Назва статті

Автор(и)

Анотація

Стор.

Перспективи та недоліки використання біоетанольної добавки до палив моторних сумішевих

О.Ф. Аксьонов,
С. В. Бойченко,
А. О. Азаренкова

В статті описані переваги та недоліки використання біоетанолу в якості добавки до палив моторних сумішевих, а також перспективи впровадження даного напрямку в Україні.

Метою дослідження є визначення переваг та недоліків при впровадженні на території України палив моторних сумішевих з вмістом біоетанолу.

Об’єктом теоретичних досліджень є біоетанол в якості добавки до палив моторних сумішевих при різних концентраціях.

Предмет дослідження - екологічна та економічна ефективність бензинів моторних сумішевих з вмістом біоетанолу, вплив біоетанолу на зміну фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей палив моторних сумішевих.

Методи дослідження - теоретичні.

В ході роботи було досліджено щорічну потребу України в світлих нафтопродуктів, а також напрями впровадження та виробництва біоетанолу.

Детально описано можливі недоліки, які пов’язані з виробництвом та використанням біоетанольних палив. Та незважаючи на всі перечислені недоліки, біоетанольне паливо залишається альтернативним та має певний ряд переваг, які також розглянуті у статті.

За результатами проведених досліджень можна стверджувати, що Україна має конкурентні переваги при виробництві паливного біоетанолу: поживні ґрунти, сприятлива сільськогосподарська інфраструктура та традиції вирощування зерна. Тому доцільно впроваджувати на території України виробництво біоетанолу, що покращить паливно-енергетичний баланс, зменшить залежність країни від імпортних енергоносіїв, оптимізує структуру енергоресурсів, що позитивно вплине на енерге­тичну безпеку держави.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БІОЕТАНОЛ, ПАЛИВА МОТОРНІ СУМІШЕВІ, ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ВІДПРАЦЬОВАНІ ГАЗИ.

003-008

Фізико-хімічні параметри синтетичного палива, призначеного для дизельних двигунів

Балявендер Кшиштоф,
Якубовскі
Мирослав,
Кушевскі
Губерт

У статті представлено результати досліджень деяких фізикохімічних параметрів синтетичного палива, отриманого шляхом переробки використаних шин. Також досліджувалися суміші синтетичного палива з комерційним дизельним паливом з концентраціями 5, 10, 15, 20 і 25% синтетичного палива. В ході досліджень вимірювалися такі параметри: густина, температура займання, метанове число, теплота згоряння, кінематична в’язкість, температура блокування холодного паливного фільтра, фракційний склад.

009-016

Вплив кута випередження і тривалості впорскування на шумове забруднення двигуна з системою безпосереднього впорскування

Балявендер Кшиштоф, Якубовскі
Мирослав,
Руднік
Бартош

У статті представлено результати досліджень з визначення впливу кута випередження і тривалості впорскування на шумове забруднення двигуна з системою безпосереднього впорскування.

017-022

Порівняльний аналіз потужності двигуна на тяговому стенді

Балявендер Кшиштоф, Якубовскі
Мирослав,
Яремцьо
Мирослав, Яворскі Артур, Кшеміньскі
Артур,
Кушевскі
Губерт,
Устшицкі Адам,
Вос Павел

У статті представлено методику, а також результати розрахунку значень потужності автомобільних двигунів на гальмівному стенді. Метою дослідження була порівняльна оцінка результатів розрахунку значень потужності, на підставі динамічного та статичного досліджень. Дослідження проводилися на гальмівному стенді компанії AVL-Zoellner.

023-030

Оцінка рівня екологічної безпеки водних об’єктів м. києва

О.В. Барабаш

У м. Києві діє 118 бюветних комплексів, в тому числі в Голосіївському районі - 9 комплексів, Дарницькому - 20, Дніпровському - 20, Деснянському - 20, Оболонському - 16, Печерському - 4, Подільському - 12, Святошинському - 3, Солом'янському - 3, Шевченківському районі - 11, технічну роботу яких забезпечує Київводоканал.Приблизно в 66% свердловин вода містить підвищену кількість заліза, марганцю, сірководню, сульфідів, сульфатів, хлоридів, карбонатів та інших домішок, що звичайно вимагає додаткового очищення цієї води. Нерідко артезіанська вода не відповідає вимогам щодо бактеріологічних показників та не перевіряється на вміст важких металів. Рішенням даної проблеми може стати застосування атомно-абсорбційного аналізу, так як він є досить точним методом визначення шкідливих домішок.Метою роботи булооцінитирівень екологічної безпеки зразків питної бюветної води в районах м. Києва за наявністю важких металів.

Проби було відібрано у 6 бюветних комплексах Шевченківського та Печерського районів м.Києва. Місця відбору проб характеризуються різними показниками: географічними, рівнем антропогенного навантаження, частотою користування. Для порівняння було взято воду центрального водопостачання та штучно очищену питну воду.

Лабораторні дослідження були проведені на базі «Українського науково-дослідного інституту спирту і біотехнології продовольчих продуктів».

Вибір таких важких металів як кадмій, плюмбум, купрум та цинк пояснюється їх негативною дією на організм людини та найширшим розповсюдженням у навколишньому середовищі.

Зміни концентрації важких металів та перевищення ГДК по бюветним комплексам можна спостерігати по більшості точок.

Водопровідна вода та штучно очищена вода «Аляска» не виявляють у порівнянні з іншими пробами бюветної води надзвичайних перевищень концентрацій та мають середні значення.

Для підвищення екологічної безпеки питної бюветної води необхідно провести ряд заходів, які потребують детального обговорення як зі сторони уряду, так і громадськості.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПИТНА ВОДА, БЮВЕТНІ КОМПЛЕКСИ, ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ, АТОМНО-АБСОРБЦІЙНИЙ АНАЛІЗ.

031-038

Розроблення технiчного регламенту щодо вимог до авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів

С.В. Бойченко,
А.В. Яковлєва, А.О. Азаренкова, І.О. Шкільнюк

Дану статтю присвячено роботi по розробленню технiчного регламенту щодо вимог до авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів. У статті окреслено сучасний стан нормативно-технічного регулювання у сфері авіапаливозабезпеченя. Зроблено акцент на недосконалост існуючої системи, що була сформована ще за радянських часів. Такий стан речей зробив необхідним розроблення технічного регламенту. Крім того, це було зумовлено прагненням України до європейскої інтграції, а отже потребою у гармонізації та реформуванні вітчизняної нормативно-технічної бази з відповідною базою ЄС. У статті детально представлено основні принципи підходу до нормативно-технічного регулювання у країнах ЄС, а також у інших розвинених країнах. Акцентовано увагу саме на системі нормативно-технічного регулювання ЄС, що базується на основі «Нового підходу» до технічної гармонізації та стандартизації і «Глобального підходу» у сфері оцінки відповідності. У статті розглянуто основні нормативні документи, що визначають вимоги до якості авіаційних бензинів та палив для реактивних двигунів. Серед них зазначено міжнародні стандарти, що є наразі загальновизнаними. Крім того, зазначено документи, які є чинними на території України. Присвячено увагу проблемі невизнання багатьма провідними державами аваційних палив вітчизняного виробництва у зв’язку з деякою невідповідністю вимог до якості палив українських та міжнародних стандартів. У розділі статті, що присвячено саме розробленню ТР детально розглянуто документи, що регулюють відносини у сфері авіапаливозабезпечення і які було покладено в основу розроблюваного регламенту. Основними серед цих документів є директива Європейського Парламенту та Ради щодо якості бензину та дизельного палива, Регламент Комісії (ЄС) про підтримку льотної придатності повітряних суден та авіаційних виробів, частин і устаткування, технічний регламент Російської Федерації щодо вимог до автомобільного та авіаційного бензину, дизельного та судового палива, палива для реактивних двигунів та топкового мазуту, технічний регламент Митного Союзущодо вимог до автомобільного та авіаційного бензину, дизельного та судового палива, палива для реактивних двигунів та мазуту, а також настанова ІКАО щодо постачання авіаційного палива для цивільної авіації. Разом з тим, розглянуто і інші керівні документи, що стосуються авіапаливозабезпечення: для країн Європи - документи Joint Aviation Requirements (JAR) та Постанова Європейської Комісії № 859/2008 від 20.08.2008, що визначає загальні технічні вимоги та адміністративні процедури стосовно комерційних авіаційних перевезень, для США - JointInspectionGroup (JIG). У статті представлено розділи ТР та розглянуто основний їх зміст. Крім того, у роботі подано таблиці, що відображають вимоги до якості авіаційного бензину та палив для реактивних двигунів відповідно до розробленого ТР. Зроблено висновки про доцільність розроблення ТР, а також позитивні наслідки йогo впровадження в Україні.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТЕХНІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ, ЯКІСТЬ, НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, АВІАЦІЙНИЙ БЕНЗИН, ПАЛИВО ДЛЯ РЕАКТИВНИХ ДВИГУНІВ, АВІАПАЛИВОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

039-050

Особливості моніторингу і визначення статусу несправностей транспортного засобу у складі бортового інформаційно-діагностичного комплексу

В.П.Волков, І.В.Грицук, А.П.Комов, Ю.В.Волков

В статті виконано узагальнення та порівняння наявних відомостей щодо моніторингу і визначення статусу несправностей ТЗ, оснащеного системою прогріву з тепловим акумулятором, у складі бортового інформаційно-діагностичного комплексу на основі розробленого віртуального підприємства з експлуатації автомобільного транспорту, що працює в умовах ITS.

Об'єкт дослідження - процес моніторингу визначення статусу несправностей транспортних засобів при їх експлуатації в умовах інтелектуальних транспортних систем.

Мета роботи - визначення, порівняння і обґрунтувати перспективи моніторингу і визначення статусу несправностей транспортних засобів, оснащеного системою прогріву, у складі бортових інформаційно-діагностичних комплексів при виконанні дистанційного контролю, визначенні і управлінні роботоздатністю, і в цілому, експлуатацією ТЗ.

Метод дослідження - аналіз, визначення, узагальнення та порівняння наявних відомостей про моніторинг і визначення статусу несправностей ТЗ у складі бортових інформаційно-діагностичних комплексів, для раціонального дистанційного управління процесом експлуатації ТЗ в оперативному режимі, що працюють в умовах ITS.

Для моніторингу і визначення статусу несправностей ТЗ, оснащеного системою прогріву, у складі бортового інформаційно-діагностичного комплексу, визначення раціонального управління процесом експлуатації ТЗ в статті було визначено, узагальнено та порівняно наявні відомості про моніторинг і визначення статусу несправностей ТЗ, що працюють в умовах ITS. Для цього вирішена задача, а саме порівняно і обґрунтовано перспективи здійснення моніторингу і визначення статусу несправностей ТЗ, який оснащено системою прогріву з тепловим акумулятором у складі бортових інформаційно-діагностичних комплексів при виконанні дистанційного контролю, визначенні і управлінні експлуатацією ТЗ. Розглянуті перспективи подальшого розвитку моніторингу і визначення статусу несправностей транспортних засобів у складі бортових інформаційно-діагностичних комплексів.

Результати статті можуть бути впроваджені в процесі експлуатації транспортних засобів в умовах інтелектуальних транспортних систем.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження - пошук оптимального інформаційного обміну в процесі дистанційного моніторингу і визначення статусу несправностей транспортних засобів у складі бортових інформаційно-діагностичних комплексів.

Ключові слова: технічна експлуатація АВТОМОБІЛІВ, транспортний ЗАСІБ, ДИСТАНЦІЙНИЙ МОНІТОРИНГ, визначення статусу несправностей, БОРТОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ КОМПЛЕКС, віртуальне підприємство з експлуатації автомобільного транспорту

051-062

Cумішеві біодизельні палива для дизелів

А.Г. Говорун,
М.В. Павловський,
П.В. Куций

В статті розглянуто напрям поліпшення екологічних показників автомобілів з сучасними дизелями, що перебувають в експлуатації, системним поетапним переходом з живлення дизелів штатним паливом на живлення альтернативними видами палив.

Об’єкт досліджень - вплив сумішевих біодизельних палив на паливно-економічні, екологічні та енергетичні показники автомобіля з дизелем.

Метою досліджень є розширення паливної бази автомобільного транспорту при використанні альтернативних видів палива.

Методи дослідження - експериментально-розрахункові.

Оптимізація фізико-хімічних властивостей сумішевих біодизельних палив є одним із ефективних шляхів зниження токсичності відпрацьованих газів та поліпшення паливної економічності. Це досягається як забезпеченням необхідних фізико-хімічних властивостей сумішевих біодизельних палив, так і звуженням їх меж зміни, тобто адаптацією цих палив до дизелів, що перебувають в експлуатації.

Таким чином, оптимізація фізико-хімічних властивостей сумішевих біодизельних палив дає можливість покращити ефективність його використання в сучасних дизелях, а також зменшити викиди шкідливих речовин з відпрацьованими газами.

Результати статті можуть бути використанні як рекомендації при підготовці та застосуванні сумішевих біодизельних палив для автомобільного транспорту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ДИЗЕЛЬ, АЛЬТЕРНАТИВНІ ПАЛИВА, БІОДИЗЕЛЬНІ ПАЛИВА, МЕТИЛОВИЙ ЕФІР РІПАКОВОЇ ОЛІЇ, ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ, ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ.

063-068

Оцінка екологічного навантаження в процесі експлуатації ділянки автомобільної дороги

О.К. Грищук,
О.П. Кобзиста, І.С. Федій

Автомобільна дорога та сукупність її елементів у процесі експлуатації впливають на всі складові навколишнього середовища. Виходячи з проблематики, метою роботи є оцінка екологічного впливу автомобільної дороги на навколишнє середовище шляхом виявлення і удосконалення механізмів мінімізації негативних чинників на довкілля з врахуванням можливих варіантів траєкторії руху автомобільної дороги.

Оцінку суттєвого впливу на величину забруднення придорожнього середовища здійснюють відповідно до використання тих чи інших методик. У статті наведено оцінку екологічного навантаження на основі методики ОНД-86, що взята за основу комп’ютерної програми EOL 2000 [h] і дозволяє розрахувати концентрації розсіювання шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери. Рівень забруднення регламентується ГДК шкідливих речовин в атмосферному повітрі населених пунктів, дотримання яких забезпечується гранично допустимими викидами та тимчасово-допустимими викидами шкідливих речовин від джерел забруднення промислових підприємств, фоновими концентраціями.

Оцінювання рівня забруднення придорожнього середовища проведено на основі автомобільної дороги державного значення Київ - Харків - Довжанський км 197+000 - км 202+000, що знаходиться у Лубенському районі Полтавської області. Для мінімізації впливів на довкілля необхідно забезпечити оптимальні варіанти проходження автомобільної дороги. Досліджувана ділянка дороги проходить у межах с. Вільшанка, перетинає лісовий масив на км 197+000 - км 199+500, щоб уникнути території росту цінних порід дерев, з цією ж метою займає долину річки Вільшанка, яка поросла чагарником та малоцінними породами дерев (осика, верба тощо). Дорога також пересікає пам’ятку природи місцевого значення «Морозівська дача».

Розрахунки масового обсягу викидів проведено по 10-ом окремим розрахунковим ділянкам, що необхідно для формування площинних джерел викидів в програмі ЕОЛ.

Аналіз результатів дослідження, враховуючи перспективну інтенсивністю руху 23879 автомобілів на добу у встановлений розрахунковий період, який прийнятий 20 років за найбільш несприятливих метеорологічних умов, показав перевищення встановлених нормативів в атмосферному повітрі на відстані до 90,75 м від краю проїзної частини для оксидів азоту, до 96 м для групи сумації. Відповідно до отриманого максимального значення, ширину захисної смуги приймаємо 96 м від краю проїзної частини. Рівень шумового навантаження становить 81 дБА. Але шляхом влаштування шумозахисних екранів та посадки зелених насаджень, розсіювання забруднюючих речовин відбуватиметься на безпечній для населення висоті, що дозволить забезпечити нормативні показники якості атмосферного повітря на межі житлової забудови та на межі нормативного санітарного розриву 100 м.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ, РОЗСІЮВАННЯ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН, ОЦІНКА ВПЛИВІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, ГРАНИЧНО ДОПУСТИМА КОНЦЕНТРАЦІЯ, ФОНОВІ КОНЦЕНТРАЦІЇ.

069-077

Вплив додавання суміші водню з киснем на паливну економічність і токсичність бензинового двигуна в режимі холостого ходу

Ю.Ф. Гутаревич, А.О. Корпач,
Є.В. Шуба,
О.Д. Філоненко, І.В. Самойленко

У статті розглянуто результати експериментальних досліджень впливу додавання суміші водню з киснем до повітряного заряду на паливну економічність і токсичність бензинового двигуна в режимі холостого ходу.

Об’єкт досліджень - бензиновий двигун МеМз-245 з карбюраторною системою живлення.

Мета роботи - Поліпшення паливної економічності і екологічних показників бензинового двигуна з карбюраторною системою живлення в режимах холостого ходу і малих навантажень добавкою водневмісного газу до повітряного заряду.

Метод дослідження - експериментальний.

Використання суміші водню з киснем у якості добавки до повітряного заряду бензинового двигуна позитивно впливає на паливну економічність і концентрацію більшості токсичних речовин відпрацьованих газів. Економія палива з врахуванням затрат електроенергії на отримання газу в даному режимі становить 6,83 %. Разом з тим з додаванням суміші Н2/О2 до повітряного заряду спостерігається тенденція до зниження викидів продуктів неповного згоряння та зростання викидів оксидів азоту, що може бути наслідком підвищення максимального тиску і температури в камері згоряння двигуна.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: БЕНЗИНОВИЙ ДВИГУН, ВОДЕНЬ, ХОЛОСТИЙ ХІД, ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ, ЕЛЕКТРОЛІЗ.

078-085

Мережа моніторингу автотранспортних потоків у вулично-дорожній мережі великого міста

В.Д. Данчук,
Р.В. Олійник, С.М. Тарабан

В статті приведені результати розробки алгоритму формування оптимальної мережі моніторингу(наприкладі вулично-дорожньої мережі Шевченківського району м. Києва) автотранспортних потоків, яка враховує особливості розподілу вулиць та доріг різної категорії. Розроблений алгоритм включає покрокову ітераційну процедуру знаходження репрезентативних елементарних (типових) ділянок, в межах яких рекомендується облаштування стаціонарних постів спостереження.

Ітераційна процедура знаходження типових ділянок вулиць та доріг передбачає: розбиття вулично-дорожньої мережі міста на елементи (вулиці та дороги) за категоріями відповідно до діючої класифікації вулиць та доріг; розбиття елементів (вулиць та доріг) на елементарні ділянки з фіксованими структурними ознаками, що визначають характер та параметри розподілу автотранспортних потоків; формування однорідних груп елементарних ділянок вулиць та доріг з подібними груповими структурними ознаками; встановлення характеру та параметрів розподілу індивідуальної структурної ознаки в межах сформованих однорідних груп елементарних ділянок вулиць та доріг; знаходження репрезентативних елементарних ділянок вулиць та доріг за характером та параметрами розподілу індивідуальної структурної ознаки в межах сформованих однорідних груп.

Розглянутий алгоритм дозволяє будувати оптимальні мережі спостереження за автотранспортними потоками, які надають достовірну інформацію щодо рівня завантаженості міських вулиць та доріг в системі просторово-часового моніторингу автотранспортних потоків.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОТРАНСПОРТНІ ПОТОКИ, ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА, МЕРЕЖА МОНІТОРИНГУ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ, ЕЛЕМЕНТАРНІ ДІЛЯНКИ ВУЛИЦЬ ТА ДОРІГ, РЕПРЕЗЕНТАТИВНІ ЕЛЕМЕНТАРНІ ДІЛЯНКИ.

086-094

Методика визначення енергетичних характеристик процесу електродинамічного гальмування під час дорожніх випробувань транспортних засобів, обладнаних електроприводом та системою рекуперації енергії

В.М. Дембіцький

У статті запропоновано методику визначення енергетичних характеристик процесу електродинамічного гальмування під час дорожніх випробувань транспортних засобів, обладнаних електроприводом та системою рекуперації енергії.

Об'єктом дослідження є гальмівні властивості транспортного засобу, обладнаного системою електродинамічного гальмування та рекуперацією енергії.

Предметом дослідження є методи проведення випробувань з метою визначення кількості рекуперованої енергії під час руху транспортного засобу.

Головною проблемою під час проведення випробувань, експериментів та досліджень є той факт, що загальна методи проведення випробувань повинна коректуватися, залежно від різних чинників: випробувального устатковання, поставлених задач та запланованих цілей. З метою вирішення даної задачі проведено роботу по визначенню загальних умов випробувань, проведено підбір випробувального устаткування, а також розглянуто методику вимірювання кількості електроенергії, яка рекуперується електродвигуном під час електродинамічного гальмування транспортного засобу та порядок обробки результатів випробувань.

Дана методика, після її валідації може бути застосована під час здійснення випробувань з метою визначення енергетичних характеристик транспортних засобів, обладнаних електродвигунами та системами рекуперації енергії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РЕКУПЕРАЦІЯ, ВИПРОБУВАННЯ, ВИМІРЮВАННЯ, ВИПРОБУВАЛЬНЕ УСТАТКУВАННЯ, ЕНЕРГІЯ, КІЛЬКІСТЬ ЕНЕРГІЇ.

095-102

Вплив навантаження на антифрикційні та реологічні властивості олив у контакті

М.Ф.Дмитриченко, О.М.Білякович, А.М.Савчук, Ю.О.Туриця, О.І.Кущ, О.А.Міланенко

У статті представлені результати досліджень, які виконували на роликах, виготовлених зі сталі ШХ-15, при максимальних контактних навантаженнях по Герцу 450, 570 та 680 МПа. Мастильний матеріал - трансмісійна олива Honda Ultra DPSF, термін експлуатації якої склав 30 тис. км пробігу, початкова об’ємна температура оливи - 180С.

Об'єкт дослідження - кінетика формування граничних адсорбційних шарів.

Метою роботи було визначення механізмів плівкоутворення в локальному контакті та встановлення закономірностей зміни антифрикційних та реологічних властивостей оливи залежно від кінетики формування граничних адсорбційних шарів.

Метод дослідження - експериментальне визначення мастильної дії в контакті трансмісійної оливи Honda Ultra DPSF шляхом вимірювання падіння напруги в режимі нормального тліючого розряду.

В період пуску встановлена наступна закономірність в формуванні товщини мастильного шару залежно від навантаження: при початковому напрацюванні, що відповідає 100 циклам, в контакті, незалежно від навантаження, реалізується еластогідродинамічний режим мащення, в подальших циклах напрацювання мащення контактних поверхонь відбувається при гідродинамічному режимі.

При збільшенні контактного навантаження з 450 до 680 МПа для досліджуваноїолививстановленанаступназакономірністьзмінимаксимальноїтовщинимастильного шару при пуску: при зростанні σmax до 570 МПа зменшується товщина мастильного шару на 16%, а при підвищенні σmax до 680 МПа зменшення даного параметра встановлено лише на 4%, в порівнянні з ефективністю мащення при 450 МПа.

Так як застосований нами метод ВПН в режимі НТР для визначення товщини мастильного шару дозволяє ідентифікувати природу сформованих шарів, то аналіз одержаних результатів свідчить про наступні особливості мащення в контакті: при дослідженні негідродинамічної складової товщини мастильного шару до 250 циклів напрацювання на зупинці зрив мастильного шару спостерігається при контактних навантаженнях 450, 570, 680 МПа відповідно у 30%, 20% та 50% випадків, за рахунок чого відбувається металевий контакт поверхонь.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: товщинА мастильного шару, реологічні властивості олив,навантаження в контакті, Граничний мастильний шар.

103-110

Особливості гіс моніторингу чинників довкілля в околиці аеропорту

О.І. Запорожець

Встатті виконано узагальнення та порівняння наявних відомостей щодо ГІС моніторингу чинників довкілля в околиці аеропорту.

Об'єкт дослідження - процес моніторингу чинників довкілля в околиці аеропорту.

Мета роботи - визначення, порівняння і обґрунтування перспектив моніторингу чинників впливу на довкіллявоколиціаеропорту, оснащеного ГІС та модулями обчислення цих чинників.

Метод дослідження - аналіз, узагальнення та порівняння наявних відомостей про чинників впливу на довкіллявоколиціаеропорту.

Використання методів ГІС для моделювання моніторингу довкілля має відносно недавню історію. Акцент в основному був на інвентаризаційному аналізі і моделюванні розсіювання, також були розроблені ряд так званих моделей другого покоління (наприклад, PolEmiCa, Isobella, 3PRisk) для підтримки управління забрудненням повітря, шумом, безпекою. На сьогоднішній день ці моделі досить ефективно використовуються в цілях оцінки впливу на ГІС-платформах, частково через їх високу вимогу стосовно даних, особливо просторових.

Результати статті можуть бути впроваджені в процесі експлуатації авіатранспортних засобів в умовах інтелектуальних транспортних систем.

Ключові слова: АЕРОПОРТИ, МОНІТОРИНГ, ШУМ, БЕЗПЕКА, місцевА якістЬ повітря, електромагнітнІ полЯ

111-122

Порівняльний аналіз виплат страховими транспортними компаніями в польщі/

Зеліньска Едита

У статті представлено пропозиції деяких компаній у сфері транспортного страхування. Розглянуто найважливіші чинники, що впливають на ціну полісу, такі як: місце проживання, вік власника транспортного засобу, наявність знижки, кількість ДТП за період дії страхового полісу. Вплив кількості ДТП на величину наступної виплати вказано на основі даних компаній AXA та Compensa.

123-130

Оптимізація програмами ремонтів дорожнього одягу

В.В. Ігнатюк

В статті розглядаються проблема оптимізації програми дорожньо-ремонтних робіт, в умовах обмеженого фінансування.

Об’єкт є процес управління експлуатаційним станом нежорсткого дорожнього одягу в системі управління проектами і програмами капітального і поточного середнього ремонтів на мережі автомобільних доріг

Мета роботи полягає у підвищенні ефективності прийняття рішень в управлінні програмою приведення дорожнього одягу мережі доріг до нормативного стану за задану кількість років на етапі планування.

Методи дослідження - принципи системного аналізу, методи економіко - математичного моделювання, рішення поставлених задач ґрунтуються на використанні генетичних алгоритмів пошуку оптимальних рішень.

Основними показниками стану автомобільних доріг на стадії експлуатації є рівність дорожніх покриттів, їх зчіпні якості та міцність дорожнього одягу. Проте математичні моделі деградації дорожнього одягу, які були застосовані в СУСП потребують вдосконалення у напрямі урахування затримки ремонту з-за бюджетних обмежень. Тому були розроблені моделі, алгоритми та комп’ютерний аналіз приведення експлуатаційного стану дорожнього одягу нежорсткого виду до нормативного, які враховують умови тривалого недофінансування ремонтів. Задача вирішується шляхом послідовного перебору можливих щорічних бюджетних обмежень, які за період дії програми забезпечують відновлення стану дорожнього одягу до прийнятного при мінімізації різниці транспортних витрат. Для пошуку оптимального варіанту річної програми робіт розроблений і застосований генетичний алгоритм.За допомогою комп’ютерної програми можливо обґрунтувати довгострокову стратегію відновлення стану дорожнього одягу з мінімальними дорожньо-транспортними витратами.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СТАН ДОРІГ, ПРОГРАМА РЕМОНТІВ, МЕТОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ, ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ.

131-138

Розвиток конструкції легкових автомобілів в області пасивної безпеки у 1970-2012 рр.

Карбовнічек
Дагмара,
Лейда Казімеж, Зелінська Едита

Дякуючи елементам пасивної безпеки, у разі ДТП, пов’язані з нею наслідки будуть, як правило, набагато м’якшими, а отримані травми менш важкими.

У статті виконано аналіз змін технічних параметрів, а також конструктивних рішень в області пасивної безпеки, поступово впроваджуваних у легкових автомобілях від початку 70-х рр.

139-144

Безтарифна система оплати праці як засіб гармонізації тарифно-договірних відносин на підприємствах автомобільного транспорту

О.В.Карпенко

В статті проаналізовані переваги на недоліки існуючих систем оплати праці, а також розглянуто безтарифну систему оплати праці як засіб гармонізації тарифно-договірних відносин на підприємствах автомобільного транспорту.

Об’єкт дослідження - безтарифна система оплати праці.

Мета дослідження - розгляд переваг та недоліків існуючих систем оплати праці на підприємствах та обґрунтування доцільності використання безтарифної системи оплати праці як альтернативи тарифній

Вибір системи оплати праці — важливий крок для будь-якої організації. Ця система має бути достатньо простою і ясною, щоб кожен працівник бачив залежність між продуктивністю/якістю своєї праці і отримуваною заробітною платою.

В основі безтарифної системи покладено дольове розподілення зароблених колективом коштів між робітниками в залежності з прийнятими коефіцієнтами в оплаті праці різної якості.

Кожний працівник підрозділу, до якого застосовувалась безтарифна система має своє конкретне значення коефіцієнту співвідношення в оплаті праці. Мінімальний коефіцієнт співвідношення в оплаті праці, рівний одиниці, встановлено працівникам найнижчої кваліфікації і відповідає 1-ій кваліфікаційній групі.

Використання безтарифної системи на підприємстві дасть змогу кожному працівнику оцінити свій вклад у виробництво і підвищити таким чином зацікавленість кожного працівника у збільшенні прибутків підприємства.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОПЛАТА ПРАЦІ, СИСТЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ, КРИТЕРІЙ ТРУДОВОЇ УЧАСТІ.

145-151

Експериментальне визначення параметрів розрахункової моделі насоса з динамічним гасником коливань

І.С. Керницький, Б.М. Дівеєв,
Р.В. Сава

Розглядається застосування нових теоретико-експеримнентальних методів для точного визначення частотних характеристик динамічних гасників коливань (ДГК) та основної конструкції при вузькочастотному збуренні. Розглядаються малопараметричні схеми аналізу вібрації. Досліджується вплив еластичних та демпфуючих властивостей як основної конструкції, так і ДГК. Головною метою цього дослідження є аналіз методів ідентифікації параметрів динамічних гасників коливань і розвиток нових числових схем. Представлені дискретно-континуальні моделі динаміки таких машин як водяні насоси з приєднаними динамічними гасниками коливань. Отримані алгоритми зменшення вібрації насосів. Запропоновані нові вібропоглинаючі елементи. Головну роль в ідентифікації механічних властивостей відіграє топологія множини відхилень. Однозначний розв’язок існує лише. коли ця множина випукла. Для стандартних тестів, для яких використовуються власні частоти. це виявляється невірним. Ці тести повинні бути ускладнені за допомогою додаткових експериментів, базисом яких служать аналогічні динамічні гасники коливань. Розраховуються перші власні частоти та знаходяться експериментально для різних мас, доданих до еластичних елементів динамічних гасників коливань. Однозначно визначаються параметри динамічних гасників коливань та механічні параметри базисної структури - насоса в точках приєднання динамічних гасників коливань.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВОДЯНИЙ НАСОС, ЧАСТОТНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ДИНАМІЧНИЙ ГАСНИК КОЛИВАНЬ, ЕЛАСТИЧНІ ТА ДЕМПФУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ, ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ, ДОДАТКОВІ ЕКСПЕРИМЕНТИ.

152-161

Обгрунтування вибору транспортних засобів для перевезення твердих побутових відходів у подільському районі

О.П. Кобзиста, Н.П. Безпала

Важливою задачею організації збирання та транспортування ТПВ є вибір ефективних транспортних засобів, які відповідають конкретним умовам перевезень.Однією з головних проблем при перевезенні твердих побутових відходів є неврахування надходження шкідливих речових від спалювання палива сміттєвозами та їх функціональних властивостей. Рішенням зазначеної проблеми може стати вибір найбільш оптимального транспортного засобу.

Найчастіше за критерії вирішення задач підвищення ефективності перевезень застосовуються показники, які характеризують транспортну ефективність спецтехніки. Для оптимального вибору сміттєвозів доцільно обґрунтувати ряд показників та виконати комплексний порівняльний аналіз.

Для вибору оптимального транспортного засобу та розрахунків обрано такі моделі сміттєвозів КО-432 (ЗІЛ-432921), КО-427-06 (КамАЗ-65115-1071), КО-433 (ГАЗ-3309), СБМ-301/1 (МАЗ-533702).

Вибір транспортних засобів здійснюється на основі обґрунтування критеріїв: вартість сміттєвоза; витрата палива; місткість кузова; тип завантаження; наявність пресувальної установки; вид палива.За допомогою методу аналізу ієрархій визначається вагомість обраних критеріїв.

За результатами проведених порівнянь найбільш значимим фактором є наявність пресувальної установки (0,38). На другому місці стоїть місткість кузова (0,26), на третьому - витрата палива (0,16). Таким чином, враховуючи вагомість критеріїв найбільш оптимальним транспортним засобом для перевезення ТПВ у Подільському районі є КО-427-06 (КамАЗ-65115-1071) та СБМ-301/1 (МАЗ-533702).

Результати статті можуть бути використанні у комунальних підприємствах для вибору оптимальної спецтехніки.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження - пошук оптимального транспортного засобу, що здійснює збір побутових відходів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТВЕРДІ ПОБУТОВІ ВІДХОДИ, СМІТТЄВОЗИ, ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ, КРИТЕРІЇ, ЕФЕКТИВНІСТЬ,ПЕРЕВЕЗЕННЯ.

162-168

Огляд застосувань нанотехнології в автомобільних транспортних засобах

Конєчни Даріуш

У статті подано короткий опис нанотехнології. Проведено огляд прикладних задач, що стосуються автомобільних транспортних засобів. У статті зосереджено увагу на застосуваннях нанотехнології в таких областях: виробництво палива і засобів змащування, експлуатаційних рідин, емальованих покриттів, конструкції двигуна, а також засобів безпеки кузова і покриттів, що наносяться на скло з ціллю захисту від забруднень та води.

169-173

Якість міського транспортного сполучення жешoва

Конєчни Даріуш, Мондзель
Максиміліан

У статті представлено характеристику міського транспортного сполучення Жешува та загальний опис поняття якості перевезень. У наступній частині описано якісні недоліки у сфері міського транспортного сполучення Жешува. Як доповнення до статті вказані концепції досягнення покращення якості надаваних послуг Міським транспортним підприємством Жешува.

174-180

Вітрові двигуни — альтернативні енергоустановки

А.О.Корпач,
А.В. Ковальов

В статті розглянуто методику виконання та результати моделювання та аналізування раціонального використання вітрових двигунів та можливість встановлення на сучасному транспорті.

Об’єкт дослідження - вітроенергетична установка.

Мета роботи - визначення можливості використання вітродвигунів в цілому та на сучасному транспорті.

Метод дослідження - аналітично-теоретичний.

В результаті проведених аналітично-теоретичних досліджень визначено можливість використання вітрогенераторів для отримання електричної енергії та можливість встановлення на транспортному засобі, як силова установка.

Результати, висвітлені у статті, можуть бути використані для подальшої роботи в даній галузі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВІТРРОГЕНЕРАТОР, ЕНЕРГІЯ, ЕЛЕКТРОАВТОБУС, ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

181-185

Формування внутрішніх поверхонь циліндрів технологією теплового напилення металу

Кужина Збіґнєв,
Лейда Казімеж

Стаття містить короткий опис способів теплового напилення металу та їх вплив на властивості отриманих покриттів. Представлено основні проблеми, пов’язані з застосуванням цієї технології щодо забезпечення гладкості циліндрів, подано результати деяких дослідних робіт і ефекти промислового застосування.

186-191

Вплив додавання бензину на змащувальні властивості дизельного палива

Кушевскі Губерт,
Балявендер
Кшиштоф,
Яворскі Артур, Устшицкі Адам

Метою дослідів, результати яких подані у даній статті, є визначення впливу певних об’ємних часток бензину у дизельному паливі на змащувальні властивості такої суміші. Досліди проводилися з використанням чотирикульового пристрою, що дає можливість прикладати навантаження до вузла тертя з постійним збільшенням сили. За критерій змащувальної властивості взято силу стирання вузла тертя.

192-198

Вплив властивостей самозаймистих палив, придатних до застосування в міських автобусах на токсичність відпрацьованих газів

Кушевскі Губерт,
Лейда Казімеж,
Лев Кшиштоф

У статті представлено результати досліджень щодо визначення впливу властивостей самозаймистих палив, придатних до застосування в міських автобусах, на токсичність відпрацьованих газів. Як міра здатності палива до самозаймання було використане отримане цетанове число. Вимірювання цетанового числа, а також визначення затримки самозаймання виконано з використанням пристрою, що уможливлює згоряння в камері постійного об’єму. З метою визначення токсичності відпрацьованих газів і палива, для яких визначено цетанове число було проведено стендові випробування.

199-207

Логістичні рішення у сфері перевезення негабаритних вантажів

Кшеміньскі
Артур,
Яворскі Артур, Кушевскі Губерт

У статті представлено деякі проблеми, пов’язані з реалізацією перевезення понадгабаритних вантажів, а також розглянуто види транспортних засобів, що використовуються для таких перевезень.

208-212

Перспективи розвитку транспорту на aльтернативних видах палива в європейському союзі

Лейда Казімеж, Бойченко Сергій,
Матейчик Василь

Стаття розглядає питання, що виникають внаслідок прийняття Європейським Союзом стратегії щодо впровадження в різних секторах транспорту альтернативних палив. Актуальність цієї проблематики вказує також на також необхідність проведення дослідних робіт у цій сфері науково-дослідними групами, оскільки існує реальна можливість фінансування в рамках проектів ЄС. Цілком можливо, що саме дорожній транспорт в результаті впровадження законодавства через міжнародні інституції буде»змушений» в подальшому збільшувати використання альтернативних джерел енергії.

213-219

Електромобілі з точки зору «зеленої логістики»

Лейда Казімеж, Мондзель
Максиміліан

У статті представлені питання, пов’язані з поняттям «зеленої логістики», а також подана загальна характеристика електромобілів і розглянуті норми викидів відпрацьованих газів автомобільних двигунів. Порівнювалися фактична токсичність відпрацьованих газів на прикладі обраного електричного транспортного засобу з установленими нормами для транспортних засобів із двигунами внутрішнього згоряння. Вказано результати розрахунків.

220-225

Експедиторська діяльність у сфері інтермодального транспорту

Лейда Казімеж, Сідлецька Сільвія

У статті представлено суть і види інтермодальних перевезень. Розглядаються питання транспортно-експедиторської діяльності в контексті морських та вантажних перевезень, а також описано переваги експедитора-оператора інтермодального транспорту. Додатково розглянуто тенденції розвитку інтермодальних перевезень у Польщі.

226-233

Формування послуги автосервісу

О.Д. Марков,
В.В. Низковолосов

Матеріал містить визначення таких понять, як: «послуга», «якість послуги», «обслуговування», що є базовими у питанні покращення обслуговування в автосервісі.

Цінність послуги описана через рівень задоволення потреб клієнтів та представлено що ж саме включає в себе цінність послуги.

Наведені кроки, що є підґрунтям для створення широкої концепції послуг.

Також, викладені результати досліджень процесуформування послуги автосервісу та алгоритм її проектування на основі моделі Зайтемля.

Об’єкт дослідження - послуга автосервісу.

Предмет дослідження - фактори, що впливають на формування цінності послуги для споживача.

Результат досліджень - алгоритм проектування послуги з погляду процесу створення цінності для споживача.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СПОЖИВАЧ, ПОСЛУГА, АВТОСЕРВІС, ЦІННІСТЬ ПОСЛУГИ.

234-245

Моделювання екологічних показників транспортних засобів в інформаційно-аналітичній системі моніторингу транспортних потоків

В.П. Матейчик, К.Лейда,
С.Ю Гутаревич, М.П. Цюман

В статті розроблено математичну модель транспортного засобу для застосування в інформаційно-аналітичній системі моніторингу транспортних потоків, що дозволяє оцінювати його екологічні показники в залежності від широкого переліку внутрішніх параметрів окремих транспортних засобів в різних режимах і умовах їх експлуатації, а також здійснювати оперативне визначення їх екологічних показників в режимі реального часу.

Об'єктом дослідження є транспортний засіб, рівень екологічної безпеки якого визначається витратою палива, викидами шкідливих речовин, еквівалентним рівнем шуму та тепловим випромінюванням.

Метою статтіє розробкаматематичної моделі транспортного засобу для визначення його екологічних показників в інформаційно-аналітичній системі моніторингу транспортних потоків.

Метод дослідження - системний аналіз екологічних показників транспортних засобів.

Розроблено і реалізовано загальний підхід до математичного моделювання екологічних показників транспортного засобу для застосування в інформаційно-аналітичній системі моніторингу транспортних потоків, що складається з двох етапів: попереднє визначення екологічних показників транспортних засобів різних категорій з використанням математичної моделі руху автомобіля на макрорівні в залежності від розширеного переліку внутрішніх параметрів транспортних засобів в різних режимах і умовах їх руху та з різним завантаженням; оперативне визначення екологічних показників транспортних засобів в функції від часу з використанням емпіричних математичних моделей, побудованих на основі даних першого етапу моделювання, в залежності від масо-габаритних параметрів транспортних засобів, їх екологічних класів, видів використовуваного палива, режимів руху, стану дорожнього покриття і погодних умов.

Результати оцінювання рівня забруднення придорожнього середовища при застосуванні геоінформаційних систем можуть бути візуально представлені на електронній карті місцевості поблизу автомобільної дороги.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСПОРТНИЙ ЗАСІБ, ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ, ТРАНСПОРТНИЙ ПОТІК, ДОРОГА, НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ШКІДЛИВІ РЕЧОВИНИ.

246-254

Математичний аналіз існування однієї точки перегину нормованої кривої ебботта фаєрстоуна (графічної характеристики шорсткості)

Міхальскі Яцек

Проаналізовано апроксимовану математичним рівнянням нормовану криву Ебботта Фаєрстоуна. Запропонована функція R(x) є опуклою комбінацією двох складових функцій f1(x) і f2(x), з відповідними вагами впливу. Аналітично визначені інтервали опуклості і увігнутості. Основна увага приділяється аналітичним доказам існування єдиної точки перегину пропонованої математичної форми R(x).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: НОРМОВАНА КРИВА ЕББОТА ФАЄРСТОУНА, АПРОКСИМАЦІЯ, ТОЧКА ПЕРЕГИНУ, ОПУКЛІСТЬ І УВІГНУТІСТЬ, ВЛАСТИВОСТІ СКЛАДОВИХ ФУНКЦІЙ f1(x) І f2(x).

255-264

Безпека автобусів та інших видів транспорту залежно від експлуатаційних пошкоджень вибраних систем

Михальський Яцек

У праці представлено вплив поломок автобусів та їх систем на загрозу функціонування та безпеку міжміської та міської транспортно-дорожньої систем. Розглянуто міжміські автобуси Autosan H9-21, H9-41 і A1010, Jelcz T120, Renault FR 1 і Master, Bova FHM, а також міські автобуси Міських транспортних підприємств Бидґоща: Ikarus 280b, 260 i 280, Jelcz JM181 i M11 і Жешува: Man NL 223, Solaris Urbino 12, 15, Jelcz 120M i M181MB. У розрахунках обмеження придатності автобусів оцінюється значенням показника W1 кількості поломок автобусів на 1000 км пробігу і значенням показника W2 кількості поломок систем автобусів на 1000 км пробігу. Розраховано оцінку ступеня небезпеки транспортної системи O, який створює поломка агрегату автобуса. Розраховано значення показників W3 і W4 оцінки рівня загрози функціонування систем автобусів і значення імовірності появи поломки P(U*) проаналізованих систем. Наведено залежності кількості ДТП за участі міжміських та міських автобусів як від пробігу, так і від кількості поломок.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:МІЖМІСЬКИЙ ТА МІСЬКИЙ ТРАНСПОРТ, ПОЛОМКИ СИСТЕМ АВТОБУСА, ПОКАЗНИКИ ПОЛОМОК І БЕЗПЕКИ, ЗАЛЕЖНІСТЬБЕЗПЕКИВІД ПРОБІГУ ТА КІЛЬКОСТІ ПОЛОМОК.

265-277

Металографічна характеристикакулачків розподільних валів і гідравлічних штовхачів високооборотного двигуна

Міхальскі Яцек

У статті представлена металографічна характеристика кулачків розподільних валів приводу впускних та випускних клапанів високооборотного двигуна об’ємом 1,4 л. Розподільні вали виготовлені з хромованого низьколегованого сірого чавуну, ідентичного для обох валів. Кулачки відбілені металургійним методом, за допомогою охолоджувачів. Гідравлічні штовхачі виготовлені методом пластичної деформації зі сталі, національним відповідником якої є 40H, з використанням ідентичної технології. Зовнішню та внутрішню поверхні нижньої частини гідравлічних штовхачів піддано поверхневому гартуванню. Всередині штовхача розташована полиця з напрямною для гідравлічного регулювання клапанного зазору. Вона з’єднана з кожухом штовхача методом зварювання тертям. Остаточне зміцнення зовнішньої та внутрішньої поверхонь кожуха штовхача виконано методом іонного азотування.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: РОЗПОДІЛЬНІ ВАЛИ ВИСОКООБОРОТНОГО ДВИГУНА, КУЛАЧКИ З СІРОГО ЧАВУНУ ЗМІЦНЕНОГО ВІДБІЛЮВАННЯМ, ГІДРАВЛІЧНІ ШТОВХАЧІ, ЗМІЦНЕННЯ ПОВЕРХНІ.

278-289

Уточнення розкладу руху жешувських міських автобусів

Мондзель
Максиміліан

У статті в загальному описана тема складання розкладу руху. У наступних розділах подано результати дослідження точності руху одного з Жешувських міських автобусів, на основі якого опрацьовано новий розклад руху для одного з автобусних маршрутів Міського транспортного підприємства Жешува.

290-295

Аналіз деяких проблем ергономіки і безпеки міських автобусів

Пичь Марцін, Воєвода Павел

У даній статті представлено аналіз багатьох факторів - як візуальних, ергономічних і конструктивних, так і систем керування руху автобуса, які мають особливий вплив на комфорт і безпеку водія, і особливо пасажирів міського автобуса. У структурному аналізі розглядаються обладнання міського автобуса і кабіни водія, особливості конструкції систем поглинання енергії бокового та лобового зіткнень і перекидання, а також їх дизайн. У випадку кабіни було проаналізовано облаштування кабіни водія і деформівне кермо, а також посилений каркас автобуса, який пом’якшує наслідки бокового та лобового зіткнень і перекидання. Також було приділено увагу найважливішій складовій керування міським автобусом, якою є бортовий комп’ютер із системою GPS/GPRS і представлено його найважливіші завдання: зв’язок як із системами активної безпеки (ABS, ASR, ESP та ін.), так і з системами автоматичного виявлення і гасіння пожежі в моторному відсіку (FSM і Forrex компанії DAFO) і рідко використовуваної в міських автобусах системи попередження втоми і неуважності водія. Описано також систему мобільного моніторингу автобуса за допомогою камер, що підвищує безпеку водія і пасажирів в автобусі і поза ним.

Представлено візуальну інформаційну систему для пасажирів, яка дозволяє пасажирам визначити номер маршруту і напрямок, яким рухаються міські автобуси, окрім тієї інформації, що міститься на розкладу руху на зупинках та в Інтернеті. На завершення було приділено увагу зручностям для людей з обмеженими можливостями, людей похилого віку і пасажирів з колясками для дітей. З урахуванням усіх цих рішень автобуси стали більш привабливим, зручним і безпечним засобом транспорту, ніж досі, і що найголовніше, стали цікавою альтернативою приватному транспортом у переповнених містах.

296-306

Холодна пластична деформація як фактор підвищення оброблюваності пластичних матеріалів протягуванням

Е.К. Посвятенко, Н.І. Посвятенко, Р.В. Будяк

Мета роботи - визначення впливу попереднього холодного деформаційного зміцнення (ХДЗ) на оброблюваність пластичних матеріалів низькошвидкісним різанням, зокрема протягуванням.

Установлено зв'язок між процесами у зоні стружкоутворення та контактними процесами на передній поверхні інструменту з урахуванням геометрії останнього, в умовах існування наросту. Висунута гіпотеза про можливість оцінки оброблюваності по зміні кута нахилу зони стружкоутворення з єдиною площиною зсуву. На основі цієї гіпотези побудована математична модель дії попереднього ХДЗ на оброблюваність сталей, з яких виготовляються гільзи гідроциліндрів. Адекватність моделі перевірена експериментально.

Із ряду методів ХДЗ вибрано наскрізне деформуюче протягування. Це дозволяє зміцнити поверхню і серцевину гільзи, а також виконувати чорнові, напівчистові та чистові операції одним комбінованим інструментом - деформуюче різальною протяжкою. Вивчено вплив ХДЗ на оброблюваність сталей. Показано, що цей вплив є позитивним, зокрема з позицій зменшення інтенсивності наростоутворення.

Методи дослідження: математичне планування експериментів, оптична та електронна мікроскопія.

Об'єкт дослідження - технологічні процеси обробки отворів на основі комбінованого протягування..

Результати статті можуть використовуватись на машинобудівних підприємствах пов'язаних з виготовленням протяжного інструменту і гідроциліндрів.

Подальші дослідження пов'язані з розвитком об'єкта дослідження та перенесення отриманих результатів на інші групи деталей типу гільз.

КЛЮЧОВІ СЛОВА:комбіноване протягування, гільзи гідроциліндрів, оброблюваність різанням, холодна деформація, зона стружкоутворення.

307-315

Властивості сталевої арматури залізобетону ставки «вервольф»

Е.К. Посвятенко, Н.І. Посвятенко, О.В. Мельник

Об’єкт дослідження - сталеві стержні арматури залізобетонних блоків підземних бункерів ставки «Вервольф».

Мета роботи - визначення фізико-механічних, металургійних та технологічних властивостей сталевих стержнів арматури залізобетонних блоків бункерів ставки «Вервольф».

Методи дослідження - механічні властивості стержнів досліджувались із застосуванням твердомірів Роквелла та Брінелля, розривної машини із записом кривої текучості, копра для визначення ударної в’язкості; вивчення мікроструктури здійснювалось із залученням оптичної мікрокопії із виготовленням мікрошліфів; склад матеріалу і визначення класу сталі стержнів арматури досліджувались із залученням електронного мікроскопа-аналізатора системи «Camscan-4DV».

Прогнозні передбачення - у випадку, коли при з’єднанні стержнів арматури не використовується зварювання, а застосовується механічне «в’язання» матеріал останніх (будівельну сталь) слід легувати алюмінієм, титаном та хромом, з метою зменшення зерна мікроструктури та піддавати цю сталь відпалу. Це підвищуватиме пластичність сталі. Для підвищення корозійної стійкості стержнів арматури матеріал останніх слід легувати кремнієм та марганцем (до вагового 1% кожний) та підвищувати вміст вуглецю та у сталі до набуття сталлю евтектоїдного та заевтектоїдного стану.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СТЕРЖНІ АРМАТУРИ, МІКРОСТРУКТУРА, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, КОРОЗІЙНА СТІЙКІСТЬ, КРЕМНІЙ, МАРГАНЕЦЬ, ВУГЛЕЦЬ, СТАЛЬ.

316-322

Аналіз інтеграційних процесів транспортної системи україни

В.М.Самолюк, Зелінська Едита, Ю.Р. Ліскевич

В статті був проведений аналіз теперішнього стану транспортної системи України її інтеграційних процесів до транспортної системи ЄС.

Метою дослідженняє аналіз транспортної системи України та доцільність її інтеграції до транспортної системи ЄС.

Об’єктом теоретичних досліджень є транспортна система України

Предмет дослідження - інтеграційні процеси, які безпосередньо впливають на розвиток транспортної системи нашої держави.

В ході роботи було виявлено потребу у високорозвиненій транспортній системі, яка ще більш посилюється при інтеграції в європейську і світову економіку, транспортна система стає базисом для ефективного входження України у світове співтовариство і заняття в ньому місця, що відповідає рівню високорозвиненої держави.

Вище викладені факти дають змогу зробити висновок про спільну зацікавленість у поглибленні інтеграції української транспортної галузі до ринку транспортних послуг на теренах ЄС. нових підходів до розвитку транспортної системи, нових технологій і раціональних шляхів освоєння перевезень вантажів і пасажирів, налагодження різних форм співробітництва у форматі, насамперед, Україна - ЄС.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ТРАНСПОРТСПОРТНА СИСТЕМА, ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ, ТРАНСПОРТНА ГАЛУЗЬ, ВАНТАЖООБОРОТ, ПАСАЖИРООБОРОТ

323-329

Аналіз криволінійного руху автопоїзда за подвійного приводу управління на передню вісь напівпричепа

В.П.Сахно, В.М.Поляков, В.М.Босенко, Д.Л.Мойся

У статті запропоновано підхід до аналізу криволінійного руху автопоїзда за подвійного приводу управління на передню вісь напівпричепа.

Об’єкт дослідження - маневреність автопоїзда за подвійного приводу управління на передню вісь напівпричепа.

Мета роботи - вибір та обгрунтування приводу управління керованою віссю напівпричепа і передаточного відношення приводу, за якого забезпечується нормовані показники маневреності автопоїзда.

Метод дослідження - аналітичний.

Покращення маневрених властивостей автопоїздів досягається за рахунок вибору відповідної системи управління колесами (осями) причіпних ланок.

Відомо, що для забезпечення слідування напівпричепа траєкторією тягача передаточне відношення системи управління напівпричепом повинно змінюватися в межах від ¥ до 0 з різною інтенсивністю в залежності від режимного коефіцієнту повороту. Створення такої оптимальної системи управління для напівпричепів представляє певні труднощі у зв’язку з тим, що поворот коліс напівпричепа повинен здійснюватися в залежності від поступальної швидкості руху автопоїзда і кутової швидкості повороту керованих коліс тягача і її конструктивне виконання буде занадто складним. Отриманий закон управління колесами напівпричепа суттєво нелінійний. Його реалізація можлива лише при застосуванні складної мікропроцесорної системи управління. Разом з тим, експериментальні дослідження маневреності автопоїздів показали, що навіть для систем механічного управління, що реалізують подвійний керуючий зв’язок можна досягти мінімальних відхилень траєкторії напівпричепа щодо траєкторії тягача.

Визначено передаточне відношення подвійного приводу управління на передню вісь напівпричепа. Показано, що за нормованих значень радіусів повороту автопоїзда Rзг= 12,5 м, Rвг=5,3 м передаточне відношення склало і0=0,92. При зменшенні зовнішнього габаритного радіусу зменшується і передаточне відношення приводу управління на передню вісь напівпричепа. Збільшення зовнішнього габаритного радіусу понад 12,5 м призводить до збільшення передаточного відношення приводу і вже за радіуса Rзг= 13,0 м воно наближається до одиниці, тобто напівпричіп стає некерованим.

Результати статті можуть бути впроваджені в системах управління напівпричепами довгобазових автопоїздів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОПОЇЗД, СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ, КЕРУЮЧИЙ ЗВ’ЯЗОК, ПЕРЕДАТОЧНЕ ВІДНОШЕННЯ, АЛГОРИТМ УПРАВЛІННЯ, НАПІВПРИЧІП.

330-338

Аналіз способів оцінювання та покращення паливної економічності вантажних автомобілів

В.П. Сахно, В.М.Поляков,
К.С. Жаров

В статті запропоновані підходи щодо розрахункового визначення паливної економічності вантажних автомобілів та наведені порівняльні аналізи результатів, визначених на основі цих методик, а також результатів вимірювань, виконаних під час експерименту.

Об’єкт дослідження - вантажні автомобілі (паливна економічність).

Мета роботи - проведення аналізу адекватності розрахункових методик визначення паливної економічності вантажних автомобілів на основі розрахунку витрати палива, що споживається вантажними автомобілями при русі в їздових циклах, та визначення найбільш придатної з цих методик.

Метод дослідження - порівняльний аналіз експлуатаційних характеристик вантажних автомобілів, визначених на основі розрахункових та експериментальних методик.

Наведена актуальність проблеми підвищення паливної економічності. Описані дві методики розрахункового визначення середньої витрати палива вантажними автомобілями, як показника, який характеризує їхню паливну економічність. Перша з цих методик полягає у визначенні витрати палива на основі зовнішньої характеристики витрати палива двигуна та емпіричних формул, друга - у визначенні витрати палива на основі експериментально визначених значень годинних витрат палива, які відповідають ряду усталених режимів роботи двигуна, що перекривають весь діапазон його робочих режимів. Результати порівняльного аналізу показали, що друга методика є більш точною у порівнянні з першою та забезпечує відносне відхилення результатів у порівнянні з експериментально визначеними даними на рівні 4…5%, в той час, як цей показник стосовно першої методики становить близько 15…20 %. Доведена адекватність обох методик для проведення порівняльних аналізів експлуатаційних характеристик транспортних засобів.

Результати статті можуть бути застосовані при розробці математичних моделей, призначених для розрахункового визначення паливної економічності вантажних автомобілів.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - покращення паливної економічності за рахунок визначення оптимальної конструкції автомобіля.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ПАЛИВНА ЕКОНОМІЧНІСТЬ, ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬ, ДВИГУН, ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ.

339-348

Моделювання та керування гібридною силовою установкою автомобіля виконаною за паралельною схемою

В.П. Сахно,
О.М. Тімков,
О.С. Іванов

В роботі розглянуто методику створення комплексної моделі системи керування ГСУ автомобіля з врахуванням переходів між її режимами роботи.

Об’єкт дослідження - модель системи керування автомобіля з ГСУ виконаною за паралельною схемою компонування.

Метод дослідження - аналітичні дослідження.

У результаті проведених аналітичних досліджень було розроблено модель роботи та створено комплексну модель системи керування ГСУ автомобіля з врахуванням переходів між її режимами роботи. Розглянуто модель системи керування автомобіля з ГСУ виконаною за паралельною схемою компонування. В подальшому буде проведена імітаційне модулювання розробленої моделі керування на базі випробувального стенду обладнаного мікроконтролером сімейства Atmega та проведені експериментальні дослідження на експериментальному автомобілі з ГСУ розробленому на кафедрі «Автомобілі» НТУ.

Результати висвітлені у статті можуть бути використані при оптимізації параметрів силової установки та трансмісії автомобіля в системи: «автомобіль-середовище».

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВТОМОБІЛЬ, МОДЕЛЮВАНЯ, КЕРУВАННЯ, СИЛОВА УСТАНОВКА, ШВИДКІСТЬ, ПАРАЛЕЛЬНА СХЕМА, ГІБРИД.

349-356

Функціональні властивості і основні техніко-експлуатаційні параметри пожежних машин

Сідлецька
Сильвія,
Мондзель
Максиміліан

На початку статті подано короткий опис спеціальних транспортних засобів.

У наступній частині описується класифікація пожежних машин за призначенням та будовою, а також розглянуто тенденції розвитку цих транспортних засобів на прикладі міста Жешува.

357-361

Визначення ємності тягових акумуляторних батарей для некомерційних автомобілів з гібридною силовою установкою

О.П.Сітовський, В.В.Яновський, А.М. Кашуба

Метою даної роботи є визначення необхідної ємності акумуляторних батарей для автомобілів з гібридною силовою установкою з врахуванням габаритно-масових характеристик та величин разових пробігів.

Проведені теоретичні дослідження затрат енергії для виконання автомобілем з електричним або гібридним приводом міського їздового циклу. З врахуванням цих затрат енергії і проценту розподілу довжини разових поїздок автомобілів визначені необхідні ємності тягових LiFePO4 батарей. Встановлені залежності ємності тягових батарей від маси автомобілів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ЕНЕРГІЯ, БАТАРЕЯ, СИЛА ОПОРУ, РАЗОВА ПОЇЗДКА, ШЛЯХ, ШВИДКІСТЬ, ПРИСКОРЕННЯ.

362-368

Оцінка економічної ефективності впровадження системи екологічного менеджменту транспортного підприємства

В.О. Хрутьба,
І.В. Матейчик,
В.І. Грищук

У статті обрано метод розрахунку економічної ефективності впровадження системи екологічного менеджменту підприємства. На основі визначеної методики обчислено інтегральний економічний ефект впровадження СЕМ АП № 2 КП «Кіївпасавтотранс» та індекс його ефективності.

Метою роботи є розробка розрахунку економічної ефективності впровадження системи екологічного менеджменту підприємства транспортно-дорожнього комплексу.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються такі завдання:

- провести аналіз існуючих методів оцінки економічної ефективності впровадження системи екологічного менеджменту;

- проаналізувати особливості впровадження СЕМ автотранспортних підприємств;

- розрахувати економічну ефективність системи екологічного менеджменту конкретного автотранспортного підприємства.

Обґрунтування та оцінка природоохоронних заходів є основою економічного методу управління охороною навколишнього природного середовища. Оцінка економічної ефективності проекту впровадження СЕМ автотранспортного підприємства за фіксований період часу здійснена на основі розрахунку двох показників - інтегральний економічний ефект - та індекс економічної ефективності - ІЕ.

Інтегральний економічний ефект Еі впровадження СЕМ АП №2 КП «Київпасавтотранс» за 2012 р.дорівнює 99224,34 грн. Індекс економічної ефективності ІЕ дорівнює 2,836, що свідчить про ефективність проекту впровадження СЕМ.

Ефективність впровадження СЕМ АП №2 КП «Київпасавтотранс» в перерахунку на 1 транспортний засіб підприємства 583,67 грн. Впровадження системи екологічного менеджменту на всіх АТП КП «Київпасавтотранс» дозволить досягнути прогнозований щорічний економічний ефект 437754,42 грн.

Результати статті можуть бути використані при розрахунку економічної ефективності впровадження систем екологічного менеджменту підприємств транспортно-дорожньої галузі.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: СИСТЕМА ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ.

369-379

Аналіз передумов впровадження проекту зі збору та утилізації елементів живлення

В. О. Хрутьба,
П.І. Чуваєв,
О. М. Овраменко

Використання електронного обладнання приводить до утворення великої кількості електронних відходів. Запобігання утворенню, мінімізація, скорочення, повторне використання, рекуперація елементів живлення вимагає термінових рішень, які можуть бути реалізовані у вигляді окремих проектів чи програм.

Метою роботи є визначення передумов проекту збору та утилізації елементів живлення.

Для досягнення цієї мети вирішуються такі задачі:

- оцінки впливу факторів макросередовища на результати діяльності проекту;

- на основі аналізу стратегічного дерева проблем та дерева цілей розробити концепцію проекту та сформувати SMART-цілі проекту;

- на основі аналізу стейкхолдерів проекту побудувати модель Мітчела значимості учасників, що є основою визначення їх цінності та очікуваних результатів.

Загальною метою проекту збору і утилізації елементів живлення є покращення стану довкілля через зменшення негативного впливу на нього відходів побутового електронного та електричного устаткування. Конкретна ціль проекту у покращенні поінформованості мешканців міста Києва щодо шляхів безпечного поводження з відходами побутового електронного та електричного устаткування. Заходами проекту є проведення освітньої компанії для молоді м. Києва щодо небезпеки та правильного поводження з відходами побутового електронного обладнання.

Використання методів проактивного управління для визначення умов реалізації проекту збору і утилізації електронних відходів дозволить не тільки досягти поставленої мети проекту, а й підвищити безпеку навколишнього природного середовища.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ВІДХОДИ ПОБУТОВОГО ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО УСТАТКУВАННЯ, ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ДОВКІЛЛЯ, СТРАТЕГІЧНІ ДЕРЕВА ПРОБЛЕМ ТА ЦІЛЕЙ, ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ ПРОЕКТУ.

380-388

Безпека автомобіліві технічний огляд транспортних засобів

Юргілевич
Марцін

Безпека автомобілів найчастіше розглядається в контексті технічної справності транспортних засобів. І хоча технічна несправність транспортних засобів як причина ДТП становить відносно невелику частку в загальній кількості дорожніх аварій і розглядається як менш суттєвий елемент ніж, взагалі кажучи, поведінка людини під час дорожнього руху, проте за детальнішого аналізу дане питання має більш складний характер. Стаття порушує проблематику безпеки автомобілів у контексті технічного огляду транспортних засобів з урахуванням несправності транспортних засобів як причини ДТП у світлі статистичних досліджень.

389-398

Аналіз європейської практики у сфері сертифікації авіаційних біопалив

А.В. Яковлєва,
К. Лейда,
С.В. Бойченко, О.О. Вовк

Проаналізовано досвід європейських країн у сфері сертифікації авіаційного біопалива. Детальний аналіз інформації свідчить про те, що сировиною для виробництва авіаційного біопалива може стати велике різноманіття біомаси, але лише стійкої. Основною метою застосування авіаційних біопалив є зниження викидів вуглекислого газу на 80% у порівнянні з використанням традиційних авіаційних палив. Сьогодні низка авіакомпаній вже розпочала практику застосування біопалив для повітряно-реактивних двигунів під час регулярних рейсів. У статті подано інформацію про компанії, що вже досягли успіху у даному напрямі. Проте, перед застосуванням в авіації біопалива повинні відповідати низці певних вимог. З метою уніфікації цих вимог урядом Європейського Союзу було прийнято Директиву про відновлювану енергетику, що детально розглянута у даній статті. Крім того, інша Директива - про якість палива, також стосується обговорюваного питання. У статті представлено детальний огляд зазначених документів. Іншим питанням, що обговорюється в даній роботі є практика європейських країн з сертифікації біопалива на його стійкість. Описано діючу схему сертифікації авіаційних біопалив на стійкість, а також діяльність провідних компаній, що уповноважені виконувати сертифікаційні роботи такого роду. У статті приділено увагу критеріям, відповідність яким контролюється під час сертифікації біопалив. Серед них викиди парникових газів, використання земель з високим біорізноманіттям, використання торфових земель, соціальна стійкість, заходи з охорони атмосферного повітря, водних та земельних ресурсів. Ще одним питанням, розглянутим у статті є оцінка життєвого циклу біопалив. Оцінка життєвого циклу є інструментом для аналізу зниження об'ємів викидів парникових газів за використання біопалив у порівнянні з традиційними авіаційними паливами. Іншими словами вона використовується як методологія для оцінки ефективності використання біопалив. Результати оцінки життєвого циклу альтернативних палив показали, що палива отримані з відновлюваної сировини спричиняють менший негативний вплив на навколишнє природне середовище у порівнянні з традиційними викопними паливами. У статті коротко описано основні найбільш розроблені та популярні технології виробництва альтернативних авіаційних палив (як з відновлюваної та і не відновлюваної сировини). Проте, не зважаючи на те, яка сировина використовується у процесах виробництва, існує низка загальних вимог, яким мають відповідати палива для повітряно-реактивних двигунів. Ці вимоги передбачають певні фізико-хімічні та експлуатаційні властивості, якими мають володіти палива. Зазначені властивості розглянуто у статті та наголошено на обов’язковості дотримання вимог щодо якості палива. У першу чергу це пояснюється тим, що якість авіаційного палива відіграє одну з ключових ролей у забезпеченні надійності повітряних суден та безпеки польотів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: АВІАЦІЙНІ БІОПАЛИВА, АЛЬТЕРНАТИВНІ АВІАЦІЙНІ БІОПАЛИВА, БІОПАЛИВА, ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ, АНАЛІЗ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ

399-409