інтересів.

Проаналізовані зв'язки між характеристиками транспортних потоків автомобілів регіону та показниками соціально-економічного розвитку області. Зазначено, що шляхом оцінювання СЕЕ інтенсифікації ТПА, з подальшим доцільним використанням фінансових коштів державного дорожнього фонду, можна дієво покращувати економіку регіону. В свою чергу, інтенсивність руху повинна бути ефективною не тільки для суспільства й господарства регіону в цілому, а й для користувачів доріг. Тому, виокремлено сукупність показників, що характеризують економічну вигоду учасників руху ТПА - підприємств та інших користувачів певної ділянки дороги.

Новизною дослідження є запропонована структурна модель процесу поетапного оцінювання соціально - економічної ефективності інтенсифікації руху транспортного потоку автомобілів за інтегральним критерієм. Зазначений критерій дозволяє одночасно враховувати рівень узгоджених інтересів підприємств автомобільно-дорожнього комплексу, користувачів індивідуального транспорту, а також суспільства та господарства регіону.

Результати статті можуть бути впроваджені в методику визначення перспективних транспортних потоків для окупності фінансових вкладень в дороги.

Прогнозуємі припущення щодо розвитку об'єкта дослідження - пошук оптимальної методики для реалізації моделі процесу оцінювання соціально-економічної ефективності інтенсифікації руху ТПА.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОЦІНЮВАННЯ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ, ІНТЕНСИФІКАЦІЯ РУХУ, ТРАНСПОРТНИЙ ПОТІК АВТОМОБІЛІВ.

317-323

Методи довгострокового прогнозування авіаційних перевезень

К.В. Марінцева

В статті подано результати аналізу моделей довгострокового прогнозування світових та регіональних авіаперевезень міжнародних авіаційних організацій.

Предмет дослідження - методи та моделі довгострокового прогнозування авіаперевезень.

Мета роботи - визначення підходів до довгострокового прогнозування в авіаційній галузі для подальшої розробки моделі довгострокового прогнозу обсягів авіаперевезень в Україні.

Метод дослідження - критичний аналіз першоджерел.

Встановлено, що міжнародні організації в галузі авіації для розробки довгострокових прогнозів широко використовують економетричні моделі. В якості пояснюючих змінних в економетричних моделях ІКАО розглядає валовий внутрішній продукт та дохід на один пасажиро-кілометр. Євроконтроль для довгострокового прогнозування використовує метод екстраполяції росту показників, отриманих при середньостроковому прогнозуванні, методологія якого базується на моделюванні маршрутної мережі. Міністерство транспорту Канади для розробки прогнозу авіаперевезень використовує економетричну модель «пункт відправлення - пункт призначення», де у якості пояснюючих змінних розглядаються: рівень обслуговування; час, який затрачується на подорож наземними видами транспорту; кількість населення старше 20 років; внутрішній валовий продукт; реальний особистий дохід після сплати податку; лінгвістична схожість між зонами ринку. Отримані регресії перевіряються на адекватність за критеріями коефіцієнту детермінації, F-статистики та t-статистики. Важливим у довгостроковому прогнозуванні авіаційних перевезень є визначення сценаріїв розвитку статистично значимих незалежних змінних. Відмічено, що для розробки довгострокового прогнозу авіаперевезень в Україні необхідно вирішити міжгалузеву задачу створення структурованої детальної статистичної бази даних як по авіаперевезенням, так і по основним факторам, які впливають на діяльність авіапідприємств та попит.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: МОДЕЛІ ДОВГОСТРОКОВОГО ПРОГНОЗУВАННЯ, АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ, СТАТИСТИЧНО ЗНАЧИМІ НЕЗАЛЕЖНІ ЗМІННІ, КРИТЕРІЇ АДЕКВАТНОСТІ.

324-330

Застосування параболічної апроксимації в напіваналітичному методі скінченних елементів при розрахунку осесиметричних циліндричних оболонок

О.В. Марчук,
О.О. Рассказов, С.В. Гнєдаш

В останні роки широкого розповсюдження набули різні схеми чисельно - аналітичних методів. Одним з таких методів є напіваналітичний метод скінченних елементів. Відомі схеми цього методу використовують апроксимацію по одній з координат рядами, найчастіше рядом Фур’є. По інших координатах застосовується апроксимація поліномами. В статті побудований підхід до розрахунку циліндричних оболонок в умовах осесиметричного згину напіваналітичним методом скінченних елементів, в якому по утворюючій застосовується параболічна апроксимація, а розподіл шуканих функцій за товщиною розшукується шляхом аналітичного розв’язання відповідної системи диференціальних рівнянь.

Проведено порівняльний аналіз запропонованої методики з раніше розробленим методом з лінійною апроксимацією шуканих функцій. Виявлено недоцільність підвищення порядку апроксимації. Варіант метода з застосуванням лінійної апроксимації працює краще.

Ключові слова: апроксимація, циліндричні оболонки, напіваналітичний метод, скінченні елементи, осесиметричний згин

331-336

Кредитна політика вантажного автотранспортного підприємства та її реалізація

В.В. Масалтіна

В статті запропонована концептуальна модель розробки оперативного плану кредитування замовників транспортних послуг в межах кредитної політики транспортного підприємства.

Об’єкт дослідження - кредитна політика вантажного автотранспортного підприємства.

Мета дослідження - пошук шляхів підвищення ефективності кредитної політики вантажного автотранспортного підприємства, шляхом розробки моделі оперативного плану кредитування замовників транспортних послуг.

Метод дослідження - аналітично-узагальнюючий, для побудови концептуальної моделі розробки оперативного плану кредитування замовників, експертна оцінка для формування шкали визначення розміру безнадійної дебіторської заборгованості.

Значне зростання рівня дебіторської заборгованості більшості вантажних автотранспортних підприємств призвело до суттєвого погіршення їх фінансового стану. Така ситуація вимагає пошуку ефективних заходів щодо управління дебіторською заборгованістю, в межах кредитної політики підприємства. Розроблена концептуальна модель складання оперативного плану кредитування замовників вантажних автотранспортних підприємств в першу чергу дозволить здійснювати диференційований підхід до споживачів транспортних послуг, забезпечить своєчасне надходження грошових коштів на поточні рахунки підприємства та захистить від негативних наслідків ризику втрати платоспроможності.

Результати статті можуть бути упроваджені в фінансово-господарській діяльності вантажних автотранспортних підприємств.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - пошук ефективних методів рефінансування дебіторської заборгованості вантажних автотранспортних підприємств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КРЕДИТНА ПОЛІТИКА, ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ФІНАНСОВИЙ СТАН, ІНКАСАЦІЯ, РИЗИК.

337-342

Експериментальна перевірка моделі оптимізації простору діагностичних параметрів при вейвлет-перетвореннях вібросигналів дизельних агрегатів

Р.П. Мигущенко

В статті розглянута задача визначення оптимального числа інформаційних параметрів, отриманих на основі коваріаційного аналізу результатів вейвлет-перетворення спектрально-нестаціонарних вібросигналів при діагностиці стану промислового вібраційного об’єкту - дизельного двигуну великої потужності.

Об’єкт дослідження - вібросигнал з трубки паливного насосу високого тиску дизельного агрегату.

Мета роботи - теоретичне обгрунтування і практичне використання методів багатофакторного дисперсійного аналізу для оптимальної параметризації вейвлет-зображень спектрально нестаціонарних вібросигналів в задачі альтернативної функціональної діагностики дизельних двигунів великої потужності.

Метод дослідження - дисперсійний та коваріаційний аналіз.

В статті доведено, що інформативними параметрами при аналізі вібросигналу для проведення контролю та діагностики є критеріальні -статистики тестування результатів вейвлет-перетворення, які залежать від зсуву і від масштабу. Оптимальне число статистик, які описують промисловий вібраційний об’єкт, визначається на основі мінімуму ймовірності помилки діагностики.

Результати статті можуть бути впроваджені для розробки алгоритмів безрозбірного контролю і діагностики стану вузлів складних промислових агрегатів - дизельних двигунів великої потужності.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - зниження загальної помилки діагностики стану вузлів за рахунок оптимізації порогу рівня значущості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВІБРОСИГНАЛ, ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ, ДІАГНОСТИКА, ДИСПЕРСІЙНИЙ ТА КОВАРІАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ, -СТАТИСТИКИ, ЙМОВІРНІСТЬ ПОМИЛКИ ДІАГНОСТИКИ.

343-350

Дискретизація суцільних і складених ліній опорних контурів для формування поверхонь безмоментних покриттів

О.В. Мостовенко

Поверхні безмоментних покриттів, таких як безмоментної оболонки (склепіння), вантові покриття, структурні конструкції та ін. математично описуються диференціальними рівняннями, які в загальному випадку не наводяться до аналітичних. Тому, вони вирішуються чисельними методами, зокрема, методом кінцевих різниць на заданій в плані сітці.

Наочною інтерпретацією методу кінцевих різниць є статико-геометричний метод, який припускає завдання вихідних даних у дискретному вигляді.

У доповіді наведені формули для визначення координат вузлів опорного контуру, що складається як із суцільних, так і із складових ліній за номером вузла. Формули дозволяють управляти параметрами опорного контуру, що в свою чергу, дозволяє управляти формою поверхні покриття.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БЕЗМОМЕНТНІ ПОКРИТТЯ, ДИСКРЕТИЗАЦІЯ СУЦІЛЬНИХ ЛІНІЙ, МЕТОД КІНЦЕВИХ РІЗНИЦЬ, СТАТИКО ГЕОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД.

351-357

Методичні принципи та механізм компенсацій за перевезення пільгових категорій пасажирів підприємствами пасажирського транспорту

Я.Я. Назаренко

В статті досліджені методичні принципи та механізм компенсацій за перевезення пільгових категорій пасажирів підприємствами пасажирського транспорту.

Об’єкт дослідження - методичні принципи та механізм компенсацій за перевезення пільгових категорій пасажирів підприємствами пасажирського транспорту.

Мета роботи - дослідження організаційно-методологічних проблем компенсацій за перевезення пільгових категорій пасажирів підприємствами пасажирського транспорту.

Метод дослідження - узагальнення фундаментальних робіт вітчизняних та зарубіжних учених економістів в системі внутрішнього контролю, діалектичний підхід, фундаментальні положення економічної теорії, системно-логічний підхід до дослідження економічних явищ і процесів.

Сьогодні більшість підприємств пасажирського транспорту є збиткове. Причиною цього, перш за все, є велика кількість пільгових категорій пасажирів. Існуючі пільги в Україні можна розділити на дві групи: пільги за соціальною ознакою та пільги за професійною ознакою. Усього налічується близько 20 категорій пільгових пасажирів. Слід зазначити, що такої великої кількості пільговиків не має в жодній країні світу. Серед існуючих методів обчислення розмірів компенсації жоден не можна назвати реальним, тим більше ефективним. Від них втрачають як перевізники, так і бюджет. Недоліками перелічених методів є те, що вони не враховують об’єктивні умови функціонування ринку транспортних перевезень (транспортну активність населення, собівартість перевезень, життєвий рівень населення тощо). Також слід зазначити, що сьогодні в Україні відсутні точні методи визначення кількості перевезених пільгових пасажирів. Значення кількості перевезених пільгових категорій пасажирів - це „експертне" визначення коефіцієнта співвідношення кількості платних і безплатних пасажирів у загальному обсязі перевезених пасажирів, визначення якого відбувається не на даних рухомості пільговиків, а на статистичних даних.

Результати статті можуть бути упровадженні в роботі служб підприємств транспортного комплексу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПІЛЬГА, ПАСАЖИР, ПІЛЬГОВІ КАТЕГОРІЇ ПАСАЖИРІВ, КОМПЕНСАЦІЯ, ПІДПРИЄМСТВО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ.

358-364

Техніко-економічні аспекти міждержавних перевезень

В.І.Пасічник,
О.Р. Приймук, О.С. Левіщенко

В статі наводиться техніко-економічне обґрунтування міждержавних перевезень, як найбільш надійного джерела надходжень грошових коштів в казну держави. Для цього пропонується направляти більше засобів на модернізацію міжнародних транспортних коридорів. Обґрунтовуються шляхи підвищення якості міжнародних перевезень та оцінюються стан транспортної мережі та вносяться пропозиції щодо подальшої її розвитку з метою забезпечення високої якості транспортних послуг.

Об’єкт дослідження - транспортна мережа України.

Мета статті - дослідження техніко-економічних аспектів міждержавних перевезень, щодо підвищення якості міжнародних перевезень та більш ефективного функціонування транспортної мережі.

Ринок являє собою кругообіг товарів як в межах держави, так і в міжнародному сполученні, тому налагодження чіткої взаємодії всіх учасників перевізного процесу відіграє вирішальну роль в підвищенні ефективності транспортного фактору.

Наявність в Україні з вигідного географічного положення та розвиненої транспортної мережі сприяє проведенню максимального залучення міжнародних транзитних вантажних і пасажирських перевезень через її територію, що приведе до збільшення валютних надходжень і поліпшення економічного стану країни.

Конкурентоспроможність транспорту залежить від технічної підготовки окремих напрямків і кордонних переходів, а також можливості розробки нових типів рухомого складу, які б забезпечили значне підвищення швидкості руху, скорочення часу простою на прикордонних переходах за рахунок застосування нової техніки, розвиток комбінованих перевезень та інших новітніх технологій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖА, ЯКІСТЬ ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ, ІНВЕСТИЦІЇ, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТРАНСПОРТУ.

365-370

Формування оптимальної інфраструктури транспортних систем в агропромисловому виробництві

А.В. Петрик

В статті запропонована методологія формування оптимальної інфраструктури транспортних систем в агропромисловому виробництві при обслуговуванні зернових вантажопотоків.

Об’єкт дослідження - організація і управління процесами транспортного обслуговування підприємств агропромислового комплексу.

Мета роботи - покращення техніко-економічних показників транспортної інфраструктури при виконанні технологічних перевезень зернових вантажів.

Метод дослідження - теорія транспортних процесів і систем, теорія масового обслуговування і економіко-математичного моделювання перевізних процесів.

В умовах впровадження ринкових відносин першочерговою задачею удосконалення транспортного обслуговування товаровиробників повинно бути зростання економічних показників. Головним елементом в зазначеній задачі має бути механізм створення матеріально-технічної бази агрокомплексу. Детальна розробка аналітичних моделей для більшості типових систем пов’язані із необхідністю врахування великої сукупності випадкових факторів, які впливають на поточні та кінцеві результати роботи усього комплексу. З метою практичного використання результатів більшість характерних для транспортних систем випадкових процесів представлені у вигляді відповідних математичних моделей, створених з використанням методів теорії масового обслуговування. В роботі показана необхідність удосконалення інфраструктури транспортних систем для господарських формувань агропромислового комплексу, розглянуто особливість функціонування виробничих систем за умови недосконалості матеріально-технічної бази, обмеження фінансових ресурсів та впливу великої кількості випадкових факторів на кінцеві результати. З урахуванням використання збиральної техніки нового покоління і суттєвою зміною відношень між суб’єктами господарської діяльності особливу увагу акцентовано на підвищенні ефективності роботи спеціалізованих автомобілів та виборі рухомого складу з урахуванням технології перевезень.

Результати статті можуть бути використані для оптимізації інфраструктури транспортних систем в агропромисловому виробництві.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - створення оптимальної структури збирально-транспортного комплексу при обслуговуванні зернових вантажопотоків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ, ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ЛОГІСТИЧНІ ВИТРАТИ, ЗЕРНОВІ ВАНТАЖОПОТОКИ

371-379

До питання управління безпекою руху на автомобільних дорогах загального користування регіону

В.П. Поліщук, А.Є. Кутузов

У статті зроблений аналіз існуючих підходів щодо управління безпекою руху на автомобільних дорогах загального користування регіону України, поставлена мета роботи, виявлені об’єкт і предмет дослідження. Метою роботи є розробка основ системи управління безпекою руху на автомобільних дорогах загального користування регіону. Об’єкт дослідження: умови руху автомобільними дорогами загального користування регіону. Предмет дослідження: управління безпекою руху на автомобільних дорогах загального користування регіону. Задачами дослідження є: провести аналіз законодавчої бази України з безпеки дорожнього руху та визначити основні проблеми щодо забезпечення безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування регіону; провести аналіз існуючих методів оцінки безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування України та можливість їх адаптації до оцінки умов руху в регіоні; розробити показники оцінки рівнів оцінки безпеки руху на автомобільних дорогах загального користування для управління безпекою руху в регіоні; розробити програмно-цільовий метод удосконалення управління безпекою руху на автомобільних дорогах загального користування регіону; розробити методику управління безпекою руху на автомобільних дорогах загального користування регіону. Для досягнення мети роботи намічені задачі дослідження. Отже, доцільним слід вважати розробку програм розвитку автомобільних доріг загального користування на основі методики управління безпекою дорожнього руху в регіоні України.

Ключові слова: мережа автомобільних доріг, система управління безпекою дорожнього руху, методика управління безпекою дорожнього руху в регіоні України.

380-385

Амплитудофазова частотна характеристика системи «автомобіль-водій-дорога». оцінка здатності відслідковувати безпечний маршрут руху

В.П. Полищук,
С.А. Осташевский

В статті запропоновано підхід, що до використання методу побудови логарифмічної амплітудо фазової частотної характеристики та методу гармонічного аналізу, прийнятих в теорії автоматичного управління, в практиці підготовки водіїв та в теорії управління автомобілем, зокрема, для описання характерних режимів слідування за маршрутом руху в задачах аналізу і синтезу системи «автомобіль-водій-дорога».

Об’єкт дослідження - логарифмічна амплітудо фазова частотна характеристика системи «автомобіль-водій-дорога».

Мета роботи - обґрунтувати можливість застосування методів, прийнятих в теорії автоматичного управління, в практиці підготовки водіїв та теорії управління автомобілем.

Метод дослідження - методи синтезу систем автоматичного управління.

На сьогоднішній день, в теорії автомобіля майже не існує чітких методичних підходів як для опису та оцінки роботи водія з керування автомобілем, так і для оцінки ефективності функціонування системи «автомобіль-водій-дорога» в цілому. Встановлено ідентичність роботи системи «автомобіль-водій-дорога» із системою автоматичного регулювання, в якій в якості автоматичного регулятора виступає водій, а в якості об’єкта, що регулюється - автомобіль. На основі такого припущення запропоновано застосовувати методи теорії автоматичного регулювання та управління для розширення знань про можливості та обмеження водія та автомобіля, вдосконалення методів керування машиною та навчання водінню.

Результати статті можуть бути впроваджені в навчальних програмах підготовки водіїв, розробку сучасних методів оцінки їх працездатності на складних, за типом досліджуваних, маршрутах руху.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - програмна реалізація побудови амплітудо фазових частотних характеристик системи «автомобіль-водій-дорога».

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АМПЛІТУДОФАЗОВА ЧАСТОТНА ХАРАКТЕРИСТИКА, ПЕРЕХІДНИЙ ПРОЦЕС, КЕРОВАНІСТЬ АВТОМОБІЛЯ, СИСТЕМА «АВТОМОБІЛЬ-ВОДІЙ-ДОРОГА»

386-392

До питання оцінки аварійності на автомобільних дорогах економічних районів україни

В.П. Поліщук, О.В. Семенченко

У статті розглянуті питання, що торкаються швидких темпів автомобілізації, що, безпосередньо впливає на усе зростаючу проблему високої аварійності на автомобільних дорогах, особливо в останнє десятиліття. Однією з головних причин зазначеної проблеми є невідповідність транспортної інфраструктури потребам суспільства та держави у забезпеченні безпеки дорожнього руху. Підкреслюється, що нагальним питанням є утворення опорної транспортної мережі без розривів і «вузьких місць», ліквідація адміністративних бар’єрів у русі товарів, усунення диспропорцій у розвитку транспортної системи різних регіонів, тощо. У зв’язку з цим найважливішим завданням є наукова оцінка та аналіз аварійності на автомобільних дорогах регіонів країни, зокрема економічних районів України, а також розробка теоретичних підходів до прогнозування рівня аварійності та розробки заходів, що дозволяють підвищити тут безпеку дорожнього руху. Метою роботи є дослідження закономірностей зміни аварійності на автомобільних дорогах економічного району України для розробки методики прогнозування кількості загиблих в ДТП за зміною рівня автомобілізації та вибору практичних заходів щодо підвищення безпеки дорожнього руху на його території.

Для реалізації поставленої мети в роботі мають бути вирішені наступні задачі дослідження:

- провести комплексний аналіз основних показників аварійності, встановити закономірності їх зміни на мережі автомобільних доріг економічного району;

- дослідити закономірності впливу чисельності населення економічного району та рівня його автомобілізації на кількість загиблих на мережі автомобільних доріг цієї території;

- розробити методику територіальної прогнозування стану аварійності на регіональній мережі автомобільних доріг економічного району і визначити територіальні осередки аварійності в районі;

- оцінити соціально-економічні збитки від травмування людей і пошкодження транспортних засобів у ДТП;

- визначити економічну ефективність реалізації заходів з підвищення безпеки дорожнього руху;

- розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення територіальної системи безпеки дорожнього руху в економічному районі України.

Ключові слова: мережа автомобільних доріг україни, економічний район україни, система управління безпекою дорожнього руху, територіальна система безпеки дорожнього руху в економічному районі України.

393-398

Аналіз теоретичних і практичних підходів щодо підвищення ефективності тео

Г.С. Прокудін, В.Ю. Пелих

У статті розглядається аналіз теоретичних і практичних підходів до підвищення ефективності ТЕО. Таким чином, в даний час необхідні розробка нових і адаптація до умов ринкових відносин існуючих методів і моделей підвищення ефективності ТЕО.

Об’єкт дослідження - аналіз робіт в області підвищення ефективності транспортно-експедиторського обслуговування.

Мета роботи - підходи до оптимізації транспортно-експедиторського обслуговування та підвищення його ефективності.

Метод дослідження - методи підвищення транспортно-експедиторського обслуговування.

Проведений аналіз робіт в області підвищення ефективності ТЕО дозволяє виділити наступні недоліки існуючих підходів: більшість робіт спрямовано на підвищення конкурентоспроможності ТЕП, проте в них безпосередньо не враховується наявність конкуренції на ринку транспортних послуг; існуючі роботи спрямовані на вирішення приватних завдань і характеризуються відсутністю макросистемного підходу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ТЕО, ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕО, КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТЕП.

399-404

Новітні технології дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.

О.В. Сараєв

Майбутнє автотехнічної експертизи в Україні буде пов’язане з застосуванням автоматизованих цифрових систем виміру й розрахунку на всіх етапах дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди. У першу чергу, - це застосування лазерного сканування місця пригоди, на підставі чого можливе автоматизоване складання схеми дорожнь-транспортної пригоди зі встановленням усіх необхідних розмірів. По-друге, це використання записів різних реєстраторів даних про події, які дозволяють фіксувати параметри руху транспортного засобу в процесі дорожнь-транспортної пригоди, що може бути покладено в основу отримання об’єктивних вихідних даних до експертного розрахунку.

Об’єкт дослідження - автоматизовані системи дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Мета статті - розробка сучасних методів дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди з використанням автоматизованих систем.

Методи дослідження - лазерне сканування місцевості та об’єктів, підсумком якого є тривимірна модель. Аналіз запису з відеореєстратору, що встановлений у салоні автомобіля.

Результати наведені у статті можуть бути застосовані в розробці сучасних автоматизованих методів дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Прогнозоване припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - на теперішній час виникла негайна необхідність удосконалення існуючих експертних методик дослідження дорожньо-транспортної пригоди з урахуванням автоматизованих засобів дослідження місця й механізму дорожньо-транспортної пригоди, вимірювання та розрахунку параметрів руху транспортного засобу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ПРИГОДА, ЕКСПЕРТИЗА, ДОСЛІДЖЕННЯ,АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ, МЕТОД.

405-414

Перевірка адекватності математичної моделі для визначення тягово-швидкісних властивостей та паливної економічності автомобіля

В.П. Сахно,
О.А. Корпач

В статті розглянуто методику проведення експериментальних досліджень тягово-швидкісних властивостей та паливної економічності автомобіля.

Об’єкт дослідження автомобіль ГАЗ 31105 «Волга» з бензиновим двигуном Chrysler 2.4-DOHC.

Мета роботи - перевірка адекватності розробленої математичної моделі і вихідних положень, покладених в основу розрахунку параметрів тягово-швидкісних властивостей і паливної економічності автомобілів з двигунами різної потужності.

Метод дослідження - дорожні випробування.

В результаті проведених експериментальних досліджень було підтверджено адекватність математичної моделі при визначенні показників тягово-швидкісних властивостей і паливної економічності. Встановлено, що похибка при визначення сумарного часу виконання автомобілем міського їздового циклу на дорозі згідно ГОСТ 20306-90 у порівнянні з результатами розрахунків на математичній моделі складала 0,86%, похибка вимірювання витрати палива - 4,62%, а похибка визначення часу розгону автомобіля до швидкості 100 км/год приблизно 7%.

Результати висвітлені у статті можуть бути використані при оптимізації трансмісії автомобіля.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОМОБІЛЬ, ДОРОЖНІ ВИПРОБУВАННЯ, ТЯГОВО-ШВИДКІСНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ, МІСЬКИЙ ЇЗДОВИЙ ЦИКЛ

415-423

До розробки алгоритму управління напівпричепом сідельного автопоїзда

В.П.Сахно,
В.М. Поляков, В.М.Босенко, П.О.Гуменюк

У статті запропоновано підхід до розробки алгоритму управління напівпричепом сідельного автопоїзда.

Об’єкт дослідження - система управління напівпричепом сідельного автопоїзда.

Мета роботи - розробка алгоритму управління напівпричепом, який забезпечив би мінімальні відхилення траєкторії напівпричепа щодо траєкторії тягача.

Метод дослідження - аналітичний.

Покращення маневрених властивостей автопоїздів досягається за рахунок вибору відповідної системи управління колесами (осями) причіпних ланок.

Для забезпечення слідування траєкторією тягача передаточне відношення системи управління напівпричепом повинно змінюватися в межах від ¥ до 0 з різною інтенсивністю в залежності від режимного коефіцієнту повороту. Створення такої оптимальної системи управління для напівпричепів представляє певні труднощі у зв’язку з тим, що поворот коліс напівпричепа повинен здійснюватися в залежності від поступальної швидкості руху автопоїзда і кутової швидкості повороту керованих коліс тягача і її конструктивне виконання буде занадто складним. Разом з тим, експериментальні дослідження маневреності автопоїздів показали, що навіть для систем механічного управління, що реалізують подвійний керуючий зв’язок можна досягти мінімальних відхилень траєкторії напівпричепа щодо траєкторії тягача.

Однак, за використання подвійного приводу управління значно ускладнюється управління напівпричепом при русі автопоїзда заднім ходом. У зв’язку з цим розглянута можливість застосування прямого приводу управління керованими колесами (осями) напівпричепа для забезпечення необхідних показників маневреності як при русі вперед, так і заднім ходом. Для цього розроблено алгоритм управління напівпричепом, в основу якого покладена залежність між кутами повороту керованих коліс (осі) напівпричепа у функції кута складання автопоїзда при співпадінні на кривій характерних точок тягача і напівпричепа.

Результати статті можуть бути впроваджені в системах управління напівпричепами довгобазових автопоїздів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОПОЇЗД, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, КЕРУЮЧИЙ ЗВ’ЯЗОК, ПЕРЕДАТОЧНЕ ВІДНОШЕННЯ, АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ, НАПІВПРИЧІП.

424-433

Моніторинг виконання довгострокових контрактів з утримання доріг

Н.М. Соколова, О.П. Канін,
А.М. Харченко

Розглядаються основні питання створення системи моніторингу довгострокових контрактів з поточного дрібного ремонту та утримання автомобільних доріг за показником рівня їх обслуговування. Такі довгострокові контракти планується впровадити в практику утримання доріг загального користування для реалізації Державним агенством Укравтодор Концепції Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки та Плану заходів реформування системи державного управління автомобільними дорогами загального користування. Перехід до укладання довгострокових контрактів з поточного дрібного ремонту та утримання доріг загального користування за показником рівня їх обслуговування означає зміну парадигми управління утриманням автомобільних доріг - переходу від оцінки за виконані об’єми робіт до оцінки за досягненні кінцеві показники рівня обслуговування.

Система і процес моніторингу подібних довгострокових контрактів є важливим їх компонентом, який забезпечує можливість практичного здійснення управління станом елементів доріг шляхом постійного спостереження відповідності експлуатаційних якостей доріг встановленим критеріям втручання, які включають періодичність спостережень, рівень втручання та час відгуку для ліквідації пошкоджень елементів доріг. Розглянуті основні компоненти системи моніторингу і дана їх коротка характеристика. Охарактеризовані поняття ефективності довгострокових контрактів, рівня прийнятної якості, рівня обслуговування, врахування впливу на безпеку руху, оцінки якості обслуговування, оцінки економічної ефективності впровадження довгострокових контрактів. Розглянуто процедуру і порядок здійснення моніторингу, запропоновано впровадження інформаційної аналітичної системи управління станом доріг на основі довгострокових контрактів.

Ключові слова: ДОВГОСТРОКОВІ КОНТРАКТИ З УТРИМАННЯ ДОРІГ, СИСТЕМА МоніторингУ контрактів, КРИТЕРІЙ ВТРУЧАННЯ, рівні обслуговування.

434-442

Стратегічний контролінг як інструмент удосконалення стратегічного управління

К. К. Софійчук

У статті досліджені сучасні теоретичні проблеми стратегічного управління та запропоновано вдосконалювати стратегічне управління на основі концепції контролінгу. Визначено місце контролінгу в системі стратегічного управління, та основні його аспекти.

Об’єкт дослідження - процес стратегічного управління підприємством.

Предмет дослідження - теоретико-методичні засади стратегічного контролінгу.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування основних проблем стратегічного управління, обґрунтування ролі та місця стратегічного контролінгу у стратегічному менеджменті як інструменту вдосконалення стратегічного управління.

Необхідність впровадження контролінгу зумовлена недосконалістю діючих управлінських систем своєчасного реагування на зміни у середовищі. Діючі в теорії стратегічного управління системи реагування на зміни у зовнішньому середовищі хоч і мають ряд переваг, однак є недосконалими Для цих систем характерна відсутність забезпечення математичного апарату обґрунтування процесу корекції реалізації стратегії, вони передбачають неточну часто інтуїтивну оцінку сигналів середовища, однак не досліджують точний кількісний та якісний вплив то чи іншого загрозливого сигналу середовища до того часу, як він вступив у дію, як на кожну «контрольну точку» реалізації стратегії окремо, так і на все підприємство у цілому. Сучасні системи реагування на зміни у середовищі не забезпечують швидкої координації всіх підсистем підприємства. Ці системи також не налаштовані на самовдосконалення відповідно до умов середовища, оскільки в сучасних умовах будь-яка система управління повинна бути гнучкою змінюватись синхронно зі змінами вимог до неї. В той же час всі ці недоліки пропонується усунути на основі впровадження системи контролінгу на підприємствах.

Результатом статті є отримане теоретичне положення про те, що контролінг як інструмент підвищення ефективності стратегічного управління реалізується у підсистемі стратегічного нагляду, розширюючи та вдосконалюючи стратегічний контроль, як функцію управління шляхом забезпечення процесу стратегічного контролю механізмом координації підсистеми реалізації всіх планів підприємства на основі науково обґрунтованих рекомендацій по корекції стратегії.

На основі результатів дослідження доцільно розробити концептуальну модель стратегічного контролінгу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СТРАТЕГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ, СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ, ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ, СТРАТЕГІЧНИЙ НАГЛЯД, СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЗАГРОЗИ ЗОВНІШНЬОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.

443-451

Універсальний з'єднувальний пристрій для приводів

Б. Спруогіс,
О. Прєнтковський, І.С. Клименко, А.О. Бєлятинський

Об’єкт дослідження- з'єднувальний пристрій для приводів.

Мета роботи- дослідити кільцеву пружно-відцентрову муфту

В статті розглянуто універсальний з'єднувальний пристрій для приводів у вигляді ексцентричної кільцевої пружно-відцентрової муфти (ЕКПВМ), яка має універсальні можливості: стабілізує обертальний рух, оберігає привід від перевантаження, компенсує неспіввісності з'єднувальних валів, при певному підборі параметрів, вона може виконувати роль джерела збуджувальника вібрацій з певним рівнем частоти і амплітуди коливань.

Зроблені висновки щодо властивостей універсального з’єднувального пристрою.

Ключові слова: привод, з'єднувальний пристрій, муфта.

452-458

Модель визначення поточного стану фінансової стійкості підприємства

Т.С.Троцюк

Основою дослідження, відображеного у статті, є розробка моделі визначення стану поточної фінансової стійкості підприємств за основними показниками фінансової стійкості. На сьогоднішній день існує чимало досліджень такої економічної категорії як фінансова стійкість підприємства, проте більшість науковців у своїх роботах приділяють увагу лише понятійному апарату, показникам та методиці оцінки фінансової стійкості підприємств.

Основною метою статті є розробка моделі визначення стану поточної фінансової стійкості підприємств з детальним описом усіх її етапів. Можливими станами фінансової стійкості підприємства є абсолютний, нормальний, нестійкий, передкризовий та кризовий.

Основна суть даної моделі полягає у застосуванні декількох логічних кроків (етапів) для визначення стану фінансової стійкості підприємства.

Поняття фінансової стійкості у статті розглядається як комплексне поняття, яке перебуває під впливом різноманітних фінансово-економічних процесів, тому їх слід визначити як такий стан фінансових ресурсів підприємства, результативності їхнього розміщення й використання, при якому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер діяльності на основі зростання прибутку й активів при збереженні платоспроможності й кредитоспроможності та досягненні незалежності від зовнішніх джерел фінансування.

Основою моделі визначення стану поточної фінансової стійкості підприємства є такі показники як власний оборотний капітал, запаси та витрати, а також нормальні джерела фінансування запасів, оскільки саме вони використовуються в оцінці фінансової стійкості.

Дана модель може слугувати основою для комп’ютерної програми щодо визначення стану поточної фінансової стійкості підприємств.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ, ВЛАСНИЙ ОБОРОТНИЙ КАПІТАЛ, БАНКРУТСТВО, НОРМАЛЬНІ ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ЗАПАСІВ, ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ.

459-464

Окремі аспекти вдосконалення формування та використання капіталу підприємства

Т.Г. Турпак

В статті розглянуто процес оцінки та оптимізації структури капіталу, що, власне, включає оптимізацію структури капіталу за критерієм фінансової стійкості; оптимізацію структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості; оптимізацію структури капіталу за критерієм ефективності його використання.

Об'єкт дослідження - процес управління капіталом, пов’язаний з оптимізацією структури капіталу підприємства.

Мета роботи - визначення окремих основних напрямів вдосконалення управління капіталом підприємства.

Метод дослідження - неформалізований аналіз впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на формування й ефективне використання капіталу підприємства.

Найбільше значення для стабільного розвитку підприємства має формування в максимально можливих обсягах внутрішніх власних фінансових ресурсів. Ефективне управління процесом формування капіталу передбачає знання механізму їх утворення та факторів, що обумовлюють розміри формування фінансових ресурсів.

Основними напрямками управління формуванням капіталу є оцінка ефективності залучення та використання капіталу з різних джерел; оптимізація форм залучення капіталу; урахування ризиків, що пов’язані із формуванням і використанням капіталу; дослідження конкретних механізмів формування капіталу підприємств окремих організаційно-правових форм, розмірів, форм власності тощо.

Основною метою формування капіталу підприємства є задоволення потреби в придбанні необхідних активів і оптимізація його структури з позицій забезпечення умов ефективного його використання.

Результати статті можуть бути використанні менеджментом підприємства при розробці моделі оптимізації структури капіталу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: капітал, власний капітал, залучений (позичений) капітал, вартість капіталу, середньозважена вартість капіталу.

465-471

Аналіз розміщення азс на автомобільних дорогах і категорії

Я.С. Тютюнник

В статті розглянуте дослідження по розміщенню автозаправних станцій вздовж автомобільних доріг І категорії та аналіз отриманих результатів.

Об’єкт дослідження - АЗС на автомобільних дорогах загального значення.

Метод дослідження - експериментальний.

Автозаправна станція є одним з головних підприємств обслуговування транспортних засобів на автомобільних дорогах. Їх розміщення вздовж дороги залежить від багатьох факторів, таких як інтенсивність руху, пересічення транспортних магістралей, знаходження поряд населених пунктів тощо. Кількість та частота розміщення АЗС вздовж автомобільної дороги керується нормативними документами, але як виявилось з дослідження вони мало відповідають дійсній ситуації на автошляхах України. Тому це дослідження є дуже актуальним для розвитку транспортної сфери нашої держави.

Було розглянуто такі ділянки автомобільних доріг: М-01 Київ - Чернігів від км 20 до км 30 (об’їзд міста Бровари) та М-03 Київ - Харків - Довжанський з км 20 по км 160. Виявилось, що через нерівномірність розподілу АЗС вздовж дороги значна частина потужностей станцій простоює, цим знижує економічну вигоду та збільшує екологічну небезпеку в зонах частого їх розміщення.

За результатами аналізу було надано рекомендації щодо розташування АЗС на автомобільних дорогах І категорії з урахуванням різних умов. Також було запропоновано схему розташування АЗС на ділянці дороги М-03.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОЗАПРАВНА СТАНЦЯ, ПАЛИВО-РОЗДАВАЛЬНА КОЛОНКА, АВТОМОБІЛЬНА ДОРОГА І КАТЕГОРІЇ, ІНТЕНСИВНІСТЬ РУХУ, ТРАНСПОРТИЙ ВУЗОЛ.

472-476

Правила, принципи і науково-методичні основи управління автомобілем з урахуванням траєкторних

А.Р. Хабутдінов

В статті представлені науково-методичні основи технологічно-успішного управління автомобілем з використанням алгоритмів мінімізації локально-траєкторних ризиків.

Об'єкт дослідження- процеси управління автомобілем з урахуванням алгоритмів мінімізації локально-траєкторних ризиків.

Мета роботи- формування правил і математичних моделей для забезпечення технологічної успішності водіння (продуктивності, траєкторної безпеки і енергоефективності) з урахуванням складності маршруту та локально-траєкторних ризиків.

Метод дослідження - теоретичний аналіз процедур успішного управління автомобілем в складних умовах руху з використанням алгоритмів мінімізації локально-траєкторних ризиків.

Встановлені основні поняття, вимоги і правила технологічно успішного управління автомобілем. Запропоновані математичні моделі для аналізу операторно-інтерфейсної складності маршрутів руху АТС. Запропонована модель для коректування розцінки транспортної роботи з урахуванням ризикового і технологічно-успішного управління автомобілем.

Результати статті можуть бути використаний при навчання водіїв, при підвищенні кваліфікації водія для роботи на складних маршрутах, при формуванні науково-обгрунтованих розцінок складної ризикової праці водія, при формуванні концептуально-орієнтованої методології транспортно-операторної експлуатації автомобіля з використанням бортових інформаційно-контрольних систем автомобіля.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження-формування науково-методичних основ технологічно-успішного управління автомобілем при складних і невизначених умовах руху.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРУДОВІ ПРОЦЕДУРИ ВОДІННЯ, ЕНТРОПІЙНАЯ СКЛАДНІСТЬ МАРШРУТУ, МОДЕЛЬ РОЗЦІНКИ СКЛАДНОЇ ПРАЦІ ВОДІЯ

477-482

Транстехнологічна парадигма теорії управління на транспорті та методи системного експлуатаційно-технологічного ресурсозбереження

Р.А. Хабутдінов

В статті виявлена можливість формування системно-інтегрованої бази знань для реалізації концепції технологічного розвитку АВТС і автотранспорту, яка відповідає транстехнологічної парадигми та положенням теорії енергоресурсної ефективності перевезень; така база знань забезпечує аналіз результатів комплексного вдосконалення технологічних компонент автотранспорту. Запропонована в загальному вигляді математична модель системної цільової функції управління технологічним розвитком транспортних та дорожньо-інфраструктурних компонент АВТС, яка дозволяє забезпечити ефект енергоресурсної синергії в системі з урахуванням довгострокової реалізації нових технологічних і експлуатаційних рішень в підсистемах.

Об'єкт дослідження - процес технологічного транспортування вантажів і пасажирів, як емерджентне явище автотранспортної системи, яке є результатом інтерфейсного з'єднання властивостей елементів транспорту і траєкторних елементів дорожньої інфраструктури.

Мета работы - формування інтегральної цільової функції підвищення ресурсоотдачи перевезень, яка враховує процедури вдосконалення властивостей елементів транспорту і дорожньої інфраструктури відповідно до транстехнологической парадигми розвитку.

Метод дослідження-теоретичний аналіз процесів енергетичного перетворення технологічних ресурсів транспорту та видів експлуатації автомобіля в АВТС з використанням транстехнологічної парадигми транспортних знань, яка дозволяє вирішувати проблеми розвитку підсистем з урахуванням зменшення негативного впливу технологічних парадоксів транспорту

Результати статті можуть бути впроваджені в методологію управління новаційно-технологічним і ресурсозберігаючим відтворенням автотранспортних послуг, при удосконаленні стратегій та алгоритмів управління транспортними потоками, а також в учбовому процесі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТЕХНОЛОГІЧНІ ПАРАДОКСИ ТРАНСПОРТУ, ВИДИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОМОБІЛЯ, СИСТЕМНА ЦІЛЕВА ФУНКЦІЯ, КУМУЛЯТИВНИЙ ЕФЕКТ ЗНИЖЕННЯ АНЕРГІЧНОСТІ АВТОМОБІЛЯ І ПРОАНЕРГІЧНОСТІ ДОРОГИ.

483-488

Гранична стратегія управління запасами автомобільних компонентів

В.О. Хаврук

В статті розглянута проблематика управління матеріальними ресурсами (автомобільні компоненти) на основі застосування граничної стратегії типу: (s, V).

Об’єкт дослідження - система управління запасами.

Мета роботи - загальна характеристика граничної стратегії управління запасами типу (s, V).

Метод дослідження - аналіз параметрів системи управління запасами.

Встановлено, що ефективність управління запасами характеризується уникненням випадків затоварення складів або дефіциту в матеріальних ресурсах. Обґрунтовано доцільність практичного використання для автосервісних підприємств граничної стратегії управління запасами типу (s, V). Визначені групи витрат, пов’язані зі створенням та утриманням запасів, які включають витрати на: зберігання матеріальних ресурсів, організацію закупівель та закупівельну вартість.

Приводиться методологія розрахунку основних параметрів стратегії управління запасами типу (s, V). З’ясовано, що систему розрахунків оптимальних параметрів даної стратегії є: величина граничного запасу та оптимальний обсяг закупівлі.

Результати статті можуть бути використані для розробки та запровадження систем управління запасами матеріальних ресурсів будь-якими суб’єктами господарської діяльності.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОМОБІЛЬНИЙ КОМПОНЕНТ, АВТОСЕРВІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЗАКУПІВЛЯ, ЗАПАС, ПОСТАЧАЛЬНИК, ПРОДАВЕЦЬ.

489-495

Еволюція розвитку та переваги застосування довгострокових контрактів, заснованих на кінцевих показниках, у дорожній галузі

А.М.Харченко, О.П.Канін, Н.М.Соколова

В статті розкрито питання проблеми впровадження довгострокових контрактів, заснованих на кінцевих показниках, у дорожню галузь України.

Об’єкт дослідження - довгострокові контракти, що засновані на кінцевих показниках.

Мета роботи - аналіз зарубіжного досвіду та визначення основних переваг застосування довгострокових контрактів, заснованих на кінцевих показниках, у дорожній галузі України.

Методи дослідження - статистичний, аналітичний, експертних оцінок.

Проаналізовано зарубіжний досвід використання довгострокових контрактів, що засновані на кінцевих показниках, у дорожній галузі. Визначено основні переваги таких контрактів порівняно з традиційними. Встановлено, що економічний ефект від застосування контрактів PBC дорожніми агентствами різних країн складає 10-50%. В результаті оцінки вже реалізованих контрактів такого типу було визначено, що рівень обслуговування доріг за ними зберігався або був вище визначеного рівня. Щодо витрат на утримання, то спостерігалось відносне їх зниження відносно витрат за традиційними контрактами.

Запропоновано використовувати довгострокові контракти, що засновані на кінцевих показниках, в дорожній галузі України після вирішення ряду основних проблем їх адаптації, при цьому введено абревіатуру цих контрактів ДККП.

Визначено перспективи подальших досліджень контрактів ДККП.

Результати статті можуть бути використані як теоретична основа до впровадження контрактів ДККП у дорожній галузі України.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДОВГОСТРОКОВІ КОНТРАКТИ, КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ, РІВЕНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ, УТРИМАННЯ ДОРІГ.

496-504

Оцінка інвестиційних ризиків та їх мінімізація для транспортних підприємств

М.О. Хмелевський,
Г.Є. Коваль

В статті висвітлено результати показників та індексів різних світових компаній, що складають рейтинг країн відносно привабливості інвестиційного клімату та загального становища.

Мета роботи - оцінка інвестиційних ризиків та їх мінімізація, як умова покращення інвестиційного клімату та залучення іноземних інвестицій для транспортних підприємств.

Метод дослідження -метод загального аналізу.

На сьогоднішній день іноземні інвестиції є важливим чинником успішного розвитку транспортних підприємств України. Транспортна галузь потребує підвищення ефективності функціонування, у зв'язку з високою світовою конкуренцією. Для подолання цих проблем, розвитку і виходу на світовий ринок потрібні значні інвестиційні вкладення. Ускладненням є те, що попит на інвестиції більший за пропозиції. Вкладення іноземних інвесторів пов'язані з численними ризиками (недосконалість законодавчої бази, політична напруга, економічна нестабільність), що впливають на їх рішення. Це зумовлює застосування ефективних заходів, щодо їх оцінки і мінімізації. В сучасних умовах важливого значення набуває питання їх завчасного виявлення і удосконалення методів їх оцінки.

Результати статті показують, що покращення результатів показників, які оцінюють сучасний стан інвестиційного клімату України, зменшить рівень ризику країни і позитивно вплине на залучення іноземних інвестицій в транспортні підприємства країни.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження - пошук, удосконалення процесів оцінки інвестиційних ризиків транспортних підприємств і зведення їх до мінімуму, як умова покращення інвестиційного клімату.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ, ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЙ, ТРАНСПОРТНІ ПІДПРИЄМСТВА, ПОКАЗНИКИ.

505-509

Оцінювання ступеня реалізації стратегії підприємства автосервісу в умовах контролінгу

В.В. Червякова

Стаття присвячена розробці методичного підходу щодо оцінювання ступеня реалізації стратегії підприємства автосервісу в умовах контролінгу.

Об’єкт дослідження - процес реалізації стратегії підприємства автосервісу.

Мета роботи - розробка методичного підходу щодо оцінювання ступеня реалізації стратегії підприємства автосервісу в умовах контролінгу.

Методи дослідження - методи експертних оцінок, детермінованого факторного аналізу.

Для визначення ступеня реалізації стратегії підприємства пропонується використовувати інтегральний показник, що враховує сумарний вплив показників в розрізі аспектів «Фінанси», «Ринок та клієнти», «Внутрішні бізнес-процеси», «Навчання та інновації» системи збалансованих показників. В результаті статистичної обробки експертних оцінок отримано багатофакторні лінійні залежності для розрахунку інтегральних показників в розрізі кожного з аспектів системи збалансованих показників підприємства автосервісу. Встановлено, що найбільший вплив на вартість підприємства автосервісу мають наступні показники: коефіцієнт оборотності активів і коефіцієнт автономії (аспект «Фінанси»); частка постійних клієнтів і частка ринку (аспект «Ринок та клієнти»); ступінь завантаження постів і персоналу та коефіцієнт придатності основних засобів (аспект «Внутрішні бізнес-процеси»); коефіцієнт ефективності та коефіцієнт продуктивності (аспект «Навчання та інновації»). За середнім рівнем ступеня впливу на зміну показника реалізації стратегії інтегральні показники системи збалансованих показників розташовуються у наступній послідовності: фінансові (50%), ринкові (26,7%), процесні (12,1%) та інноваційні (11,2%).

Запропонований підхід може застосовуватись для моніторингу якості управління всіма аспектами фінансово-господарської діяльності підприємства.

Ключові слова: контролінг, підприємство автосервісу, ступінь реалізації стратегії, якість управлінських рішень, ефективність системи управління.

510-518

Концептуальна модель податкового менеджменту підприємства

Л.С. Чеснакова, Ю.А. Малахова

В статті запропоновано концептуальну модель податкового менеджменту на підприємстві, розглянуто її основні структурні елементи та взаємозв’язки.

Об’єкт дослідження - податковий менеджмент на підприємствах.

Мета роботи - розробити концептуальну модель податкового менеджменту на підприємстві.

Метод дослідження - методи синтезу та аналізу, логіко - теоретичного узагальнення.

Розроблено концептуальну модель податкового менеджменту на підприємстві. Досліджено та класифіковано податкові ризики підприємств в залежності від їх рівня. Визначено залежність між ризиками і характером податкової політики підприємства. Сформульовано мету стратегічного податкового менеджменту підприємства, що полягає в оптимізації податкового навантаження; з’ясовані задачі, необхідні для досягнення поставленої мети. Визначено задачі оперативного податкового менеджменту, який має на меті мінімізацію податкових витрат.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - розробка методів реалізації функціональних напрямів стратегічного та оперативного податкового менеджменту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ, ПОДАТКОВІ РИЗИКИ, ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА, СТРАТЕГІЧНИЙ ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ОПЕРАТИВНИЙ ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ.

519-524

Характеристика методів і моделей в управлінні проектами

А.М. Чечет

В статті розглянуто основні теоретичні питання пов’язані з методами: оцінки та перегляду програм; критичного шляху.

Об’єкт дослідження - процес моделювання у проектному менеджменті та методи управління проектами.

Мета роботи - характеристика основних методів управління проектами та порівняльна характеристика методів PERT і CPM, розходження між ними.

Метод дослідження - проектний менеджмент, статистичний аналіз, прогнозування, статистичні методи.

Поняття мережного графіка відноситься до набору графічних методів, які використовуються при плануванні ходу проекту і контролю за ним. Для будь-якого типу проекту основними чинниками є час, витрати і наявність ресурсів. Мережні методи були розроблені для планування і відстежування всіх цих чинників, як по окремості, так і в різних комбінаціях. Самими відомими методами побудови мережного графіка є PERT (Program Evaluatіon And Revіew Technіque - метод оцінки і проглядання програм) і СРМ (Crіtіcal Path Method - метод критичного шляху). Обидва вони розроблені в 50-х роках. Метод PERT був створений в 1958 році під егідою Управління спеціальними проектами повітряних сил США (U.S. Navy Specіal Projects Offіce) як інструмент для складання графіка і контролю за ходом робіт при розробці ракет Polarіs. СРМ - це «дитина» вчених Дж.Е. Келли (J.Е. Kelly, компанія Remіngton-Rand) і М.Р. Уокера (М. R. Walker, компанія Du Pont), його створіння відноситься до 1957 року. Даний метод спочатку використовувався як допоміжний інструмент, вживаний при складанні графіків проведення технічного обслуговування на хімічних заводах.

Скептичне відношення до використовування мережних методів в управлінні проектом часто ґрунтується на їх вартості. Правда, слід помітити, що вартість застосування методів PERT і СРМ рідко перевищує 25% загальній вартості проекту. Якщо до такого аналізу додається складання різних звітів і структури робіт проекту, він стає трохи більш дорогим, але і в цьому випадку коштує не більше 5% загальної вартості проекту. Проте ці додаткові витрати звичайно цілком компенсуються економією, яка досягається завдяки складанню більш точного і гнучкого графіка і скороченню термінів виконання проекту.

Результати статті можуть бути використані в подальших наукових дослідженнях.

Ключові слова: УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ, МЕТОДІ, МОДЕЛІ, ПРОЕКТ, СИСТЕМА, ГРАФІКИ.

525-534

Розвиток транспортно-логістичних кластерів в україні

О.А. Чупайленко

В статті доведено, що транспортно-логістичні кластери повинні формуватися на принципах демократичності, географічній близькості, кооперації, рівноправ'я і відповідальності, випереджаючого лідерства, ефективності, ресурсній забезпеченості, інноваційності, системності і перспективності. Це дозволило встановити основні етапи формування транспортно-логістичного кластера. Вигоди формування транспортно-логістичних кластерів полягають у формуванні сучасної логістичної інфраструктури, що відповідає міжнародним стандартам і забезпечує участь у міжнародних транспортних логістичних кластерах.

Об'єкт дослідження - діяльність міжнародних і національних транспортно-логістичних кластерів.

Мета роботи - визначення принципів і основних етапів формування міжнародних і національних транспортно-логістичних кластерів.

Метод дослідження - статистичний аналіз діяльності міжнародних і національних транспортно-логістичних кластерів.

Дослідження показали, що питання підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку є одним з найактуальніших для України, а кластеризація - один з шляхів розвитку економіки і підтримки її на належному рівні в системі світових господарських стосунків. Враховуючи, що транспортно-логістична галузь відіграє важливу роль в громадському виробництві нашої країни, формування транспортно-логістичних кластерів матиме велике соціальне і економічне значення як для регіональної, так і для національної економіки. Вигоди полягають у формуванні сучасної логістичної інфраструктури, що відповідає міжнародним стандартам, в підвищенні продуктивності (скороченні термінів доставки товарів, зниженні тарифів на зберігання, підвищенні якості сервісного обслуговування, збільшенні об'ємів пасажирських і вантажних потоків) і в інноваційній активності підприємств, що входять до складу кластера, в активізації залучення інвестицій, в забезпеченні прискореного соціально - економічного розвитку.

Результати статті можуть бути використані при формуванні транспортно-логістичних кластерів для підвищення конкурентоспроможності транспортно - експедиційних і транспортно- логістичних підприємств в умовах глобалізації.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - пошук оптимальної інфраструктури при формуванні транспортно-логістичних кластерів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: КЛАСТЕРИ, ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ, ТРАНСПОРТНА ЛОГІСТИКА, ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ КЛАСТЕРИ, ПРИНЦИПИ І ЕТАПИ КЛАСТЕРІЗАЦІЇ, ГЛОБАЛІЗАЦІЯ, ЕФЕКТИВНІСТЬ.

535-544

Коливання кружляння доліт бурильних колон

Л.В. Шевчук

В статті розглядається задача про крутильні коливання кружляння долота бурильної колони, яка попередньо напружена поздовжньою силою і обертається під дією прикладених до долота моменту сил різання.

Об’єктом дослідження є долото бурильної колони в процесі його кочення по поверхні свердловини.

Мета роботи полягає в дослідженні коливань кружляння доліт бурильних колон, що виникають при контактній взаємодії долота зі стінкою свердловини.

Методи дослідження - алгоритми чисельного інтегрування нелінійних рівнянь.

Серед основних питань, пов’язаних з добуванням розвіданих ресурсів нафти та газу є проблеми виникнення нештатних ситуацій, викликаних критичними станами квазістатичної рівноваги і коливань конструкції низу бурильної колони. Одне з них полягає у збуренні коливань кружляння. В роботі побудована математична модель коливань кружляння.

Результати аналізу можуть бути упроваджені в практиці теоретичного і експериментального дослідження динаміки колон глибокого буріння в нафтових і газових свердловинах.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БУРИЛЬНА КОЛОНА, БУРІННЯ, ДОЛОТО, КОЛИВАННЯ КРУЖЛЯННЯ.

545-551

Перевірка висотної відповідності даних дистанційного зондування землі топографічним картам для проведення гідрологічних та гідрогеологічних розрахунків

С.А. Шевчук,
С.М. Ворошнов, О.М. Нестеренко

Розглянуто питання доцільності використання радарної топографічної зйомки SRTM для проведення гідрогеологічних розрахунків та вирішення прикладних задач, пов’язаних із захистом території від шкідливої дії води. Проведено розрахунки, які підтверджують відповідність даних ДЗЗ до топографічних карт крупного масштабу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВИСОТА, РЕЛЬЄФ, ТЕРИТОРІЯ, ТОПОГРАФІЯ, ГІДРОЛОГІЯ, ГІДРОГЕОЛОГІЯ.

552-560

Модель обґрунтування стратегії ремонтів в проектах експлуатації автомобільних доріг

А.Ю. Шпиг

В статті запропонований підхід до покращення стану мережі автомобільних доріг.

Об’єкт дослідження - експлуатаційний стан автомобільних доріг.

Мета дослідження - визначення впливу випадкових факторів на стан доріг та обґрунтування стратегії ремонтів в проектах експлуатації автомобільних доріг.

Метод дослідження - імітаційно-оптимізаційна модель обґрунтування рівня втручання за критерієм мінімальних дорожньо-транспортних витрат з врахуванням впливу випадкових факторів.

Основна причина незадовільного стану автомобільних доріг полягає в систематичному недостатньому фінансуванні ремонтів та утримання. Для подолання проблеми низького транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг в Україні направлена Концепція Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки.

За зарубіжними даними витрати на проектування, будівництво та утримання доріг складають відповідно 8%, 37% і 55% від загальної вартості життєвого циклу автомобільної дороги.

В управлінні станом доріг, дорожня служба встановлює критерії втручання (періодичність обстеження, рівні втручання і час відгуку) для різних пошкоджень або показників стану елементів доріг. В статті наведені моделі, в яких присутні гранично допустимі значення рівнів втручання: мінімально допустимий коефіцієнт запасу міцності; максимально допустимий показник рівності покриття; мінімально допустимий коефіцієнт зчеплення.

В моделі, що пропонується, процедура оптимізації полягає у випадковому виборі певного виду поточного середнього ремонту з кінцевої множини видів при послідовному переборі рівня втручання - максимально допустимого показника рівності покриття. На основі такої пропозиції розроблена комп’ютерна програма, яка працює в двох режимах: детермінованому та імовірнісному. За допомогою цієї програми можливо дослідити вплив випадкових факторів на стан покриття та обґрунтувати оптимальну стратегію ремонтів доріг.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ СТАН, КРИТЕРІЙ ВТРУЧАННЯ, РІВЕНЬ ВТРУЧАННЯ, ВИПАДКОВІ ФАКТОРИ, ОПТИМІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЇ РЕМОНТІВ, ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ.

561-570

Захист прав споживачів під час надання послуг зі страхування в галузі автомобільного транспорту

О.М. Язвінська

В статті розкриті основи державно-правового регулювання захисту прав споживачів під час надання послуг з автострахування.

Об’єктом дослідження виступає аналіз концептуальних проблем захисту прав споживачів у сфері надання автотранспортних послуг.

Предметом дослідження є основні форми, напрями та зміст консюмерського державно-правового регулювання надання послуг зі страхування у сфері автомобільного транспорту..

Мета дослідження полягає у висвітленні пріоритетів та принципів захисту прав споживачів у сфері надання послуг зі страхування у сфері автомобільного транспорту.

Актуальність даної статті детермінована необхідністю аналізу специфіки захисту споживацьких прав у сфері надання послуг з автострахування.

Ступінь розробленості проблеми. З кінця 1990-х рр. проблема захисту прав споживачів активно освоюється в Україні, продукуючі все нові аспекти дослідження. У тому числі відзначаємо особистий внесок автора у формування та розвиток методології консюмеризму у вітчизняній науковій літературі, що знайшло свої відбиття у понад 30 публікаціях.

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в узагальненні концептуальних проблем захисту прав споживачів під час надання послуг з автострахування, а також аналіз законодавства й організаційно-правового регулювання відносин у цій сфері.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СТРАХУВАННЯ, ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНА ПРИГОДА (ДТП), АВАРІЙНИЙ КОМІСАР, ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ, СТРАХОВА КОМПАНІЯ, СТРАХОВЕ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ПОТЕРПІЛИМ ВІД ДТП.

571-577

Формування інтегрованих структур в транспортно-логістичних системах

Ю.С Грисюк

В статті розглядається проблема створення і розвитку інтегрованих структур в транспортно-логістичних системах, проаналізовано переваги інтеграційних процесів та сформовано передумови для розробки механізмів функціонування і розвитку інтегрованих структур.

Об’єкт дослідження - інтегровані структури транспортно-логістичних систем.

Мета роботи полягає у формуванні теоретичних основ створення і розвитку інтегрованих структур в транспортно-логістичних системах.

Формування інтегрованих структур має сприяти скороченню витрат у їх учасників; підвищенню конкурентоспроможності; акумуляції необхідних фінансових ресурсів для оновлення основних фондів, їх технічного обслуговування і ремонту; залученню інвестицій; впровадженню сучасних технологій та інновацій.Проблема формування інтегрованих структур на українському ринку транспортно-логістичних послуг, розвиток та організаційне укрупнення автомобільних перевізників в цих структурах, їх тісна взаємодія з термінальними та складськими структурами, підприємствами автосервісу, постачальниками ресурсів, виробниками рухомого складу, закладами освіти і науки є досить актуальною, що визначається не тільки державною політикою, а й реальною економічною кон'юнктурою і необхідністю підвищувати ефективність автотранспортного виробництва.Проведений аналіз дозволяє перейти до формування ефективних механізмів формування інтегрованих структур в транспортно-логістичних ситемах.

Ключові слова: Інтегровані структури, ТРАНСПОРТНО-ЛОГІСТИЧНІ СИСТЕМИ, ІНТЕГРАЦІЯ, Транспортні альянси, транспортно-логістичні кластери.

578-583