Назва статті

Автор(и)

Анотація

Стор.

Формування технологічного потенціалу

Авторемонтного виробництва

Дмитриченко М.Ф., Левківський О.П.

На основі проведеного аналізу стану виробничо-технологічного потенціалу авторемонтного виробництва обґрунтовані фактори розвитку виробничих структур ремонту автотранспортних засобів з урахуванням універсальності і мобільності способів відновлення ресурсу автомобільних деталей.

Об’єкт дослідження - виробничо-технологічний потенціал авторемонтного комплексу України.

Мета роботи - оптимізація організаційних форм авторемонтних виробничих структур з урахуванням попиту на ремонт автотранспортних засобів.

Методи дослідження - системне проектування та об’єктно-орієнтоване управління.

Результати статті можуть бути використанні при розробці організаційно-технічних структур авторемонтних підприємств.

Прогнозні припущення щодо подальших досліджень - пошук оптимальної виробничої структури на основі розвитку різних форм спеціалізації авторемонтних виробничих структур з використанням гнучких систем відновлення деталей.

003-008

Визначення характеристик потоку робочої рідини в каналі споживання головки циліндра SO3

Kazimierz Lejda,

Tomasz Kuśnierz

009-017

Покращення показників роботи дизеля вантажного автомобіля

При застосуванні біодизельного палива

Гутаревич Ю.Ф., Корпач А.О., Левківський О.О.

На основі проведених досліджень запропоновано шляхи покращення паливної економічності та екологічних показників вантажного автомобіля з дизелем, що працює на біодизельному паливі.

Об’єкт дослідження - вплив біодизельного палива на енергетичні, паливно-економічні і екологічні показники вантажного автомобіля з дизелем.

Мета роботи - поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизелів вантажних автомобілів.

Методи дослідження - експериментальні та розрахункові.

Результати статті можуть бути використанні при розробці методів адаптації дизеля для роботи на біодизельному паливі.

Прогнозні припущення щодо подальших досліджень - пошук оптимальних налаштувань паливної системі дизеля при роботі на біодизельному паливі.

018-023

Використовування систем ІТ для управління рухом у містах на прикладі попередніх рішень

Kazimierz Lejda,

Krzysztof Łakota

024-030

До визначення показників стійкості автопоїзда

Сахно В.П.,

Тімков О.М.,

Гуменюк П.О., Файчук М.І.

Необхідність постійного контролю за кутами встановлення керованих коліс не викликає сумнівів. Це необхідно для забезпечення тривалого терміну служби шин, низького опору кочення коліс, належних показників стійкості та безпеки руху, а також економії палива. Неперпендикулярність осей мостів і рами напівпричепа (причепа) обумовлює їх перекос, що може призвести до порушення стійкості руху.

Рішення задачі про стійкість руху автопоїзда базується на розв’язку системи диференціальних рівнянь руху автопоїзда. Встановлено, що на критичну швидкість автопоїзда найбільш суттєво впливає перекос заднього моста напівпричепа. Так, перекос цього моста на 1º знижує критичну швидкість автопоїзда на 15,1%, другого моста автомобіля-тягача - на 12,2%, другого та першого моста напівпричепа - на 6,2 та 5,1% відповідно. Подальше зростання перекосу понад 3º призводить до коливальної нестійкості автопоїзда.

031-039

Індекс оцінки автомобіля з точки зору безпеки дорожнього руху

Dagmara Karbowniczek,

Kazimierz Lejda

040-045

До проблеми безстружкової обробки фасонних отворів деталей

Посвятенко Е.К., Нахайчук О.В., Музичук В.І.

У статті розглянуто процес формування внутрішнього шліцьового профілю на трубній заготовці методом холодного пластичного деформування.

Об’єкт дослідження - технологічний процес обробки фасонних отворів деталей холодним пластичним деформуванням.

Мета роботи - удосконалення розрахунку граничних деформацій при отриманні фасонних отворів деталей холодним пластичним деформуванням з наступною практичною перевіркою теоретичних результатів.

Метод дослідження - редукування шліцьових деталей.

Авторами удосконалено процес досліджень наступним чином. Побудовані площини деформування і граничні поверхні пластичності показали на достатній запас пластичності; обґрунтовано, що при побудові траєкторії навантаження в просторі безрозмірних показників η і χ її вид однозначно визначається умовами формоутворення, характерними для досліджуваного процесу і практично не залежить від механічних властивостей металу, що деформується; визначені області деформування, найбільш близькі до руйнування за показниками, що враховують вплив першого та третього інваріантів тензора напружень (бокова область та область впадин профілю стосовно процесу формування внутрішнього шліцьового профілю), в яких використаний ресурс пластичності досягає значень ψ = 0,34 ... 0,4. З точки зору забезпечення запасу міцності подібні розрахунки необхідно проводити з врахуванням показника, який враховує вплив третього інваріанта тензора напружень.

При дослідженні процесів холодного пластичного формоутворення, які супроводжуються складним немонотонним деформуванням, необхідно застосовувати моделі, які враховують нелінійний характер накопичення пошкоджень.

Результати статті можуть знайти застосування у машинобудуванні.

046-054

Вплив завантаження пасажирів на міський автобус для визначення фактичного профілю швидкості

Kazimierz Lejda,

Paweł Wojewoda

055-062

Інформаційні основи формування та оцінки сучасних виробництв технічного обслуговування і ремонту автомобілів

матейчик в.П.,

волков В.П.,

Комов П.Б.,

Комов Є.О.

У статті обґрунтовується перспектива підвищення безпеки автомобільного транспорту на основі ефективного втілення системи ТО і Р в ITS.

Об’єкт дослідження - методики розрахунку системи ТО і Р, які спрямовані на визначення параметру часу, що є основою в організації комплексів ITS.

Мета роботи - моніторинг станів працездатності ТЗ на основі отримання вихідної інформації; розрахунку параметрів ефективності функціонування; оптимізація параметрів інженерно-технічної служби підприємства.

Метод дослідження - використання інтелектуального програмного комплексу для розрахунку, аналізу і прогнозування вірогідності перебування наземної транспортної машини в роботі, технічному обслуговуванні і ремонті, формування та оцінки сучасних виробництв технічного обслуговування і ремонту автомобілів.

Створений в структурі інтелектуальних транспортних систем сучасний інформаційний комплекс програм аналітико-ймовірнісної методики дозволяє виконувати технологічний розрахунок для планування роботи системи ТО і Р рухомого складу транспорту та визначити оцінку викидів та відходів. Функціонування розробленого алгоритму роботи ІПК побудовано на наступних елементах і процесах: формування і введення основних вихідних даних для роботи програми, отримання та обробка даних GPS за допомогою інтернет-серверу, що разом з системою ТО і Р утворюють ІТС нового покоління; моніторинг часових станів ТЗ в цілому і по елементно; зв’язки між основними елементами програми і вихід з програми.

Результати статті можуть бути впроваджені для інтенсифікації діяльності інженерно-технічної служби за рахунок автоматизованого обстеження технічного стану ТЗ, планування та регулювання роботи автотранспортних підприємств в оперативному діалоговому режимі.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження - підвищення ефективності системи ТО і Р за рахунок покращення моніторингу технічного стану ТЗ на основі подальшого розширення можливостей програмного продукту.

063-070

Окремі системи моніторингу руху осьової частини вантажівки

Krzysztof Lew,

Sabina Czapla

071-077

Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря транспортними потоками

Матейчик В.П., Никонович С.О., Сапожник Ю.В.

В статті проведено порівняльну оцінку рівня забруднення атмосферного шкідливими речовинами відпрацьованих газів транспортного потоку, визначеного експериментально та з використанням уточненої моделі дисперсії розподілу домішок в атмосфері.

Емпірично визначені залежності зміни концентрацій шкідливих речовин на різних відстанях від проїжджої частини, окреслено відстані на яких спостерігаються перевищення ГДК.

Встановлено залежності вмісту шкідливих речовин в придорожньому середовищі від інтенсивності транспортного потоку, визначено інтенсивності транспортного потоку при яких спостерігається допустимий викид забруднюючих речовин.

З використанням уточненої моделі здійснено оцінювання вмісту шкідливих речовин в придорожньому середовищі для транспортного потоку інтенсивністю 3250 авт/год. Перевірено достовірність розрахунків, шляхом порівняння розрахункових значень з експериментальними.

078-083

Аналіз якості послуг,наданих жешуваькими міськими автобусами за результатами опитування

Krzysztof Lew,

Maksymilian Mądziel

084-089

Сертифікація гальмівних властивостей і її задачі

Грищук О.К., Кравчук П.М.,

Горпинюк Л.В.

В статті проведено аналіз сертифікації гальмівних властивостей КТЗ та її задачі.

Об’єкт дослідження - є сертифікація гальмівних властивостей і її задачі.

Мета роботи - є аналіз нормативних документів щодо гальмівних систем КТЗ під час сертифікації.

При приєднанні до Женевської Угоди "Про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів" Україна стала повноправним учасником однієї з наймогутніших міжнародних систем сертифікації автомобільної техніки. Україна прийняла на себе зобов’язання пред’являти вимоги до конструкцій ТЗ як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва.

Останнім часом процес оцінки якості КТЗ зводився до твердження в результаті сертифікаційних випробувань. Рішення про виробництво і придбання КТЗ ухвалювалися за наслідками випробувань, що проводилися за участю виробника і споживача, і виникаючі розбіжності вирішувалися в сумісному проведенні і аналізі результатів цих випробувань. При позитивному рішенні технічний звіт по випробуваннях набував характеру свого роду сертифікату, визнаного сторонами.

З аналізу даних, приведених в статті, можна зробити висновок, що вимоги до гальмівної ефективності КТЗ, що діють в Україні, забезпечують достатньо високі гальмівні властивості КТЗ, які не поступають зарубіжним нормам.

090-094

Дослідження впливу роботи за комп'ютером на здатність до водіння транспортних засобів

Krzysztof Balawender,

Mirosław Jakubowski, Artur Krzemiński,

Paweł Wojewoda

095-099

Оцінка якості роботи підприємства автосервісу

Андрусенко С.І., Іванушко О.М.

В статті визначені основні критерії, оцінка яких дає можливість визначити, у повній мірі, рівень якісної роботи підприємства автосервісу.

Об’єкт дослідження - клієнти підприємства автосервісу, його персонал, субпідрядники, власники та суспільство.

Мета роботи - побудова системи критеріїв, що дозволить комплексно оцінити якість роботи підприємства автосервісу в цілому, з точки зору всіх зацікавлених груп діючих на ринку суб’єктів.

Методи дослідження - системний аналіз показників задоволеності груп діючих суб’єктів.

Оцінкою якості такого об’єкту як підприємство є процес визначення відповідності показників його діяльності сподіванням суб’єктів, які виконують таку оцінку. Об’єктивно характеризують діяльність підприємства показники його виробничої, комерційної або фінансової діяльності, відображені в балансі та звіті про прибутки та збитки. А суб’єктивною характеристикою є, наприклад, його імідж. Встановлено, що задоволення клієнтів від споживання продукту діяльності та від іміджу підприємства сприяє збільшенню кількості клієнтів. Це є запорукою підвищення доходів підприємства та його долі на ринку. Задоволений роботою та життям в цілому персонал забезпечує вищу продуктивність праці, краще ставиться до клієнтів, сприяє розвитку підприємства, що відображається на показниках діяльності та іміджі. Власники мають бути задоволені віддачею вкладеного капіталу. Задоволені власники вкладають більше коштів у розвиток підприємства. Підвищення дохідності підприємства та його ринкової вартості як сукупної вартості акцій приводить до збільшення кількості акціонерів, які вливають нові кошти в підприємство. Задоволеність субпідрядників сприяє довготривалому співробітництву, надійності та якості кооперації, встановленню взаємовигідних цін. Діяльність підприємства має приносити задоволеність суспільству завдяки корисності його діяльності та відсутності шкідливих наслідків.

Результати статті, можуть бути впроваджені в при створенні системи оцінки рейтингу підприємства автосервісу, визначення його сильних та слабких стороні, а також, для визначення шляхів покращення ситуації, в якій знаходиться підприємство.

Прогнозоване припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - розробка методик визначення наведених вище показників та їх аналіз для реальних підприємств автосервісу.

100-106

Порівняльні дослідження експлуатаційних параметрів двигуна з системою подачі синтетичного і дизельного палива SB3.1/CR5

Mirosław Jakubowski, Krzysztof Balawender

107-112

Концепція оптимізації системи управління безпекою руху

Мельниченко О.І., Кішка С.П.

Мета роботи - проаналізовати концепцію оптимізації системи управління безпекою руху та скласти її алгоритм.

У статті розглянуто та проаналізовано алгоритм оптимізації системи управління безпекою руху. Система дорожні умови - транспортні потоки - середовище є стохастичною і взаємодія підсистем обумовлюється множиною незалежних факторів з випадковими функціями розподілу, ДТП є випадковими подіями. Вони мають імовірнісну природу і їх не можливо передбачити заздалегідь. Разом з тим різний ступінь взаємодії підсистем впливає безпосередньо на розподіл кількості ДТП вздовж дороги. Якщо б усі підсистеми однаковою мірою визначали безпеку дорожнього руху, то ДТП за деякий відносно тривалий період часу, повинні були б розподілитись вздовж дороги випадково. Однак практика свідчить про нерівномірний характер розподілу пригод вздовж дороги, що, з одного боку, підтверджує різний ступінь взаємодії підсистем, а з другого - вказує на домінуючий вплив однієї із підсистем у процесі функціонування системи дорожні умови - транспортні потоки - середовище.

Доведений факт домінуючого впливу дорожніх умов на виникнення ділянок зосередження або концентрації ДТП дозволяє зробити висновок про можливість підвищення безпеки руху на таких ділянках дороги шляхом цілеспрямованого удосконалення дорожніх умов. Ніякі інші заходи суттєвого результату не дадуть. На таких ділянках дороги управління безпекою руху найбільш ефективне.

113-118

Окулографія як інструмент для підтримки аудиту безпеки дорожнього руху

Artur Jaworski, Hubert Kuszewski, Kazimierz Lejda,

Adam Ustrzycki, Paweł Woś

119-124

До вибору гіс-програм для візуалізації рівня забруднення автомобільних доріг

Матейчик В.П., Вайганг Г.О., Римарук К.В.

Метою роботи є вибір ГІС програми візуалізації інгредієнтного та параметричного забруднення транспортним потоком автомобільних доріг.

В даній статті дано коротку характеристику основним відкритим геоінформаційним систем, таким як GRASS, QGIS, uDig, gvSIG, SAGA, ILWIS та MapWindow GIS. Огляд цих систем дозволив розглянути широкий діапазон їх можливостей. Показано, що для більшості зазначених ГІС-програм, операційна система на базі яких вони працюють, не є суттєвою. Визначено, що тільки ILWIS та MapWindow GIS ґрунтуються на операційній системі MS Windows.

На основі аналізу недоліків та переваг основних ГІС виділено MapWindow GIS як програму з найбільш потужними аналітичними функціями та можливостями для вирішення проблеми візуалізації, обробки та аналізу рівня забруднення автомобільних доріг.

125-130

Нотатки про природу понять безпеки і порядку руху

Marcin Jurgilewicz

131-136

Експериментальне дослідження генераторного газу із різних видів біомаси

Філіпова Г.А., Криворот А.І.

У статті представлені результати експериментів щодо отримання генераторного газу із різних видів біомаси.

Об’єкт дослідження - генераторний газ, який газифікується із різної біомаси.

Мета роботи - визначення виходу та компонентного складу генераторного газу із різної біомаси, температурного характеру протікання реакції у генераторі та теплотворності отриманого газу.

Метод дослідження - проведення експериментальних досліджень та аналіз їх результатів.

Експериментальними дослідженнями газифікації гранул із різної біомаси та різних розмірів встановлено вихід, компонентний склад та теплотворність генераторного газу, отриманого із деревини, цукрової тростини та фруктових відходів. Показано температурний характер протікання реакції в газогенераторі. Проаналізовано склад отриманих генераторних газів.

Отримані результати будуть використані у подальших експериментальних та теоретичних дослідженнях.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - пошук та розробка технічних заходів з підвищення ефективності роботи ДВЗ на генераторному паливі та поліпшення показників тягово-швидкісних властивостей автомобіля з ДВЗ, який працює на цьому виді палива.

137-143

Характеристики безпеки використовувані для перевезення вантажів на автомобільному транспорті

Dariusz Konieczny,

Kazimierz Lejda,

Maksymilian Mądziel

144-149

Гранично-всережимне регулювання частоти обертання колінчастого валу колісного транспортного засобу сільськогосподарського призначення

Говорун А.Г., Сєльский М.П., Куций П.В.

В статті наведено принципову схему гранично-всережимного регулятора та зображено характеристики паливоподачі при різних способах регулювання частоти обертання колінчастого валу дизеля. Визначено, що одним з методів зниження витрати палива в умовах неусталених режимів роботи є обмеження амплітуди коливань рейки паливного насосу при роботі двигуна в умовах неусталених навантажень. Це можливо за допомогою застосування гранично-всережимного регулятора. Робота двигуна з гранично-всережимним регулятором в будь-якому швидкісному і навантажувальному діапазоні здійснюється в зоні переходу регуляторної гілки характеристики в коректорну.

150-154

Правовий аналіз діяльності експедитора

Artur Krzemiński, Kazimierz Lejda

155-159

Оцінка ефективності проектів і програм забезпечення сталого розвитку транспортного комплексу

Хрутьба В.О.

Завданням сталого розвитку транспорту є підвищення добробуту населення і забезпечення здорової, надійної, економічної, соціальної та екологічної основи як для сьогодення, так і для майбутніх поколінь. Ефективність програми сталого розвитку транспорту забезпечується узгодженням соціальних, економічних та екологічних принципів транспортної політики.

Метою роботи є розробка моделі оцінки ефективності проектів і програмам, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку транспортного комплексу.

Для досягнення цієї мети необхідно:

- провести аналіз вимог до проектів і програм, що спрямовані на забезпечення сталого розвитку транспортного комплексу;

- побудувати моделі оцінки ефективності програми за критеріями сталого розвитку транспорту;

- вивчити досвід інтеграції підходів сталого розвитку і управління проектами;

- сформувати інтегрований критерій управління проектами і програмами забезпечення сталого розвитку ТДК.

Для успішного впровадження Транспортної стратегії необхідно, на основі визначення життєвого циклу програми сталого розвитку ТДК, сформувати її архітектуру. Пакет портфелю проектів програми на кожній фазі життєвого циклу доцільно збалансувати на основі моделі оцінки ефективності програми впровадження Транспортної стратегії, що забезпечує відповідність критеріям сталого розвитку за показниками Епр.

Оцінка ефективності виконання програми здійснюється за показниками П5Е2А згідно з методологією управління програмами Р2М.

Інтеграція розробленої моделі оцінки ефективності програми впровадження Транспортної стратегії за вимогами сталого розвитку з системою показників ефективності програми згідно з методологією управління програмами Р2М дозволила сформувати узагальнений інтегрований критерій оцінки ефективності програми сталого розвитку транспортного комплексу у вигляді двовимірної матриці. Відповідно розробленого критерію створена ідеальна модель управління програмою сталого розвитку має вигляд правильної трикутної піраміди, в основі якої лежить трикутник сталого розвитку, а життєвий цикл програми розвивається у вертикальній площині. Вершина піраміди відповідає стану досягнення повної гармонізації індикаторів транспортної діяльності.

Динаміка зміни інтегрованого критерію дозволяє не тільки визначити ефективність виконання програми сталого розвитку транспортного комплексу, але й прогнозувати її стан на кожній фазі життєвого циклу.

160-168

Тестування самозаймання суміші ріпакової олії і дизельного палива

Hubert Kuszewski, Artur Jaworski, Adam Ustrzycki

169-174

Визначення цінностей зацікавлених сторін для формування моделі ефективної комунікації в проектах поводження з відходами

Хрутьба В.О., Зерук В.А., Кручиніна К.І.

Ключовим фактором успішної реалізації Програми поводження з відходами є спільні дії всіх учасників, що залучені до виконання окремих її проектів та зацікавлені в позитивних результатах програми. Підґрунтям узгодження дій стейкхолдерів є виявлення цінності зацікавлених сторін, які формують їх очікування від програми. Визначення показників цінностей, досягнення яких в програмі, зможе потенційно суттєво підвищити або, навпаки, знизити активність участі зацікавлених сторін в заходах програми є актуальним і потребує пошуку нових методів та підходів управління цими проектами, програмами та портфелями проектів.

Метою роботи є визначення цінностей між сторонами в проектах поводження з відходами на основі аналізу зацікавлених сторін проекту.

Для досягнення поставленої мети вирішувалися ряд завдань:

- визначити зацікавлені сторони проекту;

- провести SWOT- аналіз для всіх зацікавлених сторін проекту;

- виявлення цінностей зацікавлених сторін (стейкхолдерів).

Проекти і портфелі проектів, які реалізуються в рамках Програми поводження з відходами, найчастіше здійснюються окремими бізнес-структурами і потребують відповідної координації дій. До множини стейкхолдерів таких проектів, відносять державні структури, бізнес-одиниці і громадськість. До державних структур найчастіше відносять організації державної або комунальної власності, які представляють інтереси держави або місцевої громади. Бізнес-структури, які безпосередньо беруть участь у реалізації проектів Програми - перевізники ТПВ, перевізник-логіст, сміттєпереробний або сміттєспалювальний завод, сміттєсортувальні лінії тощо. Громадськість представлена громадськими організаціями або неформальними групами, які реалізують просвітницькі проекти або проекти, що мають на меті прибирання певних територій. Окремою зацікавленою стороною проектів Програми є місцеве населення, яке може бути визначено як зовнішній стейкхолдер.

На підставі аналізу зацікавлених сторін та SWOT-аналізу стейкхолдерів, виявлені цінності і очікування сторін, які суттєво та несуттєво впливають на реалізацію проекту поводження з відходами. Визначені цінності сторін які дублюються, дають змогу інтеграції очікувань, що підвищує активність стейкхолдерів. Наприклад: спільні інтереси держави і населення до покращення стану довкілля Д Н, спільні очікування при впровадженні роздільного збору ТПВ - ККС Б ЖЕК, потреба постійно підвищувати культуру поводження з відходами населення об’єднує зацікавлення державних структур і громадських організацій ККС ЕО та інші. Це дає змогу запропонувати напрями коригування заходів програми, переорієнтувавши їх на досягнення цінностей, які дійсно забезпечують суттєве підвищення активності зацікавлених сторін . В рамках даної програми саме це є основою для ефективної взаємодії всіх інших зацікавлених сторін.

Таким чином, стратегія проекту поводження з відходами набула чіткого та визначеного характеру, що в подальшому дозволить дослідити і визначити наскільки ефективним і результативним буде реалізація даних проектів саме за цією програмою та дозволить регулювати та керувати зв’язками між зацікавленими сторонами і вводити необхідні корегуючи дії в потрібний проміжок часу.

175-182

Технологія вирівнювання циліндричних отворів диска турбіни з надміцного нікелю забезпечує інтегральну поверхню

Jacek Michalski

183-194

Методика підбору альтернативних моторних палив для транспортних засобів

Захарчук В.І.

В статті запропонована методика комплексного оцінювання перспективності переведення колісних транспортних засобів на альтернативні моторні палива.

Об’єкт дослідження - процес експлуатації транспортних засобів на альтернативних моторних паливах.

Мета роботи - розробка методики оцінювання показників функціонування транспортних засобів, двигуни яких працюють на альтернативних паливах.

Метод дослідження полягає в застосуванні системного аналізу для оцінки показників роботи транспортних засобів на альтернативних паливах.

Розроблена методика підбору альтернативних моторних палив для транспортних засобів, яка ґрунтується на порівнянні альтернативних палив з базовим одночасно за показниками їх технічної пристосованості до двигуна, екологічної безпеки та економічної ефективності експлуатації. Причому, категорія небезпеки транспортного засобу включає не тільки кількість викидів шкідливих речовин, але і їх токсикологічні характеристики. Основою методики є модель експлуатаційної системи «паливо-транспортний засіб», яка складається з двох підсистем, об’єднаних кінцевою метою їх функціонування - виконання транспортної роботи.

Результати статті можуть бути впроваджені в технологіях використання альтернативних палив в автомобільному транспорті та сільськогосподарському виробництві.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - комплексне та системне вирішення питань, пов’язаних з покращенням експлуатаційних показників транспортних засобів, дозволить виявити раціональні шляхи розширення використання альтернативних моторних палив.

195-201

Аналіз матеріалу і геометрії зруйнованих колінчастих валів, що утворилися при випробуваннях на надійність двигунів внутрішнього згоряння

Jacek Michalski

202-210

Методичні аспекти формування комплексу вимог до автомобілів оперативних служб

Лук’янченко О.Ю.,

Вірьовка Д.І.

В статті проведено аналіз призначення оперативних транспортних засобів, визначено елементи відповідно до яких формуються вимоги до транспортних засобів, запропоновано загальні вимоги до оперативних транспортних засобів та критерій ефективності оперативного автомобіля, а також відповідність існуючих оперативних автомобілів сформованим вимогам.

Мета роботи - аналіз існуючих вимог до автомобілів оперативних служб, узагальнення функцій оперативних автомобілів та комплексна оцінка методів його проектування та умов експлуатації.

Метод дослідження - системний аналіз експлуатаційних та конструктивних параметрів автомобілів оперативних служб.

Експлуатаційні та конструктивні характеристики автомобілів оперативних служб безпосередньо впливають на ефективність роботи тієї чи іншої служби. Аналіз існуючих досліджень в обраній сфері показав, що процес удосконалення експлуатаційних характеристик оперативних автомобілів в основному направлений на розробку більш прогресивних елементів надбудови, що призначена для виконання безпосередньо спеціалізованих функцій. При цьому поза увагою залишається базове шасі оперативного автомобіля та комплексна ефективність оперативного автомобіля.

Запропоновано новий підхід до оцінки експлуатаційних характеристик оперативного автомобіля як цілісної системи та визначено вимоги, відповідність яким, забезпечить найвищу ефективність оперативного автомобіля.

Результати статті можуть бути використані як база для подальших досліджень в сфері підвищення ефективності оперативних автомобілів.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - формування комплексних критеріїв ефективності оперативних автомобілів, формування вимог до окремих функціональних елементів та до автомобіля в цілому із врахуванням цільового призначення та адаптивності оперативних автомобілів.

211-216

Фактори, що впливають на рівень автострахування в Польщі

Edyta Zielińska

217-224

Результати розрахунку паливної економічності та екологічних показників двигуна внутрішнього згорання за циклом передпускового прогріву і пуску при застосуванні системи комбінованого прогріву

Грицук І.В., Адров Д.С., Краснокутська З.І., Вербовський В.С.

У статті наведені результати математичного моделювання роботи стаціонарного двигуна внутрішнього згорання при застосуванні системи комбінованого прогріву з тепловим акумулятором фазового переходу за циклом передпускового прогріву, пуску і прискореного прогріву після пуску.

Об’єкт дослідження - показники паливної економічності та екологічні показники двигуна внутрішнього згорання при здійсненні пуску і прогріву.

Мета роботи - визначення паливної економічності та екологічних показників двигуна на математичній моделі за циклом передпускового прогріву при застосуванні системи комбінованого прогріву з тепловим акумулятором фазового переходу.

Метод дослідження - розрахунковий метод визначення показників теплового стану двигуна, масових викидів шкідливих речовин та витрати палива в процесі прогріву його при різних умовах навколишнього середовища.

При експлуатації двигунів внутрішнього згорання в умовах низьких температур виникає проблема їх запуску й попереднього передпускового прогріву для роботи з навантаженням, що пояснюється порушенням їх нормального теплового стану. Ефективність використання ДВЗ і його екологічна безпека суттєво залежить від часу, що витрачається на передпускову підготовка, яка містить у собі комплекс заходів, що забезпечують впевнений і безаварійний пуск двигуна й прискорену підготовку його до прийняття навантаження. Усунення вищевказаних проблем доцільно виконувати шляхом використання системи комбінованого прогріву з тепловим акумулятором фазового переходу в процеси передпускової підготовки двигуна. В статті наведені результати визначення паливної економічності та екологічних показників двигуна на математичній моделі роботи стаціонарного ДВЗ при застосуванні системи комбінованого прогріву з тепловим акумулятором фазового переходу за циклом передпускового прогріву, пуску і прискореного прогріву після пуску.

Результати статті можуть бути впроваджені в конструкціях систем комбінованого прогріву з тепловими акумуляторами двигунів при виконанні їх передпускового прогріву і прискореного прогріву після пуску.

Прогнозні припущення щодо розвитку об'єкта дослідження - пошук відповідної конструкції системи комбінованого прогріву з тепловим акумулятором фазового переходу, що забезпечує оптимальний передпусковий прогрів двигуна.

225-232

Вплив окремих факторів на транспортні перевезення в Польщі

Mirosław Liana, Mariola Nycz,

Mirosław Śmieszek

233-240

Порівняльний аналіз руху автомобіля в дорожніх заторах

Сітовський О.П.

В статті наведені результати експериментальних досліджень тягово-швидкісних властивостей легкового автомобіля малого класу при русі в міських умовах.

Мета роботи - детальне дослідження під час повсякденної експлуатації руху легкового автомобіля у звичайному режимі і в дорожніх заторах.

Метод дослідження - статистичний аналіз результатів експериментальних досліджень.

Під час руху в міських умовах легкового автомобіля малого класу час поїздки в заторах становить до 40%, шлях до 10%, а витрата палива становить 20-30% від загальної.

При тому, що режимом затору вважається рух автомобіля зі швидкістю від 0-20 км/год. можна рекомендувати для зменшення втрат встановлювати на автомобілі гібридні силові установки з електричним приводом.

Результати статті можуть бути використані при проектуванні легкових автомобілів малого класу, в тому числі і з гібридними силовими установками.

241-244

Методи лазерної навігації в автоматично керованих транспортних засобах

Mirosław Śmieszek,

Paweł Dobrzański, Magdalena Dobrzańska

245-252

Оцінка стійкості нерухомого здвоєного автомобільного колеса проти бічного ковзання

Абдулгазіс А.У., Феватов С.А.

У статті наведені результати дослідження впливу розподілу нормальних реакцій дороги між шинами нерухомих здвоєних коліс на величину граничної по зчепленню бічній реакції дороги.

Об'єкт дослідження - здвоєне автомобільне колесо

Мета роботи - визначення умов для забезпечення максимального бічного коефіцієнта зчеплення здвоєних коліс автомобіля.

Метод дослідження - аналітичний метод визначення бокового коефіцієнта зчеплення здвоєних коліс автомобіля з дорогою.

Стійкість руху є одного з найбільш важливих експлуатаційних властивостей автомобілів, що впливають на безпеку руху. Зазначена властивість значною мірою визначається технічним станом шин. Найбільший вплив на стійкість руху автомобіля надає зчеплення колеса з дорогою, гранична по зчепленню бічна реакція дороги. При установці здвоєних коліс на величину граничної по зчепленню бічної сили має вплив розподілення нормальних реакцій дороги між шинами здвоєних коліс.

В результаті проведеного дослідження отримано математичну модель визначення бокового коефіцієнта зчеплення нерухомих здвоєних коліс з дорогою і визначено раціональні розподіли нормальних реакцій між шинами здвоєних коліс за умовою отримання максимального бічного коефіцієнта зчеплення.

Використання запропонованої математичної моделі дозволило визначити, що максимальний бічний коефіцієнт зчеплення нерухомих здвоєних коліс з дорогою може бути реалізований при частці сумарного нормального навантаження, що припадає на внутрішнє колесо, рівної 0,5.

253-260

Дослідження напівм’яких двомісних пасажирських автобусних сидінь на відповідність вимогам дсту un/ece r80-00:2002

Когут В.М., Горбай О.З., Керницький І.С., Сава Р.В.

Об’єкт дослідження - автобусні напівм’які пасажирські сидіння.

Мета роботи - опрацювання раціонального варіанту комп’ютерного моделювання, що дозволяє здійснювати адекватну перевірку міцності автобусних сидінь та відповідності їх конструкції до вимог єдиних технічних приписів щодо офіційної сертифікації сидінь великогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів і офіційної сертифікації дорожніх транспортних засобів стосовно міцності сидінь та їх кріплень.

Метод дослідження - комп’ютерне моделювання з використанням таких сучасних програмних пакетів як LS-DYNA, APM Winmascine з метою створення адекватних математичних моделей, відповідних до результатів натурних експериментальних досліджень.

У роботі наведено експериментальні дані та здійснено комп’ютерне моделювання з метою визначення відповідності автобусних папівм’яких двомісних пасажирських сидінь вимогам єдиних технічних приписів щодо офіційної сертифікації сидінь великогабаритних пасажирських дорожніх транспортних засобів і офіційної сертифікації цих дорожніх транспортних засобів стосовно міцності сидінь та їх кріплень.

261-271

Неспівмірна фаза в політипах кристалів tlgase2

Ісаєнко Г.Л.

Робота присвячена дослідженню особливостей температурних залежностей діелектричної проникності політипів С та 2С кристалів TlGaSe2 в областях фазових переходів, які супроводжуються виникненням неспівмірних фаз.

Об’єкт дослідження - фазові переходи у сегнетоелектриках-напівпровідниках TlGaSe2.

Мета роботи - експериментально дослідити вплив політипії на структурні перетворення в кристалах TlGaSe2, насамперед на ФП, які пов'язані з виникненням в них неспівмірної фази.

Метод дослідження - у роботі використовувався комплексний метод рентгенографічних досліджень і вимірювань температурних залежностей діелектричної проникності кристалів. Рентгеноструктурні дослідження зразків TlGaSe2 проводилися за допомогою автоматизованої установки, створеної на базі рентгенівського дифрактометра ДРОН-4-07. Аналіз результатів, отриманих під час проведення досліджень, проведено за допомогою стандартних комп’ютерних програм у рамках загальновизнаних теоретичних підходів.

Результати статті можуть бути використані для розробки на основі кристалів TlGaSe2 функціональних елементів для вимірювачів температури, тиску, піроелектричних приймачів електромагнітного випромінювання, температурних елементів пам’яті, а також для створення нових і вдосконалення існуючих теоретичних моделей виникнення і трансформації з температурою полярного стану в кристалах сегнетоелектриків-напівпровідників з неспівмірною фазою.

272-278

до питання дослідження корозійного впливу біодизельних палив на основі ефірів ріпакової олії

Подпіснов В.С.

У статті описано та проаналізовано результати експериментального дослідження корозійного впливу штатного дизельного та біодизельних палив на основні конструкційні матеріали, що використовуються при виробництві дизельних двигунів.

Об’єкт дослідження — вплив фізико-хімічних властивостей біодизельних палив на корозійне зношування двигуна.

Мета роботи — обґрунтування доцільності застосування біодизельних палив з точки зору їхньої хімічної агресивності відносно деталей та вузлів механізмів та систем двигуна.

Метод дослідження — експериментально-аналітичний.

Для розширення паливної бази автомобільного транспорту дедалі більшого розповсюдження набули біодизельні палива, тобто палива на основі ефірів жирних кислот рослинних олій, а також сумішеві палива на їх основі. Вони мають ряд переваг, що робить їх використання дуже перспективним. Однак застосуванню біодизельних палив в якості палив для дизелів передує вивчення їхніх фізико-хімічних властивостей і оцінка можливості застосування виходячи з цього вивчення. Зокрема, важливим є дослідження корозійного впливу біопалив на конструкційні матеріали, що використовуються при виробництві двигунів. Проведене експериментальне дослідження показало, що застосування біодизельного палива на основі етилового ефіру ріпакової олії є найбільш доцільним виходячи з даного аспекту.

Результати статті можуть бути впроваджені при розробці технічних умов на використання біодизельних палив в якості палива для дизелів.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження — розробка рекомендацій щодо визначення оптимальних фізико-хімічних характеристик сумішевих палив на основі етилового ефіру ріпакової олії.

279-283

Методика визначення ряду передаточних чисел коробки передач за умови мінімального часу розгону автомобіля

Корпач О.А.

У статті наведена методика визначення ряду передаточних чисел коробки передач за умови мінімального часу розгону автомобіля до максимальної швидкості руху.

Об’єкт дослідження - закономірності визначення передаточних чисел коробки передач автомобіля

Мета досліджень - визначення ряду передаточних чисел коробки передач автомобіля за умови мінімального часу розгону автомобіля до максимальної швидкості.

Метод досліджень - розрахунковий з використанням математичної моделі.

Визначено основні етапи проведення оптимізації будь-яких технічних систем з метою підвищення якості їх функціонування на прикладі системи «двигун-трансмісія» автомобіля. В якості цільової функції обрано час розгону автомобіля до максимальної швидкості руху, що найкраще характеризує показники тягово-швидкісних властивостей автомобіля. Розроблено методику визначення найкращих (оптимальних) значень передаточних чисел коробки передач, що забезпечують мінімальний час розгону автомобіля. Проведено порівняння розробленої методики з іншими способами визначення ряду передаточних чисел коробки передач.

Результати розрахунків показали, що ряд передаточних чисел, розрахований за методикою, що забезпечує мінімальний час розгону автомобіля до максимальної швидкості на прикладі автомобіля ГАЗ 31105 «Волга» з двигуном ЗМЗ 40621.10, дозволяє зменшити час розгону до максимальної швидкості на 12,5% у порівнянні з базовим рядом передаточних чисел.

Результати досліджень, наведених у статті, можуть бути використані при проектування та вдосконаленні трансмісії автомобіля.

284-290

Управління ризиками при перевезенні нафтопродуктів спеціальними автотранспортними засобами

Зюзюн В.І., Демченко Ю.О.

В статті розглядається питання управління ризиками проекту перевезення нафтопродуктів автомобільним транспортом як технічної системи. Розроблена креативна модель проекту перевезення нафтопродукті автомобільним транспортом.

Створена модель "чорної скриньки" дозволяє відобразити входи та виходи системи які необхідні для вивчення однієї із сторін її функціонування. Аналіз моделі показав, що ризики в проектах перевезення нафтопродуктів можуть виникати на всіх стадіях проектного життєвого циклу

Розглянуті основні екологічні ризики проекту, що можуть виникати на протязі всього життєвого циклу функціонування. В результаті ідентифікації проектних ризиків було виділено наступні групи: управлінські, технічні, комерційні, часові, підприємницькі, фінансові, екологічні. Серед них ризики: розлив нафтопродукту під час заповнення автоцистерн; аварія при перевезенні нафтопродуктів; забруднення навколишнього природного середовища відходами підприємства-перевізника; забруднення навколишнього природного середовища відпрацьованими газами.

Створена карта-схема управління екологічними ризиками при перевезенні нафтопродуктів автомобільним транспортом, дозволяє, шляхом експертної оцінки, встановити вагомість від 1 до 4 балів, де 1 - невагомий вплив на навколишнє природне середовище, 4 - дуже вагомий вплив на навколишнє природне середовище, а також містить комплекс заходів, на основі яких можна приймати рішення про зменшення екологічних ризиків.

291-298

До аналізу стійкості автопоїзда у гальмівному режимі

Прогній П.Б.

На основі проведеного дослідження з’ясовано сутність поняття стійкості автопоїзда у гальмівному режимі. У роботі проаналізовано фактори, які впливають на стійкість транспортного засобу в процесі гальмування. Серед них варто виокремити такі: нерівномірність коефіцієнта зчеплення під лівим і правим бортами автомобіля; поява обертового моменту в горизонтальній площині, через нерівномірність дії гальмівних механізмів; нерівномірний розподіл гальмівних сил між осями транспортного засобу; асинхронність у тривалості спрацювання гальмівних механізмів, поява зусилля стиску в зчіпному пристрої, та ін. Виокремлено критерії, які можна використовувати для оцінки стійкості автомобільного поїзда у гальмівному режимі. До них відносять: лінійне відхилення від заданої смуги руху; лінійне відхилення від лінії напрямку руху; кутове відхилення від лінії напрямку руху; час спрацювання гальмівних механізмів; відхилення центра мас автомобіля від заданої траєкторії. Ефективність гальмування оцінюють за такими основними критеріями: загальна питома гальмівна сила; усталене сповільнення; величина гальмівного шляху; початкова швидкість гальмування.

299-305

Вплив виду палива на експлуатаційні властивості автомобіля

Манько І.В.

У статті розглянуто вплив виду палива на оціночні показники експлуатаційних властивостей автомобіля. Показано, що при переведенні автомобіля на живлення зрідженим нафтовим газом тягово-швидкісні властивості автомобіля дещо покращуються, а екологічність автомобіля погіршується. Показники паливної економічності виражені в масових одиницях витрати палива за цикл зменшуються при роботі на ЗНГ, а в об’ємних одиницях збільшуються.

Об’єкт досліджень - вплив виду палива на оціночні показники експлуатаційних властивостей автомобіля.

Метою даної роботи є визначення та порівняння тягово-швидкісних, паливо-економічних та екологічних показників автомобіля обладнаного двигуном з іскровим запалюванням і сучасними системами впорскування бензину та ЗНГ при роботі на обох видах палива.

306-310

Конструктивні аспекти адаптивності відцентрового варіатору мототранспортного засобу

Лук’янченко О.Ю., Литовченко В.В.

Представлено результати досліджень нової безступеневої механічної трансмісії на базі відцентрового варіатору, яка має адаптовану систему керування.

В статті розглянуто зміну конструкції існуючих клинопасових варіаторів. За рахунок змін робочі зусилля виконують функції керуючих, а їх розподіл більш раціональний. Вказано основні параметри, від яких залежить час зміни роботи механізму та час встановлення рівноваги між вхідними та вихідними параметрами керування трансмісії. Цього можна досягти, коли кінематично є можливість застосування відцентрової сили тягарців клинопасового варіатору не на перетворення осьових зусиль, а на силу натягу пасу. Тоді відцентрова сила буде діяти в вплощині руху пасу без втрат при перетворенні, що дає змогу ефективніше її використовувати. Порядок зміни передаточного відношення, визначається зміною частоти обетання колінчастого валу ДВЗ. Перевагою завтосування таким чином робочих зусиль полягає в тому, що при зміні передаточного відношення, збільшується одночасно і радіус обертання тягарців. З кожним збільшенням відцентрової сили за рахунок збільшення радіусу, зменшується необхідна частота валу ДВЗ, що призводить до економії палива. З іншої сторони при збільшенні моменту інерції ведучого колеса зменшується навантаження на тягарці варіатору. По способу роботи такий варіатор вже не відноситься до клинопасового. Його робочі зусилля не фрикційні дисків, а відцентрові тягарців. Тому такого виду варіатор слід класифікувати, як відцентровий.

Мета публікації - визначити умови зменшення часу реакції безступеневих механічних клинопасових варіаторів мототранспортних засобів.

Об’єкт дослідження - клинопасовий варіатор мототранспортного засобу.

Результати статті можуть бути впроваджені в подальших дослідженнях систем керування варіаторів та умов їх функціонування.

Прогнозовані результати, щодо дослідження нової конструкції клинопасового варіатору - зменшення часу передаточного відношення трансмісії.

311-315

Підвищення конкурентоспроможності автотранспортних підприємств як напрям управління і маркетингу

Малихіна С.В.

У статті розкрито необхідність розвитку методології управління конкурентоспроможністю підприємства та визначено основні напрями маркетингової діяльності на автомобільному транспорті.

Необхідність розвитку методології управління конкурентоспроможністю зумовлена досягненнями світової економічної науки та успіхами й поразками практичної управлінської діяльності на макро і мікроекономічному рівнях. Сьогодні виживання й успішне функціонування суб’єктів господарювання на ринку не може забезпечуватися традиційними управлінськими технологіями.

Ефективне функціонування автотранспортного підприємства, раціональне використання трудових, матеріальних, фінансових ресурсів та паливно-мастильних матеріалів, якість перевезення вантажів і пасажирів, оптимізація процесів забезпечення необхідного рівня працездатності рухомого складу суттєво залежить від маркетингової діяльності відповідної служби АТП.

Для ефективного взаємозв’язку у просторі та часі виробничих процесів, перевезень, ремонту та технічного обслуговування рухомого складу необхідна централізація управління й контролю, яка забезпечує погоджену роботу окремих ланцюгів АТП.

Результатом маркетингових досліджень є оцінка потенціальних можливостей підприємства та його позицій на конкретному ринку. Відповідно, ефективність заходів по забезпеченню конкурентоспроможності підприємств багато в чому залежить від мети маркетингових досліджень. Мета повинна бути якісно й кількісно орієнтованою. Якісними орієнтирами в цьому випадку є підвищення організаційно-технічного рівня виробництва, вибір дійових методів позиціонування підприємства на ринку. Кількісним орієнтиром виявляється підвищення рівня прибутковості підприємства.

316-321

Модель функціонування системи інвестування підприємств дорожньої галузі з використанням державно-приватного партнерства

Хмелевський М.О. Цюман Є.С.

Мета роботи - розробка моделі функціонування системи інвестування підприємств дорожньої галузі з використанням механізмів державно-приватного партнерства.

Метод дослідження - метод системного аналізу.

Розроблено модель функціонування системи інвестування підприємств дорожньої галузі з використанням державно-приватного партнерства. Модель функціонування є основою для отримання статистичної математичної моделі, що дозволить оптимізувати транспортно-експлуатаційні показники автомобільної дороги при відповідних фінансових зобов’язаннях держави перед інвестором та ступені транспортного завантаження дороги для забезпечення можливості якісного утримання дороги підприємствами дорожньої галузі.

Результати статті можуть бути використані при вивченні або вирішенні питань пов’язаних з інвестуванням дорожньої галузі, розбудовою інфраструктури, логістикою.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - розробка статистичної математичної моделі, що сприятиме кращому залученню інвестицій у дорожні підприємства та дорожньо-будівельну галузь. Оптимізація використання інвестиційних ресурсів, транспортно-експлуатаційних показників автомобільної дороги при відповідних фінансових зобов’язаннях.

322-327

Тариф як основна складова тарифної системи оплати праці

Боровик Н.А., Карпенко О.В.

У статті розглянуто основні складові формування тарифної ставки як основної складової тарифної системи оплати праці.

Об’єкт дослідження - тарифні ставки першого та кожного наступного розрядів.

Мета досліджень - визначення основних складових тарифної ставки першого та наступних розрядів та факторів впливу на тарифну ставку.

Метод досліджень - емпіричні та теоретичні методи аналізу.

Розглянуто основні складові тарифу - вираженого в грошовій формі абсолютного розміру оплати праці в одиницю часу. На основі тарифної ставки першого розряду розраховуються ставки кожного наступного розряду. Тариф першого розряду розраховується як добуток мінімальної годинної заробітної плати, індексу інфляції та підвищуючого коефіцієнту. Мінімальна годинна заробітна плата розраховується як результат ділення місячного розміру мінімальної оплати праці на місячну норму робочого часу, розраховану за річним календарним номінальним фондом робочого часу при відповідній його тижневій нормі. Індекс інфляції або індекс споживчих цін - показник, який характеризує зміни загального рівня цін на товари і послуги, придбані населенням для невиробничого споживання. Що стосується підвищуючого коефіцієнту, то він включає в себе все фактори, які мають вплив на формування базового рівня заробітної плати працівника. Всі фактори впливу можна розділити на зовнішні (по відношенню до підприємства), які визначають середній рівень заробітної плати на галузевому ринку праці, і фактори, що визначають рівень базової заробітної плати та знаходяться всередині організації. При обґрунтуванні базового (мінімального) тарифу важливо враховувати його співвідношення з максимальною заробітною платою (максимальним окладом) на підприємстві, його зв'язок із рівнем зайнятості населення. Великий вплив має і продуктивність праці, яка відіграє ключову роль в формуванні знов створеної вартості. Чим вище додана вартість, яка створюється одним працівником, тим більше можливостей для підвищення заробітної плати.

328-334

Аналіз методики активного реагування при автоматизованій системі управління запасами

Хаврук В.О.

В статті розглянута проблематика управління запасами на основі аналізу автоматизованої системи з активним реагуванням на зміну обсягів запасів.

Об’єкт дослідження - система контролю стану запасів.

Мета роботи - аналіз і загальна характеристика методики активного реагування при автоматизованій системі управління запасами.

Визначені види контролю за станом запасів. Представлена модифікована система контролю рівня запасу на основі моделі ЕОQ з використанням концепції RОР. Розглядаються різні варіанти застосування активних методів реагування при виникненні: «дефіциту», «затоварення», нестандартної ситуації.

Наводиться перелік активних методів управління запасами, які можуть застосовуватись менеджерами-логістами.

Результати статті можуть бути використані для розробки програмного засобу автоматизації процесу активного реагування на критичні ситуації виникнення дефіциту й затоварення.

335-342

До визначення екологічності товарів та просування їх на ринку згідно концепції екологічного маркетингу

Кобзиста О.П., Барабаш О.В., Зварич З.Р.

Сьогодні необхідність в задоволенні екологічних потреб займає значуще місце в системі споживчих цінностей людини. Ринок екологічних товарів розвивається завдяки існуванню та розвитку екологічних потреб. Якщо для традиційного маркетингу характерним є орієнтування діяльності на традиційні потреби, то для екологічного - на екологічні потреби споживачів.

Виходячи з проблематики, метою роботи було розглянути методику оцінки екологічності товарів та розробити алгоритм просування екологічних товарів на ринку згідно маркетингової стратегії підприємства.

Розглянуто методику визначення рівня екологічності товару шляхом їх оцінювання. Інтегральна оцінка впливу товару на довкілля визначається як середнє арифметичне отриманих загальних оцінок впливу товару на кожного з реципієнтів. Рівень екологічності знаходиться шляхом усереднення визначених інтегральних оцінок. Залежно від отриманого рівня екологічності товар можна віднести до однієї з груп, виділених за ступенем екологічності.

Для ефективного просування екологічних товарів на ринку запропоновано алгоритм, який складатиметься з семи головних етапів: визначення цільової аудиторії, визначення цілей просування, створення екологічної легенди, складання кошторису витрат, вибір засобів впливу, формування каналів зворотного зв’язку, управління комунікаційним процесом та його координація.

Отже, проаналізувавши підходи до екологізації ринку і маркетингу насамперед доцільно проводити оцінку екологічності товарів та розробляти план ефективного просування екологічних товарів з урахуванням цілей, структури і бюджету просування продукції. Оптимальність шляхів розвитку з погляду економічної доцільності та екологічної прийнятності, прийнятих суб’єктами господарювання, є гарантом розвитку екологічного маркетингу в країні.

343-349

Аудит як ефективний інструмент екологічної діяльності підприємств харчової галузі

Барабаш О.В., Кобзиста О.П.

Від рівня розвитку, стабільності і функціонування харчової промисловості залежить стан економіки та безпека держави, розвиток внутрішнього та зовнішнього ринків, рівень життя населення.

Метою роботи було оцінити вплив і спрогнозувати екологічні наслідки діяльності підприємства харчової галузі на навколишнє середовище, підвищити конкурентоздатність підприємства, встановити відповідність його діяльності вимогам діючого природоохоронного законодавства, екологічних нормативних актів, стандартів, правил, постанов і розпоряджень державних і природоохоронних органів.

Проведений екологічний аудит для ТОВ "Барви Полісся" надасть необхідні рекомендації і пропозиції, які дозволять розробити і обґрунтувати розумну екологічну стратегію підприємства, знизити ризик розвитку гострих екологічних проблем та можливість працювати одночасно економічному, соціальному та екологічному аспектам.

350-358

До еколого-економічної оцінки заміни природних матеріалів металургійними шлаками при будівництві доріг

Крюковська Л.І.

В статті виконано аналіз проблеми використання металургійних шлаків та обґрунтовано обсяги заміни природних матеріалів металургійними шлаками при будівництві різних технічних категорій доріг.

Розроблено структуру еколого-економічної ефективності заміни природних матеріалів металургійними шлаками при будівництві автомобільних доріг.

Було визначено загальні вартості матеріалів, які необхідні для влаштування шару основи 1 км дороги за вартостями 1 т гранітного та шлакового щебеню.

Виконана порівняльна оцінка загальної вартості матеріалів при заміні природного гранітного щебеню шлаковим щебенем для будівництва 1 км.

359-364

Дослідження ефективності застосування шахтного метану в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння

Бумага О.Д., Цюман О.Д., Яновський В.В., Крахин С.В.

Мета роботи - дослідження ефективності застосування шахтного метану в якості палива для газових двигунів.

Методи дослідження - методи математичного моделювання робочого циклу двигуна внутрішнього згоряння.

Оцінено ефективність застосування шахтного метану в якості палива на газових двигунах. Газовий двигун при роботі на шахтний метан із вмістом метану 45% розвиває потужність на 15 % менше ніж на природному газі та на 5 % менше при 75 %-ному вмісті метану в паливі. Ефективна витрата теплоти в зоні малих навантажень найменша для газу із вмістом метану 45%, в зоні високих навантажень - для природного газу.

Результати статті можуть бути використані для прийняття рішення про доцільність використання шахтного метану в якості палива для двигунів внутрішнього згоряння різного призначення, оцінки можливих техніко-економічних показників двигунів, що живляться шахтним метаном.

Прогнозні припущення щодо розвитку об’єкта дослідження - розробка на основі досліджень на математичної моделі робочого циклу двигуна рекомендацій про раціональні значення регулювальних параметрів двигуна, що живиться шахтним метаном, оцінка основних техніко-економічних показників автомобіля при його живленні шахтним метаном на основі розрахункових досліджень з використанням розробленої математичної моделі.

365-369

Перспективи застосування біодизельного палива в автомобільних двигунах

Ільченко А. В.

В статті проведено аналіз можливостей застосування біодизельного палива в автомобільних двигунах. Розглянуто вплив біодизельного палив на показники паливної економічності, токсичність відпрацьованих газів та зносостійкість деталей двигуна.

Об’єкт дослідження - біодизельне паливо.

Мета роботи - зменшення обсягів споживання палив нафтового походження та зниження викидів шкідливих речовин з відпрацьованими газами автомобільних двигунів шляхом використання біодизельного палива.

Методи дослідження - аналітичні.

Результати статті можуть бути використанні для дослідження ефективності застосування біодизельного палива в автомобільних двигунах.

Прогнозні припущення щодо подальших досліджень - покращення ефективності застосування біодизельного палива в автомобільних двигунах.

370-373

Удосконалення системи екологічного менеджменту автотранспортного підприємства

Коломієць С.В., Дмитраш Т.О., Кіт А.В., Ткаченко Ю.С.

Мета роботи - розробка рекомендацій щодо вдосконалення СЕМ на прикладі автобусного парку № 2 м. Києва, комунального підприємства "Київпастранс".

Розробка та впровадження СЕМ передбачає виконання наступних стадій: попередній аналіз; розробка декларації про екологічну політику підприємства; складання плану дій в області СЕМ; розробка процедур СЕМ; впровадження та функціонування СЕМ; створення системи вимірювання і моніторингу; проведення внутрішніх аудитів; вдосконалення.

Основним інструментом удосконалення СЕМ є цикл Демінга - безперервний процес вдосконалення діяльності, представлений у вигляді циклічної послідовності чотирьох етапів: "планування - виконання - контроль - удосконалення".

В рамках роботи для удосконалення СЕМ розроблено програму внутрішніх аудитів для підрозділів підприємства. Впровадження програми внутрішніх аудитів на підприємстві дозволить визначити ефективність роботи системи як на етапі її сертифікації, так і в процесі її функціонування; виявити негативний вплив суб’єктів господарювання на навколишнє природне середовище, і в подальшому його зменшити, завдяки удосконаленню СЕМ на підприємстві.

374-379

Вплив автомобільного транспорту на навколишнє середовище

Чуваєв П.І.

У статті обґрунтовано актуальність проблеми екологічної безпеки автомобільного транспорту, проаналізовано негативний вплив автотранспортних засобів на навколишнє середовище на основі статистичних даних. Визначено пріоритетні напрями та заходи щодо підвищення екологічної безпеки автомобільного транспорту. Були розглянуті основні джерела викидів шкідливих речовин від двигунів внутрішнього згоряння при різних режимах їх експлуатації.

380-383